Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noble metals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
PL Głównym celem prac było szczegółowe opróbowanie materiału zwałowego pod kątem występowania ekonomicznych zawartości Cu, Pb, Zn i metali szlachetnych. Materiał zwałowy jest zbudowany z okruchów skał okołozłożowych (dolomitów i iłów rudonośnych w kopalni FeS2 "Rudki", pstrych iłów i wapieni w kopalni [...]
EN The overall objective of this study was to provide detailed sampling of mine tailings showing economic potential for Cu, Pb, Zn and noble metals. The tailing materials consist of particles of ore-hosting rocks (dolomite and metalliferous clay in "Rudki" pyrite mine, mottled clay and limestone in the[...]
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 4 183-184
PL Podano krótko interesujące dane o metalu szlachetnym - platynie.
EN There are presented, in short, interesting data of the noble metal platinum.
3
75%
Opto - Electronics Review
EN In the light of recent advances in subwavelength optics, the development of optical nanodevices is nowadays conceivable. Among the best candidates to act as the elementary components of such devices are nanoscale structures of noble metals. These materials are capable to sustain resonant electron os[...]
4
75%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono polerowanie elektrochemiczne jubilerskich stopów metali szlachetnych w elektrolitach bezcyjankowych. Przedstawiono wpływ rodzaju prądu i wspomagania procesu na efekty obróbki. Opisano sposób oceny jakości powierzchni polerowanej poprzez pomiar połysku.
EN The paper presents electropolishing alloys of noble metals using in jewelry workshop in non-cyanide electrolytes. Described results of using a different kind of current in electropolishing process. Results of the measurements of surfaces roughness and gloss after processing was published.
5
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 8 488-491
PL Artykuł zawiera opis podstawowych właściwości osmu wraz z charakterystyką jego walorów użytkowych. Historia osmu liczy sobie 203 lata. Od tego czasu postęp zachodzących zmian w dziedzinie techniki, jak i technologii pozwolił znaleźć dla tego pierwiastka wiele ciekawych zastosowań, poczynając od spek[...]
EN The article contains the description of the basic proprieties of osmium together with the profile of his usable values. The history of osmium counts 203 years. Beginning from the spectacular dactyloscopy the progress of setting changes in the field of the technique what of the technology let find fo[...]
6
75%
Chemia Analityczna
PL Opracowano ulepszoną wersją metody wyznaczania parametrów charakteryzujących kompleksy metali. Metodę sprawdzono na przykładzie reakcji między trzema metalami szlachetnymi (NM) i w kwaśnym roztworze o-sulfobenzenoazo rodaniną (SBAR). Zamiast zwyczajnej spektrofotometrii do wyznaczania parametrów cha[...]
EN The updated operation for the determination of properties of metal complexes was devised. As an example the reactions were studied between the three noble metals (NM): Ag(I), Au(lII) and Pt(IV) and o-sulfobenzeneazo rhodanine (SBAR) in acidic solution. The (3-correction method was used to establish [...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 706-710
PL Zbadano przydatność ekstrahenta Cyanex 302 do wydzielania mikroilości jonów złota(III), platyny(IV) oraz palladu(II) z roztworów chlorkowych o stężeniu HCl 0,1–8,0 M i chlorkowoazotanowych o sumarycznym stężeniu 1 M. Określono wpływ makroskładników, takich jak chlorek miedzi(II), glinu(III) i niklu([...]
EN Cyanex 302 was used for removal of noble metal ions from their nitrate and hydrochloricnitrate solns. Extn. factors and isotherms of the extn. of Pt(IV), Pd(II), Au(III) were detd. By at. absorption spectroscopy. Extn. efficiency of noble metal ions increased in series: Pt(IV) < Pd(II) < Au(III).
8
75%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Tlenki azotu są silnie toksycznymi związkami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Emitowane są one głównie z gazów odlotowych silników samochodowych jak i zakładów przemysłowych. Najbardziej efektownymi metodami usuwania tlenków azotu są metody katalitycznej redukcji NOx. [...]
EN From the viewpoint of environmental protection there has been increasing demand for cleaner exhaust and better fuel economy. Atmospheric emissions of NOx not only have detrimental effects on human health, but also have adverse effects on the ecosystems in which we live. This review reports on progre[...]
9
75%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 2 293--296
PL Opracowano metody oznaczania zawartości metali szlachetnych (PGM) w komponentach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W tym celu wykorzystano modelowe roztwory o deklarowanej zawartości PGM (Ag, Au, Pd, Pt) oraz pierwiastków matrycowych elektrozłomu (Al, Cu, Fe, Zn). Wydzielanie [...]
