Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natural aggregates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/1 103-114
PL W publikacji przedstawiono istotne zagadnienia związane z pobieraniem próbek kruszyw naturalnych w różnych stadiach ich oceny, tzn. podczas dokumentowania złoża, podczas eksploatacji złoża, dla celów weryfikacji parametrów jakościowych kruszywa np. w czasie transportu, na składowisku itp. Omówiono o[...]
EN Significant issues related to the recovery of samples of natural aggregates at different stages of their evaluation, i.e. documentation of deposit, for verification of quantitative parameters of the aggregate during transport, at the storing place, etc. have been presented in the paper. The equipmen[...]
2
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule opisano uwarunkowania gospodarki zasobami kopalin wykorzystywanych do produkcji kruszyw naturalnych w Polsce, ograniczenia i bariery w dostępie do złóż tych kopalin oraz faktyczną realizację ochrony złóż. Przedstawiono nielegalną eksploatację kopalin i działalność samorządowej administrac[...]
EN Determinants of management of natural resources usedfor natural aggregate production in Poland have been presented in the paper. Limitations and barriers in the access to natural resources and in realization ofprinciples of natural deposits protection have been discussed. Illegal exploitation of nat[...]
3
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Zaprezentowano obszerną analizę rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce północno-wschodniej, obejmującej trzy województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Podano główne trendy rozwoju produkcji tych kruszyw w omawianym regionie oraz strukturę rodzajową produkcji. Szczegółowo omówio[...]
EN The paper presents comprehensive analysis of sand&gravel aggregates market in NE Poland, i.e. in the Mazowieckie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships. The main tendencies of sand&gravel aggregates production are given, together with their assortment structure. Areas of sand&gravel aggrega[...]
4
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule omówiona została zagospodarowana baza surowcowa złóż piasków i żwirów (kruszywo naturalne) w regionie lubuskim. Charakterystyką objęte zostały złoża, w których wydobycie surowców przekracza 50 tys. ton rocznie. Identyfikacja zagospodarowania złóż przeprowadzona została w [...]
EN In this article developed resource base of sand and gravel (natural aggregate resources) in Lubuskie Region is discussed. The characteristic concerns deposits where excavation exceeds 50 th. tons annually. The identification of development of deposits was carried out in relation to the districts of [...]
5
80%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 4 20--24
PL Kruszywa niewątpliwie stanowią materiał, który można określić mianem sezonowego. Dominujący czas pod względem produkcji, sprzedaży i stosowania to okres od początku kwietnia do końca września. Ma to oczywiście związek z sezonowością branży budowlanej, której kruszywa stanowią nieodłączny element.
EN Undoubtedly aggregates are materials that can be referred to as seasonal. Their prevailing production, sales and use season covers the period form early April till late September. It is obviously associated with the seasonal nature of the construction sector, for which aggregates constitute an inher[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Artykuł zawiera rys historyczny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Dobroszów Wielki". Wydobycie kruszywa w rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego ma długą historię. Początkowo kruszywo wydobywano z dna rzeki Bóbr i z terenów bezpośrednio przyległych. Od roku 1963 rozpoczęto eksploatację złoża kruszyw[...]
EN The article includes historical outline of mining natural aggregate from Dobroszów Wielki Deposit. The aggregate output in Nowogród Bobrzański region has a long history. Initialy the aggregate was being mined from the bottom of the Bóbr river and from the directly adjacent terrains. The mining of th[...]
7
70%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 2 34-37
8
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 46-51
9
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2006 nr 5 32-36
10
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono stan bazy surowcowej kruszyw mineralnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kruszyw naturalnych łamanych, żwirowo-piaskowych i sztucznych. Opisano także uwarunkowania w zagospodarowaniu i wykorzystaniu zasobów kopalin oraz odpadów do produkcji kruszyw mineralnych.
EN Polish natural aggregate resources, especially crushed stone, gravel and sand aggregate as well as artificial aggregate have been presented in the paper. Conditions of development and utilization of mineral resources and wastes from natural aggregate production have been discussed in the paper.
11
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 1 29-32
PL Kruszywo naturalne należy do kopalin pospolitych, występujących powszechnie na obszarze całego kraju. Jednocześnie popyt na ten surowiec utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie ze względu na jego częste zastosowanie w drogownictwie i budownictwie, Stwarza to konieczność rozpoznawania i eksploatacji [...]
12
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 2 44-47
PL Krajowy rynek kruszyw naturalnych łamanych przeszedł w ostatnich kilkunastu latach poważne przeobrażenia. Po trzykrotnym ograniczeniu zapotrzebowania na owe kruszywa na początku lat 90., w drugiej połowie tej dekady nastąpiło jego odbudowanie do poprzednich wielkości, tj. około 30 mln t/r. Lata 2001[...]
