Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrogen removal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 7-8 37-40
EN Selected research on high-efficiency biogenic compounds removal in MBR reactors. Diagram of treatment systems. Unit daily efficiency in the function of daily sludge charging with NTK charge in the analyzed treatment systems with various oxygen concentrations. Efficiency of de-nitrification process i[...]
2
100%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 4 (25) 32-35
PL Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 dotyczącego jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi spowodowało, że wiele oczyszczalni ścieków w Polsce stanęło przed koniecznością modyfikacji układu oczyszczania ścieków, zwiększenia efektywno[...]
3
100%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 1 (40) 25-28
PL Artykuł przeglądowy, w którym omówiono istotę oraz główne uwarunkowania synergicznego usuwania azotu i fosforu, a także układy technologiczne promujące jego przebieg w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej.
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 5 168-172
5
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 2 175--181
EN The purpose of this research was to prove that a hybrid system including activated sludge and biofilm attached to carrying media (natural zeolite) could improve the efficiency of municipal wastewater treatment. The study was performed using a pilot-scale plant installed on Almaty Wastewater Treatmen[...]
6
100%
Journal of Ecological Engineering
2018 Vol. 19, nr 2 131--139
EN The effect of filling the sequential batch reactor (SBR) with Kaldnes biomass carrier media on the effectiveness of landfill leachate treatment was examined. The experiment was carried out under limited access to oxygen (0.5–1.0 mg·L-1). The raw leachate was characterized with the COD con[...]
7
88%
Civil and Environmental Engineering Reports
2007 No. 2 129-143
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem stężenia tlenu na efektywność usuwania azotu w reaktorze sekwencyjnym ze złożem ruchomym (MBSBBR). Eksperyment przeprowadzono w laboratoryjnym modelu reaktora typu SBR o całkowitej objętości 35 litrów dla stężenia tlenu w zakresie 0,5---3,0 mg O_2/l.[...]
EN The paper presents preliminary results of the research on the efficiency nitrogen removal in a hybrid sequencing batch reactor MBSBBR operating at low dissolved oxygen (DO) concentration ranging between 0,5 and 2 mg O_2/l. The study was carried out in a pilot scale model of SBR with a total volume o[...]
8
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The purpose of this research was to prove that a hybrid system including activated sludge and biofilm attached to carrying media (natural zeolite) can improve the efficiency of municipal wastewater treatment. The study was performed using a pilot-scale plant installed on Almaty Wastewater Treatment [...]
9
75%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The paper presents the potential benefits of modification of the control system of wastewater treatment in the "Swarzewo" Municipal Sewage Treatment Plant. Currently, process control is based on the determined filling level of the reactor and wastewater aeration time, regardless the concentration of[...]
10
75%
Technologia Wody
2013 Nr 11 (31) 12--17, 30
PL Symulacja komputerowa jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach nauki i techniki. Od połowy lat 90. XX wieku jest ona także coraz powszechniej wykorzystywana w obszarze technologii ścieków. W ostatnich latach, pomimo bardzo dynamicznego rozwoju technik informatycznych, można jednak zaobserwować zmn[...]
11
75%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 6 (27) 23-25
PL Procesem wykorzystywanym na szeroką skalę do usuwania azotu ze ścieków jest dysymilacyjna denitryfikacja heterotroficzna prowadzona przez znacząca ilość gatunków bakterii oraz, grzybów. Prace doświadczalne nad tym zjawiskiem umożliwiły dokładną charakterystykę procesu oraz sprecyzowanie parametrów t[...]
12
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 6 249--252
EN The impact of continuous and alternating aeration on the efficiency of ammonia removal from reject water in the nitrifation-anammox process
13
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W publikacji przedstawiono badania nad wykorzystaniem zeolitu naturalnego modyfikowanego do doczyszczania ścieków komunalnych. Badania przeprowadzono w skali laboratoryjnej w układzie sekwencyjnych reaktorów porcjowych typu SBR oraz złoża filtracyjnego, którego wypełnienie stanowił zeolit modyfikowa[...]
