Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noise measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN The results of long-term continuous noise measurements in two selected schools are presented in the paper. Noise characteristics were measured continuously there for approximately 16 months. Measurements started eight months prior to the acoustic treatment of the school corridors of both schools. An[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 5 448--451
PL Węglik krzemu, SiC, jest nowym materiałem dla elektroniki wysokich mocy i wysokich temperatur. Ze względu na swoje właściwości jest wykorzystywany do wytwarzania elementów mocy i diod świecących. W artykule przedstawiono metody i układy pomiarowe do pomiarów szumów z zakresu małych częstotliwości dl[...]
EN Silicon carbide, SiC, is a novel material for power electronics. It offers a higher band gap, a higher breakdown electric field and a higher thermal conductivity in comparison to other materials such as silicon or gallium arsenide. Therefore, it is used in power and HF electronics as a material for [...]
3
100%
Opto - Electronics Review
EN In the paper, localization of a source of random telegraph signal noise (RTS noise) in optocoupler devices of CNY 17 type was defined. The equivalent noise circuit in low frequency noise for these types of optocouplers was proposed.
4
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule podano przykłady wyników pomiarów parametrów jakościowych energii elektrycznej w trzech zakładach przemysłowym wyposażonych w znaczną liczbę odbiorników nieliniowych typu: agregaty spawalnicze, zgrzewarki, silniki sterowane z falowników. Pomimo poboru przez podane urządzenia znacznych prą[...]
5
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 4 433--440
EN Impulse sound events are characterised by ultra high pressures and low frequencies. Lower frequency sounds are generally less attenuated over a given distance in the atmosphere than higher frequencies. Thus, impulse sounds can be heard over greater distances and will be more affected by the environm[...]
6
100%
Pompy, Pompownie
PL Przyczyny mechaniczne i hydromechaniczne oraz metod pomiaru hałasu. Przykład zastosowania kierownicy wlotowej zmniejszającej hałas.
EN Mechanical and hydro-mechanical causes, and methods of noise measurement. Example of application of inlet diffuser as silencer.
7
100%
Archives of Acoustics
2015 Vol. 40, No. 2 183--189
EN The paper formulates some objections to the methods of evaluation of uncertainty in noise measurement which are presented in two standards: ISO 9612 (2009) and DIN 45641 (1990). In particular, it focuses on approximation of an equivalent sound level by a function which depends on the arithmetic aver[...]
8
100%
Metrology and Measurement Systems
2016 Vol. 23, nr 4 531--543
EN Electrochemical amperometric gas sensors represent a well-established and versatile type of devices with unique features: good sensitivity and stability, short response/recovery times, and low power consumption. These sensors operate at room temperature, and therefore have been applied in monitoring[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 50--53
PL W artykule podano praktyczne wskazówki dla zespołów pomiarowych odnośnie wykonywania badań hałasu komunikacyjnego dla dróg o małym natężeniu ruchu. Przyjęto, że małe natężenie ruchu ma miejsce w sytuacji przejazdu po drodze, mniejszej jak 300 ilości pojazdów w ciągu godziny. Wskazano na znaczne rozb[...]
EN In this article there are presented some practical guidelines for measurements teams regarding making measurements of road traffic noise. It was assumed that low traffic relates to a situation when there are less than 300 vehicles passing per 1 hour. Some discrepancies of conducted measurements were[...]
10
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
2016 Vol. 10, nr 30 138--143
EN Minimisation of noise at a workstation is among fundamental tasks for maintaining safety at work, both in terms of health (the auditory system in particular) as well as work comfort. Thus, it is very important to systematically monitor noise levels by carrying out reliable measurements at a workstat[...]
11
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy podjęto próbę poprzez wykonanie badań doświadczalnych zmniejszenia drgań i hałasu, małej sprężarki tłokowej jednocylindrowej pracujacej w pobliżu pomieszczenia laboratoryjnego. Praca zawiera wyniki badań eksperymentalnych drgań sprężarki w miejscu jej instalacji z izolacją od podłoża i bez i[...]
EN In the paper, an attempt was made to reduce vibrations and emitted noise by a small one-piston air compressor working in the neighborhood of a laboratory room. The relevant measurements in service conditions were performed. The results of the experimental investigations - performed in service condit[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 71--82
PL W artykule zaprezentowano rezultaty badań wpływu struktury rodzajowej ruchu pojazdów na generowany hałas komunikacyjny. Na podstawie metod statystycznych tj. regresji liniowej i wielorakiej oszacowano wpływ pojazdów osobowych i ciężarowych na generowany przez nie łącznie hałas.
EN The article presents results of research on the impact of traffic type structure on the generated traffic noise. Based on statistical methods such as linear regression and multiple regression we estimated the impact of passenger vehicles and trucks on the generated noise.
