Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nuclear power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2002 nr 4 228-230
PL Scharakteryzowano rozwój energetyki jądrowej w Niemczech od 1938r. Wymieniono najważniejsze wydarzenia (m.in. uruchomienie pierwszego reaktora w Kahl nad Menem w 1960 r.), liczby i typy reaktorów, ich moc, daty uruchamiania i odstawiania oraz stan bezpieczeństwa eksploatacji. Podano lokalizację wszy[...]
EN There is characterised a development of the nuclear power in Germany since 1938. Specified are the most important events (among others taking into operation the first reactor in Kahl am Main in 1960), numbers and types of reactors, their output, dates of commissioning and end of operation, as well a[...]
2
80%
Spektrum
2012 nr 9-10 XXII-XXVIII
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i słonecznych. Podano subsydia przyznane na rozwój na OZE w różnych krajach oraz koszty energii elektrycznej uzyskiwanej z różnych źródeł.
EN Discussed are problems connected with electric energy generation in wind farms and solar power plants. Presented are subventions granted for development of renewable energy sources in various countries as well as the costs of electric energy acquired from various sources.
3
80%
Spektrum
2012 nr 9-10 X-XIX
PL Bezpieczne sposoby przechowywania i składowania odpadów nisko- i srednioaktywnych pochodzących z jądrowego cyklu paliwowego i z innych dziedzin działalności są opanowane. Prowadzone obecnie prace nad nowymi technologiami przerobu wypalonego paliwa oraz reaktorami na neutronach prędkich IV generacji [...]
EN Mastered are safe methods of storing of the low and medium active wastes coming from the nuclear fuel cycle. The now carried on research on new technologies of recycling the burn-out fuel and on the 4th generation fast neutron reactors create real prespective of reducing the problem of high active w[...]
4
80%
Spektrum
2012 nr 9-10 XIX-XXI
PL W artykule przedstawiono: czynniki wpływające na rozwój elektrowni jądrowych w skali globalnej i w Polsce, prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, moc osiągalną istniejących źródeł w systemie, dostępność energii pierwotnej, konkurencyjność technologii wytwarzania oraz prognozowaną [...]
EN Presented are factors influencing the development of nuclear power plants in the world and in Poland, prognosis of electric energy demand in Poland, maximum output capacity of the sources existing in the system, availability of primary energy, competitiveness in generation technologies as well as th[...]
5
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 1(3) 29-38
PL Artykule charakteryzuje energetykę jądrową na świecie, wskazuje technologiczne i społeczne uwarunkowania jej rozwoju. Przedstawia ekonomikę energetyki jądrowej, osiągnięcia i pozycję największych graczy na światowym rynku. Omawia doświadczenia Francji i prowadzoną przez nią promocję energii jądrowej[...]
EN The paper describes nuclear energy worldwide along with technological and social conditions for its development, presenting the economics of nuclear power and the achievements and positions of the leading market players. Additionally, it focuses on France's experiences and promotion of nuclear power[...]
6
80%
Spektrum
2009 nr 3-4 XXVI-XXXI
PL Analizy ekonomiczne wykonywane w krajach OECD, a także dogłębne analizy, na podstawie których podejmowano decyzje o rozwoju energetyki jądrowej w Finlandii czy W. Brytanii wykazują, że energetyka jądrowa mimo wysokich nakładów inwestycyjnych jest konkurencyjna ekonomicznie. Dzięki niskiej cenie pali[...]
EN Economic analyses performed in OECD countries and in-depth analyses which are the bases for decisions on nuclear power development in Finland and the UK show that the nuclear power is economically competitive in spite of high investment costs. Thanks to low price of nuclear fuel it ensures stability[...]
7
80%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The methods of nuclear power plant safety assessment and accident management used in Sweden and selected computerized decision support systems are briefly described. The defense-in-depth strategy, which comprises three elements, namely prevention, protection and mitigation, is essential for keeping [...]
8
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 4 12-15
9
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2017 z. 3 18--20
PL Nowa runda dyskusji o budowie elektrowni jądrowej w Polsce pojawia się mniej więcej co pół roku w prasie i innych mediach. Tym razem „Dziennik – Gazeta Prawna” opublikował nieoficjalną informację o decyzji podjętej przez rząd. Już tego samego dnia została ona zdementowana przez ministra energii, któ[...]
EN A new round of discussions about the construction of a nuclear power plant in Poland usually commences in newspapers and other media approximately every half year. “Dziennik - Gazeta Prawna” published unofficial information that a decision in this regard had been reached by the government. It was de[...]
10
80%
Acta Energetica
2016 nr 3 121--127
PL W artykule przedstawiono koncepcję równoległego połączenia elektrowni jądrowej, przystosowanej do oddawania ciepła do celów grzejnych, z istniejącymi elektrociepłowniami i ciepłowniami w rejonie zasilania, w tym przypadku z ciepłowniczymi systemami Wejherowa i Gdyni. Zaproponowano warianty uciepłown[...]
