Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nieszczelność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W oparciu o studia literaturowe i prowadzone badania własne, omówiono problemy związane z nieszczelnością przewodów kanalizacyjnych i odniesiono je do zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanałów. Analizę zjawiska infiltracji wody gruntowej do wnętrza nieszczelnych kanałów oraz wpływ infil[...]
EN According to studies and own researches the problems connected with sewers leakage regarding the phenomena of ground water infiltration. The analysis of the ground water infiltration info the leaky sewers as well as the influence of water flowing into the sewers onto the sewerage technical condition[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Natural gas supply system (SZGZ) operation is inseparably connected with the occurrence of fire hazard and explosive conditions. Long term statistics of failures, explosion and fires kept by gas service and units of State Fire Service indicate that in spite of the constant growth of SZGZ safety leve[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 6 224-228
EN Basic assumption of losses reduction program in Great Britain. Standard ways of leaks location. Attempts at using termography, trace gases and radar for ground probing while trying to locate leaks in water supply systems.
5
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 6 76--77
PL Tezy zawarte w artykule stawiają problem nieszczelności zaworów jako pierwszą i podstawową przyczynę uszkodzeń armatury. Jednym ze skutecznych rozwiązań może być zastosowanie zaworów mieszkowych, w których falisty mieszek zapewnia szczelność poprzez odcięcie dławnicy od kontaktu z czynnikiem przepły[...]
6
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 5 41--45
PL Zadaniem kanalizacji jest zbieranie ścieków z terenów zabudowanych i bezpieczne ich odprowadzanie do oczyszczalni ścieków. Bezpieczne odprowadzenie ścieków oznacza między innymi, że od miejsca ich powstawania do miejsca ich przetworzenia (oczyszczalni ścieków) nie eksfiltrują one z kanałów do gruntu[...]
7
75%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 129-132
PL Artykuł prezentuje podstawowe pojęcia związane z utratą szczelności płynowych konstrukcyjnie zamkniętych przestrzeni roboczych. Przedstawiono rodzaje nieszczelności: rzeczywistej i pozornej, zewnętrznej i wewnętrznej, pneumatycznej i hydraulicznej. Fizyczne podstawy zjawiska nieszczelności obiektów [...]
EN This article presents some basic concepts connected with loss of leak-tightness in fluid working volumes confined by design. It describes: actual and apparent, external and internal, and pneumatic and hydraulic leak models. In particular, the physical background of the phenomenon of mechanical objec[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 10 651-655
9
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2006 nr 3 72-73
10
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki cechowania przyrządu do badania nieszczelności instalacji wentylacyjnych na laboratoryjnym stanowisku z kryzą oraz wyniki badania nieszczelności instalacji przemysłowej metodą napełniania zbiornika i pomiaru czasu opróżniania na skutek nieszczelności.
EN The results of calibration of an instrument, provided for leakage measurements of ventilation systems, are presented. The procedure was carried out at a laboratory stand with a diaphragm. The measurement results of the leakage of an industrial system were obtained by using the container filling meth[...]
11
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przeanalizowano główne problemy związane z występowaniem nieszczelności w systemach ciepłowniczych oraz sposobami ich wykrywania. Na podstawie badań i rozważań analitycznych określono przyczyny i miejsca występowania największych ubytków wody sieciowej. Informacje o przyczynach i miejscach powstawan[...]
EN The main problems connected with water leakage and its detection in heat engineering plants have been analysed. The causes and points of maximal leakage of municipal water have been determined on the basis of examinations and analytical considerations. The data enables rational activities aiming for[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 157-165
PL W artykule przedstawiono niektóre metody badawcze i wyniki badań szczelności przegród budowlanych. Zaproponowano rozwiązanie laminarnego przepływu ustalonego przez szczelinę o przekroju prostokątnym. Wyniki policzone według modelu porównano z wynikami doświadczalnymi.
EN The following paper presents some selected experimental methods and the results of the methods for imperviousness of division walls. The laminar steady flow through the slit of rectangular section is proposed. Both the results obtained by applying this model and the experimental results are compared[...]
13
75%
Izolacje
2006 R. 11, nr 6 84--85
PL Powszechnie znanym sposobem sprawdzenia szczelności nowo wykonywanych dachów płaskich są próby wodne. Zaletą tej metody jest to, że dobrze pokazuje ona ewentualne nieszczelności. Nie wskazuje jednakże ich lokalizacji.
14
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 1 7--11
15
75%
Nafta-Gaz
2004 R. 60, nr 3 156-161
PL W artykule dokonano ogólnej charakterystyki dotychczasowych tradycyjnych sposobów napraw połączeń kołnierzowych w gazociągach stalowych i polietylenowych. Przedstawiono sposób usuwania nieszczelności występujących na połączeniach kołnierzowych w czynnych sieciach gazowych niskiego i średniego ciśni[...]
EN In the publication the general characteristics of so far traditional repair methods of flange joints in steel and polyethylene gas pipelines has been presented. The new method of leakage repair in live low and medium pressure gas pipelines using polymer materials has been described.
16
63%
Archiwum Motoryzacji
2013 Nr 3 13--23, 97--107
PL W miarę upływu czasu każde urządzenie (obiekt techniczny) znajduje się w określonym stanie technicznym. Badania diagnostyczne mają na celu określenie stanu technicznego obiektu lub procesu w chwili uznanej za ważną. Określenie to jest potrzebne, aby przez porównanie stanu rzeczywistego – chwilowego [...]
EN The purpose of the diagnostic tests is to specify the technical condition of an object or process at a moment deemed as important. This specification is necessary in order to compare the actual momentary condition with the model condition, make a judgement on the applicability or inapplicability of [...]
17
63%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 13 86-93
PL Efektywne wykorzystanie energii w zakładach przemysłowych jest jednym z głów-nych filarówwspółczesnej polityki energetycznej w Europie. Sprężone powietrze jest bardzo często postrzegane jako tanie, a nawet darmowe źródło energii. Nic bardziej błędnego. Liczne badania potwierdzają, że przemysł wykorz[...]
EN The effective energy use in the industry plants is one of the main pillars of the modern energetic policy in Europe. Compressed air is very often perceived as the source of the cheap, or even free energy. This is not true. The results of many research clearly show that only 30% of the compressed air[...]
18
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 1 141-147
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem strat energii w instalacjach sprężonego powietrza poprzez nieszczelności układu dystrybucji powietrza. Przedstawia on najczęstsze przyczyny występowania nieszczelności i omawia potencjalne możliwości przeciwdziałania ich powstawaniu. Ponadto zwraca uwag[...]
EN The main goal of this paper is to pay attention on the problem of the energy losses in the compressed air installations, resulting from the leaks in the air distribution system. The most common causes of the leaks are described, together with the potential possibilities of avoiding leaks. Furthermor[...]
19
63%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 195-198
PL Poprzez aproksymację przebiegu ciśnienia wewnątrzcylindrowego tłokowego silnika spalinowego ograniczonego do procesu sprężania przebiegiem uzyskanym z modelu można wyznaczyć wartości parametrów wejściowych dla tego modelu. Opracowano model teoretyczny procesu sprężania, umożliwiający wyznaczenie teo[...]
EN Using a mathematical model which is achieved as an approximation of internal cylinder pressure during the only compression process in rotary internal combustion engines it is possible to get values of internal parameters for this model. A theoretical model for compression process has been developed [...]
20
63%
Świat Szkła
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last