Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noise level
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2004 Z. 23 91-101
PL W artykule przedstawiono wpływ struktury ścianki kabin dźwignicowych na dźwięki promieniowane do wnętrza kabiny. Porównanie to przeprowadzono dla starego typu kabin suwnicowych oraz dla prototypowej kabiny operatora suwnicy OBRDiUT ,,Detrans" Bytom. Do analizy wykorzystano wyniki pomiarów przeprowad[...]
EN The paper investigates the influence the cab wall design might have on the level of sound radiation to the cab interior. The comparative tests were run for old-type cabs and new cabs engineered in OBRDiUT "Detrans" in Bytom. The comparison is based on measurements taken in real-life operating condit[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 123-131
PL W pracy przedstawiono matematyczny model odbitej energii akustycznej, który uwzględnia stosunek wymiarów pomieszczeń i dźwiękochłonne właściwości przegród oraz odległości od źródła dźwięku. Ustalono związek między strumieniem mocy akustycznej i gradientem energii odbitej. Związek ten uwzględnia się [...]
EN Mathematical model of reflected acoustic energy with consideration of room dimensions, sound-absorbing properties of walls and distance from the source of sound is presented in this paper. Correlation between stream of acoustic power and gradient of reflected energy was determined. This correlation [...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 185-192
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego powstającego w czasie eksploatacji maszyn roboczych.
EN The paper presents the results of tests of the acoustic pressure's level which is created while exploitition of working machines.
4
75%
Journal of KONES
PL Artykuł przedstawia wybrane aspekty środowiskowe przebudowy odcinka drogi krajowej nr 4 znajdującej się na terenie Rzeszowa. Opisane jest uzasadnienie realizacji inwestycji oraz sposób finansowania. Przedstawione są założenia uwarunkowań środowiskowych przed i po realizacji inwestycji. Główny nacisk[...]
EN The article presents environmental aspects of rebuilding a section of multilane national road number 4 located in Rzeszów area. It describes a reason of investment realization and the financing methods. The paper presents environmental conditions before and after the realization of investment. One o[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Proces projektowy kabin dla ciągników rolniczych powinien uwzględniać kryteria akustyczne odnośnie normatywnego poziomu hałasu na stanowisku kierowcy. W artykule zaprezentowano dobór struktur izolacyjnych paneli akustycznych dla dominujących źródeł hałasu w kabinie. Dobór struktur izolacyjnych powin[...]
EN In the design process of agricultural tractor cabins one should take into consideration certain acoustic criteria concerning exposure of the operator to standard noise levels. The paper present a selection of insulating acoustic panel structures protecting against prevailing noise sources inside cab[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 385-390
PL W artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów "' poziomu hałasu i przyśpieszeń klocka hamulcowego podczas hamowań wykonywanych w czasie badań eksploatacyjnych na elektrycznych zespołach trakcyjnych typu EN57. Badania były przeprowadzone dla hamowań z wykorzystaniem hamulców klockowych, w któr[...]
EN This article represents example- results of measurements of noise level and brake shoes accelerations during braking process executed during the service research of electric traction vehicle EN57. The research were executed for braking set, in which plastic brake shoes were used. The same research w[...]
7
75%
Górnictwo i Geologia
PL Jednym z głównych kierunków zmian konstrukcyjnych przekładni zębatych stosowanych w górnictwie jest zmniejszenie efektów wibroakustycznych towarzyszących współpracy kół. W opracowaniu pokazano kierunki konstrukcyjnego obniżenia stanu dynamicznego przekładni przez podniesienie wskaźnika zazębienia kó[...]
EN One of the main directions of changes in a toothed gear design applied in mining is the reduction of vibro-acoustic effects that occur concurrently with the cooperation of wheels. The scope of this paper is a constructional reduction of the dynamic coefficient by improving the tooth contact ratio. O[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 155-164
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących wpływu rodzaju materiału wstawki hamulcowej pojazdu szynowego na poziom emisji hałasu w procesie hamowania. Wykazano, że wstawki kompozytowe charakteryzują się niższymi poziomami przyspieszeń drgań w stosunku do klasycznych wstawek żeliwnych[...]
EN In this article selected findings concerning influence of break insert material of rail vehicle on noise emission level in braking process have been shown. It has been pointed out that composite inserts are characterized by lower vibration acceleration in relation to classic cast iron inserts and l[...]
9
75%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 3 247-256
PL W artykule przedstawiono jedno z ważnych zagadnień, jakim jest hałas generowany przez środki transportu szynowego. Omówiono źródła hałasu generowanego przez transport szynowy oraz normy i przepisy związane z pomiarem hałasu pojazdów szynowych. Przedstawiono wyniki pomiarów hałasu generowanego w prze[...]