13
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 9 21-25
PL Uciążliwość hałasu w środowisku pracy można zdefiniować jako uczucie niezadowolenia wywołane hałasem. Hałas może być przyczyną braku koncentracji, zmieniać czujność pracownika oraz zmniejszać wydajność pracy. Praca umysłowa wymagająca koncentracji, zbieranie informacji, czy procesy analityczne wydaj[...]
EN Noise annoyance in the working environment can be defined as a feeling of displeasure evoked by noise. Noise can distract and it can also affect psychophysiological reactions. Noise can change an individual’s alertness and it can decrease work efficiency. Performance of monotonous tasks is not alway[...]
14
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2009 Z. 33 37-46
PL Metoda kształtowania sygnału jest wykorzystywana do lokalizacji źródła sygnału dźwiękowego za pomocą kamery akustycznej poprzez analizę fal nadbiegających. W artykule przedstawiono i szczegółowo opisano podstawy matematyczne algorytmu metody kształtowania sygnału poprzez sumowanie sygnału głównego i[...]
EN The first author is currently researching on a part-time basis for a Ph.D. in the field of aeroacoustics at Glasgow Caledonian University, but is employed by Aalen University of Applied Science in Germany. Beamforming is a method for determination of position sound sources via an acoustic camera by [...]
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Czujniki gazu mogą być wytwarzane z cienkiej warstwy półprzewodnika, która po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury staje się czuła na gaz. Jako wskaźnik detekcji gazu wykorzystuje się zmianę rezystancji stałoprądowej czujnika, co nie pozwala na rozróżnienie mieszanin gazów. Zwiększenie czułości i [...]
EN The gas sensors can be produced from the semiconductor thin layer that starts to be gas sensitive when heated. The change of sensor DC resistance is utilized as a signal of the gas detection, that can not enable to distinguish between many different gas mixtures. The improved gas sensitivity and sel[...]
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przeprowadzono badania eksperymentalne charakterystyk stałoprądowych oraz szumowych krzemowych ogniw słonecznych. Wykonano pomiary około 20 ogniw słonecznych wytworzonych z pojedynczych kryształów krzemu. W celu zrealizowania przyspieszonego starzenia, badane próbki były testowane w podwyższonej tem[...]
EN About 20 solar cells manufactured from silicon single crystals have been measured, m. For the purpose of accelerated ageing, the samples were subjected simultaneously to a higher temperature 400 K. The sample I-V characteristic and the noise parameters were measured before sample stressing and, subs[...]
17
75%
Pojazdy Szynowe
2013 Nr 3 34--38
PL Pojazdy szynowo-drogowe są klasą obiektów technicznych, które coraz częściej występują w parku maszynowym operatorów tramwajowych i kolejowych. Są to zazwyczaj pojazdy specjalnie przystosowane do prac ratowniczych oraz obsługowych dużej infrastruktury. Zadaniem prezentowanego pojazdu jest ułatwienie[...]
EN The rail-road vehicles are a class of technical objects which are more and more often are in the machine park of tram and rail operators. They are typically vehicles specially adapted to the rescue and maintenance works of large infrastructure. The purpose of the presented vehicle is easier to keep [...]
18
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 531--549
PL W artykule podjęto próbę opisania i wyjaśnienia specyfiki zagadnień akustyki farm wiatrowych oraz przedstawiono propozycje uzupełnienia obowiązujących w Polsce metod pomiaru i oceny hałasu farm wiatrowych. Rozważania dotyczą hałasu słyszalnego korygowanego krzywą korekcji A. Zalecana referencyjna me[...]
EN In the article we made an attempt of description and explanation of specificity of wind farm noise issues and also we have suggested some ideas of supplementing methods of measurement and assessment of wind farm noise which are in force in Poland. The discussion concerns audible noise corrected by c[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 139--142
PL W artykule przedstawiono analizę hałasu niskoczęstotliwościowego w wybranych modelach samochodów osobowych. Badania prowadzono w dwóch wariantach: przejazd z zamkniętymi wszystkimi oknami oraz przejazd z uchylonym szyberdachem. Pojazdy poruszały się po autostradzie z dużymi prędkościami. Autorzy nie[...]
EN The article presents an analysis of low frequency noise in selected models of passenger cars. The study has been performed in two variants: travel with all windows closed and travel with the sliding roof half-open. The vehicles moved along the motorway with high speeds. The authors do not evaluate t[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 136--138
PL Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjow[...]
EN On the example of third octave analyses of the noise spectrum in selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been shown in vehicles powered by combustion engines. The studies selected three means of suburban communication: coaches, small busses and passenger cars. The results of[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last