Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noise protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 3 20-22
PL W dzisiejszych czasach ochrona terenów zurbanizowanych przed hałasem spowodowanym środkami transportu, także szynowego, odgrywa jedną z kluczowych ról w zapewnieniu odpowiedniej jakości życia ich mieszkańców. Tam, gdzie jest to możliwe, stosuje się naturalne bariery, takie jak np.: wały ziemne, prze[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 1 16-19
PL W artykule przedstawiono wyniki badań analizy uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego występującego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych. W ramach badań przeprowadzono pomiary wielkości akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu oraz ankietę wśród osób zatrud[...]
EN This article presents the results of tests of the annoyance of low-frequency noise that occurs at office workstations. The tests covered measurement of acoustic parameters specific for this type of noise and survey at the work environment.
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 8-10
PL W artykule omówiono postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/44/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (drganiami mechanicznymi). Zaprezentowano również wymagania [...]
EN This paper analyses the provisions of Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration). Also presented are the provisions of Polish regulations whic[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 22-24
PL W artykule przedstawiono założenia metody badań narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Opisano nowy przyrząd pomiarowy zastosowany w badaniach. Pomiary wykonano na czterech hałaśliwych stanowiskach pracy. Badania wykazały duży wpływ kształtu głowy słuchacza, sposobu zakładani[...]
EN The article presents the principles of a method for noise exposition testing of people in earmuffs. The new measurement device is described. Measurements were carried out at four noisy work-stands. The investigation showed that the shape of the head, the way ear-muffs are put on and the directivity [...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 1 4-6
PL Algorytmy genetyczne, mimo że wywodzą się z nauk biologicznych znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. W artykule przedstawiono zasadę działania elementarnego algorytmu genetycznego oraz możliwości zastosowania algorytmów genetycznych do aktywnej redukcji hałasu.
EN Although genetic algorithms originate in biological sciences, they are increasingly used in different technical disciplines. The paper presents the concept of an elementary genetic algorithm. Some possibilities of applying genetic algorithms for active noise reduction are described.
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 2 2-4
PL Materiał przedstawia podstawowe problemy związane ze sporządzaniem map akustycznych i planów działań dla aglomeracji. Przedstawia również projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku, a także przepisy polskiego prawa ochrony środowiska w tym za[...]
EN The paper presents fundamental problems connected with preparing noise maps and action plans for urbanized areas. It also presents a Proposal for a European Parliament and Council Directive on the assessment and management of environmental noise and Polish environmental law concerning this issue.
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 4 21-24
PL W artykule przedstawiono opracowane, zaprojektowane i wdrożone do prasy doświadczalnej zabezpieczenie przeciwhałasowe zmniejszające emisję hałasu uderzeniowego prasy mechanicznej z ręczną lub półautomatyczną obsługą. Zaprezentowane rozwiązania ograniczają z dobrym skutkiem hałas uderzeniowy, zarówno[...]
EN The paper presents material-construction solutions reducing impact noise emission in a mechanical press. Results of noise measurements after practical application of noise protections are described.
8
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 9 5-6
PL W pracy przedstawiono układ aktywnej redukcji hałasu (ARH), zoptymalizowany pod kątem redukcji hałasu wąskopasmowego. Układ opracowano na podstawie uniwersalnego kontrolera ARH, który wyposażono w algorytm wykorzystujący równoległe filtry wycinające i układ generacji sygnału. System przetestowano w [...]
EN This paper presents an Active Noise Reduction (ARH) system for narrow-band noise. This system bas been built on the ARH universal controller, which has bean fitted with an algorithm base on parallel cutting filters and a system for generating a signal. This system has bean tested in a laboratory and[...]
9
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 6 13-17
PL Eksploatacja odkrywkowych kopalni surowców skalnych niesie ze sobą zagrożenia natury wibroakustycznej zarówno dla pracowników kopalń, jak i mieszkańców okolicznych zabudowań. Hałas, będący jednym z najczęściej występujących czynników ryzyka w środowisku pracy, jest zagrożeniem dla środowiska zewnętr[...]
EN Exploitation of open-pit mines of minerals constitutes vibroacoustic hazards for their workers and inhabitants living near such establishments. Noise, one of the main harmful factors in the working environment, is a threat to the external environment, particularly when mining works are carried out n[...]
10
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 6 4-8
PL Zainteresowanie problemem hałasu wynika przede wszystkim ze znajomości konsekwencji jego oddziaływania na człowieka. W grę wchodzi uszkodzenie słuchu oraz ogólne zaburzenia zdrowia. WHO, a także instytucje Unii Europejskiej dostrzegają w hałasie jeden z głównych problemów zdrowia publicznego i środo[...]
