Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nuclear reactors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2012 nr 11-12 XXII-XXIX
PL Omówiono podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem reaktorów chłodzonych ciekłymi metalami, które najprawdopodobniej w przyszłości będą trzonem całej technologii reaktorów prędkich. Przedstawiono rozważania na temat technologii, jaka będzie wykorzystana w pierwszym reaktorze IV generacji. Nak[...]
EN Discussed are basic problems connected with designing of liquid metal cooled reactors which most probably in the future will be the main core of the whole fast reactors technology. Presented are speculations on technology which can be applied in the first of 4th generation fast reactors. Outlined ar[...]
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
PL Dokonano przeglądu proponowanych typów reaktorów jądrowych i lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Po odkryciu reakcji rozszczepienia głównym celem było wyprodukowanie materiału rozszczepialnego na bomby jądrowe Dopiero po 13 latach uruchomiono w Obnińsku reaktor dla energetyki. Zdawan[...]
EN It is not easy to chois thr first nuclear reactor for Poland. We must agreed that we should have in the future breeder reactor, to produce nuclear fuel. LMFBR is very expensive and difficult in operation. It is not a reactor for the country like Poland who is going to build his first nuc­lear power [...]
3
61%
Spektrum
2013 nr 9-10 XXVI--XXVIII
PL Scharakteryzowano najnowsze typy reaktorów jądrowych produkowanych przez GE Hitachi. Są to: zaawansowany reaktor wodny wrzący ABWR, ekonomiczny uproszczony wodny reaktor wrzący ESBWR oraz zaawansowany reaktor PRISM. Stwierdzono, że energia jądrowa sprawdziła się w Europie jako bezpieczne, długotermi[...]
EN Characterized are the latest types of nuclear reactors produced by GE Hitachi. They are: an advanced boiling water reactor ABWR, an economic simplified boiling water reactor ESBWR and an advanced reactor PRISM. Expressed is the opinion that nuclear energy proved itself to be a safe, long-term and st[...]
4
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wybrane projekty reaktorów jądrowych zaliczanych do IV generacji oraz poddano analizie słuszność kierunków badań nad rozwojem reaktorów jądrowych małej i średniej mocy.
EN The paper presents selected designs of nuclear reactors ranked among 4th generation ones and analyses development trends of small and medium power nuclear reactors.
5
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wybrane projekty reaktorów jądrowych zaliczanych do IV generacji oraz poddano analizie słuszność kierunków badań nad rozwojem reaktorów jądrowych małej i średniej mocy.
EN The paper presents selected designs of nuclear reactors rated among fourth generation units and analyses rightness of research directions on development of small and medium power nuclear reactors.
6
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Magnetohydrodynamiczne pompy do płynnych metali to obiecująca alternatywa do klasycznych pomp rotacyjnych używanych w obwodach chłodzących niektórych typów reaktorów jądrowych. W artykule opisano matematyczny i numeryczny model takiej pompy. Analizę teoretyczna zilustrowano przykładowymi wynikami ob[...]
EN Pumps of molten metals based on magnetohydrodynamic principle represent an advantageous alternative to classical rotational pumps used for cooling of some types of nuclear reactors. The paper deals with the mathematical and computer modelling of their operation. The theoretical analysis is illustrat[...]
7
61%
Nukleonika
PL Brak zainteresowania rządów w USA (i zagranicą) dalszymi pracami nad ulepszaniem reaktorów chłodzonych ciekłym metalem, pozostawił w spadku niepotrzebny Na i NaK, a także reaktory jądrowe i towarzyszące im oprzyrządowanie. Urządzenia te muszą zostać zinwentaryzowane, sód usunięty, a wyposażenie i pr[...]
EN The decline in government interest (both USA and abroad) in further developing liquid metal cooled reactors has left a legancy of unneeded and unused government owned sodium and NaK component test facilities, including nuclear reactors. These facilities will have to have their inventories of sodium [...]
8
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2005 z. 24 5--16
PL Przedstawiono analizę zachowania się radioaktywnych cząsteczek-aerozoli, wewnątrz obudowy bezpieczeństwa po awarii reaktora jądrowego typu LOCA. Badania dotyczą głównie zachowania się aerozoli pod wpływem koagulacji, oraz usuwania i kondensacji pary na cząsteczkach aerozolowych. Analizowano koagulac[...]
