Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1119
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2000 z. 124 3-179
PL Przedmiotem rozważań zawartych w pracy są metody i środki zwiększania efektywności procesu testowania oprogramowania. Podstawowym celem publikacji jest opracowanie metody oceny przewidywanego wpływu przyjętej strategii testowania programu na poziom jego niezawodności. Ocena ta jest prowadzona z uwzg[...]
EN The subject of this monograph is the formal methods and tools for increasing the effectiveness of the software testing process. The main aim of the paper is to elaborate formal method for estimating the future impact of an assumed program testing strategy on a program`s reliabilily level. This estim[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1998 Z. 198 29-57
PL Praca zawiera prosty, aczkolwiek ścisły algorytm niezbędnych operacji logiko-matematycznych i probabilistycznych, umożliwiających określenie prawdopodobieństwa poprawnej pracy modułów i prostych układów techniki cyfrowej w funkcji sygnałów wejściowych o wartościach należących do zbioru {0,1}. W c[...]
EN The paper presents a simple but precise algorithm of indispensable logical-mathematical and probabilistic operations which permit the likelihood of correct work of modules and simple systems of digital technique to be determined as a function of input signals with values belonging to the set {0,1}. [...]
3
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 7 268-271
PL Przedstawiono propozycję metody wyznaczania wymaganego poziomu niezawodności podsystemów i elementów systemu zaopatrzenia w wodę z nadwyżką produkcji. Stosowalność dotychczas znanych metod jest ograniczona ich założeniami.
EN A proposal for method of determination of the required reliability level of subsystem and elements of the water supply system with surplus of production has been presented.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1999 Nr 49 5-25
PL W artykule przedstawiono ocenę stanu badań niezawodności obiektów w systemie transportu kolejowego. Ocenie poddano prace drukowane w materiałach wybranych konferencji naukowych. Zestawiono wszystkie prace wzięte do analizy. Podano charakterystykę materiału badawczego. Wskazano na zainteresowania w b[...]
EN Evaluation of the state-of the art in the field of reliability in rail transportation system has been presented. This evaluation has been carried out on the grounds of a survey of papers presented at selected scientific conferences. All analyzed papers have been collected and the research material h[...]
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 9 378-382
EN Chosen issues concerning theory of exchange, conservation, storage and mass exploitation. Calculation examples for exploitation strategy choice in water supply connection subsystems.
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 7 247-250
EN Description of Warsaw water supply system. Average daily water production and range of supply from different feeding stations. Methodics of reliability evaluation.
7
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 174 119-130
PL W artykule przestawiono wyniki badań statystycznych awaryjności generatorów, transformatorów oraz linii napowietrznych w Polsce w okresie 1992-1997 oraz metodologię obliczania kosztów awaryjności i oszacowaną aktualną i prognostyczną wartość jednostkowego kosztu niedostarczonej energii.
EN Results of statistic investigations of failures of generators, transformers and transmission lines in Poland during the period 1992-1997 as well as the methodology of the calculations of failure costs and estimation of the present prognosis of unit cost of unserved energy are presented in the paper.
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń programem TRELSS wskaźników niezawodnościowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) dla układu z roku 1998 oraz planowanego w 2010 r. Wyznaczono tzw. wskaźniki systemowe i węzłowe. Dokonano oceny porównawczej tych wskaźników w analizowanych latach or[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL W pracy rozpatrywano zagadnienie niezawodności i intensywności dezaktualizacji układu odniesienia przy podejmowaniu zadań identyfikacji ruchu punktów w badaniach przemieszczeń. Wnioskowanie statystyczne dotyczące niezawodności układu odniesienia jako prawdopodobieństwa nie popełnienia błędu II rodza[...]
EN The paper presents the problem of the reliability and intensity of the obsolescence of the reference system whil identifying the movement of points during research into displacement. The statistical inference about the reliability of the teference system as the probability of avoiding type II error[...]
10
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 11 59-61
11
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Z poniższych rozważań wynika, że przyczyny niesprawności i awarii urządzeń do schładzania wody lodowej są zróżnicowane i mogą wynikać z niewłaściwego projektowania, montażu czy eksploatacji układu chłodniczego oraz wody lodowej.
12
80%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 79-85
PL Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Uwzględniono wskaźniki niezawodności silnika oraz wybranych układów konstrukcyjnych o największej li[...]
