Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niejednorodność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 2(101) 7--18
PL Niejednorodność nawierzchni kolejowej oznacza różnice jej stanu na sąsiednich odcinkach. Niejednorodność jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ wymaga napraw toru dostosowanych do najgorszych odcinków. Rozróżnia się niejednorodność geometryczną i konstrukcyjną. Określanie niejednorodności geometryc[...]
EN Nonhomogeneity of permanent way means differences of its state on neighbor sections. Nonhomogeneity is a disadvantageous phenomenon as it requires repairs of track fitted to the worst sections. It is distinguished geometrical and constructional nonhomogeneity. A quantification of the geometrical non[...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca stanowi sprawozdanie z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez autora. Ich celem było określenie wpływu, zmiennych na długości rury warunków posadowienia, na jej nośność. Posiłkując się wytycznymi PN-EN 295 zaproponowano różne podparcia próbek badawczych, umożliwiając tym samym modelowani[...]
EN The paper is a report of laboratory test programme carried out by the author. Their objective was to examine the influence of non-uniform ground bedding conditions on pipe bearing capacity. With the use of the PN-EN 295 standard principles variety of bedding support models have been proposed, which [...]
3
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy określono wpływ warunków kucia oraz wyżarzania rekrystalizującego na mikrostrukturę stopu Fe-36Al-0,2Mo-0,05Zr--0,1C-0,02B. Stwierdzono, że dopiero zastosowanie po kuciu dodatkowego wyżarzania rekrystalizującego prowadzonego przez 4 h w temperaturze 750 °C umożliwia uzyskanie w pełni zrekrys[...]
EN In this paper the effect of forging and reerystallization annealing conditions on the microstructure of Fe-36Al-0.2Mo-0.05Zr-0.1C-0.02B alloy, were determined. It was found that until using of additionally recrystallization annealing, conducted for 4 h at 750 °C, after forging make possible obtainin[...]
4
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni elementów poddanych obróbce wykańczającej foliami ściernymi z ziarnami różnej wielkości. Badano po-wierzchnie walcowe pierścieni z obrobionej cieplnie stali łożyskowej ŁH15. Analizowano jedno-rodność struktury geometrycznej po[...]
EN In this work, the results of investigations carried out for surface geometrical structure of ele-ments finished by abrasive film with different grain size were presented. The investigations on heat treated rings of cylindrical surfaces made from ŁH 15 steel were carried out. Homogeneity of geometric[...]
5
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The motivation of present investigation is the study of deformation-induced processes during in-situ tensile and compression test at elevated temperature in order to elucidate the role of the microstructure changes during creep testing. Design/methodology/approach: Experiments were conduct[...]
6
75%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 1 62--73
PL W pracy scharakteryzowano zjawisko niejednorodności złóż polegające na obszarowym zróżnicowaniu średnich wartości parametrów złożowych oraz zróżnicowaniu struktury ich zmienności opisanej za pomocą semiwariogramów. Zwrócono w nim uwagę na niestabilność struktur zmienności parametrów złożowych. Stwie[...]
EN The results of geostatistical studies of variability structures of the Polish mineral deposits have been presented. Special attention has been paid to the heterogeneity of variability structures of deposit parameters. It has been pointed that the variability of the parameters can be marked by differ[...]
7
75%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2017 Vol. 27, no. 2 253--260
EN Earthquakes yield motions of massive rock layers accompanied by vibrations which travel in waves. This paper analyses the possibility of G-type wave propagation along the plane surface at the interface of two different media which is assumed to be heterogeneous and viscoelastic. The upper layer is c[...]
8
75%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 4 39--41
9
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Problem przeprowadzenia wiarygodnej oceny zasobowej w środowisku szczelinowym wiąże się ściśle z zagadnieniami dotyczącymi stopnia rozpoznania rzeczywistych parametrów tego środowiska i dróg przepływu, formujących się w jego obrębie. W zastosowaniu modelu ciągłego ośrodka są liczne ograniczenia, zwi[...]
EN Reliable assessment of groundwater resources in fractured medium requires a reasonable degree of recognition of real parameters of the rock environment and flow path network. There are numerous limitations in the use of the model of the equivalent porous medium, related e.g. both to the impossibilit[...]
10
75%
Geologos
2007 Vol. 11 123--132
PL Grunt zwałowy jest specyficznym ośrodkiem gruntowym o bardzo zróżnicowanej budowie wewnętrznej, ze względu na to zaliczany jest on do ośrodków rozdrobnionych drugiego rodzaju, charakteryzujących się tzw. „piętrową strukturą”. Specyfika tego ośrodka jest rezultatem zniszczenia pierwotnej, naturalnej [...]
