Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natężenie ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
EN This article presents methods of reducing traffic volumes in cities. Since the movement of goods, people, causes many problems it is particularly complex problem for a network of streets. Intelligent intersection also called accommodative are just one of many solutions for intelligent transport. The[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 50--53
PL Ostatnie 20-lecie w Polsce to okres wzmożonego rozwoju gospodarczego, przekładającego się między innymi na wzrost motoryzacji i liczbę samochodów na drogach. Sytuacja taka jest szczególnie odczuwalna w obszarach miejskich, gdzie w okresach szczytów komunikacyjnych często dochodzi do wyczerpania prze[...]
EN The article treats about troublesome congestion problems that present cities have to cope with especially in varying traffic conditions during daytime. Functionality of city bypass in Bialystok was analyzed considering traffic intensity in weekdays, streets technical classification and their influen[...]
3
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2011 Nr 1 30-38
PL Rozwój motoryzacji na przestrzeni lat spowodował znaczny wzrost natężeń ruchu, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost zatłoczenia na sieciach drogowo-ulicznych, czyli na skrzyżowaniach drogowych oraz na odcinkach międzywęzłowych. Ważnym elementem decydującym o płynności ruchu w obszarze skrzyżowań jest [...]
EN Development of car transportation over the years results in growing traffic intensity which one can see both on crossroads and between them. An ability to let through as many vehicles as possible became probably the most important feature of the crossroads. The problems of roundabouts and intersecti[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 457-466
PL Referat przedstawia wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w problematyce krótkoterminowych prognoz natężeń ruchu, estymacji więźby ruchu oraz badaniach grubości warstw nawierzchni drogowej. Stanowi on próbę pokazania możliwości wykorzystania sieci neuronowych w zagadnieniach praktycznych, związ[...]
EN This paper presents possibility of using neural networks in short term traffic intensity forecasting, O-D matrix estimation and determining of width of road pavement. It is an attempt of presentation of neural networks in practice on various field of road engineering.
5
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 7 22--27
PL Wpływ na poziom hałasu w otoczeniu tras drogowych mają: natężenie ruchu, struktura rodzajowa i prędkość pojazdów, rodzaj i stan nawierzchni, przebieg drogi w przekroju podłużnym i w przekroju poprzecznym, zagospodarowanie przyległego terenu oraz warunki atmosferyczne (opady, temperatura, kierunek i [...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 1-2 18--24
PL W niniejszym artykule na podstawie badań przeprowadzonych na wybranych małych rondach dokonano próby opisu potoku ruchu poruszającego się po ich obwiedniach. Uzyskanie tego typu danych pozwala na budowę modelu ruchu pojazdów na małych rondach, opartego na teorii akceptacji odstępów czasowych. Wiaryg[...]
EN The article is an attempt to describe the volume of traffic which is to be found moving on small roundabouts. It is based on research and facilitates a series of selected model schedules. Obtaining such data allows for the construction of model vehicles on small roundabouts which, in turn, is based [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 78 31--38
PL W artykule podjęto próbę analizy hałasu komunikacyjnego dla różnych parametrów potoków transportowych, m.in. natężenia ruchu panującego na drodze, z uwzględnieniem pory dnia, struktury rodzajowej pojazdów. Badania wykonywano w różnych porach dnia na autostradzie, a także na drodze powiatowej. Na pod[...]
EN An attempt to analyse traffic noise for different traffic flow parameters, such as traffic intensity based on the time of day, vehicle type structure, has been made. The research has been made at different times of day on a highway and a district road. An analysis has been made based on the results.
8
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 46-52
PL Zakończone w 2010 r. badania Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) stwarzają podstawy do głębszych analiz związanych m.in. z trafnością prognozy. Ogłoszone w 2002 r. wyniki prognozy ruchu drogowego na drogach krajowych do 2020 r. były przez kilka lat podstawą podejmowania decyzji przez GDDKiA o koniecznyc[...]
EN The GPR surveys measuring traffic, carried out in 2010, provide a basis for deeper analysis of e.g. the accuracy of forecasts. In 2002 there were announced the results of traffic forecast on national roads by 2020, which for several years was for GDDKiA a starting point for a decision-making regardi[...]
9
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 11-12 45--49
PL Postęp cywilizacyjny od zawsze bardzo silnie powiązany był z rozwojem transportu, czyli przewozu zarówno ludzi, jak i różnego rodzaju towarów. Z roku na rok wciąż wzrasta natężenie ruchu na polskich drogach. Obecnie większość rodzin posiada dwa samochody, gdy jeszcze kilkanaście lat temu takie zjawi[...]
10
100%
Magazyn Autostrady
2008 Nr 6 17--22
PL Przystępując do badania natężenia ruchu, należy zdefiniować odpowiedni dzień pomiarowy, długość okresu oraz interwału pomiarowego. Większość instytucji wykonujących badania natężenia ruchu nie zastanawia się nad wyborem dni pomiarowych. Jednak ze względu na duże koszty przeprowadzenia pomiarów ruchu [...]
EN The overall title of this publication is: ”The selection of measurement days for the analysis of traffic intensity on 3rd technical class roads in urban conditions”. The selection of measurement days in the analysis of transport problems is one of the most important elements of the measurement proces[...]
11
88%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 1 (5) 19-22
PL Histogramy liczebności pasażerów posłużyły do oceniony charakteru ich migracji, godzin szczytu, równomiernego nasilenia i znikomej ilości podróżnych. Ocenę wykonano przed i po zmianie rozkładu jazdy, zarówno dla dni roboczych jak i wolnych (soboty niedziele). Stwierdzono małe zainteresowanie tym poł[...]
