Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 716
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper deals with the numerical modelling of the unsteady temperature fields in the elements of technological systems using data subject to errors. The multistagemultigroup approach to numerical modelling of transient temperature fields is suggested. The internal structure of the matrix of coeffi[...]
2
63%
Archivum Combustionis
EN The progressing development of industry and the associated increasing environmental pollution create the need for the intensification of combustion processes and the implementation of increasingly stringent environmental protection standards. Therefore, an intensive progress in scientific and resear[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2002 z. 75 155-158
EN The numerical model of heat treatment of the casting superficial layer using the TIG method is discussed. This technology consists in the heating of the part of casting surface by the moving external heat source which is displaced with the constant rate along the straight line. The thermal processes[...]
4
63%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A Core Disruptive Accident in a Liquid Metal Fast Breeder Reactor (LMFBR) results from the interaction between molten fuel and liquid sodium, which creates a high-pressure bubble of gas in the core. The violent expansion of this bubble loads and deforms the vessel and the internal structures. The MA[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2003 z. 76 271-274
6
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2003 z. 76 275-278
7
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 207-217
PL Artykuł dotyczy omówienia możliwości, jakie daje analiza strukturalna, oparta na symulacji liczbowej w dziedzinie badań konstrukcji dziedzictwa architektury. Analiza strukturalna może być bardzo przydatna, jeśli łączy się ją z badaniami empirycznymi, historycznymi i monitoringiem, aby opracować wnio[...]
EN The paper presents a discussion on the possibilities offered by structural analysis, based on numerical simulation, to the study if structures of architectural heritage. Structural analysis can significantly contribute, when used in combination with inspection, historical research and monitoring, to[...]
8
51%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 4 59-70
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego obudowy kotwiowo-cięgnowej (OK-C), przy wykorzystaniu programu MRS FLAC. W celu ujęcia zmiennych właściwości górotworu przygotowano trzy zestawy parametrów charakteryzujących warstwy skalne w modelu, a także przeanalizowano oddziaływanie zmien[...]
EN The article presents the results of numerical modelling of bolt-truss support (OK-C) using the MRS FLAC programme. In order to express the changeable rock mass properties, three sets of parameters characterising the rock layers in the model were prepared, as well as the impact of changeable dynamic [...]
9
51%
Challenges of Modern Technology
EN The construction of an embankment situated on soft subsoil with a high groundwater level leads to a rise in pore pressure. This “undrained behaviour” can made the effective stress to remain low and intermediate consolidation periods to be adopted so that the construction of the embankment is safe. D[...]
10
51%
Journal of KONES
EN Magnetorheological elastomers (MREs) belong to the group of so-called smart materials, which respond to an external stimulus by changing their viscoelastic properties. Magnetorheological (MR) material can be fluid, gel or solid like material, such as elastomer. The mechanical properties of the MR ma[...]
11
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 2 383-396
PL W pracy przedstawiono model matematyczny, algorytm numeryczny i przykłady symulacji dotyczących przebiegu procesów cieplnych w wielowarstwowym mikroobszarze nagrzewanym ultraszybkim impulsem generowanym przez laser. Równanie opisujące przebieg procesu odpowiada modelowi z dwoma opóźnieniami wynikają[...]
EN In the paper, the mathematical model, numerical algorithm and examples of computations concerning thermal processes proceeding in a multi-layered thin film subjected to an ultrafast laser pulse are discussed. The equations describing a course of the analysed process correspond to the dual-phase-lag [...]
12
51%
Oceanologia
2002 No. 44 (4) 395-418
EN This paper presents the results of an attempt to reproduce, with the aid of a numerical circulation model, the hydrological conditions observed in the coastal area of the southern Baltic in September 1989. A large fall in surface layer seawater temperature was recorded in September 1989 at two coast[...]
13
51%
Oceanologia
EN A three-dimensional (3-D) sigma-coordinate baroclinic model is used to investigate water circulation and thermohaline variability in the Baltic Sea. Two versions of the horizontal resolution of ~ 10 km and ~ 5 km with 24 sigma-levels in the vertical are considered. The model is based on the Princeto[...]
14
51%
Computer Methods in Materials Science
PL W artykule przedstawiono zastosowanie numerycznego modelowania do projektowania najlepszej technologii wytwarzania elementów złącznych. Jako przykład do analizy wybrano śrubę imbusową M6x20. Ponieważ symulacja jednego przypadku wytwarzania śruby wymaga bardzo długich czasów obliczeń, zastosowanie kl[...]
EN Paper presents an application of numerical modelling to the design of the best manufacturing technology for fasteners. Imbus screw M6x20 was selected as an example. Since simulation of the one case of manufacturing requires very long computing times, application of classical mathematical optimizatio[...]
15
51%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN This paper presents a comparison of numerical modelling of the behaviour of reinforcements in the form of stone columns in very soft clay. The simulation is run using the software finite elements Plaxis, first in 2D, then in 3D. We are particularly interested in taking into account the application o[...]
16
51%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 569--572
PL W artykule zaprezentowano niekonwencjonalną metodę optymalizacji warunków formowania ostatniej generacji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących. W celu określenia optymalnych warunków formowania zastosowano program ADINA. Wykonane obliczenia numeryczne oparto na metodzie elementów skończonych. [...]
EN The paper presents an unconventional method of optimization the conditions for formation of the latest generation of high-temperature, superconducting tapes. In order to determine optimal conditions for formation process, the ADINA, was used. The performed numerical calculations based on the finite [...]
17
51%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy opisano zastosowanie obiektowego programowania w języku C++ do metody elementów skończonych modelowanych energetycznie. Zaproponowano odporne na błędy i łatwe w stosowaniu rozwiązanie rozszerzające istniejące systemy MES o elementy modelowane energetycznie. Z wykorzystaniem funkcji energii w[...]
EN The main purpose of this article is a presentation of the computational method of finite element based on a strain energy density function and its implementation in an object– oriented environment. The original adaptation of the nonlinear finite element is introduced. The different use of the finite[...]
18
51%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2001 nr 2 64-71
EN Numerical and semi-analytical methods useful for analysis of the total field propagation in dielectric waveguides with sharp and smooth discontinuities are reviewed. The efficiency of these methods to model the field propagation in such structures is discussed comparatively. As an example, spatial t[...]
19
51%
Computer Methods in Materials Science
PL Zasadniczym celem pracy było wyznaczenie charakterystyk stali narzędziowej 21 OCR 12, formowanej w warunkach stałociekłych, a także opracowanie modeli numerycznych dla tej stali. Ponadto, zweryfikowane zostały możliwości stosowania metod dynamiki płynów (Computational Fluid Dynamics, CFD) oraz metod[...]
EN The main aims of the work were to determine material characteristics of cold work tool steel, grade 21 OCR 12 in semisolid forming conditions, as well as developing of numerical model of this steel. Moreover, possibilities of application of Computational Fluid Dynamic methods and solid mechanics mod[...]
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2010 z. 230 39-48
PL W artykule opisano modelowanie za pomocą Metody Elementów Skończonych procesu zgrzewania oporowego punktowego cienkich blach stalowych. Omówiono sposób przygotowania modelu, przeprowadzenie obliczeń oraz dyskusję wyników. Wyniki symulacji przedstawiono w postaci rozkładów temperatury w obszarze zgrz[...]
EN Modelling of spot welding process by finite element method was described in the article. The model preparation scheme, numerical simulations as well as the discussion of the results have been demonstrated. The results of numerical simulation of the thermal field have been presented. The influenced o[...]
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last