EN The main phenomena connected with transport and retention of aerosols have been described. The basic data on Brownian, gravitational and turbulent coagulation have been presented. The principal mechanism of deposition of aerosol particles on surfaces, including sedimentatioon, Brownian and Turbulent[...]
9
61%
Polish Maritime Research
2016 nr 2 32--41
EN This paper is aimed at analysis of possible application of helium to cooling high-temperature nuclear reactor to be used for generating steam in contemporary ship steam-turbine power plants of a large output with taking into account in particular variable operational parameters. In the first part of[...]
10
61%
Computer Science
2015 Vol. 16 (4) 329--350
EN R&D in the nuclear reactor physics demands state-of-the-art numerical tools that are able to characterize investigated nuclear systems with high accuracy. In this paper, we present the Monte Carlo Continuous Energy Burnup Code (MCB) developed at AGH University’s Department of Nuclear Energy. The cod[...]
11
61%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN This paper describes briefly the development and verification of a probabilistic system for the rapid diagnosis of plant status and radioactive releases during postulated severe accidents in a Boiling Water Reactor nuclear power plant. The probabilistic approach uses Bayesian belief network methodol[...]
12
51%
Polityka Energetyczna
PL Decyzja rządowa o włączeniu opcji jądrowej do przyszłości energetycznej Polski stawia przed specjalistami pytanie o wybór takiego typu reaktora jądrowego, który spełni długi szereg warunków: od technicznych - po społeczne. Współczesne reaktory jądrowe znajdują zastosowanie jedynie do produkcji elekt[...]
EN The Polish Government decision to include nuclear energy option in a number of Poland's future energy solutions challenge the specialists with a question of choosing of a nuclear reactor, which fulfills the conditions ranging from technical to social issues. Contemporary nuclear reactors are used to[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Artykuł przedstawia analizę techniczno-energetyczną możliwości współpracy preferowanych obiegów turbin cieplnych dużych mocy z wysokotemperaturowym reaktorem jądrowym chłodzonym helem w zastosowaniach mobilnych. Reaktory jądrowe wysokotemperaturowe (HTR) stwarzają możliwość podnoszenia parametrów ob[...]
EN The paper presents technical analysis of the possibility of cooperation of preferred thermodynamic cycles of large turbines with high temperature helium cooled nuclear reactors (HTR) in mobile applications. HTR reactors bring the possibility of the increase of live steam parameters in steam turbine [...]
14
51%
Postępy Techniki Jądrowej
2018 z. 1 26--29
PL W artykule przedstawiono trzy możliwe scenariusze rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oparte o duże bloki energetyczne, reaktory wysokotemperaturowe i zintegrowane bloki wodno-ciśnieniowe. Pierwszy jest kontynuacją kierunku określonego w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej w 2009 r. wraz z przed[...]
EN The paper presents three potential scenarios for the development of nuclear power in Poland based on: high power PWRs, high temperature reactors and integrated pressurized water cooled reactors. The first scenario is the continuation of the Polish Nuclear Power Program of 2009, supplemented by a sho[...]
15
51%
Journal of Polish CIMAC
EN This article presents a flow and thermodynamic analysis of a Generation IV nuclear cycle. An SCWR (Supercritical water reactor) is a high temperature and high pressure reactor that uses water at a temperature above its thermodynamic critical point as the working fluid. The cycle used for the calcula[...]
16
50%
Nowa Elektrotechnika
17
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 125--129
PL W ostatnich latach obserwuje się wznowienie zainteresowania rozwojem i zastosowaniem reaktorów jądrowych małej i średniej mocy. Badania w tym zakresie prowadzą min. Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, Argentyna, Korea Południowa. W pracy zaprezentowano kierunki polskiej polityki energet[...]
EN In recent years there has been renewed interest in the development and application of nuclear reactors of small and medium power. Research in this area leads min. Japan, Russia, the United States, India, China, Argentina, South Korea. The paper presents the directions of the Polish energy policy aga[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last