Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 112
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nośność graniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 85 17-29
PL Posługując się ustrojem z jednostronnymi więzami wprowadzonymi w wytypowanych przekrojach krytycznych, rozwiązano zagadnienie nośności granicznej ram płaskich. Metodą tą można obliczyć przemieszczenia tych ram w chwili osiągnięcia nośności granicznej.
EN Using a unilateral constrains model applied at some chosen cross-sections the load bearing capacity problem of plane frames was solved. With this method the displacement of these frames reaching the load bearing capacity can be calculated.
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL Artykuł dotyczy nośności granicznej kadłubów okrętowych. Pokrótce przedstawiono sposoby rozwiązywania tego zagadnienia. Wykorzystując wzory przybliżone oraz wyniki obliczeń metodą elementów skończonych, określono krzywe obciążenie-przemieszczenie dla płyt usztywnionych poprzecznie poddanych działan[...]
EN The paper deals with evaluation of ultimate bending moment for ship hull with transversally stiffened plates. Methods of evaluations of ultimate capacity for ship hulls are briefly presented. Specific problem of determination of load-end shortening curves for transversally stiffened plates subject t[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2001 nr 56 141-148
PL W pracy rozwiązano zagadnienie szacowania nośności granicznej słupów budynków szieletowych wzmacnianych pod obciążeniem za pomocą dodatkowego stężenia. Pokazano model pracy (rys. 2) wzmacnianego pod obciążeniem słupa oraz wyprowadzono wzory na wyznaczanie smukłości (wzór 2.15) oraz nośności graniczn[...]
EN This paper demontrates a solution of the problems of estimation of limit load bearing capacity of columns (formula 3.5) from the condition of the limit state of the performance of skeleton buildings reinforced under load with additional lateral support which decreases columns slenderness. A model of[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Silosy stalowe zbudowane są najczęściej z cylindrycznych płaszczy, stożkowych lub płaskich den oraz dachów i konstrukcji wsporczych. Płaszcz jest podstawowym elementem konstrukcyjnym silosu, gdyż przejmuje bezpośrednio prawie wszystkie obciążenia działające na silos. Płaszcz silosu podparty jest naj[...]
EN Steel silos are constructed mostly from cylindrical shells, conical or flat bottoms, roofs and supporting structures. The shells forms a basic structural part of a silo, taking directly up almost all loads acting on a silo. In the majority of cases the support of the silo sheet has a discrete nature[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy oszacowano interakcyjną nośność graniczną słupów drewnianych wzmacnianych za pomocą nakładek przymocowanych do słupa łącznikami dyskretnymi. Wyznaczono rozstawy połączeń z warunku lokalnej nośności krytycznej nakładek. Pokazano rozwiązanie przypadku zastosowania połączeń mechano-klejowych. W[...]
EN This paper estimates interactive limit bearing capacity of wooden columns strengthened with bay cover plates fixed to the column with discrete connectors. Connector spacing is determined from the condition of local critical bearing capacity of bay cover plates. A solution of the case of application [...]
6
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Analizowano różne metody obliczania nośności granicznej podłoża warstwowego. Otrzymane wyniki porównywano z wynikami otrzymanymi przy użyciu programu PLAXIS Version 8. Wykazano, że stosowanie Polskiej Normy i uproszczonej autorskiej modyfikacji jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy dolną warstw[...]
EN Various methods for calculation of the bearing capacity of a layered subsoil are analyzed. The values obtained are compared with the values calculated by means of PLAXIS Version 8, the latter being considered the correct ones. It is shown that Polish Standards and proposition modified by the authors[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 2 197-211
PL Niebawem wejdzie w życie norma europejska Eurokod 7. W zakresie nośności podłoża gruntowego, zmianie ulegną współczynniki nośności i kształtu oraz sposób ujmowania zapasu bezpieczeństwa. W efekcie zmianie ulegną obliczeniowo ustalane oceny nośności podłoża gruntowego. W referacie pokazano różnicę po[...]
