Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 291
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawierzchnia drogowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kruszywo jest jednym z podstawowych materiałów stosowanym w budownictwie drogowym. Specyfika i zadania warstw nawierzchni drogowych, jak również technologia ich wykonania, mają bezpośredni wpływ na dobór kruszywa. Dotyczy to zarówno jego uziarnienia, właściwości mechaniczno-wytrzymałościowych oraz c[...]
EN Mineral aggregate is one of the base materials applied in highway engineering. Specificity tasks and production technology of wearing courses directly influence on proper aggregate choose. It concerns aggregates granulation, mechanical - endurance properties and petrography characteristic of rock ma[...]
2
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 54--58
PL Do efektywnego zarządzania infrastrukturą drogową niezbędna jest aktualna informacja o stanie sieci drogowej. Sposoby jej pozyskiwania ulegają ciągłemu doskonaleniu, a nowoczesne metody są coraz częściej stosowane również w Polsce. Diagnostyka cech powierzchniowych nawierzchni była tematem poprzedni[...]
EN Information about the condition of the road network is essential for modern road administration. The process of data acquisition and assessment is constantly improving. The state-of-the-art methods are more and more often introduced to Poland. This paper describes the principles of road data process[...]
3
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 11 48--52
PL W artykule przytoczono najczęstsze przyczyny degradacji nawierzchni drogowej oraz omówiono metody identyfikacji i oceny cech powierzchniowych. Wskazano także cele diagnostyki, zwracając szczególną uwagę na stosowanie materiału zdjęciowego dającego szerokie spektrum zastosowań.
EN The article presents the most common causes of road pavement degradation and discusses the methods of surface features identification and assessment. Moreover, the diagnostic objectives have been pointed out, particularly stressing the use of pictures, which allow for a wide spectrum of applications[...]
4
80%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Kruszywa są dominującym składnikiem nawierzchni drogowych zarówno pod względem masy, jak i objętości. Wymagania techniczne, które ich dotyczą, są obecnie określane w dokumentach opartych na normach obowiązujących w Unii Europejskiej.
EN Poland is obliged to apply European standards referring to road aggregate. The author describes the process of the implementation of these European standards through recommended guidelines.
5
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 14-17
PL Lepiszcze asfaltowo-gumowe jest coraz powszechniej używane do budowy nawierzchni drogowych i lotniskowych. Pierwsze zastosowania miału ze zużytych opon samochodowych do nawierzchni bitumicznych miały miejsce w USA, gdzie w roku 1966 w stanie Arizona użyto mieszanki asfaltu i miału gumowego do napraw[...]
EN Asphalt-rubber binder is being used more commonly to build roads and airport. The first application of rubber dust from used car tires for bituminous paving took place in the USA. In 1966 in the state of Arizona, for the first time a mixture of asphalt and rubber dust was used for repair of damaged [...]
6
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 1-2 24-31
PL Problem hałasu w otoczeniu dróg i ulic coraz częściej "gości" na łamach czasopism z zakresu drogownictwa, porusza się go też na konferencjach i seminariach. Poza problemem ekranów akustycznych omawiane są takie zagadnienia, jak: wpływ natężenia i struktury rodzajowej ruchu oraz prędkości pojazdów na[...]
EN The problem of noise in the vicinity of roads and streets is appearing more and more frequently in branch magazines, at conferences and seminars. Apart from the acoustic barriers, other issues are also discussed, e.g. what is the impact of traffic intensity and speed of the vehicles on the noise lev[...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 1-2 54-55
PL Odporność nawierzchni na deformacje trwałe jest jednym z podstawowych oczekiwań użytkowników dróg. Brak kolein to nie tylko bezpieczna droga, ale także znacznie lepszy komfort jazdy. Z tych powodów w większości specyfikacji technicznych do warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dróg ob[...]
EN The pavement's resistance to permanent deformation is one of the basic expectations of road users. Roads without ruts ensure safety but also considerably improve comfort of driving. For these reasons, the majority of technical specifications for the surface layers of asphalt mix, where traffic volum[...]
8
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 62-66
PL W celu zapewnienia mrozoodporności betonu, zgodnie z wymogami normy PN-EN 206, stosowany jest m.in. zabieg zapowietrzania mieszanki betonowej. Na skutek zastosowania domieszki napowietrzającej (AEA) powstają liczne małe pęcherzyki powietrza w objętości mieszanki. Ze względu na mrozoodporność betonu [...]
EN In order to ensure frost resistance of concrete, in accordance with the requirements of PN-EN 206, concrete-aeration treatment is used. As a result of aeration admixture (AEA) numerous small air bubbles in the volume of the mixture are produced. Because of the frost resistance of concrete, their siz[...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 3 62-66
PL W niniejszym artykule autorka chciałaby się podzielić wnioskami płynącymi z uwzględniania podczas projektowania autostrad oraz dróg ekspresowych warunków eksploatacji nawierzchni i zimowego utrzymania.
