Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 182
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1061-1063
2
85%
Civil and Environmental Engineering Reports
2013 No. 10 19--32
PL Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z kierunkami zmian jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym na terenach silnie zurbanizowanych, w metropolii oraz analiza wzajemnych relacji miasta centralnego i gmin obszaru metropolitalnego na płaszczyźnie środowiska przyrodniczego. Pokaz[...]
EN The aim of this study is a presentation of issues related to directions of changes which take place in natural environment in heavily urbanized areas, in a metropolis and the interaction of the central city and municipalities of the metropolitan area in the issue of natural environment. It shows nat[...]
3
80%
Problemy Ekologii
PL Biotechnologia jest dyscypliną nauki, którą podejrzewa się o przypadkowe bądź celowe stwarzanie niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego. Ocena tej nauki przez humanistów jest niejednoznaczna. Mniejszość uważa, że biotechnologia stwarza nadzieję, iż ludzkość dzięki jej osiągnięciom przezwycięży f[...]
EN Biotechnology is a discipline of science which is suspected of creating accidental or intentional hazards in natural environment. Humanists have ambiguous opinion on this science. A minority believe that biotechnology brings about hope that humanity thanks to its achievements will overcome disastrou[...]
4
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 203-213
PL W referacie zaprezentowano wyniki badań monitoringowych jednego ze składowisk odpadów komunalnych na terenie Pomorza Środkowego i jego potencjalny wpływ na środowisko przyrodnicze. Wykonano badania odcieków składowiskowych i płytkich wód gruntowych. W próbkach odcisków składowiskowych i wód gruntowy[...]
EN A results of investigation of municipal waste dumps influence on environment was presented. First stage of work concerned investigation of municipal waste composition, gases emission and bed grounds structure. In the samples of leachate and groundwater a concentration of organic and mineral compound[...]
5
80%
Recykling
2011 nr 2 32-33
PL Europejska Agencja Środowiska (EEA) jest zobowiązana do dostarczania aktualnych i wiarygodnych informacji na temat środowiska, jego stanu oraz zachodzących w nim zmian.
6
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 3 sp. 74-75
EN Engineering activity undoubtedly ought to characterize itself by usefulness. The most often it has also additional feature -environmental action causes that engineering activity effects loaded environment - therefore it is disadvantageous. In the paper engineering activity features were analysed. Th[...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 10 154--156
PL W majowym numerze „Magazynu Autostrady” 5/2009 ukazał się artykuł dotyczący wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne. Kontynuując temat, prezentujemy artykuł, w którym autor stawia sobie pytanie, czy człowiek wpływa na ocieplenie klimatu, czy może jest to naturalny, cykliczny proces zmian[...]
EN In the May issue of the magazine „Magazyn Autostrady”, the article was published, which referred to the influence of the road transport on natural environment. As a continuation, we wish to present a piece of writing, in which the author wonders, whether or not a human being contributes to global wa[...]
8
80%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN In this article, the application of the Ångström method in estimating the thermal diffusion parameter in an example of natural biological environment is described. The present study is based on measurements performed in forest soils. The main advantage of the suggested procedure is that it does not [...]
9
80%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2017 No 266 93--104
PL Kluczowym założeniem rewitalizacji jest poprawa warunków życia ludzi, w tym także warunków środowiskowych. Z tego punktu widzenia rewitalizacja obszarów poprzemysłowych jest procesem koniecznym, głównie z powodu ich negatywnego oddziaływania na organizm człowieka [Kabata-Pendias, Pendias 1993]. [...]
EN Urban regeneration of post-industrial areas is essential considering the vast number of negative issues occurring in post-industrial zones and the large scale of deprivation of cities. Despite the fact that former industrial areas are typically source of harmful impact on local communities and na[...]
10
70%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 5 282-283
PL W błędnej, ale niestety dość powszechnej opinii, przemysł papierniczy nie jest przyjazny środowisku naturalnemu. W rzeczywistości sektor branży papierniczej stanowi jedną z najbardziej ekologicznych gałęzi przemysłu, mającą ogromny wpływ na zrównoważony ekorozwój zarówno w skali europejskiej, jak i [...]
