Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nonlinear estimation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 12 630--638
PL W artykule przedstawiono równania kryterialne umożliwiające określenie mocy cieplnej parownika chłodziarki powietrza TS-300B współpracującej z wyparną chłodnicą wody CWW-420. Do ich utworzenia wykorzystano statystyczne metody estymacji liniowej i nieliniowej danych otrzymanych z numerycznych rozwiąz[...]
EN The article presents the criteria equation allowing determining the thermal capacity of the evaporator of TS-300B air cooler, cooperating with CWW-420 evaporating water cooler. The statistical methods were used of linear and nonlinear estimation of the data obtained from numerical solutions of equat[...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3B 349--354
PL Przedstawiono propozycję określenia równań krzywych równowagi desorpcji w oparciu o metody estymacji nieliniowej. Otrzymane równania obejmują zależność wilgotności względnej od temperatury i zawartości wilgoci. Zweryfikowano doświadczalnie prezentowaną metodykę oraz przetestowano jej prawidłowość w [...]
EN A proposal to determine the equations of desorption equilibrium curves based on nonlinear estimation methods was put forward. Received equations embrace the relation of the relative humidity to the temperature and moisture content. The presented method has been verified by laboratory tests and by th[...]
3
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 146-149
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru mikrostężeń jonów chlorkowych w roztworach wodnych. Zaproponowano nową metodę detekcji punktu końcowego miareczkowania kulometrycznego przy użyciu nieliniowego estymatora stanu. W tym celu opracowano uproszczony model dynamiczny procesu wyjściowego elektrod de[...]
EN The paper deals with problems of chloride ion microconcentration measurements. It extends the previously made achievements [1, 5, 8] and proposes a nonlinear solution for more precise measurements. There are various chloride ion measurement methods, the most common of which is the potentiometric one[...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Pomiary pośrednie często polegają na estymacji parametrów modelu badanego obiektu, a proces estymacji może być źle uwarunkowana numerycznie. W celu poprawy uwarunkowania numerycznego stosowane są metody regularyzacji. Jednym z ostatnio zaproponowanych podejść do regularyzacji estymacji nieliniowej j[...]
EN Indirect measurements often amount to the estimation of parameters of a mathematical model that describes the object under investigation, and this process may numerically be ill conditioned. Various regularization techniques are used to solve the problem. The iterative minimisation (IM) is one of ap[...]
5
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano problem estymacji procesów fizykochemicznych w obecności zakłóceń impulsowych oraz szumu pomiarowego. Omawianym procesem będzie sygnał wyjściowy z przetwornika pomiarowego wykorzystywanego w fotometrii płomieniowej. Estymacja zostanie przeprowadzona w obecności licznych ano[...]
6
84%
Systems Science
EN In a series of earlier papers, the first author developed an estimator which generates an optimal sequential estimate of the state of a linear discrete-time dynamic system in which the state is subject to an instantaneous constraint. In the third paper of the series, an extended estimator, based on [...]
7
84%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 11 465--468
PL Artykuł dotyczy efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika chłodziarek bezpośredniego działania typu TS-350. Stosując statystyczne metody analizy liniowej i nieliniowej regresji wielorakiej dla podanego w [6] materiału badawczego utworzono modele statystyczne w postaci liniowych i nielinio[...]
EN In this article an effective usage of cooling capacity in the evaporator of the direct-action refrigerator TS-350 type is presented. Using statistical methods of linear and nonlinear analysis of multiple regression for data given in [6] of studied materials, the statistical models as linear and nonl[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last