EN Known test methods were used for detn. of Ag, Au, Pd, Pt in the title waste materials. Model solns. of the precious metals and waste matrix elements (Al, Cu, Fe, Zn) were used for confirmation of the method efficiency. The analytes were sepd. from the matrix model solns. by copptn. on Ni and Te subs[...]
10
75%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 4 17
PL Zbiórka elektroodpadów to intratny biznes także dla „szarej strefy”. Zużyty sprzęt AGD, RTV i IT nietrudno zdobyć, a pozyskane z niego najcenniejsze surowce łatwo spieniężyć. Dlatego nieprawidłowości w branży odzysku metali przybrały tak ogromną skalę. Złoto, srebro, platyna i cała paleta metali zie[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2018 T. 23 46--52
PL W artykule zbadano katody tlenkowych ogniw paliwowych przygotowane poprzez nasączanie i spieczenie w 600 °C. Metoda nasączania pozwala na przygotowanie stabilnych, nanokrystalicznych elektrod. Wykorzystując do nasączania prekursor polimerowy przygotowano katody: Ag, Pt, La2NiO<[...]
EN Cathodes for solid oxide fuel cells prepared by the infiltration method at 600 °C are presented. The infiltration method allows to produce stable, nanostructured cathodes. Cathodes were prepared using gold, platinum, La2NiO4+δ (L2N) and La0.6Sr0.4
12
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Celem badań było określenie wpływu domieszek metali szlachetnych (Pt, Au) na strukturę i parametry warstwy gazoczułej opartej na WO₃ rezystancyjnych czujników gazów. Analiza widm uzyskanych z wykorzystaniem XPS potwierdziła skład warstw. Dodatek metali szlachetnych zarówno w ilości 3,2%, jak i 6,5% [...]
EN The aim of the research was to determine the influence of noble metal dopants (Pt, Au) on the structure and parameters of the sensitive gas layer of resistive gas sensors. The analysis of XPS spectra confirmed the composition of layers. The addition of noble metals into sensitive gas layer do not ha[...]
13
63%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 2 137-142
14
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Opracowanie zawiera analizę oceny możliwości plastycznego kształtowania metali szlachetnych i ich stopów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów powszechnie stosowanych w pracowniach jubilerskich. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na możliwość modyfikacji tradycyjnych technologii stosowanych w[...]
EN The elaboration contains analysis of possibility of plastic formation of noble metals generally applied in jewellers' laboratories. The results indicate the ability of modification of the traditional technologies applied in jewellery.
15
63%
Chemia Analityczna
PL Wykonano i przebadano, w warunkach przepływowej analizy wstrzykowej, dwa rodzaje elektrod membranowych z polichlorku winylu (PVC), przeznaczonych do konstrukcji wysokowydajnych elektrochemicznych czujników do oznaczania jonów metali szlachetnych. Jedna z elektrod jest podobna do klasycznej elektrody[...]
EN Two types of polyvinyl chloride (PVC) membrane-based electrodes were prepared and studied under the flow-injection (FI) conditions in order to develop high-performance electrochemical sensors for noble metal ions. The first type of electrodes was similar to a classical PVC-model, whereas in the seco[...]
16
63%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 11 567-570
17
63%
Transport Samochodowy
2014 z. 4 73--86
PL W artykule przedstawiono zasadę analiz metodą ASA, opisano jej zalety i wady. Następnie uzasadniono jej przydatność w analizach śladowych metali szlachetnych i ciężkich, które są toksyczne a występują w środowisku w niewielkich ilościach. Przedstawiono również techniki wstępnego zatężania roztworów [...]
EN The article presents the principle of ASA analysis, describes its advantages and disadvantages. Then its usefulness is being explained in the analyses of traces of heavy and precious metals which are toxic and are present in the environment in small amounts. It also presents techniques of pre-concen[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 6 1201-1206
19
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 8 1579-1585
20
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono w skrócie historię uruchomienia produkcji metali szlachetnych z materiałów pochodzących z polskiego przemysłu miedziowego w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W opracowaniu przedstawiono i opisano schemat technologiczny i technologię produkcji srebra ze szlamów anodowych pochodzących z przemysłu m[...]
EN A short history of starting the noble metals production from materials deriving from Polish copper industry, in KGHM Polska Miedź S. A., is presented. The technological scheme and the production technology of silver, from anode slime of the copper industry, at the Noble Metals Department to the Copp[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last