Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 421
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-destructive testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN This article describes the bases of the acoustic emission analysis to make successful applications in the range of the tribological problems, especially at machinery slide journal bearings. Acoustic emission differs from ultrasonic testing, which actively probes the structure; Acoustic emission list[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
2002 Nr 48 105-111
PL W artykule omówiono początkowe znaczenia pojęcia "badania nieniszczące" , dalsze i obecne znaczenia tego pojęcia, współczesny zakres badań nieniszczących oraz tendencje rozwoju badań nieniszczących.
EN Introduction. Initial sense of expression "non-destructive testing" .Further and present sense of expression "non-destructive testing" .Contemporary range of non -destructive testing. Progress trends of non-destructive testing.
3
80%
Metrology and Measurement Systems
EN In this work, the influence of both characteristics of the lens and misalignment of the incident beams on roughness measurement is presented. To investigate how the focal length and diameter affect the degree of correlation between the speckle patterns, a set of experiments with different lenses is [...]
4
80%
Journal of KONES
EN IR thermography is a technique used to detection, registration, processing and visualization of invisible infrared radiation emitted by a tested object. Image (thermogram) is a result of this technique and it maps the distribution of temperature on surface of tested object. The image after entering [...]
5
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule zaprezentowano przykłady naukowo-badawczych prac realizowanych w WITU, w których stosowany były metody termografii w podczerwieni. Zaletą tych metod jest ich nieinwazyjność, wysoka efektywność, bezkontaktowy i uniwersalny charakter. Przedstawione wyniki wykazały przydatność oraz szerokie [...]
EN The examples of scientific-research work realized in MIAT with the application of IR thermography methods are present in this paper. A nondestructive, high efficient, non-contact and universal character is a great advantage of these methods. Presented results show usefulness and wide possibility of [...]
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 3 112-115
PL W artykule przedstawiono budowę opracowanego tomografu wiroprądowego wysokiej rozdzielczości do badania obiektów o kształcie zbliżonym do cylindrycznego. W tomografie zastosowano specjalizowany miernik przesunięcia fazowego oraz nowoczesny mikrokontroler o architekturze ARM. Wyniki zrealizowanych ba[...]
EN Paper presents developed, high resolution eddy current tomography setup for testing of cylindrical objects. In developed tomograph, specialized phase shift measuring system was applied together with ARM microcontroller. Experimental results indicated, that linear filters (such as Butterworth filter)[...]
7
80%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 3 491--500
EN In the paper a method using active thermography and a neural algorithm for material defect characterization is presented. Experimental investigations are conducted with the stepped heating method, so-called time-resolved infrared radiometry, for the test specimen made of a material with low thermal [...]
8
80%
Journal of KONES
EN This paper describes the use of acoustic emission measurement as an indicator of friction force into hydrodynamic journal bearings. The parameters load, speed, friction force, oil-temperature as well as the displacement of the sleeve are mainly measured in mutual dependence in journal plain bearing [...]
9
80%
Theoretical and Applied Informatics
PL Jilesa-Athertona do opisu wpływu naprężeń na charakterystyki magnetyczne stali konstrukcyjnej. Oryginalny model zakłada, że parametry modelu są stałe w całym zakresie pól magnesujących H. Zastosowane rozszerzenie pozwala modelować pętle histerezy dla różnych wartości pól magnetycznych. Jest to możli[...]
EN This paper concerns the possibility of use the Jiles-Atherton extended model to describe the magnetic characteristics of construction steel St3 under mechanical stress. Results of the modelling utilizing extended Jiles-Atherton model are consistent with results of experimental measurements for magne[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano metodę sztucznego starzenia betonu za pomocą cyklu termicznego przetrzymując próbki w temperaturach -200C - przez 45 min i + 650C - również przez 45 min. Wykonano 750 cykli. Do badań właściwości odkształceniowych wykorzystano metodę rezonansową i ultradźwiękową. Otrzymane wyniki mówi[...]
EN The method of artificial aging of concrete is described in the article. Thermal cycling of the tested specimens carried out this process. The samples were exposed to the temperature -20oC for 45 0C minutes in the conditioning chamber and afterwards to the temperature +650C for the same time. These t[...]
