Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natężenie pola magnetycznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono rozkłady natężenia pola magnetycznego niskiej częstotliwości występujące w lokalach mieszkalnych usytuowanych w sąsiedztwie wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Zwrócono uwagę na możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej tego natężenia pola w środowisku ogól[...]
EN Distributions of magnetic field intensity of low frequency for dwellings located in vicinity of 15/0,4 kV indoor transformer sub stations are presented in this paper. It is shown that improper installation of low voltage cables can result in crossing the boundary values of the magnetic field intensi[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmiennych pól magnetycznych w zakresie bardzo niskich częstotliwości ELF (Extra Low Frequency). Stwierdzono, że pola magnetyczne w otwartej przestrzeni są niższe niż mierzone w mieszkaniach. W niektórych miejscach wartości natężenia pola magnetycznego (lub wektora [...]
EN The results of an extra Iow frequency (ELF) magnetic field survey in Rzeszów urban area, are presented. The average field levels in the open area are lower than measured in domestic conditions. In some places the magnetic field strength (or magnetic flux density B) proved to be comparable (or higher[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Matematyka / Politechnika Opolska
2000 z. 16 5-29
PL W pracy podane są równania różniczkowe cząstkowe oraz warunki początkowe i brzegowe opisujące parametry pola elektromagnetycznego w układzie powłoka przewodząca - zewnętrzne środowisko dielektryczne. Jako funkcje rozwiązujące przyjęto natężenia pól elektrycznego lub magnetycznego.
EN Basie equations, initial and boundary conditions for the determination of parameters describing electromagnetic fieid in a thin nonferromagnetic shell -external medium system due to the outer electric current arę formulated.
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Przedstawiono sposób pomiaru natężenia pola magnetycznego w zakresie małych częstotliwości. Opisano komputerowy system pomiarowy, który umożliwia izotropowy pomiar wartości skutecznej oraz rejestrację przebiegów czasowych natężenia pola magnetycznego, a następnie metodą off-line dokonuje analizy czę[...]
EN The way of magnetic field measurement in low frequency range is presented. The computer measurement system, that allows isotropic measurement of magnetic field intensity RMS value and recording its waveforms and than off-line time-frequency analysis of the measured signal is described. Some selected[...]
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zamieszczono wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego wokół kabla wysokiego napięcia 220 kV, znajdującego się w rozdzielni wysokiego napięcia. Pomiary natężenia pola magnetycznego, o częstotliwości 50 Hz, przeprowadzono nad kanałem, w którym znajdują się kable. Następnie, zmierzone wa[...]
EN The paper presents the results of measurements of magnetic field intensity around high voltage 220 kV cable, located on high voltage substation. The measurement of magnetic field (50 Hz) was made over the channel, were high voltage cables were located. Next, measured values of magnetic field were co[...]
6
100%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowany został trójwymiarowy model szyny kolejowej wykonany w programie Flux 3D. Model ten pozwala na wykonanie obliczeń rozkładu indukcji magnetycznej i natężenia pola magnetycznego w szynie i jej otoczenia. Prezentowany model odwzorowuje rzeczywistą niejednorodną strukturę szyny.
EN The article presents a three - dimensional model of railway rail carried in Flux 3D program. This model lets to make calculations of magnetic induction distribution and a magnetic field intensity in a rail and in its environment. Presented model maps a real non-homogeneous structure of rail.
7
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 10 170-173
PL W artykule opisano rozkłady natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pod wielotorową linią wysokiego napięcia 400/220/110 kV w okolicach stacji Poznań-Plewiska. Natężenie mierzone było dla częstotliwości pola równej 50 Hz. Pomiary natężenia pola przeprowadzono na terenie płaskim (pole uprawne) p[...]
EN The paper presents electric and magnetic field intensity distributions (50 Hz) under multi-channel overhead power transmission line 400/220/110 kV near Poznań-Plewiska substation. The measurement of field intensity was made on flat area (field) under middle part of line span and on fly-over road int[...]
8
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 265--277
PL W artykule przedstawiono metodę obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego z uwzględnieniem zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. W obliczeniach uwzględniono zmienny rozkładu ładunku wzdłuż przewodów dla natężenia pola elektrycznego, natomiast dla natęż[...]
EN The paper presents a calculation method of the electric and magnetic field intensity under an overhead power line, taking into account conductor sag, which is described by the catenary curve. The calculations take into account the variability of the charge distribution along the conductor and wire s[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 1 126-129
PL W referacie przedstawiono sposoby określania długości obwodu magnetycznego próbek badanego materiału magnetycznego. Wskazano na niejednoznaczność przepisów i norm w tym zakresie. Przyjęcie skrajnych wartości długości obwodu magnetycznego powoduje powstanie kilkuprocentowych różnic w otrzymanych wyni[...]
