Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 927
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numerical analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Structure and Environment
EN The paper is focused on the investigation of the 240 hours cycle of heat charging and spontanneous discharging in the soil/water environment with 12-hour charging and 12-hour non-charging (discharging) cycles. The temperature fields at different times of running the simulation have been presented. I[...]
2
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
2018 Vol. 40, nr 4 313--320
EN In the paper, the influence of different types of bedding and backfill soil surrounding underground sewage duct on its deformation was analysed. Impact of increased soil lateral pressure was examined by considering the construction of an embankment nearby the underground pipeline. Numerical computat[...]
3
80%
Journal of KONES
EN The object of the paper is to build a numerical model of a railway wagon and perform statics calculation. The examined railway wagon is designed to transport interchangeable containers in ACTS (Abroll Container Transport System). The essential matter of such reloading is placing the container on a s[...]
4
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono analizę numeryczną procesu penetracji pancerza kevlarowego pociskiem 5,56 mm SS109. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Ansys - Autodyn v12.1.0 z użyciem metody SPH (dla pocisku) i Lagrange’a (dla pancerza kevlarowego). Zbadano wpływ liczby warstw kevlaru na penetrac[...]
EN The article presents the numerical analysis of the Kevlar armour penetration process with the 5.56 mm type SS109 projectile. The analysis was performed with the use of the Ansys - Autodyn v12.1.0 program by the SPH method (for the projectile) and the Lagrange method (for the Kevlar armour). The in[...]
5
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 85--91
EN The method described in the paper is meant for enhancing fire safety of gas industry and proposes to use numerical simulation for analysis of methane-air mixture combustible clouds propagation and for prevention of fires and explosions. Method is based on numerical solution of Reynolds equations. Th[...]
6
80%
Challenges of Modern Technology
EN A mesh generation algorithm for the Method of Moments (MoM) is presented here. Mesh of a shape is a set of cells (e.g. triangles) approximating this shape, and meshes are used, among others, in electromagnetic analysis with the MoM. For arbitrary planar shapes, this algorithm (named CGSM) generates [...]
7
80%
Journal of KONES
EN Modern diesel engines reach high power out put per volume unit. This is the main reason, why modern passenger cars and other medium size vehicles are powered by those engines. It is very important to keep reliability, characteristic for past generations of diesel engines. It is a difficult task, bec[...]
8
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej pól naprężeń i odkształceń w rozciąganych próbkach z karbami o różnym kształcie wykonanych ze stopu aluminium EN2024. Wykorzystano metodę elementów skończonych oraz sprężysto-plastyczny model materiału z wzmocnieniem izotropowym. Analizowano rozkład n[...]
EN The paper presents results of numerical analysis of stress and strain fields on specimens with differences radius notches. Finite element methods was used in calculation. In simulation elastic-plastic model with isotropic hardening was load to described material. Authors pay attentions to principal [...]
9
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz obliczeń numerycznych utraty stateczności ortotropowych struktur przekładkowych. Jako obiekt badań, przyjęto płyty przekładkowe z okładzinami z polimerowego kompozytu zbrojonego włóknem węglowym i rdzeniem z tworzywa spienionego. W analizie n[...]
EN The paper presents numerical and experimental researches on stability and critical states of sandwich structures. The problem was solved by means of finite element method, concerning geometrical non-linearity. Numerical results compared to the experiment allowed to make some general statements on th[...]
10
80%
Journal of KONES
EN This paper shows preliminary numerical analysis of impact of IED sidebar blast on the hull of the light fighting vehicle in order to meet the current standards. Numerical analysis was carried out using a 3-dimensional shell FE model of the vehicle. The problem of the modelling method and computer si[...]
11
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Analizie poddany jest układ samowzbudny z jednostronnym kontaktem ciernym, który zamodelowano jako układ mechaniczny o dwóch stopniach z tarciem oraz ze zmienną siłą nacisku wywieraną na podstawę podczas przemieszczenia się badanego ciała sztywnego. Skonstruowane stanowisko doświadczalne przybliża w[...]
EN A self-excited system wit h unilateral friction contact modelled by a two degrees-of-freedom mechanical system, where the normaI farce varies during displacement of a block has been studied. The constructed real laboratory rig approximates the investigated system, and it includes feedback reinforcem[...]
