Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nucleation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The study of nucleation and granule formation in a bed of fine-grained material during the phase of batch damping in the process of periodical disc granulation was conducted. The study was carried out on laboratory disc (diameter - 0.5 m), with the use of constant disc filling with powder material, [...]
2
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Przedstawiono wyniki dwuwymiarowego modelowania procesu tworzenia się mikrostruktury eutektycznego żeliwa z grafitem kulkowym. W pracy wykorzystano model oparty na metodzie automatu komórkowego (CA od ang. Cellular Automaton). W modelu uwzględniono zarodkowanie ziaren dwu faz z cieczy podczas kryst[...]
EN The results of a two-dimensional modeling of the microstructure formation in an eutectic ductile cast iron are presented. The cellular automaton model (CA) was used for the simulation. The model takes into account the nucleation of two kinds of grains that appear inside of the liquid during solidifi[...]
3
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono dwie metody modelowania kinetyki złożonej reakcji chemicznej w fazie gazowej z jednoczesną nukleacją azotku krzemu z gazowych reagentów, silanu i amoniaku, w reaktorze typu CVP. Dokonano porównania modelu konwencjonalnego z modelem hybrydowym.
EN Two approaches have been presented to model the complex gas phase kinetics and nucleation of silicon nitride from the gaseous precursors: silane and ammonia in a laser-induced chemical vapour precipitation reactor. A comparison between the conventional and hybrid first principle-neural network model[...]
4
88%
Acta Geophysica
EN Acoustic emissions prior to rupture indicate precursory damage. Laboratory studies of frictional sliding on model faults feature accelerating rates of acoustic emissions prior to rupture. Precursory seismic emissions are not generally observed prior to earthquakes. To address the problem of precurso[...]
5
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań nukleacji polipropylenu za pomocą dodatków o zróżnicowanym charakterze chemicznym w celu otrzymania polipropylenu o zwiększonej przezroczystości. Badano właściwości polipropylenu nukleowanego dodatkami: Genised MD, Millad 3988, ADK STAB NA - 11 UH oraz mikrotalkami o różny[...]
EN The results of studies of the nucleation of polypropylene have been described. It has been done with application of agents characterized by various chemical character. The aim of the studies was to obtain a polypropylene with better transparence. The properties of nucleated polypropylene by the foll[...]
6
88%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 4 891--898
EN We studied the gas-liquid nucleation in Yukawa fluids by employing the density functional theory (DFT) and considering variable-range interaction forces between the particles of a one-component fluid. As a result, some interfacial quantities are sensitive in this kind of interaction (density profile[...]
7
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 67 97--111
EN Practical applications of forced-convection boiling encompass a wide spectrum of industrial systems, including but not limited to, thermal energy generation systems, because of the complexity of phenomena governing boiling heat transfer in general, and subcooled boiling in particular, a commonly use[...]
8
88%
Polish Maritime Research
2018 S 2 75--84
EN In the field of ocean engineering, cavitation is widespread, for the study of cavitation nuclei transient characteristics in cavitation inception, we applied theoretical analysis and molecular dynamics (MD) simulation to study Lennard-Jones (L-J) fluid with different initial cavitation nuclei under [...]
9
75%
Chemical and Process Engineering
EN This paper presents a method for quantitative assessment of the mechanisms of nucleation and granules growth by layering in the process of bed wetting during periodic disc granulation. This study included two initial, consecutive stages of a process with defined time courses. The first phase was a t[...]
10
75%
Journal of Applied Analysis
EN In this paper we prove the existence of metastable solutions to a general thermodynamically consistent mass-conserving Becker–Döring model which incorporates an inert substance. We make use of the methods for the standard model discussed by Penrose in 1989. We include an efficient numerical algorith[...]
11
75%
Polish Journal of Chemistry
EN In the present study, reaction crystallization of silver micron and nanoparticles was studied in a batch crystallizer in two different set of experiments by reducing silver in the presence or absence of sodium citrate. From the experimental determination of crystalsize distribution, and with the aid[...]
12
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono model zarodkowania ziaren, przy czym analizę wykonano przy za-łożeniu, że rozkład gęstości prawdopodobieństwa wymiaru podkładek do zarodkowania jest roz-kładem Weibulla dla n = 1. Wyprowadzono równanie opisujące gęstość zarodków, które przyj-muje postać funkcji: yz =ypexp(-z[...]