EN The purpose of this paper is to present reliability comparison of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. Reliability rate of the engine and some of the construction systems with the highest number of defects[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie przedstawiono nową metodę badawczą oceny niezawodności złożonych obiektów elektroenergetycznych, jakimi są stacje transformatorowo-rozdzielcze SN, opartą na skończonych procesach Markowa. Zaproponowano, aby do oceny niezawodności stacji wykorzystać macierze przyczyn awarii. Przeprowadzon[...]
EN The paper presents a proposal of introducing a new research method, based on Markov's terminated processes, in the evaluation of reliability of complex power engineering facilities i.e. MV substations. It has been suggested that the evaluation of reliability of substations should employ matrixes of [...]
14
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 359-374
PL W artykule zawartym w niniejszej zbiorczej publikacji pt. "Mapy ryzyka funkcjonowania rozległych systemów technicznych" przedstawiono idę stosowania i rozpowszechniania technicznych map ryzyka. W niniejszym opracowaniu przedstawiony został przykład zastosowania niniejszych map dla systemu zaopatrzen[...]
EN Risk maps of technical systems functioning make up new approach to reliability issues. In applied so far approach they had a form of statistical analysis based on statistical data. However risk maps make up the dynamic image (like functioning technical arrangement) of technical risks connected with [...]
15
80%
Rynek Energii
2011 nr 2 95-101
PL W artykule przedstawiono sposoby poprawy niezawodności zasilania odbiorców zasilanych z sieci średnich napięć. Do najczęściej spotykanych należą: rezerwowanie zasilania, generacja lokalna, automatyka SPZ oraz zastosowanie samo-czynnych napowietrznych wyłączników (reklozerów). Rozwinięto zagadnienie [...]
EN The article presents methods to improve the reliability of consumers which are supplied from medium voltage networks. The most common are: reserving supply, local generation, automatic reclosing and the use of reclosers. Generation problem has been developed, especially from the point of view of the[...]
16
80%
Reports on Geodesy
2011 z. 1/90 341--347
EN Discreet construction of reliable network by adding and removing of observations is very time-consuming (even using computer calculations) and may demand a large, economically forbidding, number of observations or it may not lead to a positive effect anyhow. In this work there is presented a qualita[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono ilościową analizę uszkodzeń lokomotyw spalinowych, sporządzoną dla wyboru obiektu badań diagnostycznych. Przeprowadzona analiza wykazała potrzebę diagnozowania sprężarki powietrza jako istotnego elementu pojazdu szynowego.
EN The analysis of diesel locomotive failures has been presented. This analysis is drawn up for the needs of selection of diagnostic research object. The made analysis proved the need of controling of an air compressor as a crucial rail vehicle element.
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono matematyczne modele prognostyczne parametrów rozkładu uszkodzeń i liczb uszkodzeń obiektów w okresie uszkodzeń starzeniowych. Na podstawie tych modeli stworzono model komputerowy. Dokonano opisu modelu komputerowego. Podano przykład obliczeniowy dotyczący prognozowania uszkodzeń obiekt[...]
EN There are presented the mathematical prognosis models of the failures distribution parameters and the numbers of failures of the objects in the period of the aging failures. On the basis of the models there is made the computer model. A description of the computer model is presented. An computing ex[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Poniżej przedstawiono elementy ilościowej analizy ryzyka dla rurociągów transportujących płynne media energetyczne, w odniesieniu do obciążeń wewnętrznych rurociągów. Podano wzory pozwalające wyznaczyć wartości obciążeń wewnętrznych dla przepływów nieustalonych cieczy powodujących zmęczenie materiał[...]
EN There were discussed dynamic changes of internal pressure in pipelines caused by liquid hammer impacts being the reason of fatigue cracking of pipes. The so called cumulative model of destruction has been used for estimation of reliability of pipelines. WShler curve was assumed as wear - out failure[...]
20
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono podstawowy model szacowania niezawodności R będącej funkcją czasu t, stosowany w analizie ryzyka rurociągów mediów energetycznych. Przedstawiono zastosowanie niezawodności R(t) w analizie ryzyka będącej podstawą procesu zarządzania rurociągiem. Wyszczególniono zagrożenia awaryjne, dla który[...]
EN Mathmatical description of so called impulse model of structure destruction has been presented Reliability of the pipeline estimated by use of that model is the bases of risk analysis in pipeline management.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last