EN A new document - Eurocode 7 will come into effect very soon. In the field of bearing capacity of subsoil the factors of bearing capacity, factors of shape and the way of expressing safety margin will be changed. In effect, the evaluation of bearing capacity of subsoil estimated in computational way [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 235-242
PL Poniżej rozwiązano zadanie brzegowe zakotwienia, w gruntach nienasyconych, metodami nośności granicznej. Poziome płyty kotwiące często stosowane są w technice w sytuacjach umocnień głębokich wykopów lub w przypadku konieczności przeniesienia dużych sił poziomych. W warunkach obniżenia zwierciadła w[...]
EN Here a simplistic but theoretically correct analysis of anchors problems for unsaturated soils with negative pore-water pressures. Are presented appropriate expressions for the force critical limit. Also the active and passive earth pressures for an unsaturated soil were determined by assuming that [...]
9
80%
Archives of Civil Engineering
PL Zmniejszenie nośności osłabionych korozją elementów zginanych wynika ze zmian charakterystyk geometrycznych skorodowanych przekrojów poprzecznych (wskaźnika zginania) oraz sztywnościowych (współczynnika zwichrzenia), a także degradacji wytrzymałości stali wywołanej korozją wżerową. Charakter zmian t[...]
EN A reduction m the load-bearing capacity of beam structural elements weakened by corrosion is brought about by changes in the geometric characteristics (the section modulus) and rigidity (the flexural-torsional buckling factor) of the corroded cross-sections and by the degradation of the steel's stre[...]
10
80%
Archives of Civil Engineering
PL Artykuł przedstawia badania, których celem jest wyznaczenie nośności granicznej pali zagłębionych w czterech rodzajach gruntów typowych dla obszarów południowo-wschodnich Ameryki Północnej. Charakterystyki nośności granicznej, określające współpracę pala i gruntu wyrażone są przez wartości standardo[...]
EN The determination of bearing capacity of piles is one of the pivotal tasks in the design of structures. It affects the behaviour of superstructures as well as installation methods. This paper presents a detailed description of four types of soils which are typical for the South-Eastern region of Nor[...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2000 z. 135 3-108
PL Celem opracowania jest analiza zagadnienia nośności granicznej żelbetowych zbiorników walcowych obciążonych materiałem sypkim, cieczą lub parciem równomiernym. W początkowych rozdziałach przedstawiono równania powierzchni granicznych dla obrotowych powłok zbrojonych obciążonych obrotowo-symetrycznie[...]
EN This paper is concerned with the limit analysis of reinforced cylindrical shells loaded by internal pressure caused by a loose material or a liquid. The simple case of uniform loading was also analysed. The formulae of Janssen's theory were used to model the loose material loading. First, adequate y[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 17 107-120
PL W opracowaniu dokonano eksperymentalnej oceny teoretycznej zależności, określającej nośność graniczną spawanego ramowego węzła TRH, wzmocnionego elementem trókątnym. W Politechnice Białostockiej przeprowadzono badanie tego typu połączeń. Uzyskane wyniki pozwoliły na weryfikację opracowanej formuły.
EN The paper refers to the experimental estimation of the theoretical solution of the strength of the TRH welded joints strengthend by an H haunch. Except the theoretical formula all complete experimental results of the 11 tests which were realized in Technical University of Białystok are presented. Th[...]
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 676-679
PL Opisano rozwiązanie zaprojektowanego zbiornika i jego fundamentu. Zaproponowano metodę obliczania układu 'fundament zbiornika - podłoże'.
EN Construction of the crude oil tank and its foundation is described. The analysis method of the 'tank foundation-subsoil' system is proposed.
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 11 641-644
PL Przedstawiono sposób indywidualnego szacowania losowej nośności zbiorników cylindrycznych otwartych, których płaszcze wykazywały duże ubytki wskutek korozji wżerowej. Ze względu na to, że zbiorniki pracują w układzie technologicznym o ciągłej pracy i nie mogą być wyłączone z eksploatacji, wystąpiły [...]
