Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepełnosprawni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekonomia i Zarządzanie
EN More than 650 million people worldwide suffer from various disabilities, which represents 10% of the total population. In Poland there are about 4,5 million people with various disabilities which represent 13% of the total population. The upward trend in the number of disabled people in Poland, whil[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 24-27
PL Otaczającą nas przestrzeń możemy odkrywać dzięki pięciu zmysłom, którymi są dotyk, smak, wzrok, słuch i węch. Umożliwiają nam porozumiewanie się, odbieranie bodźców z otoczenia i zdobywanie wiedzy. Dzieci są wyjątkowymi odkrywcami, dlatego aby zapewnić im prawidłowy rozwój, ich najbliższe otoczenie [...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Gdyni proces przystosowania transportu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych rozpoczął się wraz z jego restrukturyzacją. Gdynia stała się wówczas miastem otwartym dla osób niepełnosprawnych w zakresie transportu także dzięki wprowadzeniu do eksploatacji nowoczesnych, niskopodłogowych autob[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 10 40-43
PL Pojęcie "niepełnosprawni ruchowo" obejmuje wiele kategorii osób poruszających się z widomymi i różnorodnymi oznakami ułomnego pokonywania przestrzeni i jej infrastrukturalnego wyposażenia. Ocena skali tej populacji jest trudna, bo sama notacja niepełnosprawności jest ułomna.
5
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 7-8 16-17
PL Nie mówmy o placach zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Mówmy o placach zabaw dla wszystkich dzieci. Podstawowy błąd w myśleniu o przestrzeniach dla niepełnosprawnych polega na tym, że tworząc miejsca tzw. dostępne, skupiamy uwagę głównie na osobach jeżdżących na wózkach inwalidzkich, często separuj[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN There are two important aspects in desingning new mental healths facilities. First, we need a fresh look to management of both design and construction processes. Second, the response of an architect has reached new dimensions for the reason of the size and complexuty of new work. Health facilities d[...]
7
100%
Logistyka
2015 nr 6 828--836, CD
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z ograniczeniami i możliwościami przy transporcie osób w ramach systemów logistycznych. Szczególną grupą przemieszczającą się są niepełnosprawni z ograniczeniami ruchu. Omówiono konieczność dostosowania środków transportu w celu zaspokajania ich potrzeb, międ[...]
EN The article presents selected issues related to the limitations and capabilities of transportation of persons within the logistics systems. Physically disabled persons constitute a group with special requirements with regards to the transportation. Article examines necessary adaptation requirements [...]
8
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Problemy osób niepełnosprawnych przy pokonywaniu odległości na obszarze miejskim. Źródła uciążliwości i niebezpieczeństw dla osób niewidomych i niedowidzących oraz niesprawnych ruchowo. Sposoby eliminowania lub łagodzenia utrudnień w ruchu pieszym i komunikacji publicznej.
EN Problems of the disabled people in covering the distances in the city area. Sources of the obstacles and threats for the blind, weak-sighted people and with movement disability. Eliminating and softening methods of making difficult passenger as well as public traffic.
9
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Polska znajduje się obecnie w okresie wzmożonej ilościowo budowy i przebudowy sieci drogowej na dużą, niespotykaną dotychczas skalę. Jest to szansa na stworzenie infrastruktury drogowej, która sprosta wymaganiom następnych pokoleń. Istotne jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku[...]
EN At present it is a period of intensive quantitatively construction and reconstruction of road network at large and never met before scale. It is a chance for such creation the road infrastructure, that will meet requirements in future. It is essential to provide for handicapped and older people the [...]
10
88%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2004 T. 49, z. 3 341-347
PL Tematem artykułu jest przedstawienie telepracy jako jednej z form wykorzystania potencjału pracowników niepełnosprawnych. Autor analizuje także regulacje prawne dotyczące tej formy zatrudnienia.
EN The aim of this article is an analysis of the teleworking and demonstration of its usefulness in fight against unemployment the disabled. Author proposes an indoor form of placement and analyzes chosen working regulations.
