Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrogen oxide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 119-132
PL W pracy przedstawiono dyskusję badań nad modyfikacją materiałów węglowych w aspekcie ich możliwego zastosowania jako katalizatorów selektywnej redukcji tlenku azotu amoniakiem. Szczególną uwagę poświęcono: (1) modyfikacji grup powierzchniowych (grupy tlenowe i azotowe), (2) promowaniu tlenkami/wodor[...]
EN The discussion of the modification of carbonaceous materials as possible catalysts for the removal of nitrogen oxides from outgases was carried out. A special attention was paid to: (1) the modification of surface functionalities (oxygen-and nitrogen-surface groups), (2) promotion with transition me[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
3
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 4 2175-2181
EN This paper discusses technologies for multipollutant (sulfur dioxide, nitrogen oxide, mercury) control for power plants. Activated coke, electro-catalytic oxidation, EnviroScrub, and the combination of wet desulfurization with LoTOx or selective catalytic reduction exhibit the potential for a signif[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 35 (107) 86--89
EN The article presented the results of the reduction of nitrogen oxide in exhaust gases of Diesel engines used in fishing boats and vessels. For this purposes was used preliminary fuel treatment that takes place directly in the fuel injector and mixture of Diesel oil with water.
5
75%
Prace Instytutu Odlewnictwa
2013 T. 53, z. 4 33--44
PL Metody bezpośredniego pomiaru zanieczyszczeń gazowych powietrza, stosowane coraz częściej w badaniach środowiskowych, nie są znormalizowane i nie spełniają wymagań obowiązujących norm europejskich. W artykule przedstawiono badania dotyczące wyznaczenia parametrów, charakteryzujących metodę stosowaną[...]
EN Methods of direct measurement of air pollution increasingly used in environmental studies are not standardised and do not meet the requirements of the applicable European standards. The article presents studies on the determination of parameters characterising the method used in the environmental me[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1023-1025
7
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The results of investigations of the reduction of nitrogen oxide by ammonia in a fixed bed flow reactor of the Polish carbon sorbent AKP-5 have been presented. The kinetic curves (3(t) expressing the dependence of the degree of reduction of nitrogen oxide on time have been determined in the case of [...]
8
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W laboratoryjnym piecu z quasi-jednowymiarowym przepływem laminarnym przeprowadzono badania wpływu własności węgla na emisję tlenków azotu dla 23 węgli energetycznych w zakresie stopnia uwęglenia od węgli brunatnych poprzez węgle kamienne do antracytów. Dla jednego typu węgla brunatnego dwukrotny wz[...]
EN In laboratory electrically heated entrained flow reactor with quasi one-dimensional laminar flow the influence of fuel properties on the nitrogen oxide emission for 23 coals of various rank from brown coal, bituminous coal to anthracites has been examined. For one brown coal type twofold increase of[...]
9
75%
Karbo
2002 Nr 3 88-94
PL Zaprezentowano podstawowe informacje na temat powstawania tlenków azotu w procesach spalania paliw. Scharakteryzowano aktualne teorie dotyczące mechanizmów tworzenia się tych związków. Dokonano przeglądu pierwotnych i wtórnych metod redukcji emisji NO(x) Jako przykłady metod pierwotnych omówiono: op[...]
EN The basic information on the nitrogen oxides formation in combustion processes has been presented. Actual theories concerning NO(x) creating mechanism have been characterised. Review of primary and secondary methods of NOV reduction has been done. As examples of primary methods: optimisation of air [...]
10
75%
Karbo
2002 Nr 9 272-275
PL Ciśnieniowe techniki spalania węgla są zaliczane do przyszłościowych czystych technologii węglowych, umożliwiających obniżenie przede wszystkim emisji dwutlenku węgla w rezultacie wzrostu sprawności procesu. Publikowane badania wskazują również na możliwość obniżenia emisji tlenków azotu NO(x) i tle[...]
EN Paper present the influence of pressure on the kinetics of NO, N(2)O and N(2) emission during char combustion. A heterogeneous NO and N(2)O formation and destruction mechanism is presented in a form suitable for modelling in broad range of char combustion conditions. The reaction rate constants of t[...]
11
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 12 1231-1240
PL Trwają poszukiwania katalizatora do selektywnej redukcji tlenku azotu węglowodorami obecności tlenu. Jednym z obiecujących katalizatorów jest glinian srebra. Przeprowadzono syntezę tego związku oraz badania jego aktywności w reakcji redukcji tlenku azotu propenem W obecności tlenu. Stwierdzono najwi[...]