12
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 2 283-296
PL Analiza numeryczna grubych wielowarswowych dźwigarów kompozytowych z wykorzystaniem hybrydowo-naprężeniowych elementów skończonych. W pracy przedstawiono analizę rozwiązań numerycznych dla grubych wielowarstwowych dźwigarów kompozytowych obciążonych statycznie. W algorytmach rozwiązań wykorzystano h[...]
EN This paper presents an of numerical solutions for multi-layer composite girders under static loading. In the algorithms of presented solutions the hybrid-stress model of the finite element method based on Reissner's modified variational functional was used. Two version of numerical programs were dev[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 13-13
EN In this study the finite element method is used to analyse the effect of the thermal residual stresses resulting from adhesive curing on the performances of the bonded composite repair in aircraft structures. The stress-intensity factor at the crack tip is chosen as fracture criterion in order to es[...]
14
80%
Opto - Electronics Review
EN The performance of three-colour HgCdTe photovoltaic heterostructure detector is examined theoretically. In comparison with two-colour detectors with two back-to-back junctions, three-colour structure contains an absorber of intermediate wavelength placed between two junctions and electronic barriers[...]
15
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 185-187
PL Magnetohydrodynamiczne pompy z ich prostym projektem i odpornościową konstrukcją są wygodne do stosowania w wielu zastosowaniach przemysłowych zmagających sie z intensywną korozją i materiałami agresywnymi. Dla potrzeb prototypu doświadczalnego przebadano wpływ rozmiarów elektrod na siłę ciągu pompy[...]
EN The magnetohydrodynamic pumps with their simple design and resistive construction are suitable for industrial applications handling highly corrosive and aggressive materials. For an experimental prototype, the influence of dimensions of electrodes on the driving force of the pump was investigated. T[...]
16
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 9 93-102
PL Współczesne dźwigary kratownicowe, szczególnie mostów kolejowych, często występują w formie ustrojów ze sztywnym pasem - pomost mocowany jest do pasa dźwigara także poza jego węzłami, co wywołuje zginanie pasa. Do analizy tego typu konstrukcji stosuje się powszechnie modele obliczeniowe MES utworzon[...]
EN Beam-element FEM models are commonly applied to perform static analysis of bridge truss girders, also those with rigid flange. The models usually ignore joint dimensions. The paper considers modifications possible to introduce in the beam-element models of bridge truss with rigid flange, that could [...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 58 341-347
EN Nonwoven materials as the products in the range of flat textiles are relatively new structures. Stitch nonwoven have been found very wide application in clothing industry, medicine and civil engineering. This field of textiles production has generated not only new methods of production but also new [...]
18
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej uderzenia pojedynczego odłamka, zaprojektowanego wg amerykańskiej normy obronnej, we fragment opancerzenia w kształcie prostokątnej, 2-warstwowej płyty, którą wykonano z materiałów ortotropowego oraz izotropowego. Obserwowano zdolność ochronną, w[...]
EN The paper presents results of numerical simułation of the impact of a single fragment, designed in accordance with U.S. defense standards, the piece of armor was a rectangular shape, 2-layer shield. The shield was made of a orthotropic and isotropic material. The protective ability expressed by the [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 19 503-507
PL Celem niniejszego artykułu jest analiza numeryczna tzw. miar sterowalności przy użyciu metody dyskretyzacji częściowej. Zbadano równanie różniczkowe cząstkowe typu hyperbolicznego. Jako wynik przedstawiono algorytm wyrażający miarę sterowalności oraz przeprowadzono symulacje dla kilku konkretnych wa[...]
EN The objective of the article is the numerical analysis of a so-called controllability level by the semidiscretization method. A hyperbolic type partial differential equation with boundary control is considered. As a result we gave the algorithm for the mentioned controllability level as well as simu[...]
20
80%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 205-210
PL Praca przedstawia wyniki obliczeń numerycznych opływu profilu o znanych charakterystykach – geometrycznej i aerodynamicznej. Obliczenia realizowano według następujących modeli turbulencji: standardowego k–e, rozszerzonej wersji modelu standardowego, RNG k–e, Reynolds stress oraz modelu z niską liczb[...]
EN The results of numerical calculations of the flow around aerodynamics profile – for well–known characteristics (geometrical and aerodynamic) – are presented. These calculations were realized in following turbulence models: the standard k–e, modified version of standard model, RNG k–e, Reynolds stres[...]
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last