Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nutrition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 89 35--45
EN The aim of this study was to obtain information about the state of consumer awareness about organic food and its impact on health and the perception of this type of product and to determine on the basis of what factors are critical for the development of retail sales of products from organic farming[...]
2
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr II/2 793--802
EN Biochar can get from every biomass material and carbonization of the total mass of organisms. Determining the most suitable dose of the biochar to increase nutrient concentrations of pepper and also determine whether used with chemical fertilizers or not was the aim of the study. In this study, bioc[...]
3
61%
Polish Hyperbaric Research
2011 nr 1(34) 27-36
PL Każdy rodzaj nurkowania; zarówno komercyjne, militarne jak i hobbystyczne - amatorskie wiąże się z przebywaniem człowieka w krańcowo różnych warunkach środowiska zewnętrznego. Odmienne właściwości fizyczne wody w stosunku do powietrza istotnie wpływają na homeostazę ustroju, stw[...]
EN Each type of diving: commercial, military and for hobby - amateur is connected with time spent in various extreme conditions in the external environment. Different physical properties of water in comparison with air affect significantly the homeostasis of the body, creating a number of [...]
4
61%
Przemysł Spożywczy
PL Bezpieczeństwo i wartość odżywcza produktów rynkowych w ogromnej mierze zależy od jakości surowców, technologii stosowanych w przetwórstwie żywności oraz warunków przechowywania żywności. Jednym z czynników warunkujących nie tylko bezpieczeństwo surowców roślinnych, ale również wartość odżywczą wytw[...]
5
61%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 5 39--43
PL Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją p[...]
EN The aging of the world population is one of the problem of the developed countries and challenges for food producers in the twenty-first century. Physiological changes associated with aging make it necessary to match the kind of nutrition to the new body needs. For this reason, the food industry sho[...]
6
61%
Bio-Algorithms and Med-Systems
2017 Vol. 13, no. 3 117--123
EN Introduction: The occurrence of autism spectrum disorders (ASD) has significantly increased in the last few years. One of the common problems in this group are eating disorders and ailments from the gastrointestinal systems. According to some studies, these problems have a significant impact on the [...]
7
61%
Problemy Jakości
2018 R. 50, nr 9 21--26
PL W oparciu o badania ankietowe dokonano oceny poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy WOT w kontekście realizacji zadań szkoleniowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, [...]
EN The conducted survey has assessed the level of nutritional knowledge of the Territorial Defense Forces (TDF) soldiers. The aim of this work is to assess the nutritional knowledge level of the TDF soldiers, in a context of training task fulfillment. To achieve the aim of this work, the following rese[...]
8
61%
Przemysł Spożywczy
PL WHO określa nadwagę oraz otyłość jako największy, niedoceniany problem zdrowia publicznego na świecie. Z powodu nadmiernej masy ciała w krajach Unii Europejskiej umiera 300 tys. osób rocznie. Występowanie otyłości narasta we wszystkich grupach wiekowych w większości krajów europejskich. W Polsce w 2[...]
EN WHO calls overweight and obesity the biggest unrecognized public health problem in the world. Excess weight is calculated to be responsible for nearly 300 000 deaths annually in the EU. The prevalence of obesity is increasing in all age groups in most European countries. In Poland in 2002, obesity o[...]
9
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 616--634, CD
PL Artykuł opisuje pozyskanie pieczywa w warunkach polowych na bazie kontenerów. Opisano poszczególne operacje jakie są realizowane przy jego produkcji uwzględniając wymagania technologiczne jakie powinny zostać spełnione. Zaproponowano urządzenia jakie są niezbędne do produkcji pieczywa i ich rozmiesz[...]
EN The article describes obtaining bread in field conditions for a the container base. The individual operations that are carried out during its production are described and taking into account the requirements that must be met. The proposed equipment necessary for the production and his arrangement of[...]
10
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 5 267--282, CD
PL W oparciu o analizę literatury omówiono zasady organizacji żywienia wojsk w działaniach taktycznych. Celem pracy jest przedstawienie standardów żywienia obowiązujących w działaniach bojowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, syntezę, dedukcję ocenę oraz wnio[...]
EN Based on the analysis of literature, the principles of organization of nutrition of troops in tactical activities were discussed. The purpose of the work is to present the standards of nutrition in force in combat operations. The following research methods were used for the purpose of the work: anal[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 86 124--132
PL Owies ma bogaty skład substancji odżywczych oraz o charakterze bioaktywnym. Jest szeroko rekomendowany w zwalczaniu współczesnych chorób dietozależnych. W badaniach wstępnych podjęto próbę oceny wiedzy na temat wartości żywieniowej oraz wykorzystania i preferencji produktów owsianych wśród 100 zdrow[...]