11
80%
Opto - Electronics Review
EN The paper presents results of computations of the energy efficiency of the cobalt luminescence in ZnSe:Co determined by the photoacoustic method. The transmission spectra, photoacoustic experimental and theoretical spectra, and the frequency dependence on the photoacoustic amplitude characteristics [...]
12
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main objective of the present work was to find relationships between achieved results of the thermal non-destructive testing and the local fibre content in carbon/epoxy composite materials. Design/methodology/approach: The experiments have been performed using thermography testing stati[...]
13
80%
Opto - Electronics Review
EN In this paper a simple method for defect area detection in the subsurface layer of materials was presented. The method uses active infrared thermography. A statistical detectivity ratio was introduced for a quantitative characterization of areas containing defects. The described algorithm of defect [...]
14
80%
Metrology and Measurement Systems
EN In the paper a method for correction of heating non-homogeneity applied in defect detection with the use of active thermography is presented. In the method an approximation of thermal background with second- and third-order surfaces was used, what made it possible to remove partially the background.[...]
15
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL W obecnym okresie jesteśmy świadkami "renesansu promieniowania rentgenowskiego", co wiąże się przede wszystkim z coraz większym zapotrzebowaniem na wszelkiego rodzaju kontrole, sprawdzanie lub pomiary z użyciem promieniowania rentgenowskiego (badania nieniszczące) oraz z jakościowo nowym rozwojem w [...]
EN Nowadays we are witnesses of the "X-radiation revival" what is connected, first of all, with more and more demand on inspection of all kinds, verification and measurements with the use of X-rays (non-destructive testing) and with the new in quality progress in the field of detection of these rays (s[...]
16
80%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 4 202-204
PL W referacie przedstawiono system pomiarowy tomografi i impedancyjnej, w którym zastosowano metodę wieloczęstotliwościową testowania obiektów. Metoda jest szczególnie przydatna w badaniach nieniszczących do wykrywania uszkodzeń korozyjnych, zmian spowodowanych zawilgoceniem, pęknięć i wad materiałowy[...]
EN An impedance tomography measuring system using a multi-frequency structure testing method has been presented in the paper. The method is particularly useful in nondestructive testing for detecting corrosion or moisture damage as well as cracking and material defects.
17
80%
Advances in Materials Science
EN Widely applied materials, used in construction of installations exposed to influence of hydrogen environment, are low-alloy Cr-Mo steels. Unfavorable effect of hydrogen on metals is described as hydrogen stress corrosion or hydrogen embrittlement. The process, in extreme cases, leads to a significan[...]
18
80%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 1 183-193
EN We discuss the role of broadband Lamb wave propagation for materials testing applications in metal and composite material plates. Using a high powered pulsed laser-acoustic source it was possible to initiate broadband acoustic pulses in the samples. The pulses were detected by non-contact, broadband[...]
19
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Remonty konstrukcji podwodnych wymagają stosowania odpowiednich technologii spawania pod wodą i procedur kontroli. Ze względu na duże zagrożenie bezpieczeństwa istotne znaczenie dla wykonywania tych zadań ma wysoko wykwalifikowany personel, włączając nurków oraz zespół pracowników na powierzchni. Sp[...]
EN The maintenance of underwater structures demands application of appropriate technologies such as underwater welding and inspection. Due to high safety risks, highly trained and educated human resources, including divers and organization team on the surface are of great importance and assume responsi[...]
20
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2001 R. 45, nr 5 118-120
PL Przedstawiono kilka nowoczesnych technik badań nieniszczących złączy spawanych. W szczególności opisano zautomatyzowane systemy badań ultradźwiękowych oparte na wykorzystaniu zarówno konwencjonalnej techniki echa, jak również techniki TOFD. Opisano przykład zastosowania zautomatyzowanych badań ultra[...]
EN It has been presented several up-to-data techniques of non-destructive testing of welded joints. In particular, it has been described automated systems for ultrasonic testing based on use of both conventional echo and TOFD techniques. It has been given the example of application of automated ultraso[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last