EN The paper presents research on using natural zeolite modified for cleaning municipal sewage thoroughly. The research was carried out in laboratory scale in system composed of Sequencing Batch Reactors and filter bed with zeolite modified with manganese ions. Synthetic sewage prepared on the basis of[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule badano wpływ zwiększenia stopnia recyrkulacji wewnętrznej na efektywność denitryfikacji i stężenia azotu azotanowego w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono w skali technicznej, w oczyszczalni ścieków miejskich w Tyrowie k. Ostródy, pracującej w układzie z denitryfikacją wstępną. Wyk[...]
EN The increase of internal recirculation rate on denitrification efficiency and nitrate nitrogen concentration in treated wastewater was studied. The experiment was conducted in a full-scale wastewater treatment plant with primary denitrification, in Tyrowo near Ostróda. It was shown that increase of [...]
15
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 12 23-27
EN The process' idea, its advantages and disadvantages. Factors influencing efficiency of de-phosphatizing de-nitrification. Technological systems: with divided bio-mass for the de-phosphatizing de-nitrification process and for nitrification process. Examples of A2N type systems' configurations.
16
75%
Archives of Control Sciences
EN Reduced order model of the activated sludge process dynamics, presented in the paper, can be treated as a compromise between simplicity (needed for control purposes) and complexity (needed for process behaviour description). Proper calibration of reduced order models is a very difficult task. A new [...]
17
75%
Technologia Wody
2015 Nr 3 (41) 50--56
PL Usuwanie związków azotu ze ścieków stanowi duże wyzwanie dla oczyszczalni ścieków, ze względu na wrażliwość procesu nitryfikacji. Zmiany temperatury, jakość dopływających ścieków oraz problemy eksploatacyjne procesu osadu czynnego wpływają na obniżenie skuteczności usuwania azotu w reaktorach biolog[...]
EN Nitrogen removal from sewage is a frequent problem of municipal wastewater treatment plant due to nitrifying bacteria sensitivity. Nitrogen oxidation efficiency is disturbing by temperature fluctuation, sewage quality, operating problems of activated sludge process in biological reactors. The paper [...]
18
75%
Proceedings of ECOpole
2016 Vol. 10, No. 2 499--504
PL Dla wydajnej hodowli ryb w układach z zamkniętym systemem obiegu wodnego niezwykle ważne jest właściwe oczyszczanie wody do poziomu, który pozwala na jej ponowne wykorzystanie. W opracowaniu przedstawiono możliwość zastosowania wyższych roślin wodnych do asymilacji zanieczyszczeń rozpuszczonych w wo[...]
EN It is extremely important for the productive fish farming with closed water systems to treat the water to the level allowing its reuse for fish production. This paper presents studies considering the possibility of water embryophyte application to assimilation of pollutants (mainly nitrogen compound[...]
19
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 6 226--231
PL W kontekście nowej interpretacji przepisów wdrażających Dyrektywę 91/271/EWG w Polsce może zajść konieczność wprowadzenia usuwania związków biogennych w wielu małych oczyszczalniach ścieków, a tym samym przeprowadzenia ich modernizacji. W praktyce, modernizacja taka dotyczyć będzie przede wszystkim [...]
EN In the context of the new interpretation of the provisions implementing Directive 91/271/EEC in Poland it might be necessary to upgrade many small wastewater treatment plants in order to equip them with nutrient removal capabilities. In practice this may require installation of chemical precipitatio[...]
20
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(3) 5--16
PL W oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych do usuwania związków azotu wykorzystuje się biologiczne procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Usuwanie fosforu odbywa się przy wykorzystaniu metod biologicznych lub chemicznych. Sprawność procesów biologicznych wymaga odmiennych warunków środowiskowych tz[...]
EN In sewage treatment plants for removing nitrogen compounds are used biological processes of nitrification and denitrification. The parameters determining the efficiency of biological processes of nitrogen removal are organic carbon ratio (BOD5) to total Kjeldahl nitrogen (TKN), temperature and pH. T[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last