Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niewidomi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 7 30-34
PL Artykuł ukazuje rolę mapy w systemie nawigacyjnym zastosowanym jako pomoc osobom niewidomym w poruszaniu się po terenie i uświadamia wpływ modelu mentalnego rzeczywistości geograficznej na orientację przestrzenną. Przedstawia zasady głosowej bądź dotykowej wizualizacji mapy nawigacyjnej, nawiązując [...]
EN The goal of the article is to show main role of map in navigational systems for blind people. Map here is not only a graphic, but first of all it's a model of geographic reality clear for blinds. One of such models is mental map, created in user's mind. The article presented examples of vocal and ta[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 38 197-206
PL Artykuł przedstawia badania związane z projektem klasyfikatora do urządzenia rozpoznającego barwy dla osób niewidomych. W ramach badań przeprowadzono analizę przydatności modelu RGB i HSV na potrzeby projektu. Sprawdzono także możliwości zastosowania teorii zbiorów przybliżonych w połączeniu z dan[...]
EN The article describes researches for classificator for the color recognition device for blind people. In researches was analized data in RGB and HSV model for project necessaries. It was checked also possibility apply rough sets theory with data in both models.
3
100%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia zasady tworzenia stron WWW dostępnych dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Tak opracowane strony umożliwią osobom niewidomym, używającym specjalizowanego oprogramowania wspomagającego i popularnych przeglądarek WWW dostęp do prezentowanych informacji. W pracy omówiono metody test[...]
EN Article presents rules of development WWW pages accessible for visually impaired people. Such pages can be read by blind people using special assistive software and popular web browsers. We discuss how to evaluate accessibility of WWW pages for blind people. Software that automatically verifies WWW [...]
4
100%
Optyka
2017 Nr 6 64--66
5
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 42-43
PL Każda rewaloryzacja zabytkowych założeń parkowych cieszy. Ta prowadzona w Owińskach powoduje podwójną radość, ponieważ posłuży do stworzenia pierwszego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej, gdzie osoby niewidome będą mogły lepiej poznać otaczający je świat.
6
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 1 31-35
PL Omówiono główne problemy, z jakimi stykają się osoby niewidome w codziennym życiu. Krótko przedstawiono kierunki obecnych prac badawczych związanych z budową urządzeń przystosowanych dla tej grupy użytkowników. W głównej części artykułu opisano sposoby wykorzystania nadajników radiowych do stworzeni[...]
EN The work presents main everyday problems of visually impaired people. The research directions for building equipment targeted at this group are shortly described. The main part of the paper covers the ways in which radio transmitters can be used to create the blind-friendly city. Some possibilities [...]
7
75%
Machine Dynamics Problems
EN This article describes construction assumptions of pressure measuring device of forces imposed on Braille's text during reading by blind people. There were also mentioned most popular methods of printing convex copies.
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Próby umożliwienia osobom niewidomym samodzielnego czytania tekstów matematycznych, jak rownież ich pisania, podejmowane są już od wielu lat. Tego rodzaju badania są prowadzone zarówno za granicą jak i w Polsce. Mimo to, do dzisiaj nie istnieje kompleksowe, w pełni zadowalające użytkowników, rozwiąz[...]
EN Attempts to allow the blind to read and write mathematical texts have been made for many years. Such research is conducted both in Poland and abroad. Nevertheless, there is still no complex solution to this problem that would satisfy the users thoroughly The greatest difficulty facing blind and sigh[...]
9
75%
Architecture Civil Engineering Environment
EN The topic of this paper focuses on orientation of visually impaired people in public space. The purpose of the paper is to show the ways visually impaired people move and therefore, to show the barriers which hinder them to get someplace. An important element is to increase social awareness of the q[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Osoby niewidome używają białej laski od wielu lat. Istnieje wiele urządzeń elektronicznych, które pomagają im w orientacji. Zaproponowany w niniejszym artykule Mobilny System Bezpieczeństwa dla Niewidomych - MO-BIAN© pozwoli wykryć wszelkie zagrożenia w postaci wykopów, schodów i innych dziur o dowo[...]
EN Blind people have used white canes as mobility tools for many years. There are many miscellaneous electronic devices that help them get around. Mobile Safety System for the Blind - MOBIAN© proposed in this article is able to detect any danger in the form of pits, stairs and holes of any length and d[...]
11
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W artykule przedstawiono wyniki badań charakterystyk kierunkowych głośników oraz omówiono ich wpływ na zrozumiałość mowy. Adaptacja systemu nawigacji Step Hear miała na celu umożliwienie bezpiecznego poprowadzenia osoby niewidomej bądź słabowidzącej po trasie testowej (od wejścia do budynku do unika[...]
EN In the paper, the results of examinations of directional characteristics of loudspeakers and their impact on speech intelligibility, are presented. The adaptation of the navigation system Step Hear aimed at facilitating the blind person to move safely through the test path (from the entrance of the [...]
12
75%
Technical Transactions
PL Starzejące się społeczeństwo i przewidywany wzrost niepełnosprawności osób starszych wymaga zwrócenia uwagi na kwestie dostępności i społecznej integracji przestrzeni miejskich. W niniejszym artykule dokonano przeglądu barier przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczonej mobilności osób [...]
