Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 293
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ołów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Metale w średniowieczu miały duże znaczenie dla gospodarki europejskiej, a rozwój ekonomiczny regionów w znacznym stopniu opierał się na pozyskiwaniu i handlu kruszcami. W Małopolsce i na Górnym Śląsku działalność człowieka, o charakterze wydobywczym i produkcyjnym, związana z występowaniem surowców[...]
EN Metals had in Middle Ages a great importance for the european economy, and the economic development of the regions based in essential degree on the mining of ores and on the trade in them. The human activity of the mining and production character and connected with the appearance of the natural raw [...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki analizy statystycznej zmienności zawartości ołowiu w bilansowo okruszcowanych miedzią seriach litologicznych budujących złoże. Scharakteryzowano rozkłady częstości zawartości Pb w kolejnych seriach. Opisano charakterystyczne cechy mineralizacji ołowiem w płaszczyźnie rozprzestrz[...]
EN The results of statistical analysis of lead content variability within lithologic measurea mineralized with copper were presented in the paper. The distribution of the frequency of lead occurrence in subsequent series was also described. Characteristics of lead mineralization within extention plane [...]
3
80%
Świat Szkła
PL Rodzaj stabilizatora zastosowanego w profilach okiennych nie powinien stanowić przedmiotu publicznej dyskusji ani być wykorzystywanym w reklamie. Aspekt ten bowiem widziany w sposób obiektywny, jest bez znaczenia, a osoby z zewnątrz, kierujące się kryteriami subiektywnymi, nie są w stanie właściwie [...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 5 18-20
PL Po ok. 60 - 70 latach zatruwania środowiska i społeczeństw ołowiem pochodzącym z benzyn mamy obecnie benzynę bezołowiową. Wydawałoby się, że problem masowego trucia tym pierwiastkiem mamy za sobą. Niestety, nie. Okazało się, że powszechnie stosowane ołowiane obciążniki również szkodzą środowisku. Wa[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wyniki zamieszczonych w pracy badań wykazały możliwość wyeliminowania z mosiądzu MO59 ołowiu, w wyniku zastąpienia tego szkodliwego dla środowiska i zdrowia pierwiastka bizmutem. Porównano wybrane właściwości mosiądzu z dodatkiem 2% ołowiu z właściwościami mosiądzu zawierającego 2% bizmutu. Ocenie p[...]
EN The presented research results proved the possibility to eliminate lead of MO59 brass (CuZn39Pb2) by replacing this noxious and environmentally harmful element with bismuth. The selected properties of brass containing 2% of lead were compared with those of brass containing 2% of bismuth. Chill casti[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 25-30
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem fizycznym procesu osiowosymetrycznego wyciskania przeciwbieżnego ołowiu. Porównano wyniki uzyskane z modelowania fizycznego z wynikami otrzymanymi z eksperymentu rzeczywistego. Ponadto omówiono wpływ dokładności dopasowania krzywej naprężeni[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 65-75
PL W artykule zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych usuwania jonów miedzi i ołowiu z octanowych roztworów potrawiennych. Eliminację tych form jonowych wykonano metodą elektrolizy. Podano wyniki elektrolizy roztworów uzyskane w różnych warunkach prowadzenia tego procesu, a mianowicie: przy stałym po[...]
EN In this paper the results of the laboratory investigations on the copper and lead ions removal from the acetic post-leaching solutions are presented. For elimination of above ions the electrolysis is proposed. The results of electrolysis carried out at various coditions (at constant potential, const[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 73-83
PL Analizując dostępne w literaturze dane doświadczalne o dyfuzji domieszek w ołowiu wykazano istnienie korelacji pomiędzy wartościami energii aktywacji dyfuzji atomów domieszkowych w fazie stałej, Qs, i w fazie ciekłej, Q1: Qs/Q1=5. Wykazano też, że wartości energii aktywacji dyfuzji domieszek zarówno[...]
EN By analyzing the experimental data available in the literature on the impurity diffusion in solid and liquid phases of lead, the existence of a simple correlation between the values of the activation energy for impurity diffusion in liquid and solid phases of lead has been established. t has been al[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2000 z. 45 47-55
PL W ostatnich latach wśród technologii oczyszczania gleb z metali duże zainteresowanie budzi fitoekstrakcja. Jest to metoda wykorzystująca zdolności roślin do biokumulacji znacznych ilości metali w tkankach. W celu intensyfikacji procesu do gleby wprowadzane są związki chelatyzujące. Ocenie ich wpływ[...]
EN Phytoextraction is a method that uses properties of plants for soil-extracted metal accumulation in their tissues, on the purpose of soil cleaning. In case of so called "induced phytoextraction", chelating agents are added to the soil. The goal of the described experiment is to estimate the influenc[...]
10
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono wyniki badań plastometrycznych ołowiu w gatunku Pb1. Na wykresach zestawiono krzywe płynięcia tego metalu w temperaturach 20, 40 i 60°C, uzyskane przy prędkościach odkształcenia od 0,1, 1 i 10 s[do potęgi -1] w zakresie intensywności odkształcenia od O do 1. Korzystając z me[...]