EN This paper presents a concept of the parallel connection of a nuclear power plant fitted to provide heat for district heating application, with the CHP and heat plants existing in the supply region, in this case with the heating systems of Wejherowo and Gdynia. Presented variant proposes to add heat[...]
11
80%
Polityka Energetyczna
PL Rozwój gospodarki i poziom życia społeczeństwa wymaga zapewnienia dostaw energii w odpowiedniej ilości i jakości. Udokumentowane zasoby kopalnych surowców energetycznych, stanowiące podstawę światowej energetyki, są stale jeszcze znaczne, jeżeli ich zużycie będzie się oceniało obecnym poziomem ich w[...]
EN Economy development and people's living conditions need to protect the energy supply adequate in quan- tity and quality. Identified reserves of fossil fuels which are the basis for power industry in the world today are still considerable when assessing their consumption at the present level. Very la[...]
12
80%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 4 72--76
PL Ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi pracujących w obiektach jądrowych postawione są wysokie wymagania co do jakości i niezawodności budowy, konstrukcji i przebiegu eksploatacji elementów techniki jądrowej. Wiele tych elementów poddanych jest okresowym i doraźnym badaniom wieloma metod[...]
EN Due to the threat to the health and life of people working in nuclear facilities, high demands are placed on the quality and reliability of the construction, construction and operation of the elements of nuclear technology. Many of these elements undergo periodic and ad hoc testing of many non-destr[...]
13
80%
Polish Maritime Research
2018 S 1 204--210
EN The article presents results of efficiency calculations for two 560 MW nuclear cycles with high-temperature gas-cooled reactor (HTGR). An assumption was made that systems of this type can be used in so-called marine nuclear power plants. The first analysed system is the nuclear steam power plant. Fo[...]
14
70%
Nukleonika
EN A review on selected - the most important and most prospective - directions of the present-day radiochemistry has been presented, with a special emphasis on the research carried out at the Department of Radiochemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology.
15
61%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2012 Nr 1-2(11-12) 110--118
PL Autor relacjonuje wybrane artykuły z monotematycznej edycji branżowego kwartalnika “Energy Forum” (ostatni numer z 2011 r.), wydawanego przez IAEE. Jest on poświęcony zeszłorocznej awarii japońskiej elektrowni jądrowej w Fukushimie. Omawiane materiały przedstawiają zróżnicowane aspekty energetyki ją[...]
EN The author provides an overview of the selected articles from the “Energy Forum” (Fourth Quarter 2011), a quarterly issued by IAEE, which are focused on the analysis of the Fukushima catastrophe. The materials show various aspects of the nuclear power, current priorities of the industry, its specifi[...]
16
61%
Spektrum
2012 nr 11-12 XVI-XXII
PL Elektrownie nuklearne mają liczne struktury, systemy i komponenty narażone na szkodliwe oddziaływania wyładowań piorunowych. Wyładowania te mogą powodować zaburzenie pracy reaktora, uruchomienie systemów bezpieczeństwa, utratę ochrony przeciwpożarowej, itd. W nowoczesnych systemach bezpieczeństwa i[...]
EN In nuclear power plants there are numerous structures, systems and components exposed to harmful influence of lightning discharges. Such discharges can cause disturbances in operation of a reactor, actuation of safety systems, loss of fire protection etc. In modern safety control systems there are i[...]
17
61%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The article describe the polish power sector in the relation to actual state and progress of nuclear power plants sector in the Poland's neighbour countries like Belarus, Czech Republic, Lithuania, Germany, Slovakia, Sweden, Ukraine. Characteristics and analyze there are given basics energy- polluti[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 64 55-56
EN The paper examines the options for replacing the current energy mix of non-renewable, conventional energy sources solely with renewable sources in the long term within the context of the Slovak environment, possibly combined with nuclear energy in the 50-year horizon. Vital needs are outlined in hou[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The development in nuclear power engineering in the world scale has been observed since seventies and – in particular – eighties of the twentieth century. Almost in all countries neighbouring Poland new nuclear power stations have been put into operation. The construction of nuclear power plant in Z[...]
20
61%
Energetyka
2000 nr 12 619-624
PL Wykazano, iż warto skorzystać z czeskich doświadczeń dotyczących elektrowni jądrowych, które dowodzą, że przy obecnym poziomie techniki elektrownie te nie stanowią one zagrożenia radiacyjnego. Konieczne jest prowadzenie w Polsce badań z zakresu techniki jądrowej.
EN Proved is, that it is worth exercising Czechs' experience concerning nuclear power stations, which shows, that at present level of technology the nuclear power stations are not a radiation thread. There is necessary to conduct in Poland investigations in the field of the nuclear technology.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last