Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  navigation safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 3 (75) 185-197
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą kryteriów oceny bezpieczeństwa nawigacji przy zastosowaniu badań symulacyjnych wykorzystujących nieautonomiczne i autonomiczne modele ruchu statku. Badania symulacyjne polegały na przeprowadzeniu serii prób "przejazdów" wejścia do portu Świnoujście o wiar[...]
EN The paper presents a comparative analysis of the navigation safety criteria acquired by means of simulation studies using non-autonomic and autonomic model of ship's motion. The simulation studies consisted of series of trials of the ships' entrances to Świnoujście harbour and were performed on one [...]
2
51%
Annual of Navigation
2012 No. 19, part 2 109--120
EN Modern Integrated Navigation Systems (INS) integrate information obtained from various sensors and functions. Processed data are presented on the computer display generally with the aim to increase navigator’s situation awareness and to reduce his/her workload. The investigations described in the pa[...]
3
51%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN In this article an integrated system for dynamic under keel clearance (UKC) assessment is presented. The system was created to improved navigation safety and economic effectiveness in Polish ports. In this paper principle of model operations and utilization with modern, available mobile devices in i[...]
4
51%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2009 Z. 23 24-30
PL Podstawową zasadą planowania nawigacji jest unikanie niebezpiecznych sytuacji nawigacyjnych związanych z oddziaływaniem na statek w rejonie pływania granicznych zakłóceń zewnętrznych. Jednym z ważnych elementów bezpieczeństwa nawigacji jest wybór odpowiedniego kursu, tak aby uniknąć zakłóceń zewnętr[...]
EN The paper deals with information on planning safe navigation when the ship is sailing in following or quartering seas.
5
51%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 1 56-60
PL Określenie parametrów „statków maksymalnych” dla różnych odcinków torów wodnych. Określenie parametrów poszczególnych odcinków toru wodnego Świnoujście – Szczecin umożliwiających bezpieczną żeglugę „statków maksymalnych”. Bezpieczne głębokości poszczególnych odcinków toru wodnego. Bezpieczna szeroko[...]
EN Determination of parameters for „maximal vessels” for different parts of Świnoujśćie – Szczecin fairway enabling safe navigation. Safe depths and width of particular parts of the fairway. Final safe parameters of the fairway.
6
51%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2006 Z. 18 32-43
PL Konwencja COLREG”72 oraz międzynarodowe dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa nawigacyjnego ratyfikowane przez Polskę szczególnie zobowiązują administracje RP do ich przestrzegania. Bezpieczeństwo nawigacyjne zależy od warunków geograficznych i hydrometeorologicznych oraz od zdolności manewrowych statk[...]
EN Convention COLREG”72 and international directives for safe navigation ratified by Poland impose higher responsibilities on the Republic of Poland. Safe navigation depends on geographical arid hydro-meteorological conditions along with the ship’s manoeuvring abilities. This article presents the analy[...]
7
51%
Annual of Navigation
2017 No. 24 269--284
PL Można wskazać wiele obiektywnych przyczyn powodujących zainteresowanie decydentów przebudową istniejących falochronów, a niekiedy znacznych fragmentów portów. Należą do nich między innymi zmiany klimatyczne, zwiększanie się wymiarów statków, a niekiedy niepraktyczność aktualnych rozwiązań. W takich [...]
EN Objective reasons, such as climatic changes, larger vessels, sometimes the impracticality of the current solutions, determine the interest of decision-makers in rebuilding the existing ports and breakwaters. Tested simulation models allow for a thorough analysis of the possible modernization variant[...]
8
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono metodę wyboru najkorzystniejszego wariantu lokalizacji oraz optymalizacji parametrów morskiego terminalu LNG. Opracowana metoda została zastosowana przy projektowaniu terminalu LNG w Świnoujściu.
EN The paper presents the method of the selection of the optimum variant of the location and the optimization of the LNG terminal parameters. Elaborated method was applied at the designing to LNG Terminal in Świnoujście.
9
44%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Increasing of the navigation safety level, especially in difficult and heavy traffic areas, is the main reason of VTS creation. The Navi-Harbour 5000 is the one of the newest systems created for VTS system management and it fulfils requirements included in IMO Resolution A.857(20). Main system funct[...]
10
44%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W ostatnim czasie pojawia się wiele artykułów poświęconych kolizjom statków. W niniejszym referacie prezentowany jest model matematyczny opisujący kolizję statków. Zasadniczą trudnością jest, z jednej strony, złożony charakter tego zjawiska, a z drugiej strony, znaczny wpływ czynnika ludzkiego, któr[...]
EN A great number of papers dedicated to ships collision on. The basic difficulty is a complex probable nature of this phenomenon on the one hand and considerable influence of the human factor (difficult to be formalized by mathematical methods) on the other. This paper suggests one of such models, sim[...]
