Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 205
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  norma europejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Podano podstawy i zasady postępowania obowiązującego przy opracowywaniu, wdrażaniu i finansowaniu zharmonizowanych norm europejskich. Zharmonizowane normy europejskie opracowywane są przez Komitety Techniczne CEN krajów członkowskich. Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym zharmonizowana norma europ[...]
EN The procedure being in force at the development, introduction and financing harmonized European Standards are presented. The harmonized European Standards are developed by CEN Technical Committees of Member Countries. After publishing in Official Journal a harmonized European Standard is the base f[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 6 103-104
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 11 647-648
4
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 2 33-36
EN For the hand protection against cuts by sharp objects like glass, metal sheets or sharp tools etc. the gloves with protective properties tested according to EN 388:2003 are used. High and very high resistance to cuts is typical for knitted gloves made from yarns of p-aramide, core spun, polyethylene[...]
5
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Przedstawiono zakres prac normalizacyjnych w dziedzinie akustyki budowlanej, realizowanych w ramach Normalizacyjnej Komisji Problemowej 253 - akustyka architektoniczna oraz komitetów technicznych CEN i ISO. Na tle normalizacji europejskiej i międzynarodowej przedstawiono aktualny stan normalizacji p[...]
6
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W celu prawidłowej harmonizacji norm polskich i europejskich niezbędne jest dokonanie analizy porównawczej i wprowadzenie zmian tam, gdzie one występują, jak również stosowanie nowych metod badań tych właściwości, które nie były do tej pory przedmiotem oceny. W artykule przedstawiono interpretację w[...]
EN For proper harmonization of Polish and European standards it is necessary to make the comparative analysis and bring consiously all changes into practice or to apply a new methods for such properties, which were not the subject of assessment before. In paper, the inerpretation of 14 PN-EN standards [...]
7
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono interpretację wprowadzonych w Polsce w 2001 r. ośmiu norm europejskich dotyczących metodyki badań kruszyw oraz dokonano oceny zmian i potrzeb w zakresie sprzętu w stosunku do dotychczasowych norm polskich. Artukuł jest kontynuacją informacji przedstawionych w numerze 3/2001 [...]
EN In paper, the interpretation of PN-EN standards established in Poland in 2001, in the range of aggregate test methods is presented, in comparison with the methods used untill now. The needs of equipment concerning the new established standards are specified. Paper is a continuation of the informatio[...]
8
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 3(10) 44-48
PL Od 29.05.2002 r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa 97/23/WE dotycząca urządzeń ciśnieniowych, a od 1.05.2004 r. obowiązuje ona również w Polsce. Normy PN-EN 12952 „Kotty wodnorurowe i urządzenia pomocnicze" i PN-EN 12953 „Kotty płomieiicowo-płoimieniówkowe" to przepisy normujące większo[...]
9
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 3(6) 42-45
PL Wejście Polski do Unii Europejskiej wymaga dostosowania nie tylko naszego ustawodawstwa, ale również norm i przepisów do norm i przepisów europejskich. Dotyczy to również stosowania norm materiałowych z serii PN-RR/H, które zostały zastąpione przez odpowiednie normy PN-EN.
10
80%
Materiały Budowlane
2006 nr 8 46-47
11
80%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 25-25
12
80%
Materiały Budowlane
2003 nr 5 35-35
13
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 8 37-39
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 225-227
PL Podano założenia i zasady określania długości obliczeniowej słupów wg EC2 oraz porównano je z zaleceniami PrPN-B-03264. Podjęto próbę oszacowania wpływu niedokładności określenia sztywności względnej węzłów na tę długość.
EN The paper gives basic assumptions and presents the method of determining the effective length for columns according to EC2, and gives comparison with PrPN-B-03264 regulations. The effort has been made to estimate the influence of inaccuracy of determining the relative stiffness of joints (K) onto ef[...]
15
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 6 317-318
16
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 11 41-44
17
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 3 68--71
PL W ostatnim czasie wprowadzono wiele nowych norm PN-EN dotyczących asfaltów, które są dokumentami typowo klasyfikującymi. Nie podaje się w nich wymagań, jakie powinny spełniać materiały, a jedynie sposób ich klasyfikacji. Wymusza to konieczność opracowania odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, które[...]
EN Recently, many new standards, typically related to the classification of documents, have been introduced. They do not specify the requirements which must be met by the materials, but merely describe the way in which they should be classified. That is why we need to create an appropriate documents ap[...]
18
80%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2011 Vol. 22 31--42
PL Dydaktyka przedmiotów takich jak: Rysunek techniczny, Grafika inżynierska, Projektowanie wspomagane komputerem, które należą do grupy przedmiotów podstawowych w programach pierwszych dwóch lat studiów inżynierskich, wymaga zaznajomienia studentów z normami dotyczącymi zasad przestawiania obiektów na[...]
EN Technical and Construction Drawings for Civil Engineering Constructions undergo standardization according to the regulations and requirements set up by the CEN and CENELEC organizations. The national Standards must comply with the EU Standards. The goal of this paper is to show the differences betwe[...]
19
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 10 2-9
EN Standards and regulations for designing, construction and transmission in a transmission gas grid. List of company standards in PGNiG S.A.
20
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 4 27--28
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last