EN Results of compression tests of Pb1 lead grade are presented in this paper. Experimental works were curried out at: temperature of 20, 40 and 60°C, strain rate of 0.1, 1 and 10 s [ -1st power of s], effective strain of 0- 1. Flow curves of analyzed metal are given on figures. Also equations (2) - (9[...]
11
80%
Nafta-Gaz
PL Przeprowadzono badania porównawcze stosowanych metodyk oznaczania ołowiu w różnych rodzajach benzyny silnikowej. Stwierdzono, że stosowana powszechnie na świecie metoda z monochlorkiem jodu wymaga bardzo dużej staranności wykonania i jest niezmiennie czuła na wszelkie odstępstwa od przewidzianej pro[...]
EN The spectrometry of X-ray fluorescency, basing on establishing primary coefficients, enables to analyse gasoline samples quickly and without decomposition. Althyough the method ensures a good accuracy, it is remarkable that obtained results are a little lower than those we can get using others metho[...]
12
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 20-22
13
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 45-46
14
80%
Nafta-Gaz
1998 R. 54, nr 10 440-445
PL W pracy przedstawiono wyniki weryfikacji procedur A i C metody ASTM D 5059, wykorzystujących analizę metodą fluorescencji rentgenowskiej z bizmutem jako wzorcem wewnętrznym, do oznaczania zawartości ołowiu w benzynie silnikowej w zakresie od 0,0026 do 1,32 g Pb/1. W oparciu o przeprowadzoną analizę [...]
EN The paper presents some verification results of procedures A and C from the ASTM D 5059 method, which applies x-ray fluorescence analysis with bismuth as an internal standard, to determine lead content in motor gasolines within the range 0.0026 - 1.32 g Pb/I. On the base of a statistical analysis it[...]
15
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Wyniki badań dotyczące możliwości spawania ołowiu w różnych pozycjach, połączeń nakładkowych i doczołowych metodą TIG prądem stałym i impulsowym. Próby spawania przeprowadzono bez stosowania materiału dodatkowego oraz z materiałem dodatkowym w formie pasków. Analiza badań wytrzymałościowych i metalo[...]
EN Results of examining a possibility of welding lead in different positions of strapped and butt joints by TIG method using direct and pulsating currents. Trial welding was performed without the use of additional material and with the use of it in the form of strips. Analysis of strength and metallogr[...]
16
80%
Archives of Metallurgy
PL W artykule podano krótki przegląd metod ługowania rud i koncentratów miedzi za pomocą reagentów o charakterze kwaśnym i alkalicznym. Równocześnie zwrócono uwagę na charakter reakcji przebiegających w roztworach w trakcie roztwarzania polidyspersyjnego materiału. W oparciu o znane prace przedstawiono[...]
EN This paper presents a brief review of methods of leaching copper ores and concentrates with acidic and alkaline reagents, and addresses the nature of the reactions occurring during dissolution of polydispersed material. Based on known studies, a method is proposed to calculate the reaction-rate cons[...]
17
70%
Problemy Ekologii
PL Przedstawiono analizę zróżnicowania stężenia ołowiu na obszarze byłego woj. katowickiego. Podstawą do rozważania były wyniki pomiarów prowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne woj. katowickiego w latach 1976-2000. Na ich podstawie stwierdzono znaczny i systematyczny spadek stężenia ołowiu n[...]
EN The article presents analysis of lead concentration variability in the area of the former Katowice Voievodeship. Data from measurements carried out by the sanitary and epidemiological stations in the area of the former Katowice Voievodeship in the years 1976-2000 served as input data for the analysi[...]
18
61%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 3 28--36
PL W sztucznie zanieczyszczone ołowiem podłoże posadzono trzy gatunki traw gazonowych: kostrzewa czerwona Festuca rubra L. sensu lato, odmiana ‘Jasper’; kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea Schleb ., odmiana ‘Asterix’; wiechlina łąkowa Poa pratensis L., odmiana ‘Evora’. Dawki ołowiu zastosowane w do[...]
EN Three species of grasses: Festuca rubra L. sensu lato, variety ‘Jasper’; Festuca arundinacea Schleb., variety ‘Asterix’ and Poa pratensis L., variety ‘Evora’ were planted in a substrate artificially contaminated by lead. Doses of lead applied in the experiment represent different degrees of contamin[...]
19
61%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem badań były 22 fragmenty lutowi pochodzących z witraży wykonanych w okresie od XIII do XX wieku w obiektach sakralnych z terenu Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Niderlandów i Polski. Celem przeprowadzonych badań było określenie cech wspólnych lutowi w zakresie składu chemicznego użyt[...]
EN Object of the studies were 22 pieces of solder from the stained-glass windows. Samples were collected from historical places from the Great Britain, Spain, Belgium, the Netherlands and the Poland in the period of XIIIth to XXth century. On the basis of data from literature the history of mining and [...]
20
61%
Polish Journal of Ecology
EN The objective of the laboratory experiment was to study the resistance to lead ions of bacteria isolated from soil with various level of contamination with this element. Lead (II) acetate trihydrate was applied to the soil (sandy loam) in two doses so that the total content of lead corresponded to w[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last