Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  navigation system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2007 R. 36, z. 103 137--142
PL W artykule przedstawiono porównanie wyników wartości CEP, uzyskanych w pewnej rzeczywistej próbie pomiarowej, obliczonych na podstawie różnych zależności podawanych w literaturze.
EN The comparison of CEP values calculated from different formulae on the base of a real measurement trial is presented in the paper.
2
100%
Annual of Navigation
2017 No. 24 49--65
PL W artykule przedstawiono projekt systemu nawigacji obserwacyjno-porównawczej wykorzystującej kamerę cyfrową, magnetometr oraz impulsowy miernik odległości. Systemy tego typu znajdują zastosowanie jako elementy zaawansowanych zintegrowanych systemów nawigacyjnych, ze względu na swoją autonomiczność i[...]
EN The article presents navigation system project operating on the principle scene matching area correlation (SMAC), using a digital camera, an MEMS e-compass sensor and an ultrasonic ranging module. Systems of this type are used as a component of advanced integrated navigation systems in view of its a[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł omawia systemy wspomagania nawigacji na akwenach ograniczonych dla statków LNG. Ten rodzaj nawigacji często jest odnoszony do nawigacji pilotowej, w której doświadczony ekspert (pilot) znający lokalne warunki asystuje w prowadzeniu statków na akwenie ograniczonym.
EN Navigational systems employed at LNG terminals assist the navigation of gas carriers along approach channels and in port waters leading to LNG terminals. i.e. in restricted waters. The navigation in restricted waters is often referred to as pilot navigation. The term is derived from the fact, that a[...]
4
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 3 24-27
5
80%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2007 nr 11 14-21
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 380--388
PL W poniszym artykule omówiony zostanie system nawigacyjny robota mobilnego ELEKTRON. Przedstawiony algorytm umożliwia przemieszczanie się robota w nieznanym otoczeniu typu wnętrze. System składa się z następujących modułów tworzenie rastrowej mapy otoczenia na podstawie wskazań dalmierza laserowego, [...]
EN In this paper a method of mobile robot navigation in an unknown indoor environment is presented. The robot is equipped with a laser range finder. The data of the 2D scanner are used o built the dual grid-based and feature-based map of an environment. Particle filters method is used for localization.[...]
7
80%
Artificial Satellites : Journal of Planetary Geodesy
EN Galileo satellites have been planned to be launched in 2006 by the European Union. Launching these satellites will double the number of positioning satellites currently accessible to users. As a consequence, accuracy and reliability will be improved dramatically. Besides accuracy and reliability, av[...]
8
80%
Artificial Satellites : Journal of Planetary Geodesy
EN Integer carrier phase ambiguity resolution is the key to fast and highprecision satellite positioning and navigation. It applies to a great variety of current and future models of GPS, modernized GPS and Galileo. It also applies to stacked radar interferometry for deformation monitoring, see e.g. [H[...]
9
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN This article presents the concept of algorithm A* functioning in a navigation system equipped with electronic navigational chart for autonomous planning the shortest and safest route crossing an offshore unmanned vehicle “Edredon”. The first part describes the general technical architecture and func[...]
10
70%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 123--132
PL Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo otwiera nowe możliwości, pozwalając na zwiększenie zarówno komfortu pracy tysięcy ludzi, jak i komfortu ich codziennego życia. Dzięki oferowanym serwisom każdy człowiek będzie czuł się bezpieczniej i pewniej nawet w przypadku klęski żywiołowej lub wyp[...]
EN European satellite navigation system Galileo opens new possibilities and enables to increase comfort of thousands people work and everyday duties. Thanks to Galileo services every human will be able to feel safer and more secure even in case of natural disaster or other accident. Authorities of ever[...]
11
70%
Metrology and Measurement Systems
2017 Vol. 24, nr 2 357--368
EN The upcoming hypersonic technologies pose a difficult task for air navigation systems. The article presents a designed model of elastic interaction of penetrating acoustic radiation with flat isotropic suspension elements of an inertial navigation sensor in the operational conditions of hypersonic f[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 357-366
EN Orthopedic surgery requires good precision, which may be provided using navigation systems. Precision of navigation systems is about 0,25 mm. Furthermore application of navigation system enables CT-free surgery planning. Nevertheless there exists a possibility to plan the surgery with CT-scans. In o[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie zaproponowano metodę oceny i porównywania parametrów odbiorników GPS z punktu widzenia ich walorów użytkowvch. W oparciu o przeprowadzone pomiary zilustrowano i dokonano weryfikacji proponowanej metody badania tych urządzeń.
EN The method for quality evaluation and comparison for GPS receivers was developed for general user requirements. The method was implemented and verified experimentally using two different kinds of GPS receivers.
14
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 10 161--170
PL [...]Praktyka pokazuje, iż globalny system wyznaczania pozycji GPS stosowany w nawigacji morskiej na większości statków jest mniej dokładny niż na lądzie. Spowodowane jest to między innymi specyfi cznym ruchem statku na morzu, burzami morskimi, które bywają silniejsze na morzu, jak również małą iloś[...]
EN In recent years we can very easily appoint our geographical position on the land, in the air or on the sea. This is a contribution of the great development in various fi elds of knowledge especially in electronics, information technology and astronomy. This development allowed to construct satellite[...]
15
61%
Annual of Navigation
2006 No. 11 137-142
EN Tree-dimensional sea space visualization become increasingly form of ship's environment presentation in maritime navigation systems. Sonograms and echograms for instance, should create underwater space in 3D because the object (or submerge unit) accurate localization in 2D is impossible between sea [...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 515-520
PL Proponuje się opartą na odstępach strukturę sterowania pociągiem, która powstała w oparciu o zastosowanie GSM-R oraz systemów nawigacji (typ GPS, GLONASS, Galileo). Sterowanie pociągiem jest modelowane przy zastosowaniu oprogramowania MatLab, dla ruchu ze zmiennym odstępem blokowym, w którym kolejny[...]
EN Proposed is a structure for interval-based train control which is promoted by application of GSM-R and navigation systems (like GPS, GLONASS, Galileo). Train control is modeled by applying MatLab software, for traffic with dynamic block-sections when the tailing train is being controlled with data o[...]
17
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2003 nr 2 16--22
18
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiono koncepcję oceny niezawodności systemu nawigacyjnego w kontekście przetwarzania informacji nawigacyjnej. Opracowano niezbędne teoretyczne informacje dotyczące opisu zjawiska oceny niezawodności systemu informacyjnego, jakim jest układ integrujący czujniki INS i GPS. W dalszej cz[...]
EN The paper presents a concept of navigation system reliability evaluation related to navigation data processing. It comprises all the necessary theoretical data related to the description of an information system reliability such as a system that integrates sensors in INS and GPS. Further in the pape[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiono obliczenia wartości wskaźników niezawodnościowych obiektu odnawialnego, jakim jest zintegrowany system nawigacyjny INS/GPS. Wyliczono przewidywaną zdolność do realizacji nakładanych zadań w określonych warunkach i określonym przedziale czasowym. Oszacowano oczekiwany czas zdatn[...]
EN The paper presents calculations of renewable object reliability indicator, such as the integrated INS/GPS system. Predicted capability of carrying out tasks set under specific conditions and in specific time was calculated. Expected time of system ability to work was estimated with regard to the pro[...]
20
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 6 16--20
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last