Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 260
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepewność pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule teoretycznie i praktycznie określono niepewność pomiaru skuteczności przedziałowej odpylacza. Decydujący wpływ na powyższą wielkość ma niepewność określenia składu ziarnowego, która jest najwyższa przy krańcach przedziału uziarnienia materiału sypkiego użytego w badaniach. W analizowanym [...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Wyznaczanie niepewności pomiaru jest konieczną częścią każdej procedury pomiarowej. W referacie omówiono klasyczne metody wyznaczania niepewności pomiaru. Wskazano na znaczenie walidacji procedur pomiarowych, analizy źródeł błędów przypadkowych i sposobu ich opracowania w zależności od rozkładu praw[...]
EN Determination of measurement uncertainty, is obligatory part of each measurement procedure. In this paper, classical methods on determination of measurement uncertainty, were discussed. It was pointed to importance of validation in measurement procedures, analysis of sources of random errors and man[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Określenie niepewności pomiaru w badaniach instalacji klimatyzacyjnej jest bardzo istotnym zagadnieniem z punktu widzenia oszczędności energetycznych. Pomiary dokonywane w różnych punktach instalacji dają sygnał dla automatycznej regulacji, która jest odpowiedzialna za optymalne utrzymywanie paramet[...]
EN Estimating the uncertainty of the measurements when testing the air-conditioning installation is a very important issue because it has a strong effect on energy efficiency of the whole system. The measurements taken in various points of the system give the signal used by automatic regulation, which [...]
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Referat omawia zagadnienie randomizacji oddziaływani systematycznego do postaci zmiennej losowej. Oddziaływanie t traktowane jest jako część przedziału ufności związanego z wynikiem pomiaru. Przykładami takich oddziaływań najczęściej są błędy wskaza lub poprawki. Przedstawiono prostą i praktyczną me[...]
EN The paper concerns the problem of treatment of the systematic effect as a random variable. This systematic effect is a part of the coverage interval of a measurement result. The simple randomization of a known systematic error as a bias or correction is presented. It is useful in practical metrol[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 540-541
PL Zdolność pomiarowa jest wskaźnikiem umożliwiającym ocenę jakości metrologicznej przyrządu. Miarą zdolności pomiarowej przyrządu jest niepewność rozszerzona obliczana po wykonaniu pomiaru na wzorcu pomiarowym. W budżecie niepewności uwzględnia się obok składowej przypadkowej również składową systemat[...]
EN Capability of measurement instrument is an indicator enabling evaluation of metrological quality of instrument. The measure of the capability is an expanded uncertainty calculating after measurement on the standard. The uncertainty budget consists both random and systematical eaects as a bias. The a[...]
7
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 11 1293-1296
PL Przedstawiono metodę randomizacji oddziaływania systematycznego zawierającego dwie składowe, w postaci odchylenia pomiarowego i niepewności jego wyznaczenia. Oddziaływanie systematyczne tworzy zmienną losową, opisaną centrowanym rozkładem płasko-normalnym. Rozkład ten jest splotem rozkładu prostokąt[...]
EN The paper concerns a problem of randomization of the systematic effect being a part of the coverage interval associated with the measurement result. This effect is characterized by two components: systematic and random. The systematic component is estimated by the bias and the random component is es[...]
8
80%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule opisano problematykę oceny dokładności pomiarów realizowanych przy zastosowaniu współrzędnościowych systemów pomiarowych. Przedstawiono metody wyznaczania niepewności pomiaru oraz problem relacji pomiędzy dokładnością urządzeń i systemów pomiarowych a dokładnością pomiaru. Opisano też met[...]
EN This article presents the problems of estimating the accuracy of measurements made by using coordinate measuring machines. The methods of estimating the uncertainty of measurements and issues concerning the relation between the accuracy of instruments and measuring systems and the accuracy of measur[...]
9
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 5 387--389
PL Przedstawiono historyczną drogę kształtowania się teorii niepewności pomiaru na przestrzeni dwóch stuleci. Droga ta zaczyna się od wnioskowań Gaussa i Laplacea co do rozkładu błędu w postaci krzywej dzwonowej, wzbogacona przez rozwiązanie Gosseta, w postaci rozkładu Studenta dla skończonej liczby se[...]
EN The paper describes a historical way formulating the measurement uncertainty theory. The first achievements were: Gauss’s law of error propagation in 1809 and Laplace’s statement of the central limit theorem in 1810. This achievement leads to normal density function as the basis distribution for po[...]
10
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1305-1307
PL Przedstawiono dwie alternatywne metodyki obliczania niepewności pomiaru stosowane współcześnie w metrologii. Pierwsza z nich opiera się na zaleceniach Przewodnika i zawartym tam prawie propagacji niepewności. Druga opiera się na prawdopodobieństwie warunkowym wynikającym z zastosowania twierdzenia B[...]
EN The alternative methodologies for calculating the measurement uncertainty used in modern metrology are presented. The first method is based on recommendation of the Guide and the law of uncertainty propagation. The second method is based on conditional probability and application of the Bayes theore[...]
