Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ośrodek gruntowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 9 31-33
2
100%
Engineering Transactions
EN The paper presents a stochastic description of a three-dimensional soil medium and its modelling under strain conditions. The main aim of the paper of the paper is to work out a computational model enabling incorporation of three-dimensional variability of soil properties into the plane strain state[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 5 1678-1685
PL Przedmiotem referatu jest warstwa niespoistego ośrodka gruntowego ze wzmocnieniem, stanowiąca podbudowę lub podłoże konstrukcji dróg. Oceniono wpływ poziomo zlokalizowanego dwukierunkowego zbrojenia na zmianę warunków pracy fizycznych, laboratoryjnych modeli warstwy ośrodka gruntowego, poddanych dzi[...]
EN The subject of this paper is non-cohesive layer of ground with reinforcement, which is a foundation or base construction of roads. The effects of localized bi-directional horizontal reinforcement to change the working conditions of physical, laboratory models of layers of ground, exposed to static l[...]
4
84%
Górnictwo i Geologia
PL Podczas prowadzenia prac wiertniczych, górniczych oraz w budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym często występują problemy natury geotechnicznej, wymagające wzmacniania i uszczelniania zarówno ośrodka gruntowego, jak i masywu skalnego. Podstawowe prace pozwalające na osiągnięcie założonego cel[...]
EN Geotechnical problems related with reinforcement of ground and rock mass are frequently encountered during drilling, mining as well as hydrotechnic and engineering construction operations. The basic works are usually realized with the geoengineering works with the use of suitable sealing slurries an[...]
5
84%
Instal
2016 nr 3 52--56
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz teoretycznych oraz badań doświadczalnych dotyczące nośności rurociągów podziemnych. Wyniki badań wskazują, że zjawiska reologiczne zachodzące w ośrodku gruntowym powodują korzystne zmiany rozkładu obciążeń działających bezpośrednio na rurociągi ułożone w gruncie, [...]
EN In the paper the results of the theoretical and experimental analysis on the load bearing capacity of underground pipes are presented. The results indicate that the rheological phenomena taking place in a ground cause positive changes in the distribution of the load acting on a pipe laid in a ground[...]
6
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy prezentowane są wyniki badań terenowych polegających na pomiarze przyspieszeń drgań rejestrowanych na powierzchni ośrodka gruntowego. Źródłem drgań o wysokiej powtarzalności parametrów impulsu była lekka płyta dynamiczna ZFG-01. Pomiary przyspieszeń drgań realizowano przy wykorzystaniu najwy[...]
EN The paper presents the results of field research based on the measurements of accelerations recorded at ground surface. The source of the vibration characterized by high repetition rate of pulse parameters was light falling weight deflectometer ZFG-01. Measurements of vibrations have been carried ou[...]
7
67%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 6 310-312
PL Wykorzystując program metody elementów skończonych ABAOUS ver. 6.5 do badania pali fundamentowych w gruncie, zweryfikowano modele materiałowe Mohra-Coulomba i Druckera-Pragera oraz modele zmodyfikowane, uwzględniające stowarzyszone prawo płynięcia. Wyniki obliczeń porównano z analitycznym rozwiązani[...]
EN In order to use ABAQUS ver. 6.5 finite element code to analyze the response of the concrete piles in soil, constitutive models verification was carried out. Calculations considered Mohr-Coulomb and Drucker-Prager dilatant and nondilatant models for soil. The results of this computation were compared[...]
8
67%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 137-144
PL Praca dotyczy modelowania stochastycznego ośrodka gruntowego metodami nośności granicznej. Zaproponowano probabilistyczne modyfikacje metod oszacowań i charakterystyk, które zastosowano do oceny nośności granicznej ławy fundamentowej posadowionej na idealnie spoistym podłożu. W pierwszym przypadku, [...]
EN The paper deals with a stochastic modeling of soil medium using limit analysis methods. Modifications of theorems of limit analysis and the method of characteristics are proposed. They are applied to a problem of bearing capacity of a strip footing based on the ideally cohesive subsoil. The distribu[...]
9
67%
Journal of KONBiN
2015 No. 2 (34) 117--138
PL W publikacji przedstawiono zależności teoretyczne dla kół samolotów poruszających się w ośrodku gruntowym. Analizę przeprowadzono dla koła sztywnego oraz dla koła na pneumatykach. Omówiono podstawowe zasady budowy lotniskowych nawierzchni gruntowych i darniowych. Określono cechy gleb właściwych dla [...]
EN The paper has been intended to present analytically derived relationships for aircraft wheels that move through the soil medium. The analyses have been conducted for both the rigid wheel and the pneumatic whell. The most fundamental principles of constructing natural( soil) and sod/grass airfield pa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last