Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nuclear safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2007 nr 1-2 XV-XIX
2
75%
Spektrum
2008 nr 1-2 XLII-XLVII
PL Najważniejszymi elementami ochrony przed zamachami terrorystycznymi są: rozbudowany system zabezpieczeń umożliwiający pełną kontrolę nad materiałami jądrowymi i działalnością w zakresie techniki jądrowej państwa, system ochrony fizycznej wyposażony w nowoczesne środki alarmowe, regulacje prawne umoż[...]
EN The most important elements of protection against terrorist attacks are: developed safety system ensuring full control of fissionable materials and activity in the scope of state nuclear technology, physical protection system consisting of modern alarm devices and legal regulations affording possibi[...]
3
75%
Spektrum
2008 nr 1-2 XLVII-L
PL Budowa elektrowni jądrowych ze względu na zabezpieczenia przed proliferacją i bezpieczeństwo jądrowe wymaga kontroli państwa - instrumentów prawnych i organizacji. W Polsce istnieją obecnie: akty prawne, kompleksowe, zgodne z zaleceniami organizacji międzynarodowych, organizacja dozoru jądrowego - s[...]
EN NPP constructing, because of proliferation protection and nuclear safety, requires state control i.e. legal instruments and adequate organisations. There are now in Poland complex legal deeds - prepared in accordance with recommendations of international organisations, a nuclear inspection organisat[...]
4
75%
Nukleonika
EN All applications of nuclear materials as well as of any sources of ionizing radiation are accompanied by a risk of radioactive contamination of the environment or unnecessary overexposure of workers and the general public. Such an incident may result from malfunctioning of devices (radiation sources[...]
5
75%
Nukleonika
2017 Vol. 62, No. 4 303--309
EN An automatic control system is one of the most important parts of an irradiation facility. The level of this control is always maintained to comply with safety procedures during routine work in this field. Also sometimes it is limited to the minimum level of regulation required due to economical asp[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 5 934--937
PL Opracowano procedury wydzielania, zatężania i oznaczania wybranych jonów, które mogą być wykorzystywane do oceny procesów fizykochemicznych zachodzących podczas normalnej eksploatacji elektrowni jądrowej. Woda jest niezbędna do prawidłowej pracy elektrowni jądrowej. Może ona być jednak silnie agresy[...]
EN Four H3BO, Li, transition metal ions and anions-containing model solns. were treated either with an anion exchange resin or with a cation-chelating agent and then analyzed by spectroscopic methods for anions and cations present in the pre-treated soln. samples. The procedure ba[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 132 275-285
PL Elektrownie jądrowe z reaktorami PWR i BWR charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i nie powodują zagrożenia nawet przy największych awariach projektowych. Budowane obecnie elektrownie jądrowe III generacji, takie jak EPR i AP 1000, posiadają układy zaprojektowane tak, by nawet po ciężkic[...]
EN Nuclear power plants with PWRs and BWRs are characterized by high safety level and do not raise hazards to population even in most demanding scenarios of design basis accidents. NPPs of III generation being presently built such as EPR or AP-1000 are provided with safety systems designed so that even[...]
8
75%
Acta Energetica
2014 nr 3 90--100
PL Artykuł zatytułowany jest analizą rozwoju przygotowania polskiego społeczeństwa do budowy w XXI wieku pierwszej elektrowni jądrowej. Autorzy porównują polski program energetyki jądrowej z doświadczeniami z realizacji budowy elektrowni jądrowej Sizewell B w Wielkiej Brytanii oraz przygotowaniami do r[...]
EN The paper “Human factors in nuclear power engineering in polish conditions” focuses on analysis of dynamics of preparing polish society to build fi rst nuclear power plant in XXI century in Poland. Authors compare experience from constructing nuclear power plant Sizewell B (Great Britain) and Sizewe[...]
9
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 1 31--47
PL Artykuł przedstawia system monitoringu skażeń promieniotwórczych w Polsce, Francji, na Ukrainie, w Japonii i Kanadzie oraz omawia ustawy prawne z zakresu ochrony przed promieniowaniem jonizującym. W artykule przedstawiono także obiekty i instalacje jądrowe w Polsce, źródła odpadów promieniotwórczych[...]
EN The paper represents radioactive contamination monitoring system in Poland, France, Ukraine, Japan and Canada, and also legislative documents in the area of protection against ionizing radiation. The paper represents objects and nuclear installations in Poland, sources of radioactive wastes, nuclear[...]
10
63%
Energetyka
2009 nr 8 499-506
PL Obecnie dostępne na rynku reaktory to głównie reaktory III generacji, dużo bezpieczniejsze niż reaktory pracujące dotychczas. Zapewniają też one lepsze parametry eksploatacyjne, wysokie wypalenie paliwa i wysokie współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej. Nakłady inwestycyjne są wysokie, ale d[...]
EN Present market available reactors are mainly reactors of the 3rd generation – much safer than the ones working hitherto. They provide also better operational characteristic, high load factor and a high fuel burnout level. Investment costs are also big but much lower than for wind farms and, due to l[...]
11
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono podejście do zagadnienia estymacji częstości uwolnień substancji radioaktywnych z elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie. Prace zostały wykonane w ramach projektu Barselina, zapoczątkowanego w 1991 roku jako wielostronna współpraca między Litwą, Rosją i Szwecją, mającego na [...]