EN Investigations of catalysts for selective reduction of nitrogen oxide at oxygen presence are being constantly carried. Silver aluminate is a promising catalyst. The preparation of catalyst and its activity in reaction of nitrogen oxide reduction was carried out. The highest activity was at 500C. For[...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 9 22--28
PL W artykule przedstawiono istotne zagadnienia związane z występowaniem tlenków azotu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Ponadto zawarto analizę i ocenę wpływu szkodliwości tlenków azotu na organizm pracowników.
EN Nitrogen oxides are one of the most dangerous atmosphere pollutants. Among six such compounds, nitrogen monoxide and nitrogen dioxide are of importance. They tend to occur together and together they render work processes harmful. The source of emission of nitrogen monoxide and dioxide are high-tempe[...]
13
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2013 nr 10 13--17
PL W artykule przedstawiono istotne zagadnienia związane z występowaniem tlenków azotu w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Ponadto zawarto analizę i ocenę wpływu szkodliwości tlenków azotu na organizm pracowników.
EN The tests of combustion units show that the nitrogen oxide content in combustion gases during the operation of idle running engine up to 500 ppm. This condition is not abnormal because Polish Standard enables the value of 750 ppm NOx in such work conditions but if the methane content in atmosphere e[...]
14
63%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 3 201-210
PL Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ stosunku przepływu mieszanki bogatej do przepływu mieszanki ubogiej, na zdolności katalityczne układu zawierającego związki potasu i palladu. Testy aktywności wykonano w zakresie temperatury 200-400 stop. C przy przepływie mieszanka bogata/ mieszan[...]
EN Studies of Pd/K2CO3/AL2O3 catalyst for nitrogen oxides storage and reduction at different periods of lean and rich mixtures were performed. The highest NOx conversion was obtained at 200°C. Average λ was calculated using times of lean and rich periods. Even for λ, =1,15 conversion was higher than 84[...]
15
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2008 T. 8, z. 1 283-304
PL Omówiono zagadnienie emisji tlenków azotu NO i NOx z gleb uprawnych i gleb ekosystemów naturalnych, a także naturalnego spalania biomasy. Zjawisko rozpoznano dopiero przed trzydziestoma laty. Niemniej przeprowadzone od tego czasu badania wykazują, iż omawiana emisja z tych źródeł osiąga o[...]
EN The problem of NO and NOx emissions from arable and natural soils and from biomass burning is presented in this paper. The phenomenon was first recognized 30 years ago. The studies made so far estimate the global emissions from these sources at about 20 million tons per year which is comp[...]
16
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
1998 T. 1, nr 2 183-190
PL Przedstawiono analizę różnych rozwiązań wpływających w istotny sposób na pracę silnika oraz na wielkość emitowanych tlenków azotu. Omówiono takie parametry i rozwiązania konstrukcyjne, jak: stopień sprężania, wtrysk wody do cylindra, doładowanie, sposób wtrysku paliwa, recyrkulacja spalin itp. oraz [...]
EN Effects of different system designs on engine work parameters and nitrogen oxides emission were analyzed. It was stated that the emission decreasing can be obtained through fuel injection, pilot fuel injection, recyrculation of combustion gases, air cooling, turbocharging, Miller's system using.
17
63%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy podjęto aktualne i ważne zagadnienie obejmujące swym zasięgiem ekologię, gospodarkę oraz racjonalne wykorzystywanie pierwotnych nośnikow energii. W publikacji przedstawiono w ogólnym zarysie opracowany własny model redukcji tlenków azotu w procesie strefowego spalania węgla i gazu z odmetano[...]
EN The work concerns an important in our times problem related to different areas as ecology, economy and proper use of energy resources: reducton of NO(2) by reburning process. The main goal of the work was to develop the technology of NO(2) reduction during zone combustion of coal and mine gas with p[...]
18
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN In this paper experimental results of investigation of NOx removal from humid N2:02(5%):C02(15%):NO(400 ppm) mixture subjected to a positive pulsed corona discharge in a wire-to-cylinder reactor are presented. The experimental results show that NOx removal in the dry operating gas is less[...]
19
63%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN In this paper results of modelling of chemical processes in a mixture of Nz:O2:COz:H2O:NO subjected to a corona, discharge streamer are presented. The results show that NOx are decomposed mainly in reactions with OH and HO2 radicals generated from the water vapour.
20
63%
Karbo
2006 Nr 3 169-176
PL Przedstawiono technologię reburningu jako bardzo efektywną metodę redukcji tlenków azotu powstających podczas spalania pyłu węglowego w dużych kotłach energetycznych. Efekt redukcji przy zastosowaniu reburningu mieści się w zakresie 50-60 % w stosunku do emisji pierwotnej. Opisano mechanizmy reakcji[...]
EN Reburning technology as very effective method of NO reduction in large combustion plants was shown. Efficiency of NOx reduction using reburning vary between 50-60 % as compared to the initial value. The main chemical reactions during reburning were described. Short characterist[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last