Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawierzchnia drogi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 4/43 17-34
PL Artykuł jest uzupełnieniem pracy "Model współpracy opony z nawierzchnią z uwzględnieniem zjawiska aquaplaningu", zamieszczonej w "Zeszytach Instytutu Pojazdów" 3/38(2000). Przedstawiono w nim obliczenia długości klina wodnego. Zamieszczono serię obliczeń przykładowych charakterystyk współpracy opony[...]
EN This article is suplement to "Model of Tire-Pavement Contact with Hydroplaning Phenomena" inserted in "Zeszyty Instytutu Pojazdów " 3/38(2000). Calculations of "water wedge" between tire and road are described in article. There are examples of characteristics tire and wet pavement interactions.
2
80%
Engineering Transactions
EN This paper presents the models of vehicle that are treated as road pavement load generators for different motion cases. The key role of a tire model is discussed. The most complicated 14 degrees of freedom truck model is based on the structure of a biaxial vehicle with dependently suspended front an[...]
3
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 157-169
PL W dociekaniu przyczyn wypadków drogowych przywiązuje się dużą wagę do określenia współczynnika przyczepności - najczęściej jako wartości średniej z kilku pomiarów wykonanych dostępnymi metodami. Bliższe dociekania wykazują, że w ogólnym przypadku występują duże zmiany współczynnika przyczepności, z[...]
EN In examining the reasons for road accidents the great value is put to determine friction coefficient - the most often as an average value from several measurements carried out by available methods. Closer examinations show, that in general case there are big changes of friction coefficient both in l[...]
4
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 73-84
PL W badaniach przyczepności nawierzchni drogowych prowadzonych w różnych krajach przez różne ośrodki badawcze, obserwuje się dużą różnorodność urządzeń i metod pomiaru. Każda z metod pomiaru charakteryzuje się swoistymi własnościami i określa współczynnik przyczepności w innej skali, na innym poziomie[...]
EN During testing road pavement friction in various countries by different research centres, one can observe high variety of testing devices and measuring methods. Each of measuring method has got specific characteristics and determines friction coefficient in other scale, on different level of numeri[...]
5
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 3 42--44
PL Czy reaktywowanie zaniechanej do tej pory technologii siarkobetonu będzie szansą wejścia dla polskich podmiotów na rynek z zupełnie alternatywnym produktem?
6
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 4 45--48
PL Coraz popularniejsza stabilizacja gruntów w ramach budowy nowych nawierzchni niesie ze sobą pewne konsekwencje. Pozytywne, gdy jest zastosowana w sposób przemyślany i właściwy lub negatywne, gdy jej zaprojektowanie i wykonanie nie w pełni zrealizowano w powiązaniu z przyjętą konstrukcją nawierzchni [...]
7
70%
Przegląd Komunalny
2016 nr 6 79--80
PL Łączna długość dróg w Polsce wynosi ponad 415 tys. km, z czego ponad 367 tys. km to drogi gminne i powiatowe, co oznacza, że stanowią one aż 88,5% całkowitej ilości dróg. Aby były jak najlepiej utrzymane, należy zarówno rzetelnie oceniać ich stan, jak i odpowiednio dobierać technologię naprawy lub b[...]
8
70%
Logistyka
2014 nr 6 10450--10457
PL W pracy przedstawiono analizę stanu przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w trzech warstwach nawierzchni z betonu asfaltowego spoczywających na półprzestrzeni od obciążenia kołem. Wszystkie elementy konstrukcji są wykonane ze sprężystego iizotropowego materiału. Do rozwiązania tego zagadnienia[...]
EN Analysis of displacement, strain and stress in the three-layer pavement structure resting on the subspace loaded by a vehicle is presented in the paper. Solution of the problem is performed in the frame of elasticity using the stress function concept in 3D axial symmetry problem. Relative stiffness [...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 27 297-307
PL W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników atmosferycznych, technologicznych oraz grubości warstw bitumicznych na czas układania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowywanych na gorąco w nawierzchnię drogową. Przedstawiono zależności funkcyjne, pozwalające obliczyć niezbędny cza[...]
EN The article presents influence of different atmospheric and technological factors as well as thickness of layers on asphalt mixes laying and compaction time. Functional dependences allowing to estimate requires time of laying and compation are presented.