EN Oat has a very valuable nutrient composition and content of many bioactive substances. It is widely recommended in combating contemporary diet-related diseases. In preliminary studies there was an attempt to assess the knowledge of the nutritional value and the use of preferences of oat products amo[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 86 7--15
PL W społeczeństwie funkcjonują utarte przekonania dotyczące żywności i żywienia, które nie zawsze zgodne są z aktualnym stanem wiedzy. Mówi się o mitach i stereotypach żywieniowych. Wynikają one często ze stereotypowego podejścia do różnych zagadnień. Mogą one jednak powodować liczne zagrożenia dla zd[...]
EN In a society functioning beaten beliefs about food and nutrition, which do not always conform to the current state of knowledge. There is talk of myths and stereotypes habits. They arise often stereotyped approach to various issues. But it can cause numerous hazards to human health. The study shows [...]
13
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 239-248
PL Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie z[...]
EN Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality live[...]
14
51%
Journal of Ecology and Health
2012 R. 16, nr 4 204-208
PL Populacja dzieci i młodzieży jest grupą najbardziej narażoną na wpływ negatywnych skutków nieprawidłowego żywienia. Dom Dziecka, jako instytucja zastępująca dom rodzinny, powinna mieć swój znaczący udział w zakresie kształtowania i umacniania prawidłowych wzorców prozdrowotnych, w tym także żywienio[...]
EN Children and youth are the population that is the most vulnerable to the negative effects of improper nutrition. An orphanage as an institution acts as a substitute for the family home and thus should play a significant role in shaping and strengthening of proper eating habits. The aim of the study [...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Poszukiwanie przez konsumentów żywności wygodnej, łatwej do przyrządzania postawiło w nowej sytuacji zakłady zajmujące się dystrybucją karpia. W prezentowanej pracy przedstawiono wpływ paszy węglowodanowej i białkowej na skład chemiczny i wartość odżywczą mięsa karpia. Wyniki pomiarów wykazały odkła[...]
EN Consumers seeking comfortable, easy to prepare food put carp distribution plants in the new situation. The presented work describes the effect of carbohydrate and protein feed on chemical composition and nutritive value of carp meat. Measurement results proved an accumulation of fat in carp meat fed[...]
16
51%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 16 13-15
17
51%
Przemysł Spożywczy
PL Otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i wysokie poziomy lipidów w surowicy, będące głównymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, stały się największym zagrożeniem zdrowia w drugiej połowie XX wieku. Wadliwe żywienie cechujące się dużym spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu i[...]
EN Obesity, diabetes, arterial hypertension and high serum lipid levels, being the main risk factors of cardiovascular diseases, constituted the greatest threat to human health in the second half of the 20th century. Incorrect nutrition, characterized by a high level of saturated fatty acids, cholester[...]
18
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 2 44-45
PL W I części praey przedstawiono i opisano wpływ podaży wyhra- nych składników odżywczych na budowę masy kostnej. Omówiono główne składniki diety pokarmowej mające wpływ na nabycie i zachowanie przez człowieka prawidłowej masy kostnej oraz ich zawartość w różnych pokarmach.
EN In the part I of the paper an influence of supply of selected nutritious components on bone mass is presented. Main diet components affecting proper bone mass and their content in different food are given.
19
51%
Przemysł Spożywczy
PL Suplementy diety to preparaty, które mają ułatwić lepsze i zdrowsze odżywianie się. Niestety, coraz częściej pod nazwą suplement diety sprzedawane są leki. W związku z tym ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadza nowe rozwiązania. Zmienia definicję suplementu diety oraz upoważnia Urząd[...]
EN Dietary supplements help consumers to eat better and healthier. Unfortunately it's a common practice that as a dietary supplement the consumer gets OTC product. Regulation about food and nutrition safety introduces new solutions in this area. It changes the definition of dietary supplement and gives[...]
20
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 11 1383-1390
PL Siarka jest makroelementem biogennym, który odgrywa istotną rolę zarówno w pierwotnych, jak i wtórnych metabolitach. Aby uzyskać dobre plony, konieczne jest zapewnienie zwiększonego wykorzystania azotu w warunkach optymalnej zawartości S w środowisku odżywczym. Siarka i jej zawartość w roślinie jest[...]
EN Sulphur is a macro-biogenous element that plays an important role both in primary and secondary metabolites. To obtain good yields it is necessary to assure an increased utilisation of nitrogen under conditions of optimum S content in the nutritive medium. Sulphur and its content in plants is also c[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last