Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural resources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The beginning of the period where the impact of human activity took dangerous size is considered to be 40 years of the nineteenth century. Then the large-scale production of electricity increased production of metallurgical industry and transport development. Significant changes contributed to rapid[...]
2
100%
Recykling
2012 nr 11 28--30
PL W dobie maksymalizacji produkcji i minimalizacji kosztów oraz wciąż ubożejących zasobów ziemi należy opracować system zamienny, który umożliwi czerpanie korzyści z surowców, takich jak metale ziem rzadkich. Możliwości takie stwarza urban mining, czyli górnictwo miejskie.
3
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Rozwój cywilizacji i wzrost liczby ludności są przyczyną systematycznego uszczuplania zasobów naturalnych, z których tylko część ulega restytucji. Wywołuje to również ujemne skutki środowiskowe i powinno podlegać ścisłemu monitorowaniu. Istotną rolę w tym zakresie spełnia teledetekcja satelitarna, o[...]
EN One of the main causes of constant depletion of natural resources is the advancement of civilization and population growth. A small part of natural resources is only being restored. These phenomena act as a trigger for harmful environmental effects and should thus be permanently monitored. Satellite[...]
4
75%
Przegląd Geologiczny
EN The presented region comprises a south part of Poland. In geologic approach, it belongs to the Carpathian Mountains and the Carpathian Foredeep. There are more than 350 mineral deposits in this region. In the Carpathians there are modest oil and gas deposits, and deposits of common raw materials suc[...]
5
75%
Ceramika Budowlana i Silikaty
6
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Na tle ogólnej oceny bazy zasobowej oraz aktualnych wymagań unijnych przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju przemysłu kruszyw w Polsce. Omówiono strukturę wydobycia i produkcji kruszyw w poszczególnych regionach kraju wraz z prognozą popytu. Zidentyfikowano uwarunkowania i bariery ogranicza[...]
EN Present conditions and prospects of Polish aggregate industry development have been presented on the background of material resources assessment and current union requirements. Output structure and aggregate production in particular regions of the country and demand forecast have been discussed. Con[...]
7
75%
Rynek Energii
2004 nr 2 27-30
PL Dokonano prezentacji zagadnień dotyczących gospodarowania energią w świetle teorii ekonomicznych. Istotna rola energii w gospodarce jest podstawą poszukiwania teoretycznego wyjaśnienia procesów gospodarowania ograniczonymi jej zasobami. Znajomość kierunków badań w teorii ekonomii stwarza teoretyczne[...]
EN The article presents energy management questions from the viewpoint of economic theories. Essential role of energy in the industry makes a basis for a theoretical explanation of processes involved in managing its limited resources. Knowledge of research directions within the theory of economy create[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1998 Z. 3 239-251
PL System prawno-instytucjonalny Unii Europejskiej obejmuje między innymi zasady zarządzania zasobami przyrody. Treść artykułu stanowi: ewolucja systemu prawa UE w zakresie ochrony środowiska; program elologiczny UE; Układ Europejski w kontekście ochrony i zarządzania ochroną środowiskiem. Jest to synt[...]
EN The European Union's judicary and institutional systems include, among other things, the rules of the management of natural resources. The article describes: the evolution of European Union's judiciary system with regard to protection of natural environment; The ecological program of the European Un[...]
9
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--8
PL W referacie dokonano posumowania prac Komisji VII MTFiT . Omówiono wyniki prac poszczególnych grup roboczych oraz wybrano i omówiono kilka ciekawszych refereatów.
10
75%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 37 151--161
PL Rozwój przestrzenny dużych polskich miast odbywa się często na terenach poza jego granicami, na terenach wiejskich w tzw. strefie podmiejskiej. Istnieją determinanty, które przyciągają nową zabudowę na tereny wiejskie, a na wiele z nich mamy realny wpływ kształtując politykę przestrzenną. Pojawia si[...]
EN The spatial development of large Polish cities is often in areas outside its borders, in rural areas in the so-called. suburban area. There are determinants that attract new development to rural areas, and many of them we have real influence shaping the spatial policy. Meanwhile there is the questio[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2011 R. 108, z. 6-A 235--239
PL Planowanie przestrzenne pełni zasadniczą rolę w sterowaniu rozwojem jednostek terytorialnych, który zgodnie z obowiązującym prawem powinien uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, a przez to oszczędnie i efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne. Gmina Łagów położona jest w województwie świętokrzys[...]
EN Spatial planning has a crucial role in controlling the development of territorial units which, in accordance with applicable law, should take into account the needs of present and future generations, and utilize resources sparingly and effectively. Łagów Commune is lacated in the Świętokrzyskie voiv[...]