10
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 75-82
PL Praca dotyczy analizy dynamicznych zjawisk towarzyszących toczeniu koła po drodze (torze), przy jednoczesnym oddziaływaniu czynników wywołujących poślizg w kierunku prostopadłym do kierunku toczenia. Przypadki takie występują przy toczeniu się koła kolejowego po szynie na odcinkach prostych w przypa[...]
EN The paper deals with dynamic phenomena wheel rolling over the road (track), with slip effectsin the lateral direction. They occur in rolling of the wheel on the straight rail in the case of wind load and on curves. The difference of curvature radiuses and rotatory oscillations of wheelset result in [...]
11
61%
Materiały Budowlane
2001 nr 6 90-93
12
61%
Materiały Budowlane
2001 nr 7 72-75
13
61%
Materiały Budowlane
2001 nr 6 94-95
14
61%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 24-25
PL Od grudnia 2011 r. użytkownicy mogą jeździć 105-kilometrowym betonowym odcinkiem autostrady A2 Nowy Tomyśl - Świecko. Przy jego budowie po raz pierwszy w Polsce zastosowano nawierzchnię betonową o tzw. odsłoniętym (eksponowanym) kruszywie.
15
61%
Logistyka
2014 nr 6 10430--10439
PL Celem niniejszej pracy była ocena wpływu różnych warunków drogowych na skuteczność hamowania. Badania zrealizowano na odcinkach badawczych Politechniki Świętokrzyskiej. W badaniach wykorzystano samochód osobowy Opel Astra II, wyposażony w specjalistyczną aparaturę pomiarową. Próby prowadzono na różn[...]
EN The aim of this study was to evaluate the effect of different road conditions on the effectiveness of the vehicle braking system. The studies were carried out at the Kielce University of Technology research site. The vehicle used to the study was Opel Astra II equipped with a specialized measuring e[...]
16
61%
Drogownictwo
2019 nr 2 43--49
PL W artykule przedstawiono nowy rodzaj warstwy ścieralnej z przeznaczeniem do wykonania nawierzchni dróg o ruchu ciężkim. Mieszanka oznaczona symbolem HVA, charakteryzuje się obniżoną zawartością asfaltu w stosunku do dotychczas stosowanych w Niemczech warstw typu zagęszczanego z betonu asfaltowego i [...]
EN The paper presents a new type waring course intended for construction of heavy traffic load pavement. The mixture, marked with HVA symbol, has a lower asphalt content than asphalt concrete and stone mastic asphalt SMA used in Germany, which comply with the regulations (TL Asphalt-StB and ZTV Asphalt[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 73 [253] 109-116
EN Mathematical model of motion of pneumonic tyre on dry soil, which takes into account the change of radius and rigidity of tyre is proposed. Experimental data of dependence of static radius of a tyre from tangent force are presented.
18
51%
Diagnostyka
PL Ograniczenia prędkości pojazdów w sieci drogowej sprowadzają się w praktyce do określenia przez zarządcę drogi pewnej z góry ustalonej wartości skokowej. Wartości uzasadnionej na ogół konfiguracją elementów liniowych infrastruktury drogowej i zabudowy (widoczność), stanem nawierzchni drogi i geometr[...]
EN Speed limitations imposed upon vehicles using the road network are practically brought down to a road administrator defining a certain presupposed discrete value. The latter is typically dependent on the arrangement of linear road infrastructure elements and local development (visibility), the road [...]
19
51%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 34 241--247
PL Podstawą do podjęcia tematu badań były aspekty ekologiczne oraz zainteresowanie jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego “Lasy Państwowe” (PGL LP) wzmacnianiem podłoża gruntowego materiałem z drewna (wałki, maty). Celem pracy było przeprowadzenie analizy parametrów technicznych dróg leśnych wykona[...]
EN This study is on the ecological aspects and interest of the State Forest National Forests Holding (SF) units in reinforcing the ground subgrade by using timber raft construction and brushwood mattresses in forest road construction. The aim of the study was to analyse the technical parameters of fore[...]
20
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Bezpieczeństwo ruchu pojazdów po nawierzchni wymaga stosowania odpowiednio dobranych warstw ścieralnych. Nowe technologie, odpowiednio dobrane kruszywa do mieszanek, to wymóg normalizacji europejskiej. Te zagadnienia przedstawiono w artykule.
EN The security of vehicle motion on the road requires the application of suitably selected abrasive layers. New technologies, care-fully selected aggregates in mixtures are the requirements of European normalization.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last