EN In this paper model of nucleation was presented. Analysis were done with assumption that the probability density distribution of the substrates dimension for the nucleation is a Weibull distri-bution with assumption that n = 1. In that case it has been derived expression that show density nuclei, th[...]
13
75%
Polimery
PL Zdolność polimeru do krystalizacji, którą określa temperatura krystalizacji (Tkr), można scharakteryzować na podstawie efektu samozarodkowania [11]. Efekt ten daje podstawę pomiarom Tir i opiera się na hipotezie, że najlepszym czynnikiem zarodkującym są własne makrocząsteczki polimeru. Oznaczanie Tk[...]
EN Summary - Crystallizability of polymers, defined by the crystallization temperature (Tcr), can be determined using the self-nucleation effect. The temperature can be established by assuming polymer's own macromolecules to be the most effective nucleating agent. Cooling a polymer specimen in a DSC ru[...]
14
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1998 Vol. 5, nr 3 205-214
PL Przedstawiono wyniki pomiarów kinetyki krystalizacji [wzór] w laboratoryjnym krystalizatorze o działaniu okresowym. Przebadano wpływ składu roztworu i szybkości jego chłodzenia na szerokość obszaru metastabilnego oraz na jakość kryształów wydzielanych z tych roztworów. Oceniono czystość chemiczną ot[...]
EN The results of measuremets of the crystallization kinetics of [formula] in a model batch crystallizer are presented. The effect was examined of the solution composition and of the cooling rate on the quality of the crystals precipitated from those solutions. Purity of the obtained salt was evaluated[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 1009-1019
16
75%
Archives of Thermodynamics
EN A numerical model is presented to calculate heat and mass transfer during bubble nucleation. Microscopic effects, e.g. adhesion forces, are considered. Typical results of the computation, such as heat transfer to nuclei and bubble growth rates, are presented and compared to experimental data. The de[...]
17
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 611--616
PL W krystalizatorze o działaniu ciągłym wytrącano struwit za pomocą jonów magnezu i amonu z roztworów wodnych zawierających 1,0, 0,445 lub 0,20% mas. jonów fosforanowych(V) i jonów siarczanowych(VI) 500-5000 mg/kg roztworu. Badania przeprowadzono dla stechiometrycznego stosunku substratów i przy 20-pr[...]
EN Struvite was sepd. by reactive crystn. from aq. solns. of PO₄³⁻ (0.2-1.0% by mass), SO₄²⁻ (500-5000 mg/kg), Mg²⁺ and NH₄⁺ ions at 298 K, pH 9 or 11 and residence time 900-3600 s to det. the rates of crystal growth (4.23∙10⁻⁹-1.67∙10⁻⁸ m/s) and nucleation 7.5∙10⁷-1.6∙10⁹ 1/(s•m³). The presence and gr[...]
18
75%
Computer Methods in Materials Science
PL Temperatura końca walcowania ma wpływ na przebieg rekrystalizacji i na mikrostrukturę austenitu, która w konsekwencji oddziałuje na kinetykę rozpadu austenitu w czasie chłodzenia wodą. W niniejszej pracy przedstawiono metodę obliczania temperatury przemiany austenit-bainit po odkształceniach w różny[...]
EN Final rolling temperature affects the austenite grain structure due to recrystallization phenomena, which in turn affects the austenite decomposition during water cooling. We apply method for calculating the austenite to bainite phase transformation onset for any cooling path for a steel of composit[...]
19
75%
Materials Science Poland
2018 Vol. 36, No. 3 483--493
EN The influence of magnesium sulfate as an additive in the nucleation of α and γ-polymorphs of glycine crystallized from aqueous solutions has been explored for the first time. Based on crystallization experiments, it was concluded that lower concentration of magnesium sulfate, say less than 2 g/mL, f[...]
20
75%
Materials Science Poland
2019 Vol. 37, No. 2 265--279
EN Crystallization of γ-glycine in the presence of selected concentration (9 g/mL) of tailor-made additive magnesium sulfate heptahydrate salt (MgSO4·7H2O) has been studied at ambient temperature by adopting slow solvent evaporation procedure. The morphological modifications of gl[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last