EN This paper presents an important problem, i.e. the noise generated by the means of rail transportation. The sources of noise generated by the rail transportation as well as standards and regulations concerning the rail vehicle noise measurement have been commented. There have been presented the resu[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 35-52
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu wybranych ulic i skrzyżowań Białegostoku. Przeprowadzono analizę uwzględniając charakterystykę ruchu, typ przekroju poprzecznego jezdni oraz rodzaj nawierzchni. Zaprezentowano wyniki pomiarów hałasu w obiektach, takich jak przedszko[...]
EN The results of noise level research in surroundings of the selected streets and crossings in Bialystok are presented in the paper. The analysis of the traffic characteristic, cross-section and pavement type - dependence was investigated. The noise level emission results, which had been tested for ex[...]
11
75%
Drogownictwo
2014 nr 10 319--326
PL W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań hałaśliwości nawierzchni betonowych i porównano je z wynikami badań na nawierzchniach asfaltowych. Badania przeprowadzono metodą SPB w ciągu dróg krajowych nr 8 i 50 w pięciu przekrojach z nawierzchnią z betonu cementowego oraz w trzech z nawierzchn[...]
EN The article presents the results of studies on noisiness of the cement concrete pavements and them comparison with results from asphalt pavements. The research was carry out by SPB method on national roads No. 8 and 50 in the five section with the cement concrete pavement and in the three section wi[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 77 79--89
PL Główne źródła hałasu komunikacyjnego stanowią: silnik wraz z układem przeniesienia napędu, opony współpracujące z nawierzchnią oraz zjawiska aerodynamiczne. Wraz ze wzrostem prędkości dominującym źródłem hałasu stają się hałas aerodynamiczny oraz hałas generowany przez opony współpracujące z podłoże[...]
EN Main sources of communication noise are: the engine together with power transmission system, tyres which cooperate with the road surface and aerodynamic phenomena. Together with the speed increase the dominant source of noise is aerodynamic noise and noise generated by tyres cooperating with the roa[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 305--311
PL W artykule przedstawiono wyniki badań natężenia hałasu na ulicy stanowiącej drogę dojazdową do szczecińskiego portu. Mając na uwadze rozwój transportu intermodalnego w najbliższych latach, poddano analizie hałas generowany przez środki transportu samochodowego. Obserwowanie zmian poziomu hałasu drog[...]
EN In the article, there are presented outcomes of studies on noise intensity on the access road to Szczecin port. Having in mind intermodal transport development in the coming years, the studies analyzed noise generated by means of motor transport. Observations of noise level changes in the areas next[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 136--138
PL Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjow[...]
EN On the example of third octave analyses of the noise spectrum in selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been shown in vehicles powered by combustion engines. The studies selected three means of suburban communication: coaches, small busses and passenger cars. The results of[...]
15
75%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 9 50-53
16
63%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 114 19--26
PL Wielostopniowe rozprężanie w zaworach regulacyjnych pracujących przy wysokich parametrach czynnika, jest sposobem na obniżenie poziomu hałasu emitowanego przez zawory. W tym celu, zamiast klasycznego rozwiązania gniazdo-grzyb, w korpusach zaworów instaluje się zespoły dławiące w postaci kaskad, labi[...]
EN In order to decrease noise level in control valves, multistage expanding of high parameter working medium is used Instead of classical solution with pin and seat, special throttling units in valve casing are mounted. They are in the form of cascades, labyrinths or porous layer. In this article, calc[...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Proces projektowy kabin dla ciągników rolniczych powinien uwzględniać kryteria akustyczne odnośnie normatywnego poziomu hałasu w strefie pracy operatora. W artykule zaprezentowano możliwość ograniczenia poziomu hałasu wnikającego do kabiny przez struktury przeszkleń. Dobór izolacyjności akustycznej [...]
EN Design criteria for agricultural tractor cabins should take into consideration acoustic features pertaining to the standard noise level within the operator's environment. The paper presents possibility to reduce the levels of noise penetrating into the cabin through glass structures. Selection of ac[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na stanowisku operatora kombajnu ZO-58 stanowi podstawę przeprowadzenia analiz akustycznych zmierzających do poprawy klimatu akustycznego. Etapy opracowania obejmują analizę widma amplitudowo częstotliwościowego hałasu dla dominujących stref emisji oraz d[...]
EN Exceeded permissible noise levels at the ZO-58 harvester operator's workplace provide grounds to carry out acoustic analyses aimed to improve acoustic climate. The stages of this work cover analysis of noise amplitude and frequency spectrum for prevailing emission zones and selection of acoustic bar[...]
19
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 9 16-19
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd wybranych badań hałasu w szkołach podstawowych polskich i zagranicznych. Badania wykazały niekorzystny stan warunków akustycznych w szkołach polskich.
EN This article presents a review of research on noise at primary schools in Poland and abroad. It shows that the acoustic conditions in Polish schools are bad.
20
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 66 39--44
EN This paper presents a method of estimating noise levels based on exponential smoothing and the assumption that only noise is suppressed in the filtration process. Knowledge of the noise reduction coefficient allows one to determine the value of the parameter being estimated.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last