Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 154
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical calculations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 2 589-607
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego pękania ciągliwego oraz zniszczenia elementów wykonanych ze stali S235JR poddanych statycznemu rozciąganiu. W analizie oparto się na modelu materiałowym Gursona-Tvergaarda-Needlemana (GTN), uwzględniającym strukturę materiałową. Parametry mate[...]
EN The paper presents results of a numerical modelling of ductile fracture and failure of elements made of S235JR steel subjected to static tension. The analysis was performed using the Gurson-Tvergaard-Needleman (GTN) model, which takes into consideration the material structure. The GTN material param[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 11 8-11
PL W prognozowaniu obciążenia termicznego oraz modelowaniu izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej na danym stanowisku pracy od lat stosowane są rzeczywiste manekiny termiczne umożliwiające odwzorowanie procesów wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem. Wraz z rozwojem technik numerycznego mo[...]
EN To predict human' thermal stress and to model thermal insulation of clothing ensemble bowl used for a given station, the real thermal manikins for thermal mapping of the processes of heat exchange between man and the environment are applied. With the development of heat transfer numerical modeling t[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 2 311-324
PL W pracy zaproponowano metodę wyznaczania właściwości mechanicznych spoin klejowych potrzebnych do obliczeń numerycznych za pomocą próbek odlewanych z kleju poddawanych ściskaniu oraz sposób uwzględniania adhezji w obliczeniach numerycznych połączeń klejowych. Ponadto zaproponowano sposób modelowania[...]
EN The paper proposes a method for determination of mechanical properties of adhesive layers (necessary for numerical calculations) by means of samples from a glue cast subjected to compression as well as a method of taking adhesion into account in numerical calculations of adhesive bonds. Additionally[...]
4
100%
Mechanik
PL W artykule po przedstawieniu podstawowych informacji na temat technologii GPGPU oraz struktury NVIDIA CUDA opisano równania zachowania rządzące przepływami oraz ich dyskretyzację numeryczna. Następnie zbadano możliwości wykorzystania technologii GPGPU w celu zoptymalizowania czasu wykonywania oblicz[...]
EN In this paper at first basic description of GPGPU technology and NVIDIA CUDA structure are presented. Then, the conservation equations for fluid flow and their numerical discretisation are given. Next, the possibilities of applying GPGPU technology to minimise the time needed for numerical calculati[...]
5
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 6 344-347
PL Analizowano proces kucia odkuwki felgi przedniego koła samolotu wykonywanej z dwufazowego stopu tytanu Ti-6AI-2Mo--2Cr-Fe-Si. Założono stałą temperaturę wsadu i narzędzi oraz prędkość odkształcania. Zmiennym parametrem był czynnik tarcia, determinowany zastosowanym środkiem smarującym. Porównano wyn[...]
EN Forging process of aircraft nose wheel made of two-phase titanium alloy Ti-6AI-2Mo-2Cr-Fe-Si was analysed. Assumed stock forging and tools temperature and strain rate. Variable parameter was friction factor determined by used lubricant. Comparison of results numerical calculations of forging process[...]
6
100%
Archives of Mining Sciences
PL W referacie przedstawiono przykład zastosowania modelowania trójwymiarowego dla celów oceny stanu górotworu wokół zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na głębokości 300 m. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem kryterium wytężeni owego Coulomba-Mohra oraz metody różnic skończonych. Dla modelow[...]
EN This paper presents an example of application of three-dimensional modelling for the purposes of assessing condition of rock mass around a coal bunker located at a depth of 300 m. The ca1culations were performed using the Coulomb-Mohr criterion and the method of finite differences. The rock mass mod[...]
7
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN Results of Quaternary aquifer flow calculations are presented for the Vistula Delta Plain and the southern Kashubian Lakeland edge zone. The Quaternary level is one of the most important water supply resources for the city of Gdansk. The numerical simulations of groundwater flow were performed using[...]
8
100%
Archives of Mining Sciences
PL W niniejszej pracy zajęto się analizą stateczności zboczy zakrzywionych. Z tego rodzaju zboczami (wklęsłymi lub wypukłymi) mamy często do czynienia w kopalniach odkrywkowych. Z reguły do analiz stateczności zboczy wykorzystuje się metody równowagi granicznej w płaskich przekrojach. Sporadycznie na ś[...]
EN This paper deals with the stability of convex and concave slopes. These types of slopes can be often found in the open pit mines. Two dimensionallimit equilibrium methods are usually applied for slope stability analysis. Limit equilibrium methods extended to three dimensions are used occasionally. T[...]
