Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nature preservation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 28-30
PL Nasze miasta zmieniają się w betonowe pustynie. Coraz gęstsza zabudowa i coraz więcej utwardzonych nawierzchni to przyczyny tego, że z każdym rokiem ubywa miejsca dla zieleni. I choć specjaliści powtarzają, że w środowisku pozbawionym roślin ludzie częściej umierają na choroby cywilizacyjne, nadal j[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 46-48
PL Przepisy prawa, stanowiące podstawę ochrony przyrody, mają to do siebie, że prawodawca posługuje się w nich zwrotami przynależnymi nie tylko do nauk prawnych, ale również szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. W następstwie tego niektóre pojęcia zyskują nieco inne znaczenie niż pierwotne.
3
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 10 37-39
PL Któż z nas nie zna słów wypowiedzianych przez Hipokratesa: Primo non nocere ("Po pierwsze nie szkodzić")? Pomimo upływu ponad 2400 lat od ich sformułowania, ciągle chcemy, by były aktualne, i to nie tylko w dziedzinie medycyny.
4
100%
Izolacje
PL W ostatnich latach nastąpił intensywny rozwój budownictwa kubaturowego i komunikacyjnego. Nowym inwestycjom mogą towarzyszyć oddziaływania, przed którymi należy chronić środowisko. Jednym z takich oddziaływań jest wpływ wibracji, czyli drgań mechanicznych (zwanych dalej krótko drganiami], na budynki[...]
5
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Polska jako członek Unii Europejskiej, aby dostosować się do jej wymogów wprowadziła nową formę ochrony, zwaną obszar Natura 2000.
6
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 12 46-48
PL Jedną z podstawowych reguł polskiego systemu prawnego ochrony środowiska jest zasada czynnego udziału społeczeństwa w sprawach z zakresu ochrony środowiska.
7
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 46-47
PL Po wprowadzeniu zmiany ustawy o ochronie przyrody pojawia się wątpliwość związana z tym, że wcześniejszy przepis nie przewidywał opłat za usunięcie drzew z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów.
8
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 46-47
PL Zmiana ustawy o ochronie przyrody ma na celu zaprzestanie sporów, które dotyczą przede wszystkim kwestii prawnych związanych z tym, kiedy można mówić o pielęgnacji drzew i krzewów, a kiedy już o zniszczeniu ich poprzez wadliwe przeprowadzenie tego typu prac.
9
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 9 32-33
PL Miasta nie są i nigdy nie były przyjaznym środowiskiem dla drzew. Silne zanieczyszczenie powietrza, efekt "wyspy ciepła", zimowa walka ze śniegiem czy spływ powierzchniowy wody to tylko niektóre problemy jakie dotykają drzewa. Dlatego opracowywane sa nowoczesne technologie, które w wiekszym stopniu [...]
10
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 40-41
PL Po sześciu latach starań zmienione zostały przez Sejm Rzeczypospolitej Poleskiej przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych. Tym samym przywrócono kontrolę wycinek i wprowadzono ochronę koron drzew.
11
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 1 33-35
PL Badania krakowskich drzew rosnących przy szlakach komunikacyjnych wykazały, że rośliny te są w bardzo złym stanie. Jest to spowodowane nadmiernym zasoleniem podłoża, jego alkalizacją oraz zniszczeniem struktury gleby Co można dla tych i innych drzew zrobić w podobnej sytuacji?
12
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 46-46
PL Delikt przewidziany w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 ze zm.) polega na usuwaniu drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
13
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 2 44-45
PL Trzecią postacią deliktu w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.) jest zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.
14
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 7-8 66-66
PL Ochrona zieleni, drzew i krzewów w prawie karnym zawarta jest m.łn. w art. 144 kodeksu wykroczeń. Dwa zamieszczone w nim wykroczenia mają zasadniczo odmienny ciężar gatunkowy, co znalazło także wyraz w istotnym zróżnicowaniu sankcji za nie.
15
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 4 48-50
PL Od wielu lat można zaobserwować wzrost zagrożeń, które zmniejszają trwałość terenów zieleni. Powodem tego jest pozostawienie wielu z nich bez prawnej ochrony.
16
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 53-53
PL Zagadnienia ochrony zieleni, drzew i krzewów sa także regulowane w procesie cywilnym, w tym prawie sąsiedzkim, które obejmuje zagadnienia ziwiązane z sąsiedztwem gruntów należących do różnych właścicieli.
17
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 1 14--15
PL Podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP 14 rośliny kilka razy odegrały ważną rolę. Po raz pierwszy tuż przed rozpoczęciem imprezy, gdy można było zauważyć w wielu miejscach Poznania prace związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.
18
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule omówiono program ochrony przyrody na obszarze górniczej gminy Suszec. Dokonano analizy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suszec jako opracowania strategicznego, niestanowiącego prawa miejscowego lecz dokumentu o charakterze aktu kierownictwa wew[...]
EN The programme of protection of nature on the area of Suszec mining district was discussed in the article. The analysis was performed of the results of studies on conditions and trends of spatial management of Suszec district as a strategic study not constituting a local law but a document of a chara[...]
19
63%
Zieleń Miejska
2009 Nr 1 42-42
PL Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie 15 listopada 2008 r. jest tak rozległa, że od tego czasu dysponujemy niemal "nową" ustawą w tym zakresie. Zmianom podległ również rozdział dotyczący prawnej ochrony drzew i krzewów.
20
63%
Zieleń Miejska
2008 Nr 2 12-13
PL System ochrony przyrody w Polsce pozwala nam dbać o najcenniejsze przejawy, ujęte w ramach parków narodowych, parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last