Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawozy mineralne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Chemik
2001 Nr 12 354-356
3
100%
Chemik
2001 Nr 12 341-349
4
80%
Przemysł Chemiczny
PL Przedstawiono wyniki systematycznych badań analitycznych określające zawartość metali (uznanych za mikroelementy, a także mających działanie toksyczne) w produktach chemicznych stosowanych w rolnictwie, tj. w nawozach mineralnych, odpadach przemysłowych wykorzystywanych do celów nawozowych oraz subs[...]
5
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 80-81
6
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 120-121
7
80%
Chemik
2000 Nr 3 63-66
PL Omówiono trendy popytu na nawozy mineralne w Polsce oraz prognozowane zużycie nawozów w 2010 r., a także opłacalność nawożenia mineralnego. Przedstawiono też zużycie i trendy zużycia nawozów w krajach Europy Zachodniej. Wyliczono prognozowane zapotrzebowanie na nawozy mineralne w Polsce w perspektyw[...]
EN Trends in the demand for mineral fertilizers in Poland and their forecast consumption in 2010 are discussed, as well as the profitability of mineral fertilization. Similarly, the present and future consumption of fertilizers in western European countries a-re presented. Besides, the forecast Poland'[...]
8
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 329-330
9
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Mineral fertilizers are indispensable for the intensification of plant production in agriculture. This process can cause a significant odour nuisance for the environment due to organic compounds content in apatites and phosphorites converted into fertilizers. The following chemical compounds are emi[...]
10
80%
Chemik
1998 Nr 9 243-245
11
70%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wykonane badania eksperymentalne miały na celu opracowanie zarysu rozwiązań technologicznych dotyczących uzyskiwania naturalnych nawozów mineralnych z kopalin towarzyszących, występujących w złożu węgla brunatnego "Bełchatów", nagromadzonych na składowiskach lub pochodzących z obecnie zdejmowanego n[...]
EN The experiments carried out were aimed at the elaboration of technological solutions for obtaining natural mineral fertilisers from accompanying minerals which are found in Belchatow lignite deposit, either at the dumps or in currently removed overlay. The elaboration of technologies enabling the ut[...]
12
61%
Przemysł Chemiczny
13
61%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A novel approach to make granulated mineral fertilizers of the NPK type, which depends on a modification of the known Odda process is presented. In the method proposed, phosphate rock is digested with nitric(V) acid, part of the calcium ion is removed and next, potassium sulfate(VI) and phosphate ro[...]
14
61%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL W technologii związków fosforowych, ukierunkowanej na otrzymywanie głównie produktów nawozowych, fosforanów paszowych i czystych soli technicznych, do współczesnych tendencji zalicza się poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wytwarzanie na bazie fosforytów i apatytów znacznych ilości produktów odzn[...]
EN Among new trends in phosphorous compound technology oriented towards the production of fertilizer products, processing of fodder phosphates and pure technical salts can perceive the search for solutions which would enable the production, based on phosphorites and apatites, of significant quantities [...]
15
61%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The aim of this work was to present the possibility of the application of the wood fireplace ashes - the waste from the fire-places, for the fertilization of the homestead gardens, used as the soil amendment and the fertilizer raw material. The paper presents the chemical composition and the propert[...]
16
61%
Chemik
PL W pracy przedstawiono tryb i zasady dopuszczania do obrotu nawozów mineralnych, organicznych i organiczno-mineralnych zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 991). Przedstawiono także praktyczne problemy na jakie napotykali producenci i importerzy nawozó[...]
EN Procedures and principles connected with granting marketing permission for mineral, organic and organic mineral fertilizers according to the Act on Fertilizers and Fertilizers Application of 26.07.2000 (Dz.U. Nr 89, tem 991) are presented with emphasis on practical problems most often encountered by[...]
17
61%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 11 1982-1985
PL Omówiono reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesów granulacji nawozów mineralnych o różnych składach i przy wykorzystaniu różnych metod granulacji. Wykazano, że ograniczony przebieg reakcji między wypełniaczami węglanowymi a azotanem amonu oraz superfosfatem wpływa korzystnie na przebieg proce[...]
EN A review, with 25 refs., of reactions occurring during granulation of multicomponent NH₄, Na, K, Ca and/or Mg nitrate, sulfate and phosphate as well as urea-contg. fertilizers.
18
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wytwarzanie nawozów z nisko przetworzonych surowców mineralnych, naturalną lub lekko zmodyfikowaną proporcją bioelementów wzbudza na świecie coraz większe zainteresowanie. Obok wykorzystywania mineralnych odpadów przemysłowych rozcieńczonych surowcami ilastymi, stosuje się kompozycje mineralne w pos[...]
EN The production of fertilizers from low-processed mineral resources with matural or slightly modified ratio of bio-elements arouses increasing interest in the world. Apart from the utilization of mineral industrial waste diluted with silty minerals there are used mineral compositions in the form of c[...]
19
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 8 1393-1398
20
61%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem prezentowanych badań było porównanie zawartości metali ciężkich w nawozach mineralnych stosowanych w Polsce oraz określenie źródeł pochodzenia tych metali w nawozach. Metodami przyjętymi jako referencyjne w analizie nawozów, określono zawartość Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn w 44 próbkach nawozów[...]
EN The aim of presented investigations was a comparison of heavy metal content in mineral fertilizers used in Poland and determining the sources of their origin in the fertilizers. The methods assumed as referential in fertilizer analysis were used to assess the contents of Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb and Z[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last