9
100%
Polish Maritime Research
2010 nr 1 51-56
EN The article compares the results of the measurements performed in the aerodynamic tunnel owned by the Czestochowa University of Technology and the numerical simulation done using the code FLUENT for a plane cascade of N3-60 profiles. The comparison study aims at assessing differences between the exi[...]
10
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN This article presents the results of numerical calculations of soil consolidation underneath the “Africa Pavilion” structure in Wrocław Zoo, Poland. To determine the deformations of the baseplate of the “Africa Pavilion” and deformations of the subsoil, Biot’s consolidation theory for two-phase medi[...]
11
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 6 398--399
PL Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych wirnika dwustopniowej wirowej pompy diagonalnej przeprowadzonych za pomocą dwóch programów komputerowych: 1. AxisVM- Structural Analysis and Design Software, 2. MSC.Adams, the Multibody Dynamics Simulation Solution. Wyniki symulacji komputerowych porównano [...]
EN Results of numerical calculations of the rotor of two stage impeller mixed-flow pump, carried out using two software: AxisVM - Structural Analysis and Design Software and MSC.Adams, the Multibody Dynamics Simulation Solution are presented in the paper. The computer simulations results were compared [...]
12
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2017 nr 135 41--56
EN A methodology oflow pressure part turbine efficiency evaluation based on measurements of the steam flow parameters in the interspaces between neighbouring stages is described. Specially manufactured probes have been applied carry out such measurements. The efficiencies of the stages operating in the super[...]
13
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania funkcji automatic rezoning do analizy przebiegu procesów osuwiskowych skarp i zboczy. Klasyczna analiza stateczności skarp ogranicza się do określenia wskaźnika stateczności oraz potencjalnej powierzchni poślizgu bryły osuwiskowej, nie mówi natomiast [...]
EN This paper shows the possibilities of using automatic rezoning function for analysis of evolution of landslide process in slope. Conventional slope stability analysis produces only the value of factor of safety and it's restricted potential failure surface location. The landslide evolution process o[...]
14
100%
Polish Maritime Research
2006 S 2 29-32
EN Results are presented of calculations of ship – generated waves during its motion in canal. For the calculations FLUENT software was used. It was demonstrated that ship generates waves which, when approaching canal slopes, may constitute an important factor in deteriorating the banks, and that ship’[...]
15
100%
Maszyny Górnicze
PL Na przykładzie stojaka hydraulicznego obciążonego dynamicznie przedstawiono celowość stosowania uproszczeń geometrycznych modeli obliczeniowych, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu wykonywanych obliczeń numerycznych. W publikacji przedstawiono również doświadczalną weryfikację modelu stojaka, k[...]
EN Purposefulness of use of geometrical simplifications of computational models, which shortens the time of numerical calculations, was presented on the basis of dynamically loaded hydraulic leg. Experimental verification of leg model, geometry of which was significantly simplified, was also presented [...]
16
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Accurate prediction of the ship squat is of significance to ensure safety passage of ships in restricted waters. In this paper, a first-order Rankine source panel method is adopted to predict the squat of a ship sailing in restricted canal. Taking KVLCC2 tanker as example, numerical calculations are[...]
17
88%
Journal of KONES
EN Operated helicopter is submitted to varying loads spectrum. Important, for the sake of assurance structure integrity, is definition of the actual value of loads which act on individual structure element. The object of this analysis was the Mi-24 helicopter swashplate lever arm. Life estimation of th[...]
18
88%
Acta Geologica Polonica
EN The time taken for a pollutant to migrate from the potential source to the groundwater reservoir is one of the main criteria in evaluating groundwater hazards. This process depends on the lithology and thickness of the deposits forming the basement of the landfill site as well as on the depth to the[...]
19
88%
Drogownictwo
2014 nr 7-8 252--254
PL Artykuł opisuje badania przeprowadzone w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej nad strukturą przepływu strugi w dyszach myjki ciśnieniowej. Miały one na celu określenie optymalnych parametrów technicznych dysz oraz ich wzajemnego oddziaływania w przypadku pracy w układzie wielodyszowym[...]
EN The article descirbes the research conducted at the Chair of Thermal Engineering of at Poznań University of Technology about the structure of stream of water in nozzles of a big surface high pressure cleaner. The purpose of the research was to define the optimal technical paramters of the nozzles an[...]
20
88%
Polish Maritime Research
2007 nr 4 59-63
EN This paper presents a computer analysis of lubricating medium flow through unsymmetrical lubricating gap of conical slide bearing. Numerical calculations were carried out with the use of the software Matlab 7.1 and Mathematica 5.2 for example conical slide bearings of different values of cone apex a[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last