EN An ageing society and the predicted increase in the visual impairment of older people requires attention to be paid to the accessibility and social inclusivity of urban spaces. This paper reviews spatial barriers with particular emphasis on the limited mobility of people with visual dysfunction. Fur[...]
13
63%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Oprócz szeroko stosowanych modeli dotykowych możliwe jest, z zastosowaniem digitizera sonorycznego, sonoryczne modelowanie zagadnień przestrzennych, którego istota polega na wykorzystaniu sekwencji zróżnicowanych sygnałów dźwiękowych jako odpowiednich, kolejnych punktów linii tworzących notacje kont[...]
EN Apart from wide applied touching models, sonoric modelling of spatial issues with application of sonoric digitizer is also possible. The essence of sonoric modelling is based on usage sequences of various sound signals as suitable for following points of the line creating contour notes. Regarding to[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2004 z. 62 [209] 253-260
PL Opracowany aparat do czytania dla niewidomych przeznaczony jest do odczytywania dowolnego tekstu (np., gazet, książek, itd.) i przekazywania go organom zmysłów osób niewidomych metodą dotykową. Aparat składa się z przyrządu odczytywania tekstu, przenośnego komputera, słuchawek i elektromagnetycznej [...]
EN The influence on information transmission quality and reliability of the reading device objectives' optical parameters and blind persons age was analysed. For the experimental research was used the device, which transfers the information using tactile method. The device additionally has the sound in[...]
15
63%
Studia Informatica
PL Artykuł prezentuje system zarządzania biblioteką publikacji multimedialnych opracowany w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej. Prezentowany system biblioteczny jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo. Umożliwia gromadzenie, katalogowanie i bezpieczne udostępnianie publika[...]
EN The paper presents management system for the Internet multimedia library which is accessible to people with visual impairment that was developed at Computer Science Department of Silesian University of Technology. The system enables collecting, catalogueing, and secure lending of publications via In[...]
16
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 3 185-187
PL Przedstawiono ideę uniwersalnego systemu, w skład którego wchodzi dedykowany syntetyzator mowy oraz specjalistyczne oprogramowanie mające na celu dodanie przyrządom dodatkowej funkcji komunikacji głosowej, co może poprawić komfort ich użytkownikom, a nawet poszerzyć ich grono o osoby niewidome i nie[...]
EN This paper presents the main ideas of the general purposes of systems, which consists of dedicated speech synthesizers and appropriate software. This software allows adding voice communication function to equipment, which is especially useful for blind people.
17
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono termiczną protezę dla osób niewidomych. Mikromoduły Peltiera zostały przylutowane do podłoża alundowego, na którym wykonano połączenia metodą sitodruku. Prezentowane rozwiązanie umożliwia przyśpieszenie pracy urządzenia, lepszą stabilizację temperatury dotykanych mikromodułów Peltiera,[...]
EN The paper presents the thermal prosthesis for the blind people. Peltier micro-modules are soldered to the alumina substrate with screen printed connections. Featured solution enables accelerating the work of the device, better temperature stabilization of the touched Peltier micro-module, more accur[...]
18
63%
Problemy Kolejnictwa
2012 Z. 157 23-44
PL Dostępność infrastruktury transportowej oraz przestrzeni publicznej dla osób niewidomych i słabowidzących jest uzależniona od stworzenia warunków bezpiecznego przemieszczania się w obrębie ciągów pieszych. Gwarantem bezpieczeństwa są dotykowe elementy ostrzegawcze (guzki) - pola wzmożonej ostrożnośc[...]
EN Accessibility of the transport infrastructure for the blind and visually impaired persons depends on providing them with the conditions for safe movement along pedestrian ways. Safety is guaranteed by tactile warning elements or tactile ground surface indicators (small truncated domes or cones) - ar[...]
19
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
2002 T. 34, nr 4 286-295
PL W pierwszej części artykułu omówiono sposoby postrzegania przestrzeni przez osoby niewidome oraz problematykę opracowywania planów i map dla niewidomych, a w drugiej części opracowany przez autorkę Plan Warszawy dla niewidomych.
EN Blind people use different aids to become acquainted with space. While moving in an unknown area they can use GPS technology with receivers adapted to their needs (J. and J. Kwapisz 1990, F. Mc Williams 1999). Application of these technologies leads to significant costs. Therefore tactual aids (espe[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 129--132
PL W artykule zaprezentowano nowy interfejs wspomagający osoby niewidome i słabowidzące w obsłudze smartfonów z systemem Android. Pozwala on telefonować, wysyłać i odbierać SMS-y, korzystać z „książki telefonicznej”, a także z dodatkowych funkcji, np. pozycjonowania czy monitorowania stanu baterii, za [...]
EN This article presents a new interface supporting blind and partially sighted people in the Android smartphones use. It enables them to call, send, and receive text messages, make use of a „phone book” as well as of additional options, e.g., positioning or battery monitoring, via voice commands. The [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last