Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 166
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitriding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2002 Vol. 7, no 3 993-1000
EN This paper presents results of investigating the influence of technical processes of forming surface layers of selected frictional pairs for minimization of their wear. As a friction pair frictional composite - metal was chosen, where technical processes (diffusion of nitriding type) concerned the m[...]
2
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Praca obejmuje wyniki badań wpływu odkształcania plastycznego głowicą wielorolkową na skutki azotowania (krótkookresowego metodą MITREG i azotowania jonowego) pięciu gatunków stali: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ i 33H3MF. Oceniano profile twardości, chropowatość powierzchni i strukturę próbek, obrobionych[...]
EN The paper contains results of the research on the influence of plastic deformation by surface rolling on the effect of short time nitriding ( by NITREG method and ion nitriding) of five steels: E04J, 40H, 18HGT, 38HMJ and 33H3MF. The hardness profiles, the roughness and the structure of specimens in[...]
3
100%
Materials Science Poland
EN Samples obtained by nitriding of promoted nanocrystalline iron and the nitrides reduction at various nitriding potential in terms of thermodynamic parameters were investigated by electron paramagnetic resonance/ferromagnetic resonance (EPR/FMR) method at room temperature. Experimental FMR spectra we[...]
4
88%
Advances in Materials Science
EN The study is concerned with the nitrided layers produced on 'medical' steel of the 316L (00H17N14M2) grade at a temperature of 450°C. The results of the microstructural observations performed by TEM and of the phase analysis of the layers are presented and discussed. The examinations were conducted [...]
5
88%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 349-358
PL Procesy azotowania i tlenoazotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego są znanymi metodami obróbki polepszającymi właściwości użytkowe stali. W pracy tej zastosowano te metody do stopu tytanu Ti-1Al-1Mn, aby stwierdzić, jak wpływają one na zmianę mikrostruktury i właściwości obrabianego podłoża. [...]
EN The nitriding and oxynitriding processes under glow discharge conditions are well known methods of improving the properties of steels. In this work these methods were used to change the microstructure and properties of titanium alloy Ti-lAl-lMn. The nitriding process causes the for- mation of TiN + [...]
6
88%
Nukleonika
EN A series of cast steels were subjected to two-stage low-temperature nitriding. Mossbauer, XRD and mechanical investigations were carried out for both as-cast and nitriding materials in order to determine phase composition (especially the content of gamma'-Fe4N and epsilon-Fe2-3N), microhardness of t[...]
7
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The aim of the research was to investigate the influence of nitriding of the substrate made of 42CrMo4 steel on thermal stability of the antiwear CrCN coating deposited on its surface using Cathodic Arc Evaporation method. Samples of non-nitrided and nitrided substrate/CrCN coating systems were test[...]
8
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Thermo-chemical treatments are known to increase the fatigue life of industrial parts. Due to the imprecise consideration of residual stresses in predicting the durability of components subjected to cyclic loading and their effect on the fatigue life, the authors developed a numerical model combinin[...]
9
88%
Journal of Polish CIMAC
EN The research in presented paper has shown that the physical aspects of interfacial phenomena, described by the total value of surface free energy and the values of its components, make it possible to select more suitable materials for sliding pairs. The total value of surface free energy depends on [...]
10
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: CrN coating, hard chrome plating and nitriding has been applied on commonly used thermoset plastic mould steel X40CrMoV5-1 (Materials number 1.2344). The effects of these surface treatments over wear behaviour, impact behaviour, hardness, tensile strength and corrosion behaviour experimenta[...]
11
75%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 6 29-39
PL Metody obróbki cieplno chemicznej narzędzi skrawających i części maszyn o małych przekrojach nie są znane. Uzyskanie twardej warstwy wierzchniej z zachowaniem ostrych krawędzi tnących jest niemożliwe do zrealizowania za pomocą żadnej ze znanych metod. Badania wstępne dotyczące azotowania w plazmie w[...]
EN The method of the surface layer hardness of cutting tools as well as the small parts of machines is -up to now- unknown. The obtainment high hardness of the surface layer with sharp cutting edges is impossible to realizing in any other method. The preliminary research of nitriding in plasma RF permi[...]
12
75%
Journal of Machine Engineering
EN In this paper the results of experimental research of microhardness, thickness, phase composition and wear resistance of pure titanium surface layer after laser treatment with different regimes and next nitriding in a glow discharge in hydrogen-free medium were presented.
13
75%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 11 549--551
PL Zbadano przebieg utleniania w warunkach wstrząsów cieplnych trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMn-NiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8) poddanych procesowi powierzchniowego azotowania. Wykazano, że proces azotowania stali o największej zawartości chromu (X33CrNiMn23-8) nie wpływa praktycznie[...]
