Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nauczanie na odległość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 697-705
PL Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie modeli grafowych w ewaluacji. Odgrywa ona ważną rolę w procesie kształcenia. Prowadzona w warunkach, w których student nie ma bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, a internet staje się medium edukacyjnym, sprawia wiele problemów. Zachodzi zatem potrzeba posz[...]
EN Main subject of this paper is the adaptation of the graphic models in evaluation. Evaluation plays very important role in education process. Evaluation can make many troubles if it is run when the direct contact between student and the teacher is impossible and the internet is the only teaching medi[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2009 Nr 3 105-114
PL W pracy przedstawiono istotę e-learningu, opisano jego wady i zalety oraz scharakteryzowano proces edukacji z jego wykorzystaniem. Opisując e-learning, przytoczono doświadczenia instytucji zajmujących się edukacją oraz nakreślono perspektywy rozwoju w tym zakresie.
EN The paper presents the essence of e-learning, its disadvantages and advantages, and it describes the process of education that makes use of e-learning. Apart from that, the experience of educational institutions related to e-learning are depicted and prospects of development in this area are outline[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The experiences so far of the Institute of Computing Science of the Mechanical Engineering Faculty prove that new technologies, such as e-learning, due to a wide range of forms to be used an the levels of transferred knowledge, give the educational integration ability for various social environments[...]
4
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Wydział Informatyki
PL Książka dotyczy ważnego i aktualnego zagadnienia e-nauczania (e-learning), związanego ściśle z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych w edukacji. Głównym tematem książki jest rozwój i wdrażanie systemów informacyjnych, wspierających proces nauczania na uczelniach wyższych w ramach ciągle[...]
EN The book is concerned with the important and topical problem of e-learning, closely connected with the use of modern information technologies in education. The main subject of the book consists in the development and introduction of information systems for the support of the learning process in coll[...]
5
80%
Studia Informatica
PL Sieci komputerowe coraz częściej są stosowane w nauczaniu, w tym w nauczaniu na odległość. W tym przypadku ważnym elementem są programy wspomagające nauczanie. W pracy omówiono rozwiązania stosowane w programach dydaktycznych w celu umożliwienia wszechstronnych ćwiczeń w ramach tematyki nauczania i [...]
EN Computer network are used more and more often for teaching including process of remote teaching. In this case, structure of programs for computer aided teaching is very important. The paper presents problems connected with design of didactic programs used for teaching of synchronous switching circui[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2000 nr 15 59-62
PL Obecnie można zauważyć duże zainteresowanie zagadnieniami nauczania przezInternet nazywanymi Distance Education. Zainteresowanie dotyczy zarówno roz-woju narzędzi informatycznych do przekazywania wiedzy jak i tworzenia ma-teriałów wykładowych. Przedstawiono system do prezentacji wykładów multi[...]
7
80%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL W artykule przedstawiony został system zdalnego nauczania (o kodowej nazwie RSW) opracowany przez studentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Omówione zostały podstawowe funkcje oraz zarys architektury systemu na tle innych produktów tego typu.
8
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 3 643-664
PL Metody komputerowego nauczania są obecnie intensywnie rozwijane i znajdują coraz szersze zastosowania. Równocześnie jednak nie rozwija się naukowa baza dotycząca tych metod. Punktem wyjścia dla poszukiwania tej nowej metodologii może być model, który w jednolity sposób, na bazie cybernetyki, opisuje[...]
EN Applications of the computers and information technology methods in learning and teaching processes develops actually very fast. Nevertheless we still have not any scientific base for such development. In fact most applications are based and scaled on technical possibilities of hardware and software[...]
9
80%
Logistyka
PL W referacie przedstawione zostały założenia i pierwsze rezultaty projektów europejskich, organizowanych przez pracowników Politechniki Warszawskiej: Projekt Leonardo da Vinci (MAIN.CON, 2010-2012) - "Augmented Reality Applied to Machinery Maintenance from Construction Sector" oraz Projekt Norweskieg[...]
EN Paper presents first findings, assumptions and initial results of the two innovative projects for construction industry, organized by researchers from Warsaw University of Technology: Leonardo da Vinci Projects (MAIN.CON, 2010-2012) - "Augmented Reality Applied to Machinery Maintenance from Construc[...]