13
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule autorzy przedstawiają stosowaną obecnie metodykę prowadzenia prac poszukiwawczych i rozpoznawczych bałtyckich złóż kruszywa naturalnego oraz jej uwarunkowania współczesne i wynikające z historii badań. Na stosowaną metodykę badań bałtyckich złóż kruszywa wpływa kilka charakterystycznych c[...]
EN The article presents the procedure which is presently applied to Baltic Sea natural aggregate deposits' reconnoitering and exploratory works. It also concerns the procedure's conditions-contemporary ones as well as the ones that result from the history of documentation. From the early beginning it c[...]
14
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zanalizowano strukturę bazy zasobowej kruszywa naturalnego okruchowego na obszarze całego kraju i jej rozwój w ostatnim dziesięcioleciu. Scharakteryzowano strukturę wydobycia w układzie regionalnym i w odniesieniu do podtypów kopaliny. Określono trendy związane z przyrostem nowych zasobów. Rocznie d[...]
EN The paper analyses the level and development of the resources base of the natural aggregates resources in Poland in last decade. Tendencies of resources and production development are presented.
15
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 11 18--23
PL W artykule przedstawiono wyniki geodezyjnych pomiarów badawczych i kontrolnych pomagające ocenić wpływ eksploatacji złóż spod powierzchni wody na stateczność skarp w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia WN 110 kV, w kopalni kruszywa „Dwory” koło Oświęcimia. Przeprowadzone obserwacje i badania mają z[...]
EN The paper presents a stability test of under and above water scarps where the exploitation of aggregate is performed nearby the overhead 110 kV high-voltage lines. The Dwory Mine is located in 47 hectares area of east Oświęcim in Lesser Poland. The exploitation is performed by use of the trailing su[...]
16
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Od wielu lat górnictwo odkrywkowe ma opinią dziedziny szkodzącej przyrodzie w sposób skrajny. Na szczęście opinię tę poprawia sama przyroda ożywiona, która wyrobisk nie omija, tworząc w wielu z nich wartościowe ekosystemy. Zjawisko to opisano na przykładzie terenów poeksploatacyjnych złóż kruszywa n[...]
EN For many years, open cast mining has maintained an extremely bad reputation. It is widely believed that this domain harms the nature significantly. Fortunately, the nature itself proves the above judgment to be untrue. In many cases, it develops valuable ecosystems in the post-mining excavations. An[...]
17
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wieloletnia praktyka autora, w zakresie dokumentowania i eksploatacji złóż kruszyw naturalnych, pozwala na przedstawienie kilku obserwacji związanych z funkcjonowaniem przepisów prawa geologicznego i górniczego, przepisów o ochronie przyrody i środowiska oraz innych aktów prawnych. Wynika z nich, że[...]
EN Many years of experience of the author in documenting and extraction of natural aggregate deposits allow to present some remarks relating to the application of geological and mining law, the provisions on the preservation of the nature and the environment and other legal acts. It follows that in the[...]
18
61%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 5-6 102--113
PL W artykule scharakteryzowano zasoby geologiczne i produkcję surowców skalnych regionu małopolsko-podkarpackiego oraz zarysowano perspektywy rozwoju w kontekście ich roli w produkcji krajowej oraz uwarunkowań technicznych, logistycznych i środowiskowych. Podkreślono problemy wspólne oraz różnice wyni[...]
EN This paper describes geological resources and production of rock materials in Małopolska and Podkarpacie region and outlines the perspectives for development in the context of their role in domestic production and of technical, logistical and environmental issues. Common problems and differences in [...]
19
61%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 5-6 222--232
PL W artykule scharakteryzowano zasoby geologiczne i produkcję surowców skalnych regionu opolsko-śląskiego oraz zarysowano perspektywy rozwoju w kontekście ich roli w produkcji krajowej. Podkreślono problemy wspólne oraz różnice wynikające z zasobności bazy geologicznej oraz stopnia rozwoju infrastrukt[...]
EN This paper describes geological resources and production of rock materials in opolskie and śląskie voivodeships and outlines the perspectives for development in the context of their role in domestic production. Common problems and differences in the abundance of geological base and the level of infr[...]
20
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 831--852
PL W gospodarce surowcami mineralnymi, duże znaczenie mają kruszywa mineralne ze względu na skalę produkcji i zużycia [średnio 6-7 Mg/osobę w roku]. Roczne wydobycie kruszyw na świecie szacuje się na 40 mld ton, co stanowi około 2/3 wydobycia wszystkich surowców kopalnych. Coraz częściej wiele państw s[...]
EN In management of mineral resources, an important role is played by mineral aggregates due to the scale of production and consumption [6-7 Mg per person a year on average]. The annual extraction of aggregates is estimated at the level of 40 billion tons, which constitutes approximately 2/3 of global [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last