EN The oxidation behavior under thermal shock conditions of three valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMn- NiN20-8) subjected to nitriding process has been studied. It has been found that nitrided steel, containing highest chromium concentration (X33CrNiMn23-8), has virtually no influenc[...]
14
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono proces regeneracji matryc do wyciskania profili aluminiowych, które klasycznie w firmie Albatros Aluminium są poddawane zazwyczaj wielokrotnemu azotowaniu gazowemu, aż do końcowego zużycia. W artykule starano się wyjaśnić przyczynę zwiększonej trwałości matryc po trzecim lub cz[...]
EN In this work, the regeneration process of dies used in the extrusion of aluminium profiles has been presented. Traditionally, at the Albatros Aluminium company, dies are usually subjected to multiple gas nitriding until they are ultimately worn out. In the article, it was sought to explain the cau[...]
15
75%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wyniki analitycznej oceny przebiegu zużycia przez tarcie grupy staliw stopowych o zróżnicowanym składzie chemicznym Cr–Mo–V–Cu w stanie surowym i z warstwą azotowaną. Badanie przebiegu zużycia przez tarcie suche przeprowadzono zgodnie z normą PN–83/H–04302: trzy wałeczki – stoż[...]
EN This work presents the results of analytical estimates of wear resistance the group cast steels with differentiated chemical constitutions Cr–Mo–V–Cu in the as-cast condition and with nitrieded layer. The test of wear resistance was realised with conformity of the standard PN–83/H–04302 – the three [...]
16
75%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wyniki badania zużycia przez tarcie grupy staliw średnio- i wysokostopowych w stanie surowym oraz po azotowaniu w atmosferach regulowanych z wykorzystaniem metody azotowania NITREG–2. Przebieg procesu zużycia był analizowany z uwzględnieniem składu chemicznego staliwa (zdefinio[...]
EN In this article were introduced the research results of abrasive wear the group of cast steels low- and highly alloyed in as – cast condition and after nitriding in controlled atmospheres with utilising the method of nitriding NITREG–2. The course of abrasive wear was analysed with consideration the[...]
17
75%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wyniki analitycznej oceny wpływu wartości parametrów charakteryzujących skład chemiczny staliwa na przebieg jego zużycia przez tarcie po azotowaniu gazowym. Badania przeprowadzono na grupie 20 staliw o zróżnicowanym składzie chemicznym. Próbki z analizowanej grupy staliw stopow[...]
EN This paper contains the results of analytical estimates of the influence the worth the parameters characterize chemical composition of cast steel on the course of wear through friction after the gas nitriding. The tests were realised on the group of cast steels with the differentiated chemical const[...]
18
75%
Inżynieria Powierzchni
2011 nr 4 3-7
PL Istniejące modele umożliwiające przewidywanie rezultatu procesu azotowania (symulacja składu fazowego warstwy azotków żelaza, ich grubości oraz grubości strefy roztworowej) nie pozwalają na uzyskanie zadowalających wyników w odniesieniu do azotowania realizowanego wg modernizowanych procedur (w szer[...]
EN Existing models for predicting the effect of the nitriding process by simulating the phase composition and thickness of the layer of iron nitrides are often insufficient in the case of nitriding of new materials and the introduction of new procedures. Hence there is the need for supplying the datab[...]
19
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań struktury i właściwości eksploatacyjnych warstw azotowanych wytwarzanych w procesie azotowania gazowego na stali ferrytyczno-austenitycznej X2CrNiMoN22-5-3. Proces azotowania prowadzono w zakresie temperatury 400÷500°C w atmosferze o zawartości 20% amoni[...]
EN The paper presents results of investigation on microstructure and properties of gas nitrided layers of austenitic-ferritic stainless steel X2 CrNiMo 2253. Nitriding process was conducted in the temperature range 400÷500°C in an atmosphere containing 20% ammonia diluted with nitrogen and the mixture [...]
20
75%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 4-5 178-181
PL W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych warstw jarzeniowych (azotowanych i tlenoazotowanych) wytworzonych na spiekach stali AISI 316L spiekanych w wodorze pod ciśnieniem 600 MPa. Porównano odporność korozyjną warstw wytworzonych wg parametrów sugerowanych dla spieków oraz dla stali stopowy[...]
EN The paper presents research results of the nitrided and oxynitrided layers on the AISI 316L sintered steel produced in the glow-discharge oxynitriding and nitriding processes. It has been shown (in the EIS results) that the oxynitrided layers have better corrosion resistance then sintered steel. Cor[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last