EN According to a misleading and unfortunately fairly popular opinion, the papermaking industry cannot be considered environmentally friendly. The fact of the matter is that the papermaking "business constitutes one of the greenest industrial sectors out there, having an immense etfect on sustainable d[...]
11
70%
Landform Analysis
2009 Vol. 11 60-70
EN Natural environment of high mountains is undergoing rapid changes. One of its elements is the relief. What needs to be particularly emphasized here is its contemporary morphogenesis. The aim of the study is an attempt to define the predisposition of natural environment of the chosen region (NW) of t[...]
12
70%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
13
61%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2011 nr 143 (23) 96-104
PL Artykuł podejmuje zagadnienia biologicznej ochrony roślin uprawnych jako alternatywę do metod chemicznych. Prezentuje realny problem związany z chemizacją środowiska przy stosowaniu środków toksycznych, z czym związane są problemy rewitalizacji ekosystemu.
EN The article undertakes the questions of the biological protection of the cultivable plants as the alternative to chemical methods. The real problem is connected with toxins in the environment which have the negative influence on functioning of the ecosystem.
14
61%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Celem badania było określenie stopnia i zasięgu uciążliwości regionalnego składowiska odpadów komunalnych dla otoczenia. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród respondentów z 400 gospodarstw domowych zlokalizowanych w różnych odległościach od składowiska stwierdzono, że wywier[...]
EN This study was conducted to examine the impacts and estimate the range of disamenities resulting from the exploitation of the regional landfill. A formal questionnaire survey was undertaken to gather the data from residents of 410 dwellings located in different distances from the facility. The resul[...]
15
61%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Analizy środowiska przyrodniczego charakteryzuje wysoki stopień złożoności przedmiotu badań, niemierzalność wielu jego cech, różnorodność środowiska (jest ono jednocześnie ciągłe i dyskretne), niejednolitość jednostek odniesienia. W pracy proponuje się przyjęcie geometrycznych pól jako obiektów nios[...]
EN Immense complexity of natural environment, immeasurability of its characteristics, duality of its nature (continuous and discrete phenomena), diversity of reference units pose the problems in the research on the environment. It is proposed to assume geometric units as objects that deliver particular[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2012 Z. 18 (168) 50--61
PL Rosnąca światowa populacja przekształca nasze środowisko i kulturowe krajobrazy, pozbawiając nas uniwersalnych wartości, takich jak światło słońca, czyste powietrze i woda oraz zrównoważone naturalne środowisko. Obecność człowieka na naszej planecie - krok po kroku - przestaje być formą koegzystencj[...]
EN Increasing world population transforms our environment and cultural landscapes; it also deprives us of universal values such as sunlight, clear water, air and balanced natural environment. Human presence on our planet - step by step - stops to be coexistence and becomes a kind of invasion. Architect[...]
17
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 19 309--322
PL W oparciu o pomiary przeprowadzone przy pomocy georadaru MALA ProEx planowane jest stworzenie biblioteki sygnałów dla różnych środowisk sedymentacyjnych z uwzględnieniem zakłóceń towarzyszących pomiarom. W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia tego rodzaju bazy danych wraz z pierwszymi przykład[...]
EN On the basis of measurements done with MALA ProEx ground penetrating radar, it is planned to create a library of GPR signals for various kinds of sedimentary environments, taking into account measurement disturbances. The paper presents a conception of creating such database, including first example[...]
18
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
19
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
20
61%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 4 222-225
PL Budowa zbiornika retencyjnego "Wielowieś Klasztorna" łączy się z niekorzystnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. Przestanie istnieć złożony bioróżnorodny krajobrazowy kompleks roślinności łęgów nadprośniańskich na 1704 ha doliny rz. Prosny o wysokich walorach przyrodniczych i estetycznych. [...]
EN Construction of the "Wielowieś Klasztorna" retention reservoir will have anegative impact on the natural environment: 1704-hectares of biodivers ified landscape of marshy meadows extending along the Prosna River representing high natural and esthetic qualities will disappear. The "Świerczyna" peat b[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last