EN Dump soils is a specific soil material of a very diversified internal structure due to the fact that it belongs to the granular material of second type that are characteristic for the so-called “stage structure”. Characteristics of this material is the result of destruction of the original, natural [...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 9--20
PL W artykule dokonano analizy wybranych wad materiałowych i skutków jakie mogą powstawać w wyniku użytkowania wadliwych opon do samochodów osobowych. Omówiono także konstrukcję opony i materiały użyte w trakcie jej produkcji. W artykule Autorzy przedstawili metody badań i dopuszczalne parametry z pomi[...]
EN The article analyses the selected defects and consequences which may result from the use of defective tires for passenger cars. It also describes the assembly of the tires and the materials used in its production. In the article the authors presented their research methods and acceptable parameters [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 4 342-358
PL W demografii jak też naukach aktuarialnych od dawna trwa dyskusja na temat tego, czy istnieje uniwersalne prawo opisujące proces wymierania populacji. Od wielu lat czynione są próby znalezienia takiego prawa. Mimo że proponowano wiele funkcji żadna z nich nie opisuje wystarczająco dokładnie rozkładu[...]
EN For a long time demographers and actuaries have been deliberating the issue of the laws of life. A number of proposed survival functions turned out to be unsatisfactory when they were applied empirically. One of the ways to overcome the difficulties is to modify the general survival functions by int[...]
13
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN In theory of concrete it is assumed that concrete composites are homogeneous on a macro scale. For example, it is assumed that a floor slab's or a beam's strength is identical in all directions and its nonhomogeneity is random. Hence neither calculations of the load-bearing capacity of structural co[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 181--197
PL W artykule przedstawiono wyniki geostatystycznych badań struktury zmienności złóż kopalin stałych. Szczególną uwagę zwrócono na kierunkowe i obszarowe zróżnicowanie zmienności parametrów złożowych. Stwierdzono, że złoża mogą cechować się różnym typem anizotropii i niejednorodnością. Anizotropia, jak[...]
EN The results of geostatistical studies of variablility structures of selected mineral deposits have been presented in the paper. Special attention has been paid to anisotropy and heterogeneity of variability structures of deposit parameters. It has been pointed out that the variability of the paramet[...]
15
63%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2004 No. 4 65-72
PL Takie materiały jak kompozyty mają budowę wielofazową, która wpływa na ich zachowanie się, gdy są poddawane oddziaływaniu pól naprężeń. W artykule dokonano numerycznej analizy zachowania wtrącenia wbudowanego w matrycę poddaną działaniu zewnętrznych obciążeń. Przeanalizowano wpływ geometrii inkluzji[...]
EN Multiphase nature of materials like composites has a drastic impact on their mechanical behaviour. A single plane inclusion embedded in a matrix and subjected to various loading cases has been analysed numerically. An influence of inclusion geometries and external loading on the distribution of stre[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 105-106
PL Przedstawiono metodę wyznaczania parametrów wielostrefowego modelu mieszalnika Rushtona, umożliwiającego uwzględnienie wpływu niehomogeniczności dużej skali na proces. Wyniki obliczeń CFD porównano z wynikami pomiarów anemometrycznych .
EN Method of parameters prediction of multiple-cell model of agitated tank with a Rushton turbine is presented. The model allows taking into account large-scale inhomogeneity on the process. Results of calculations are compared with LDA measurements.
17
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 10 84-84
18
63%
Polish Journal of Ecology
EN The species richness, H' and D' diversity and evenness J in southwestern- and northeastern-facing slopes were compared and height of twelve herbaceous plant species was measured five times during vegetation season in old-growth beech forest. The opposite slopes chosen for studies were similar in rel[...]
19
63%
Acta Geophysica
2015 Vol. 63, no. 1 214--231
EN An analytical solution of a two-dimensional advection diffusion equation with time dependent coefficients is obtained by using Laplace Integral Transformation Technique. The horizontal medium of solute transport is considered of semi-infinite extent along both the longitudinal and lateral directions[...]
20
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Tytan o czystości przemyslowej (klasa 2) zostal odkształcony w procesie wyciskania w kanale kątowym (ECAP) z przeciwciśnieniem w temperaturze 380°C w 4 przepustach wg. drogi BC. Wlewki 120 mm długości byly wyciskane przy predkości 0.4 mm s-1 przez prostokątny kanał kwadratowy (14 x 14 mm2 ). Pomiary[...]
EN Titanium of commercial purity was deformed by equal channel angular pressing (ECAP) with back-pressure at 380°C using 4 passes of route Bc. Billets of 120 mm length were pressed at 0.4 mm s -1 through square channels (14 mm x 14 mm) intersecting sharply at an an gle of 90°. The global texture measur[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last