EN This article presents the conclusions drawn by the Author about designing motorways and expressways while including surface pavement exploitation and winter road maintenance.
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The article is devoted to the usage of concretes and soils cements on the base of composite cements modified with compound sodium sulphate and plasticizer for the building of pavements. Such cements containing substantial quantity of aluminium-silicate component in the form of the natural pozzolana[...]
11
80%
Drogi i Mosty
2010 nr 4 69-88
PL Celem pracy była ocena przydatności kruszyw polodowcowych do warstw konstrukcyjnych nawierzchni na podstawie wyników badań modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych oraz analizy strukturalnej konstrukcji asfaltowych nawierzchni drogowych o kategorii ruchu KR1 - KR6. Obliczono trwałości zmęcz[...]
EN The aim of this study was to evaluate possibilities application of aggregates from glacier deposits to asphalt mixtures to be used for flexible pavement layers. Applicability of aggregate from glacier deposits was established on a basis of pavement structure analysis for traffic KR1 - KR6 category a[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2008 Z. 14 (164) 129-134
13
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 4 56-58
14
80%
Drogi i Mosty
2009 nr 3 69-88
PL W pracy zaprezentowano wstępną ocenę nowej metodologii stosowanej do identyfikacji obciążeń wywieranych przez przejeżdżające pojazdy na nawierzchnię drogi. Proponowane rozwiązanie opiera się na pomiarze lokalnych odkształceń powstałych na powierzchni detektora nacisku. Celem jest rozwój koncepcji or[...]
EN Validation of a new methodology of loads identification generated by the traveling vehicles on the road surface is presented. The proposed approach is based on the concept of monitoring of strain development in a deformable body (Load Detecting Device, LDD) affected by a moving load. The paper is fo[...]
15
80%
Drogi i Mosty
2007 nr 2 5-16
PL Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych pomiarów wstępnych, modułu odkształcenia jako miary podatności dwojakich struktur podłoży nawierzchni drogowych. Pomiary przeprowadzono na odpowiednio sporządzonym poligonowym poletku doświadczalnym. Porównawcze zestawienie wyników pozwoliło na ustalenie w[...]
EN This paper presents results of measurements of the deformation modulus of subbase model on the small testing field. This modulus is a measure of flexibility of different kinds of model subbase of road pavement. Comparisons of measurement results revealed few conclusions. The effect of strengthening [...]
16
80%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono problem hałaśliwości nawierzchni drogowych w aspekcie technologii wykonania warstw ścieralnych. Zaprezentowano metody pomiaru hałasu toczenia generowanego na styku opon z nawierzchnią. Wykazano, że na podstawie wyników badań metodą statystycznego przejazdu można dokonać tylko o[...]
EN The problem of road surface noise is presented in the paper in the aspect of construction technology of the wearing course. Methods of measuring noise emission generated at the contact of tyres with road surface are presented. On the basis of the Statistical Pass-By method, general classification on[...]
17
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 39-41
PL W artykule scharakteryzowano europejskie normy dotyczące drobnowymiarowych elementów nawierzchni drogowych.
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 23 225-238
PL W artykule przedstawiono zarys historyczny stosowania elementów drobnowymiarowych do budowy nawierzchni drogowych. Podano charakterystykę materiałów brukowych obecnie stosowanych oraz przedstawiono problemy z oceną cech technicznych drogowych elementów drobnowymiarowych w badaniach laboratoryjnych. [...]
EN In the paper there is presented historical draft of pavement elements applied in road building. There is given pavements characteristic which are in use at present and difficulties with estimation of technical features during laboratory research. Based on experience basic damages occurring during pr[...]
19
80%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
2000 nr 1-2 103-157
PL Wybór lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego w nawierzchni drogowej powinien uwzględniać prócz warunków obciążenia ruchem również położenie warstwy w nawierzchni i warunki klimatyczne. W ramach programu badawczego SHRP w USA opracowano procedury doboru lepiszcza z uwzglednieniem warunków klimatyczny[...]
EN Choice of asphalt binder used for road pavement should take into consideration not only the traffic conditions but also position of course in pavement structure and climatic conditions. In the framework of the US research program SHRP the procedures for binder choice taking into consid[...]
20
80%
Drogi i Mosty
2010 nr 2 17-30
PL Nawierzchnie drogowe w obszarze eksploatacji górniczej poddawane są dodatkowym obciążeniom powodującym redukcję sztywności warstw. Za najbardziej niebezpieczne dla funkcjonowania nawierzchni drogowej uznaje się poziome odkształcenia o charakterze rozciągań. Prowadzone obserwacje pozwoliły na oszacow[...]
EN Road pavements built in the area influenced by mining works are subjected to additional loads leading to the reduction of layer stiffness. The most dangerous for road surface performance is the tensile horizontal strain. The performed investigation provided an estimation of the level of elasticity r[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last