11
88%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN An articles descibes some problems of disabled people in relation to the society - after all 25% of whole society consist of more or less vulnerable groups. "Society for all" means remembering of various problems of an accessibility. The main objective of this article is to characterize some extraor[...]
12
75%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 1 69-73
EN The article presents the results of the inquiry refer the most important characteristic of gardens for disabled people. The researches were conducted with blind and poor sight people in Center for Blind People in Bydgoszcz. People with visual impairment indicated that the safety and convenience of m[...]
13
75%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 3 76-80
EN The standards of accessibility for buildings and their surrounding are regulated by legislative norms. However the efficient and really useful solutions are noticeable only by personal and physical experience. To make the issue closer to the future designers, it was created a subject, possible to se[...]
14
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 5 7-9
PL W artykule Autor przedstawia podstawowe zasady polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych określone w dokumentach Unii Europejskiej, systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych istniejące aktualnie w państwach UE, obowiązki i zachęty materialne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne[...]
EN In the article the author presents the basic principles of the employment policy of people with disabilities outlined in EU legal documents, the systems of employing people with disabilities in EU Member States, the responsibilities and support for employers who hire people with disabilities.
15
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 5 10-12
PL Ustanowiona w ubiegłym roku norma PN-EN ISO 9999 - Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych - Klasyfikacja jest polską wersją normy europejskiej EN ISO 9999. Ustanawia ona klasyfikację pomocy technicznych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowi podstawę do ujednolicenia systemów informacyjnych d[...]
EN The PN-EN ISO 9999 standard Technical aids for disabled persons - Classification, established last year, is the Polish version of EN ISO 9999. This standard is based on the division of these products according on their function. It covers products used individually by a disabled person in all areas [...]
16
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 399-408
PL Konstruowanie interfejsów komputerowych dla osób niepełnosprawnych wymaga takiego doboru metod komunikacji, aby powstały interfejs był funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu. Wybór tych metod wymaga przyjęcia jako kryteriów funkcjonalności spełnienia wymagań bezpieczeństwa i dostosowania systemu do og[...]
EN Computer interfaces for people with physical disabilities should be based on carefully choosen method of human-computer communication in order to provide good functionality and comfort of use. Selected method must be safe for the user and adjustable to particular type of his or her disability. Our a[...]
17
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 2 20-21
PL Przedstawiamy projekt zagospodarowania zielenią obiektu o dość nietypowym przeznaczeniu. Służy on bowiem w dużej mierze osobom niepełnosprawnym - o różnym stopniu uszkodzenia narządu słuchu.
18
75%
Drogownictwo
2014 nr 7-8 270--272
PL Artykuł niniejszy poświęcony jest problemowi dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych – miejscowego dostosowania wejścia na kładkę nad torami kolejowymi. Na przykładzie remontu fragmentu chodnika pokazuje proces wyboru wariantu lokalizacji pochylni łączącej chodnik i kła[...]
EN The article discusses the question of adapting public space to the needs of the disabled – adjustment of the entrance to a footbridge over the railway. Based on a case of repairing a section of a pavement it presents the process to select a location for a ramp connecting the pavement and the footbri[...]
19
75%
Drogownictwo
2011 nr 7-8 250-254
PL W artykule przedstawiono problemy dostępności komunikacji zbiorowej dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowo omówiono dostępność peronów oraz przystanków. Zaprezentowano kilka rozwiązań stosowanych w miastach europejskich (w tym w Polsce).
EN The article shows problems of public transport accessibility for disabled persons. Discussed in detail the availability platforms, bus stops. Presents several solutions used in European cities (including in Poland).
20
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze szkoleniem osób niepełnosprawnych na kierowców przy wykorzystaniu symulatorów jazdy samochodem. Przedstawiono przykładowe symulatory jazdy samochodem klasy światowej oraz specjalne wyposażenie, które może być do nich adoptowane. Zaprezentow[...]
EN The article presents basic issues associated with driver training of disabled persons with the possibility of driving simulators application. Model driving simulators of the refined class and special equipment which can be adopted to them, were described. There were presented model training devices [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last