EN The paper presents an approach to estimate the radioactive release frequency from Ignalina nuclear power plant in Lithuania. The study was completed within the frame of Barselina project, initiated in 1991 as a multilateral co-operation between Lithuania, Russia and Sweden with the long-range object[...]
12
63%
Spektrum
2008 nr 1-2 XXIV-XXXIII
PL Omówiono cechy reaktora RBMK, odmienne od charakterystyki innych reaktorów jądrowych i niezgodne z wymaganiami bezpieczeństwa. Przedstawiono przebieg awarii i jej konsekwencje radiologiczne. Wykazano, że dawki otrzymywane przez ludność na terenach wokół Czarnobyla są mniejsze niż dawki w wielu rejon[...]
EN The paper presents those features of RBMK reactor which were important for safety, different than in other reactors and contrary to the safety requirements. The accident course and its radiological effects are presented. It is shown, that the radiation doses received by population in Chernobyl regio[...]
13
63%
Journal of Power of Technologies
2015 Vol. 95, nr 3 175--182
EN The response of the full-scale three-loop Pressurized Water Reactor (PWR) RELAP5 computational model on Steam Generator Break Rupture (SGBR) was investigated in this paper. This model was analyzed in terms of its applicability and performance regarding the research task conducted by Warsaw Universit[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 216-219
PL Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną przy wprowadzeniu ograniczeń na emisję szkodliwych gazów do atmosfery, głównie CO2 powoduje, że zainteresowanie budową elektrowni jądrowych jest w chwili obecnej coraz większe. Duże awarie jądrowe w marcu 1979 roku w elektrowni atomowej Three M[...]
EN The electric energy demand increasing after the introduction of the greenhouse emission limitations, mainly CO2, causes currently more increasing interest of the nuclear power station building. Heavy disasters in nuclear power plants: Three Mile Island in Pennsylvania (USA) in March 1979 and in Tche[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 55 (3) 5--24
PL W artykule tym omówiono kwestie związanie z wytwarzaniem energii jądrowej podczas wybuchów jądrowych, tj. energii generowanej w wyniku powstawania nowych jąder atomowych, dzięki redystrybucji protonów i neutronów w oddziałującym jądrze, tworząc tym samym po procesie zupełnie nowe pierwiastki. Można [...]
EN In article issues related to production of nuclear power during nuclear explosions are discussed (e.g. energy generated during formation of new nuclei due to protons and electrons redistribution). It causes thereby the emergence of new elements. It can be achieved in two ways – connection by fusion [...]
16
63%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2018 nr 2-3 28--35
PL Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świcie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozwi[...]
EN The radiological monitoring net-works are operating in majority of the countries over the word, particularly in the countries with nuclear power systems, although the net-works differ significantly from country to country with respect of posts density, used advanced techniques of measurements and or[...]
17
63%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 25 16--18
PL Sieci monitoringu radiologicznego działają w większości krajów na świecie, szczególnie w krajach posiadających energetykę jądrową, chociaż systemy te różnią się znacząco pod względem gęstości placówek, poziomem technologicznym aparatury pomiarowej czy organizacją i liczebnością obsługi. Kraje o rozw[...]
EN The radiological monitoring net-works are operating in majority of the countries over the word, particularly in the countries with nuclear power systems, although the net-works differ significantly from country to country with respect of posts density, used advanced techniques of measurements and or[...]
18
63%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 26 18--22
PL Wobec bliskiej perspektywy budowy w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, autor niniejszego artykułu stara się przybliżyć polskiemu czytelnikowi podstawowe zasady tworzenia sieci monitoringu wokół obiektu jądrowego, zgodnych z ostatnimi Dyrektywami Komisji Unii Europejskiej i rekomendacjami Międzyna[...]
EN In the context of the near approaching of construction of the first Nuclear Power Plant in Poland, the authors of this paper provide the Polish reader basic rules for designing monitoring system around nuclear facility according last Directives of European Commission and recommendations of Internati[...]
19
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 3 3--6
PL Polska, przystępując w 2004 roku do programu GTRI (Inicjatywa Redukcji Zagrożeń Globalnych), zobowiązała się do konwersji paliwa jądrowego w reaktorze badawczym MARIA, eksploatowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. Konwersja ta oznacza rezygnację z dotychczas użytkowanego pa[...]
EN Poland, when acceded to GTRI (Global Threat Reduction Initiative) in 2004, has committed to convert the nuclear fuel of the Research Reactor MARIA, operated by the National Centre for Nuclear Research (NCBJ) in Świerk. The conversion means giving up of high enriched uranium fuel containing 36% of U-[...]
20
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 2 22--34
PL Organ regulacyjny, powołany w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji i wprowadzanie rozporządzeń dla przemysłu jądrowego. Tradycyjny sposób jego funkcjonowania opiera się na deterministycznym podejściu do analiz bezpieczeństwa. Rozwój analiz probabilis[...]
EN The regulatory body, established to ensure safety of nuclear facilities, is expected to make right decisions and provide appropriate regulations for the nuclear industry. The traditional manner of its activity has been based on a deterministic approach to safety analyses. However, increased maturity[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last