Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Paper presents the results of numerical research on the influence of the movement conditions (velocity and various types and parameters of obstacles) on the level of dynamic loads of the body shell and the vehicle crew of the basic version of Wheeled Armoured Personnel Carrier (Wheeled APC) ROSOMAK.[...]
2
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 347--352
EN This paper presents issues related to the process of designing a 30-feet container to be used as a mobile laboratory for collecting the environmental samples and identification of biological threats. Tactical and technical assumptions for the container, taking into account the requirements of the [...]
3
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 353--358
EN This paper presents the results of the studies on a special vehicle Polaris Ranger 6×6 800 equipped with the ”Crossbow” antiaircraft rocket launcher, manufactured by TELESYSTEM-MESKO Sp z o. o. Implementation and Manufacture Centre. The supporting structure of the launcher made the main object of [...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Problem szybkiej identyfikacji charakterystyk aerodynamicznych samolotu w oparciu o bieżącą rejestrację parametrów lotu. W pracy zostało przedstawione zagadnienie szybkiej identyfikacji charakterystyk aerodynamicznych samolotu w oparciu o bieżącą rejestrację parametrów lotu. Przedstawiono podstawy[...]
EN The problem of fast aircraft aerodynamic characteristics identification performed by means of current flight parameters recording is presented in the paper. Basic concepts of fast identification algorithms; e.g., Nonlinear Filtering (NF) (based on the Lipcer and Sziriajev theory) and Estimation Befo[...]
5
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The object of this study was to investigate the flow phenomena in a cold air turbine built at the Institute of Jet Propulsion and Turbomachinery at Aachen Technical University (IST RWTH Aachen, Germany). The said turbine had been studied previously both experimentally and numerically on an IST’s flo[...]
6
100%
Journal of KONES
EN This article presents results of the research on developed innovative protective structure for vehicles. The fundamental objective of executed work was to check the correctness of assumed assumptions, shape and geometry of the solution and configuration of components that affect the protective effec[...]
7
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2010 nr 1 (25) 101--110
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiły modernizację nowego regulatora przepływu typu 2FRM-16-22/100LB. Badania polegały na opisie matematycznym modelu regulatora, wprowadzaniu zmiennych parametrów oraz analizie na podstawie uzyskanych charakterystyk. Efektem badań ekspery[...]
EN In the paper the numerical research has been presented, which make possible modernization of flow controller type 2FRM-16-22/100LB. The research relied on mathematical description of flow controller, introduction of basic parameters and on the analysis of characteristic. There was effect of numerica[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 131 79-88
PL Celem pracy było trójwymiarowe numeryczne zobrazowanie zjawisk przepływowych w 1.5-stopniowej turbinie modelowej Instytutu Napędów Odrzutowych i Maszyn Przepływowych w Nadreńsko-Westfalskiej Wyższej Szkole Technicznej (IST RWTH Aachen) w Akwizgranie (Niemcy). Do badań wykorzystano udoskonaloną wersj[...]
EN The object of this study was an investigation of flow phenomena in a cold air turbine built at the Institute of Jet Propulsion and Turbomachinery at Aachen Technical University (IST RWTH Aachen, Germany). The said turbine was studied previously both experimentally and numerically with the IST's flow[...]
9
75%
Logistyka
2015 nr 5 1237--1243, CD1
PL W pracy przedstawiono przebieg modelowania oraz wyniki badań numerycznych wpływu impulsu ciśnienia na strukturę blachy pancernej wykonanej z materiału Armox 500T o wymiarach 1000 x 1000 x 10 mm. Konstrukcję obciążano za pomocą sprzężenia ALE (ang. Arbirtary Lagrangian-Eulerian) oraz funkcją CONWEP. [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2005 nr 127 7--28
PL W artykule przedstawiono rozwój ułopatkowania dwustopniowej turbiny modelowej znajdującej się w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Przedstawiono również jednowymiarową metodę projektowania stopni turbinowych bazującą na znajomości kątów szkieletowej profilu. Metoda ta została wyk[...]
EN The blading development of the two-stage turbine, which is installed in the Institute of Turbomachinery, Technical University of Lodz is presented in the paper. The one-dimensional theory of multi-stage turbine design process based on the assumption of centre line profile angles is described as well[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 6 4793-4802
PL W pracy zamieszczono wyniki modelowania, w programie Kiva-3V, emisji tlenku azotu badawczego silnika S320ZI, zasilanego paliwem gazowym – metanem. Modelowanie przeprowadzono dla różnych wartości stałych szybkości reakcji kinetycznych tworzenia NO, przyjętych na podstawie wybranej literatury. W wynik[...]
EN The numerical modelling results of nitric oxide emission of S320ZI research engine, powered by gas fuel – methane, using Kiva-3V software are presented in the paper. The modelling process was carried out for different values of kinetic reaction rate constants of NO formation. Reaction rate constants[...]
12
75%
Problemy Kolejnictwa
2016 Z. 171 39--50
PL Sieć trakcyjna (OCL) składa się z różnych konstrukcji i elementów nośnych, które umożliwiają instalację przewodu jezdnego poziomo w stosunku do toru. Sieć trakcyjna jest złożonym systemem mechanicznym i elektrycznym, który musi zapewnić właściwe przekazywanie energii elektrycznej do pojazdu trakcyjn[...]
EN The overhead contact line (OCL) consists of various kinds of supporting structures and elements that allows the installation of the contact wire horizontally to the track. OCL is a complex mechanical and electrical system, that has to ensure the proper electric power transfer to the traction vehicle[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1377--1380
PL W ciągu ostatnich lat można zaobserwować rozwój nowych konstrukcji pojazdów podwodnych, które imitują żywe organizmy występujące pod wodą, np. ryby. Tego typu pojazdy nazywane są biomimetycznymi. Są one napędzane przez napęd falowy imitujący ruch falowy płetw. W artykule omówiony został model matema[...]
EN In recent times, we may notice some new designs of underwater vehicles, which imitate living underwater organisms, e.g. a fish. These vehicles are called biomimetic. They are driven by undulating propulsion, imitating wavy motion of fins. In the paper, mathematical model of biomimetic underwater veh[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 10737--10744
PL W pracy przedstawiono wyniki modelowania CFD dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i paliwem bioetanolowym E85. Symulacja komputerowa pozwala na zobrazowanie przestrzennych oraz czasowych rozkładów frontu płomienia rozprzestrzeniającego się w komorze spalania silni[...]
EN Results of modelling of thermal cycle of dual fuel compression ignition (IC) engine are presented. The object of investigation is a three cylinders CI internal combustion engine powered by diesel oil and bioethanol fuel E85. The simulations of the combustion process have provided information on the [...]
15
51%
Pojazdy Szynowe
2018 Nr 2 52--57
PL W artykule przedstawiono analizę wytrzymałościową osi pojazdu szynowego na podstawie wyników badań stanowiskowych, analitycznych oraz numerycznych. Opracowano model numeryczny Metody Elementów Skończonych. Sprawdzono wpływ zastosowanego rodzaju elementu skończonego na wynik badania numerycznego. Por[...]
EN The article presents a strength analysis of a rail vehicle axle based on bench, analytical and numerical tests. A numerical model was developed with the Finite Element Method. The effect of the finite element type used for calculation purposes on the result of numerical examination was checked. The [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last