10
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
PL Niniejsza praca jest drugą z cyklu publikacją (zob. [1]) dotyczącą zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji w automatycznym sprawdzaniu poprawności rozwiązań testów egzaminacyjnych. Przedstawiona metoda została opracowana na potrzeby sprawdzania umiejętności poprawnego konstruowania programów ko[...]
11
80%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 5 193-199
PL Niniejsza praca jest drugą z cyklu publikacją (zob. [1]) dotyczącą zastosowań algorytmów sztucznej inteligencji w automatycznym sprawdzaniu poprawności rozwiązań testów egzaminacyjnych. Przedstawiona metoda została opracowana na potrzeby sprawdzania umiejętności poprawnego konstruowania programów ko[...]
12
70%
Studia Informatica
PL Dostęp do informacji przedstawianych w Internecie jest dziś powszechny. Stwarza interesujące możliwości wspomagania nauczania. W pracy przedstawiono przykład rozwiązania systemu wspomagającego nauczanie. Umożliwia on rejestrację użytkowników i grup, wygodny dostęp do informacji, łatwe modyfikowanie [...]
EN Access to information presented in Internet is general today. It giving interesting posibilities of support of teaching. In the article the example of solution of system aided teaching was presented. It makes possible registration of users and groups, simple access to information, simple modificatio[...]
13
70%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to present the role of e-learning tools in the process of students teaching within the area of material science, on the base of an e-platform for teaching students the processes of surface layers plating. Nowadays classical teaching tools are replaced with computer [...]
14
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 347-361
PL W artykule przedstawiono definicję pojęć związanych z oprogramowaniem typu Open Source. Opisano również zalety stosowania wolnego oprogramowania w edukacji. Przedstawiono model tworzenia oprogramowania Open Source. Opisano także organizacje standaryzujące określające standardy nauczania, przedstawio[...]
EN In this paper the definitions of OpenSource software is presented. The advantages of applying free software in education is described. The article presents model of creating OpenSource software. The work also presents standards organizations in distant learning. There are characterized different onl[...]
15
70%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2009 Vol. 13 41--46
EN Knowledge is a key factor to the personal success. The certifications are the instant tools that are commonly available to assess the personal success. In an e-Learning environment, where the learning projects are delivered with the aim to provide a professional or an academic certification, it is i[...]
16
70%
Logistyka
PL Nauczanie na odległość, z wykorzystaniem Internetu, staje się coraz bardziej popularną metodą zdobywania wiedzy wśród osób pracujących, w tym inżynierów budowlanych. W referacie zostaną opisane projekty badawcze, które prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej, będące narzędziem do p[...]
EN Distance Learning mode of study, via Internet, is more and more popular amongst working personnel, including construction engineers. Paper presents EU funded researches at Warsaw University of Technology connected with preparation of distance learning postgraduate study for engineers - "Management i[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 151-154
PL Adaptacyjność jest ważną cechą decydującą o skuteczności systemów edukacyjnych. Znalezienie modeli studentów, umożliwia dopasowanie systemów do ich potrzeb. W pracy, zaproponowano użycie częstych wzorców do znalezienia charakterystyk studentów i zbudowania grup o podobnych potrzebach. Zaproponowana [...]
EN Adaptivity of an e-learning system is one of the most important feature deciding on its performance. Finding student models enables to adjust e-learning systems according to their needs. In the paper, it is proposed to use frequent pattern mining to find learner characteristics and acc to build stud[...]
18
61%
Management and Production Engineering Review
EN In the paper the model of the intangible production network system adapted to the Open and Distance Learning (ODL) environment is presented. The educational organization, which works according to the ODL objectives, is obligated to conduct continuous analysis of competences required by the market. T[...]
19
61%
Studia Informatica
PL W artykule opisano zalety przejścia na elektroniczną formę rejestracji ocen oraz przedstawiono opracowany przez autorów system wirtualnych arkuszy ocen. Oprogramowanie może wspomagać zarówno klasyczne nauczanie, jak i realizowane jako tzw. "zdalna edukacja". Autorzy zaprojektowali sposób dostępu do [...]
EN The article describes advantages of keeping information on student's grades in electronic form and introduces virtual grade sheets system. The solution supports both classical education and teleeducation. The authors have designed data access and! control method based on web-services technology. The[...]
20
61%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last