EN Damage endanger of two steel uncovered cylindrical tanks caused by corrosive wear of the shell has appeared in a large steel mill. Pretty big loss of sheet thickness due to corrosion was the important problem considered during the analysis of the shell load capacity. The evaluation method of the ran[...]
15
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Rozpatrywano zagadnienie uplastycznienia głowicy pojedynczej kolumny I podłoża w jej otoczeniu. Rozwiązując zagadnienie metodą perturbacji, podano prosty wzór nośności granicznej pojedynczej kolumny. Dla prawidłowo określonych parametrów wytrzymałościowych kolumny i podłoża obliczone w ten sposób no[...]
EN The problem of plastic yielding at the head of single column head and soil in the its surroundings is a subject of the present study. A simple formula for calculating the single column bearing capacity is given on the basis of perturbation method. The bearing capacities of columns calculated in this[...]
16
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Rozważa się zagadnienie wyznaczania parametrów losowej nośności granicznej załomu plastycznego, jaki towarzyszy wyczerpaniu nośności ściskanych monosymetrycznych prętów cienkościennych. Z badań doświadczalnych wynika, że ścieżkom równowagi statycznej ściskanych prętów cienkościennych odpowiada nieli[...]
EN Determination of the parameters of random load-bearing capacity due to plastic hinge of monosymetrical thin-walled bars under compression has been considered. Experimental results prove that the equilibrium path of compressed thin-walled bars can be satisfactorily approximated by nonlinear elasto-br[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 176-178
PL W pracy przedstawiono analizę stanów granicznych nośności i użytkowania zrealizowanej konstrukcji gęstożebrowego stropu typu TERIVA I bis. W wyniku analizy przeprowadzonej metodą klasyczną z wykorzystaniem liniowo-sprężystej pracy materiału stwierdzono, że zrealizowana konstrukcja wymaga wzmocnieni[...]
EN The paper presents the analysis of limit state of carrying capacity and exploitation of existing rib-and-slab floor construction. The result of classical computation using linear-elastic theory proved that the construction must be reinforced. The analylis regarding yield criterions has lead to anoth[...]
18
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Przedstawiono zastosowanie metod teorii nośności granicznej w oszacowaniu obciążenia granicznego cienkiej warstwy gruntu spoczywającej na pochylonym, sztywnym podłożu. Rozpatrzono zadanie wciskania płaskiego stempla w warstwę gruntu idealnie spoistego oraz niespoistego. W końcowej części pracy zamie[...]
EN The paper deals with the application of limit analysis methods in establishing the ultimate load of a layer of finite thickness resting on rigid and sloped substratum. The proplem of a flat punch indentation into cohesive and non-cohesive layer was considered. The final part of the paper presented n[...]
19
80%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule zaprezentowano nową, uproszczoną metodą szacowania nośności odrzwi obudowy ŁP opartą na teorii nośności granicznej, wiążącą nośność wymienionej konstrukcji ze wzglądu na wytrzymałość kształtownika i wymaganą nośność złącz z wybranymi czynnikami technicznymi, takimi jak: jakość podłoża, ro[...]
EN A new simplified method for estimating load capacity of steel arch support based on the limit load capacity theory was presented in the article. In particular, the article contains: - main formulas and definitions of the limit load capacity theory (form. 1-8), verifying the possibility of using t[...]
20
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2014 Nr 18 73--91
PL W referacie autorzy dokonali analizy nośności granicznej ciągłych belek sprężonych, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1992-2 [15], przy przyjęciu obowiązujących graniczeń wynikających z konieczności spełnienia stanów granicznych nośności i użytkowalności, (m.in. spełniając warunki s[...]
EN In this paper the authors analyzed the bearing capacity of continuous prestressed concrete beams, designed according to PN-EN-1992-2 [15], considering the requirements of ultimate and serviceability limit states (e.g. stresses requirements and the decompression condition) among the whole length of t[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last