Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodność systemu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Uwzględnienie zawodności systemu wsparcia logistycznego funkcjonowania systemu technicznego wymaga zdefiniowania podstawowych relacji pomiędzy tej klasy systemami w procesie oceny gotowości realizowanych funkcji. Z tej perspektywy omówiono podstawowe modele systemów z rezerwą czasową. Na tej postawi[...]
EN The paper considers a logistic system as the support system for operational processes. Taking into account the possibility of the logistic support system unreliability, the availability analysis must consider the numerous relations between these two systems. According to this, there are proposed the[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
EN Measures, which can be applicable for reliability importance analysis of components and groups of components in technical systems, have been shown. Selected qualitative measures (order of minimal cut set, numbers of occurrences i-th events in the fault tree, stream measure and Birnbaum's structural [...]
3
100%
Studia Informatica : systems and information technology
2003 Vol. 2(2) 111--128
PL W artykule przedstawione zostały informacje o najważniejszych cechach techniczno-eksploatacyjnych systemów czasu rzeczywistego oraz o metodach, które wykorzystać można do oceny niezawodności tego rodzaju systemów. Przedstawiony został zarys metodyki modelowania niezawodnościowego oraz przedstawiona [...]
4
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Niezawodność jest obok bezpieczeństwa najważniejszym wskaźnikiem jakości systemów automatyki przemysłowej. Pogodzenie często przeciwstawnych interesów niezawodności i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu budżetu inwestycji należy do najważniejszych zadań inżyniera-projektanta. W artyku[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Celem pracy jest przedstawienie możliwości podwyższania niezawodności systemów o podstawowych strukturach niezawodnościowych. Wyznaczono przyrost wskaźnika gotowości elementu struktury szeregowej oraz równoległej zapewniający wymagany przyrost niezawodności systemu. Zaprezentowano metody analizy nie[...]
EN The purpose of the work is to present the possibility to increase system reliability with basic reliability structures. The increase of the availability index of an element of a series structure and a parallel structure, which ensures the required increase of the system reliability, has been determi[...]
6
75%
Logistyka
2014 nr 3 6437--6447
PL W pracy skupiono się na zagadnieniu oceny niezawodności systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki nieuszkadzalności procesu transportowego. W pierwszym kroku przeanalizowano problem definicji nieuszkadzalności procesu transportowego. Ponadto, w oparciu o przeprowadzone b[...]
EN In the article authors are interested in the issues of transportation systems dependability assessment. The focus is on reliability analysis of passenger transportation process. In the first step of research analysis, transportation process reliability is defined. Moreover, based on the literature r[...]
7
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 93--100
PL W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zap[...]
EN For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations st[...]
UK З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надій[...]
8
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Poziom niezawodności szlifierki CNC (sterowanej numerycznie) zazwyczaj ocenia się na podstawie danych o uszkodzeniach liczonych w laboratorium lub w terenie, co wymaga zmontowania szlifierki i jest metodą oceny post-factum. Aby umożliwić ocenę poziomu niezawodności szlifierki CNC na etapie projektow[...]
EN The reliability level of CNC (Computer Numerical Control) grinder is usually assessed by fault data counted in laboratory or in field, which needs the grinder to be assembled and it is one afterwards estimation method. To evaluate the reliability level of CNC grinder in design phrase, one system rel[...]
9
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Wraz ze wzrostem złożoności w systemach technicznych, pojawia się wiele charakterystyk dynamicznych w ramach procesu awarii systemu, takich jak zależność sekwencyjna, zależność funkcjonalna czy zabezpieczające elementy zapasowe. Oparte na koncepcjach Markowa dynamiczne drzewa uszkodzeń mogą posłużyć[...]
EN Along with the increase of complexity in engineering systems, there exist many dynamic characteristics within the system failure process, such as sequence dependency, functional dependency and spares. Markov-based dynamic fault trees can figure out the modeling of systems with these characteristics.[...]
10
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Uwzględniając wpływ uszkodzeń spowodowanych wspólną przyczyną (CCF) na niezawodność systemów oraz powszechne występowanie w praktyce inżynierskiej systemów wielostanowych (MSS), zaproponowano metodę modelowania i oceny niezawodności systemu wielostanowego z uszkodzeniem spowodowanym wspólną przyczyn[...]
EN Taking account of the influence of common cause failure (CCF) to system reliability and the widespread presence of multi-state system (MSS) in engineering practices, a method for reliability modeling and assessment of a multi-state system with common cause failure is proposed by taking the advantage[...]
11
63%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 2 159-166
PL W materiale dokonano przeglądu algorytmów obliczeniowych stosowanych w analizach niezawodnościowych dla systemów technicznych. Przedstawiono podział algorytmów oraz zaprezentowano ich charakterystyczne cechy. Przytoczono podstawową literaturę źródłową dla wymienionych algorytmów.
EN In the presented paper, calculating algorithms applied to technical systems reliability analyses have been discussed. Algorithms' division and their characteristics have been presented. The basic source literature for the discussed algorithms has also been quoted.