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Randomizację odchylenia pomiarowego wykorzystuje się przy ocenie zdolności pomiarowej przyrządu. Odchylenie pomiarowe to estymata błędu systematycznego wyznaczana jako różnica pomiędzy wskazaniem przyrządu pomiarowego a wartością wzorcową. Randomizacja polega na przyjęciu odpowiedniego rozkładu praw[...]
EN Randomizing of a bias is used in evaluation of measurement instrument capability. Bias is an estimate of systematic error treated as difference between an indication of measuring instrument and a value of standard. Randomization relies on the assumption of suitable probability distribution for the b[...]
12
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 538-539
PL Historyczne podstawy dotyczące analizy danych pomiarowych pojawiły się już XIX wieku. Ukształtowały się w postaci metody najmniejszych kwadratów, prawa propagacji błędu i centralnego twierdzenia granicznego. Uzupełniały je o wnioskowania dotyczące przestawiania błędu pomiaru w postaci histogramu. Ro[...]
EN Historical basics concerning the analysis of a measurement data were appeared in XIX century. They were formulated as a method of least squares, law of error propagation and central limit theorem. The inference treating measurement error as a histogram and expressing it as a uncertainty was also com[...]
13
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono historyczne podstawy kształtowania się myśli metrologicznej związanej z opracowaniem danych pomiarowych. Omówiono zasadnicze osiągnięcia tych rozważań w postaci metody najmniejszych kwadratów, prawa propagacji błędu i centralnego twierdzenia granicznego. Uzupełniono je o wni[...]
EN Historical basics of metrological conceptions concerning the evaluation of measurement data are presented. The method of least squares, law of error propagation and central limit theorem as a historical achievement are discussed. The inference treating measurement error as a histogram and expressing[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 257-264
PL Przedstawiono podstawowe zalecenia jakimi należy się kierować przy opracowywaniu procedury obliczania niepewności pomiaru w warunkach wzorcowania. Omówiono zasady tworzenia funkcji pomiaru, wyznaczenia niepewności standardowej, złożonej i rozszerzonej oraz współczynnika rozszerzenia. Zaprezentowano [...]
EN The elaboration of the procedures of measurement uncertainty evaluation in calibration is presented. The theoretical basis of model function and calculating the standard uncertainty is discussed. The uncertainty analysis for a measurement called the uncertainty budget is described. Ten method of cal[...]
15
80%
Mechanik
PL Przedstawiono podstawy teoretyczne umożliwiające opracowanie oprogramowania do wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Niepewność pomiaru jest wyznaczana metodą typu B. Bilans niepewności jest tworzony dla każdej charakterystyki geometrycznej zgodnie z jej modelem i obejmuje błędy kine[...]
EN Presented are theoretical principles applicable in development of the software that could be used for evaluation of the coordinate measurement results. Measurement uncertainty is determined by means of the method B. The balance of uncertainty is established for each and every geometric characteristi[...]
16
80%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono ocenę możliwości analitycznego wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Przyjęto modele wyznaczania niepewności niektórych odchyłek geometrycznych (prostoliniowości, współosiowości i prostopadłości osi do płaszczyzny), których podstawą są równania na odległość p[...]
EN The paper is the first of a series on possibility of analytical evaluation of uncertainty of coordinate measurements. The paper presents models for evaluation of uncertainty of measurement of some geometrical deviations (straightness, coaxiality and perpendicularity of an axis to a plane) basing on [...]
17
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
18
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Dla procesu próbkowanego równomiernie lub w inny znany sposób zaproponowano uściślenie metody szacowania niepewności pomiarów typu A zalecanej przez przewodnik ISO GUM. Polega ono na wykryciu w surowych wynikach obserwacji nieznanego a priori trendu i podstawowej składowej oscylacyjnej pomiarowych o[...]
EN A new approach to upgrading the type A uncertainty evaluation due ISO GUM recommendations in the case of regularly or other known way performed observations is presented. The set of raw data is "cleaned" by elimination the systematic components as trend and periodical ones. The influence of this cle[...]
19
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono niektóre metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Podano ogólne informacje o niepewności pomiarów oraz o metodach pomiarów i badań stosowanych w tej dziedzinie. Zaprezentowano przykłady wyznaczania niepewności w pomiarach emisj[...]
EN In the article some uncertainty methods in electromagnetic compatibility tests were presented. The general information about measurement uncertainty and measurement and testing methods used in this field were given. The examples of estimating measurement uncertainty in electromagnetic emission and d[...]
20
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Omówiono nowy projekt dokumentu dotyczący wyrażania niepewności pomiaru, opracowany przez Wspólny Komitet ds. Przewodników Metrologicznych działający pod kierownictwem dyrektora Międzynarodowego Biura Miar. Projekt formułuje zasadę propagacji rozkładów prawdopodobieństwa realizowaną poprzez matematy[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last