EN The increased attention paid nowadays to the problem of noise results from the increased knowledge of the consequences of its influence on human beings. Hearing damage and general health disorders are the main issues. WHO, as well as the European Union, consider noise as one of the main public and e[...]
11
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 10 12-15
12
100%
Instal
2002 nr 9 70--73, 80
PL System wentylacyjny warszawskiego metra wymaga zastosowania wentylatorów o dużej wydajności, które charakteryzują się znacznym poziomem mocy akustycznej. Praca urządzeń wentylacyjnych powoduje hałas przenikający zarówno na perony, jak poprzez terenowe czerpnie powietrza na zewnątrz do środowiska. W [...]
EN Warsaw's metro ventilation system requires usage of fans with high capacity, which also characterise of considerable acoustic power. The functioning of ventilation devices causes the noise, which penetrates to the platforms as well as by terrain supply air grills outside to the environment In the ar[...]
13
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 6 10-13
PL Hałas niskoczęstotliwościowy jest zwykle bardzo słabo redukowany przez typowe zabezpieczenia przeciwhałasowe. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie niskich częstotliwości oraz zalecenia dl[...]
EN Low-frequency noise is not normally much reduced with conventional noise protections. This paper presents the results of investigations of the sound insulation of building elements in layer noise protections in the low-frequency range. It also presents guidelines for designers regarding a good choic[...]
14
100%
Izolacje
PL Wobec stale rosnącej liczby źródeł hałasu, związanych głównie z rozwojem ruchu komunikacyjnego, powodujących ciągłe pogarszanie się warunków akustycznych panujących w środowisku, odpowiednia izolacyjność akustyczna zewnętrznych przegród budowlanych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłoweg[...]
15
100%
Izolacje
PL Przed hałasem bronić się możemy w sposób aktywny lub pasywny. O sposobie pasywnym mówimy wtedy, kiedy staramy przyzwyczaić się do istniejącego stanu rzeczy i zgadzamy się na szkodliwe działanie hałasu na nasze zdrowie. Może to spowodować spadek samooceny, prowadzić do apatii oraz do pogorszenia stan[...]
16
100%
Izolacje
PL Jakość akustyczna stanowi jedną z podstawowych cech użytkowych budynku mieszkalnego. Jak ważny jest to problem dla mieszkańców mogą świadczyć wyniki badań ankietowych, prowadzonych zarówno w kraju jak i na świecie. Z badań tych wynika, że zagrożenia akustyczne są wymieniane w pierwszej grupie uciążl[...]
17
100%
Izolacje
PL Wraz z gwałtownym rozwojem cywilizacji nastąpił znaczny wzrost liczby i mocy źródeł hałasu, stanowiących czynnik degradujący środowisko człowieka. Chociaż zjawisko hałasu z definicji jest pojęciem względnym, zależnym od sytuacji, miejsca i wrażliwości konkretnych osób, to zwykle hałas określamy jako[...]
18
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 11 19-20
PL Przedstawiono bazę danych zawierającą informacje dotyczące ochrony przed hałasem. Baza ta jest nową, rozbudowaną wersją "Bazy wiedzy o hałasie" opracowanej dwa lata temu. Ma ona całkowicie zmieniony interfejs użytkownika, zgody graficznie z witryną Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Zaprezentowano[...]
EN In the paper a database with information on noise protection is presented. The database is a new, enhanced version of „Noise Database” created two years ago. Its user interface has changed completely. The new interface is now compatible with the graphic form of the home page of the Institute. Some u[...]
19
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 175-178
PL Zgodnie z obowiązujacymi aktami prawnymi, tereny o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym położone poza miastem podlegają ochronie przed hałasem. W artykule przeanalizowano klimat akustyczny rejonu Puszczy Kampinoskiej. Zaproponowano uproszczony sposób oceny zagrożenia hałsem terenów rekreacyjnych w [...]
EN This paper presents on overview of acoustic emission in the region of Puszcza Kampinoska. Suggests sets of simplified methods to evaluate the risk of noise pollution in the recreation area influenced by the changing road conditions.
20
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 102 131-134
EN The problem of noise in the workplace is still valid, and the number of its sources is growing. The workstations were tested: the equivalent sound level, the maximum sound level, peak sound level C NDN times and rated conditions. Frequent exceeded acceptable levels for the analyzed stations need to [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last