12
63%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Praca dotyczy szacowania bezpieczeństwa komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym. Obliczenia bazują na danych statystycznych przeprowadzonych na stacji Żywiec (SIMIS-W). Analiza i obliczenia potwierdzają wysoki poziom bezpieczeństwa kolejowych systemów komputerowych. W celu weryfikacji zap[...]
EN The paper concern the estimation of safety of railway control systems. The estimation based on the measures made on Żywiec station (SIMIS-W). The measures and estimation confirm a high level of safety of railway computer control and management systems. As a methods of verification .2 - Pearson and .[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Recently a problem of municipal systems safety became on of the most important. Safety can be defined as a probability that there is no threats for human's life, health or extremely high financial costs. Loss of safety usually results from raw water quality or insufficient treatment. Usually it is r[...]
14
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2016 Vol. 18, no. 1 117--122
PL W artykule przedstawiono nowatorską metodologię procesu skraplania do zastosowania w części kondensacyjnej elektrowni, gdzie dochodzi do największych strat ciepła – przeważnie aż 40% wydajności termicznej elektrowni. W proponowanym rozwiązaniu instalację kondensacyjną sprzężono z częścią prądotwórcz[...]
EN A novel methodology is presented for condensation in power generation plants; this section is the main intersection of heat loss, typically 40% thermal efficiency of a plant. Condensate section is interfaced with the generating section to enhance the active contribution of the system. Both the cooli[...]
15
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2016 Vol. 18, no. 3 418--427
PL Większość badań niezawodności sieci ogólnie przyjąć, że struktury systemu nie zmieniają się w czasie. W artykule przedstawiono koncepcję systemów sieciowych wielofazowych (MPNS) rozpatrywanie dynamicznych właściwości sieci i analizy niezawodności MPNS. MPNS niezawodność jest oceniany przez cross-faz[...]
EN Most researches of network reliability generally assume that the system structures do not change with time. This paper presents the concept of multi-phase network systems (MPNS) to consider dynamic characteristics of networks, and analyze the reliability of MPNS. MPNS reliability is evaluated throug[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 64 99--109
PL W artykule opracowano metodologię szacowania niezawodności w wielomodułowych systemach biometrycznych. Analizie poddano zarówno jednomodułowe systemy z wieloma klasyfikatorami, jak i wielomodułowe systemy biometryczne. Proponowane rozwiązania umożliwią opracowanie algorytmu decyzyjnego, bazującego n[...]
EN A methodology for assessing the reliability in multi-modular biometric systems has been elaborated in this thesis. Single-module systems with multiple classifiers, as well as multi-modular biometric systems were analyzed. Suggested solutions will allow an elaboration of a decision algorithm basing o[...]
17
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2017 Vol. 19, no. 2 220--228
PL Modelowanie wspólnych rozkładów prawdopodobieństwa układu konstrukcyjnego, w którym zachodzą interakcje między uszkodzeniami, oraz oparte na niezawodności optymalne projektowanie takiego układu przy niekompletnych danych na temat prawdopodobieństwa pozostaje wyzwaniem dla badaczy tej tematyki. Ninie[...]
EN The modelling of joint probability distributions of structural system with failure interaction and the reliability-based optimal design of system reliability under incomplete probability information remains a challenge that has not been studied extensively. This article aims to investigate the impac[...]
18
63%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2018 T. 70, nr 3 46--50
PL Siłownie wiatrowe stoją na czele rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), lecz ich praca zależy od zmiennych warunków pogodowych. Faworyzowanie energii uzyskanej z odnawialnych źródeł wymusza pracę konwencjonalnej energetyki jako regulatora bilansującego zapotrzebowanie systemu. Bloki węglowe proj[...]
EN Wind power plants are at the forefront of the development of renewable energy sources (RES) but their operation depends on changing weather conditions. Favouring energy obtained from renewable sources forces the operation of conventional energy as a regulator balancing the system’s demand. Coal-fire[...]
19
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2009 nr 3 47-54
PL Artykuł przedstawia nową metodę tworzenia modeli dynamiczno-niezawodnościowych systemów, w których niezawodność i stopa ryzyka wyrażane są jako funkcje obciążenia, wytrzymałości i czasu. W pierwszej części artykułu przedstawiono sposób tworzenia modeli niezawodnościowych systemów z uszkodzeniami o w[...]
EN This paper presents a new method for developing the dynamic reliability model of systems, in which reliability and hazard rate of systems are expressed as functions of load, strength and time. First, reliability models of systems with common cause failure are developed by applying the load-strength [...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 83 5--20
PL W artykule przedstawiono metodę strojenia sieci neuronowej, odpowiednią w analizach niezawodności systemów antropotechnicznych, opartą na opiniach ekspertów – praktyków eksploatacji. Przeprowadzono numeryczno-lingwistyczną elicytację tych opinii, które okazały się nieskorelowane i nie nadawały do st[...]
EN The article presents a method for tuning neural network, appropriate in the analysis of the anthrop technical system reliability, based on the opinions of experts – practitioners operation. The numerical-linguistic elicitation of these opinions was carried out, which turned out to be uncorrelated an[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last