12
75%
Recykling
2011 nr 12 25
PL W tym roku dzień, w którym wyczerpaliśmy naturalny „budżet” naszej planety na 2011 r., zwany Dniem Ekologicznego Długu (ang. Ecological Debt Day), przypadł 27 września.
13
75%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
PL Okres do końca XVIII wieku w Polsce uznać można za czasy, w których dokonało się wstępne, właściwie tylko przy użyciu praktyki rolniczej, hodowlanej, górniczej, poznanie zasobów naturalnych kraju. Naukowe poznawanie zasobów mineralnych według ówczesnych zasad badawczych rozpoczęło się dopiero pod ko[...]
EN The article provides an outline account of how Poland's natural resources were gradually explored from the end of the 15th century. The scientific exploration of those resources began only at the end of the 18th century, and it had been preceded by many centuries of land cultivation and animal husba[...]
14
63%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 1 8--28
EN The evolution of economics as a science shows the process of distinguishing three new schools of thought (sub-disciplines of economics) – environmental economics, ecological economics and sustainable development economics. It is a result of competitiveness within the theory of economics of three att[...]
15
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2001 T. 1, z. 1 11--30
PL W artykule przedstawiono próbę sformułowania zakresu przedmiotowego i problemowego oraz kierunków badań dotyczących kształtowania przestrzennego obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Istnieje pilna potrzeba stworzenia zaplecza naukowo-badawczego wspierającego, wynikające z ustawy o działach admin[...]
EN The paper presents an attempt to formulate a scope and problems of studies concerning spatial shaping of rural areas and environmental protection with particular consideration of natural resources and space. There is an urgent need of creating a scientific background for the activities of the Minist[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2012 Nr 5-6 31-40
PL Praca porusza problem zależności pomiędzy konstytucyjnymi wartościami związanymi z ochroną środowiska a tymi związanymi z ustrojem gospodarczym i swobodą gospodarowania, w szczególności z próbą ustalenia, czy któreś z nich pełnią rolę służebną, czy nie istnieje pomiędzy nimi zależność jak pomiędzy c[...]
EN The study raises the relationship between constitutional values connected with environment protection and those connected with economic constitution and liberty. In particular, it attempts to determine whether any of them plays a subordinate role and whether is a relationship between them like betwe[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2012 Nr 7 50--56
PL Woda jest jednym z zasobów naturalnych determinujących rozwój społeczno - gospodarczy i jest niezastąpionym i równorzędnym czynnikiem życia każdego organizmu. Ilość wody w Polsce przypadająca na jednego mieszkańca wynosi około 1600 m3, co stawia nas dopiero na 22 miejscu w Europie (średnio w Europie[...]
EN Water is one of natural resources which determine social and economic growth and is an indispensable and equivalent living factor of each organism. The amount of water in Poland per one inhabitant is about 1600 m3, which is only the 22nd place in Europe (Europe’s average is app. 4900 m3). Water reso[...]
18
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W marcu 1997 r. jeden z członków zespołu projektującego "Małopolski program rozwoju wsi i rolnictwa" zwrócił się do mnie o przedłożenie koncepcji tematu (Celu) pt. "Racjonalne zagospodarowanie wód geotermalnych, mineralnych i innych zasobów naturalnych". Zgodnie z życzeniem wykonałem opracowanie zaw[...]
EN In March 1997 a member of the design team in charge of the "The Małopolska Programme of Rural and Agricultural Development' asked me to elaborate a concept of the subject (Objective) "Rational management of geothermal and mineral waters as well as of other natural resources". Following this wish I p[...]
19
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Nadal szukamy strategii, która mogłaby prowadzić do rozwiązania współczesnych problemów. Elementy strategii określane są jako 4 "e”: gospodarka, środowisko, edukacja i ekologia. W tych dziedzinach dąży się do realizacji wszelkiego rodzaju zrównoważonego eko-rozwoju. To podejście zawiera rozwój kultu[...]
EN We are now still looking for a strategy that could lead to solution to the contemporary problems. Guidelines for the strategy are to be marked mostly with 4 “e”: economy, environment, education and ecology. They should be asking for realization of all sorts of sustainable eco-development. This appro[...]
20
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 6 48--54
PL Intensywny rozwój przemysłu wydobywczego surowców skalnych w kraju wymusił podejmowanie spójnych działań, które prowadzą do racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych umożliwiających rozwój tej dziedziny gospodarki z zachowaniem równowagi środowiskowej. W artykule przedstawiono najważniejsze dzi[...]
EN Intensive development of rock minerals mining industry has imposed coherent actions that lead to rational use of natural resources allowing development of this economic sector while maintaining environmental sustainability. The article presents the most important strategic actions in four areas of i[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last