EN Passenger quantity histogram was used to measure the character of passengers’ migration, pick commuter times, equal intensity and minimal commuter numbers. The measurement was done pre and post changes introduced to the train timetable for both working days and weekends (Saturdays and Sundays). The [...]
12
88%
Transport Problems
EN In the urban infrastructure, the factors affecting transport have been analysed. In order to solve the problem, practices of foreign countries have been considered. Offers on decreasing surplus traffic load, have been worked out.
13
88%
Archives of Transport
PL Artykuł przedstawia metodę numerycznego rozwiązywania modelu dynamicznego obciążania sieci ulic (DNL) zgodnego z teorią fali kinematycznej pierwszego rzędu. Wielościeżkowy model (MC LTM) wyznacza dla założonych, zależnych od czasu intensywności przepływów: natężenia ruchu na połączeniach, czasy podr[...]
EN This paper presents a numerical solution method for a dynamic network loading (DNL) model that is consistent with the first order kinematics wave theory. The multi-commodity link transmission model (MC LTM) determines time-dependent link volumes, link travel times and route travel times on a traffik[...]
14
88%
Archives of Transport
PL Określenie rozkładu przestrzennego ruchu, przedstawianego w postaci kwadratowej macierzy O-D, stanowi jeden z najważniejszych etapów procesu modelowania podróży w gęstych sieciach ulic. W artykule zamieszczono krótki przegląd oraz klasyfikację najczęściej wykorzystywanych metod wyznaczania macierzy [...]
EN The article deals with some issues related with the travel demand modelling in dense street networks. Estimation of the trip distribution usually presented in a form of O-D matrix has been described as one of the most important stages of this process. The field of interest includes a short review as[...]
15
75%
Logistyka
PL Modelowanie ruchu w sieciach teleinformatycznych, biorąc pod uwagę, że wykazuje on właściwości samopodobieństwa, prowadzi do bardziej dokładnych oszacowań parametrów efektywności, takich jak opóźnienie czy poziom strat pakietów, co w konsekwencji powoduje lepszą kontrolę poziomu usług (Quality of Se[...]
EN Modeling ICT network traffic by taking into consideration self-similar behavior of the traffic leads to more accurate estimation of performance parameters, such as delay or packet loss rate, and hence better control of quality of service levels. This paper presents a method of fitting fractional aut[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 71--82
PL W artykule zaprezentowano rezultaty badań wpływu struktury rodzajowej ruchu pojazdów na generowany hałas komunikacyjny. Na podstawie metod statystycznych tj. regresji liniowej i wielorakiej oszacowano wpływ pojazdów osobowych i ciężarowych na generowany przez nie łącznie hałas.
EN The article presents results of research on the impact of traffic type structure on the generated traffic noise. Based on statistical methods such as linear regression and multiple regression we estimated the impact of passenger vehicles and trucks on the generated noise.
17
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Jednym z podstawowych zadań transportowych w najbliższym czasie na Śląsku, będzie szybki przewóz z głównych miast Aglomeracji Górnośląskiej (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, itd.) pasażerów do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice. W artykule przedstawiono wybraną [...]
EN In closed time, the basic transportation task on the Upper Silesia, will be fast carriage passangers from main cities of Silesia Aglomeration (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Chorzów, etc) to the International Airport Katowice – Pyrzowice. In the article were shown choose to realization rou[...]
18
75%
Transport Problems
2006 T. 1, z. 1 201-210
PL W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów natężenia i struktury ruchu oraz rozkładu ruchu na pasach, przeprowadzonych w dniach: 20 października 2004 roku oraz 20 kwietnia, 4 maja i 17 października 2005 roku w obszarach wjazdów węzła Chrzanów II autostrady A-4. Zgromadzone w czasie pomiarów da[...]
EN The results of researches on volume and structure of traffic as well as division of traffic conducted on days: the 20th of October 2004, the 20th of april, the 4th of may and the 17th of October 2005 at the freeway A-4 interchange Chrzanów II entrance area have been presented in this article. The re[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 35-52
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów poziomu hałasu w otoczeniu wybranych ulic i skrzyżowań Białegostoku. Przeprowadzono analizę uwzględniając charakterystykę ruchu, typ przekroju poprzecznego jezdni oraz rodzaj nawierzchni. Zaprezentowano wyniki pomiarów hałasu w obiektach, takich jak przedszko[...]
EN The results of noise level research in surroundings of the selected streets and crossings in Bialystok are presented in the paper. The analysis of the traffic characteristic, cross-section and pavement type - dependence was investigated. The noise level emission results, which had been tested for ex[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 337-344
PL Ciągłe pomiary natężenia ruchu umożliwiają uzyskanie wykresów sezonowych, tygodniowych i dobowych wahań ruchu. Ponadto służą do: -obliczenia faktycznej wartości Średniodobowego Natężenia Ruchu (SDR), -uzyskania miarodajnego natężenia godzinowego ( w 30, 50 lub 100 godzinie największego natężenia ru[...]
EN The article presents the fluctuations in traffic volumes in Kopcińskiego Street in Łódź based on 24 hours traffic survey. The seasonal fluctuation in traffic volumes has been compared against seasonal traffic fluctuation on a rural road. The traffic flow has been the basis of and then compared to Av[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last