11
38%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono morski system bezpieczeństwa nawigacyjnego. Opisane zostały zadania jak i podsystemy. Pokazano współpracę pomiędzy morskim systemem bezpieczeństwa nawigacyjnego z systemem nawigacyjnym okrętu gdy jest on w ruchu. Zdefiniowano i określono podstawowe pojęcia dotyczące morskieg[...]
EN The paper presents the maritime navigation safety system. It describes and discusses its tasks and subsystems. It shows co-operation of maritime navigation safety system with ships navigation systems when the ship is under way. The main notions regarding the maritime navigation system are also defi[...]
12
38%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2012 nr 1 51-55
PL Badania symulacyjne ruchu statków w Porcie Północnym w Gdańsku. Analiza koncepcji Centrum Przeładunków Suchych i Ciekłych w aspekcie bezpieczeństwa nawigacji. Wnioski.
EN Simulation tests of ship traffic in Gdańsk North Port. Analysis of Dry and Liquid Transshipment Center concept in the light of the navigation safety. Conclusions.
13
38%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2000 nr 1 37-40
PL Kryteria oceny i miary bezpieczeństwa nawigacji na akwenach ograniczonych. Prawdopodobieństwo awarii nawigacyjnej na torze wodnym. Przykład obliczeniowy z interpretacją wyników.
EN Criteria of assesment of degree of navigation safety on limited water area. Probability of average on the fairway. Computation example with interpretation of results.
14
38%
Polish Maritime Research
2015 S 1 136--140
EN This paper conducts calibration tests on the shallow-water maneuverability of 1:100 ship models for the typical navigation fleets in Three Gorges Reservoir. Major influential factors for the maneuverability similitude between models and prototypes and for scale effect were identified. A correction m[...]
15
38%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Szybki rozwój technologii informacyjnych stwarza coraz większe możliwości poprawy funkcjonowania wszystkich rodzajów transportu, w tym transportu morskiego. Takie możliwości postrzega się w budowie i rozwijaniu inteligentnych systemów transportowych. Koncepcja budowy morskiego inteligentnego systemu[...]
EN A rapid development of information technologies opens increasingly wider opportunities for enhanced performance of all modes of transport, including carriage by sea. Such chances are offered by new and existing intelligent transport systems. The idea of creating a maritime intelligent transport syst[...]
16
38%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 649--661
PL Transport ładunków drogą morską jest jednym z najpopularniejszych i najefektywniejszych sposobów przemieszczania towarów w skali światowej. Zapewnienie jego funkcjonowania i nieprzerywalnego przepływu wymaga działania na wielu płaszczyznach, w którym integralnym ogniwem jest człowiek. Poprzez postęp[...]
EN Transportation of cargo by sea is one of the most popular and most effective ways to move goods worldwide. Ensuring its operation and uninterruptible flow requires actions at many levels, in which the integral link is the man. By the progress of civilization, man has been forced to constantly update[...]
17
38%
Przegląd Komunikacyjny
PL Znaczenie transportu morskiego na świecie i rola Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Próba ogólnego zdefiniowania współczesnych statków morskich, ich typy konstrukcyjne i eksploatacyjne. Analiza regulacji technicznych i operacyjnych na przykładzie konkretnych rozwiązań z zakresu konstrukcji statkó[...]
EN Importance of the sea transportation on the world and the role of the International Maritime Organization. Attempt of general defining of the contemporary sea boats, their structural and operating types. Analysis of technical and operating regulations on the example of the concrete solutions in the [...]
18
38%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 54 (126) 103--109
EN The increasing sizes of ships determine the interest in modifying the already existing solutions. Simulation models allow us to analyse the possible modernisation options. The article presents analysis results for the width of the fairway to Ystad, marked with buoys with respect to navigation safety[...]
19
38%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 62 137-145
PL Artykuł prezentuje metodę określania optymalnego kształtu i parametrów portu LNG, którego budowa jest planowana na 2011 rok. Szczegółowa analiza nawigacyjna musi być wykonana zanim terminal zostanie oddany do eksploatacji. Kompletne rozważania w zakresie bezpieczeństwa nawigacji są przeprowadzane w [...]
EN Article presents method of optimal shape and parameters port determination with use of simulation expert researches. LNG terminal is planned to build in 2011 year in Świnoujście, and deteiled navigational study must be carried out in order asses described in article factors. Complete researches are [...]
20
38%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2010 nr 67 26-29
PL W artykule zawarto analizę konieczności zamontowania systemu mostka zintegrowanego na statku badawczym "Horyzont II" oraz możliwości połączenia jego interfejsu z nowozainstalowanym sonarem patrzącym wprzód. Scharakteryzowano nowoczesne wyposażenie nawigacyjne statku i wpływ jego wykorzystania na wzr[...]
EN The article's main subject is necessity of implementing Integrated Bridge System onboard research vessel "Horyzont II" and further connection of that system with newly implemented Forward-looking Sonar. Furthermore article contains characteristic of ship's navigational equipment and ability of using[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last