EN We present methods of determination the magnetic circuit length of testing magnetic materials. We indicate the diversity of mining in standards and regulations. The acceptance of extreme length’s values of magnetic circuit causes of several percentages differences of received results of magnetic fie[...]
10
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 97 49--62
PL W artykule dokonano optymalizacji parametrów napowietrznej linii elektroenergetycznej w celu redukcji rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przy zastosowaniu algorytmu genetycznego (GA) oraz roju cząstek (PSO). Symulacje rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wykonano [...]
EN The paper presents optimization of line parameters in order to reducing the intensity of the electric and magnetic fields with the use of genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO). Simulations of the electric and magnetic field intensities have been performed for different heights[...]
11
63%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Wskazano na możliwe korzyści technologiczne wynikające z oddziaływania poprzecznego pola magnetycznego na łuk spawalniczy. Opisano efekty fizyczne powstające podczas odchylania kolumny łukowej. Dokonano przeglądu modeli i charakterystyk łuku w stałym, zmiennym, jednorodnym i niejednorodnym polu magn[...]
EN The study indicates possible technological benefits of the influence of transverse magnetic fields on welding arcs. Physical effects occurring during arc column deflection have been described. A review of models and characteristics of the arc in constant, variable, homogeneous and inhomogeneous magn[...]
12
63%
Tribologia
2002 nr 5 1503-1512
PL W niniejszej pracy autor przedstawia analityczno-numeryczne modelowanie składowych wektora indukcji pola magnetycznego w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego. Zagadnienie to jest istotne, gdy jako środek smarowy w szczelinie łożyska zostanie zastosowany ferrosmar. Ferrosmar - oprócz cech takic[...]
EN In present paper are presented analytical and numerical performances for simulations of components of magnetic field induction and intensity vector in slide journal bearing gap. This problem is very important if journal bearing is lubricated with ferrooil. This oil put down vibrations, counteracts t[...]
13
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2012 Vol. 17, no. 4 1267-1295
EN Within the theory of linear magnetoelectroelasticity, the fracture analysis of a magneto electrically conducting crack embedded in a magneto electro elastic medium is investigated. The prescribed normal stress and two cases of electromagnetic boundary conditions applied at infinity are adopted. Appl[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 103-106
PL W pracy rozważane są cewki o uzwojeniu cylindrycznym jednowarstwowym. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące rozkład pola magnetycznego pojedynczego zwoju kołowego. Na tej podstawie sporządzono wykresy istotnych składowych na pewnych charakterystycznych powierzchniach. P[...]
EN The paper deals with a single-layer coil model. The integral formulas of the magnetic field components distribution have been obtained basing on the Biot-Savart law for circular conductor. After numerical integration the components magnetic field were calculated for some characteristic surfaces and [...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 155-162
PL W pracy rozważane są cewki o uzwojeniu cylindrycznym jednowarstwowym. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące rozkład pola magnetycznego pojedynczego zwoju kołowego. Na tej podstawie sporządzono wykresy istotnych składowych na pewnych charakterystycznych powierzchniach. P[...]
EN The paper deals with a single-layer coil model. The integral formulas of the magnetic field components distribution have been obtained basing on the Biot-Savart law for circular conductor. After numerical integration the components magnetic field were calculated for some characteristic surfaces and [...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2006 R. 82, nr 11 141-145
PL W pracy rozważane są cewki o uzwojeniu cylindrycznym jednowarstwowym. Korzystając z prawa Biota-Savarta wyprowadzono zależności opisujące rozkład pola magnetycznego pojedynczego zwoju kołowego. Na tej podstawie sporządzono wykresy istotnych składowych na pewnych charakterystycznych powierzchniach. P[...]
EN The paper deals with a single-layer coil model. The integral formulas of the magnetic field components distribution have been obtained basing on the Biot-Savart law for circular conductor. After numerical integration the components magnetic field were calculated for some characteristic surfaces and [...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 195--198
PL Natężenie pola elektrycznego w pobliżu linii elektroenergetycznych jest funkcją napięcia I konfiguracji linii, podczas gdy natężenie pola magnetycznego jest funkcją płynącego prądu I oczywiści też konfiguracji linii. Odległość pomiędzy przewodami i ziemią jest funkcją temperatury przewodów. Celem ar[...]
EN Electric field intensity near power lines is the function of voltage and configuration of line, while magnetic field intensity is the function of flowing currents and of course configuration of line. The distance between wires and ground is the function of temperature of wires. The aim of the paper [...]
18
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 567--578
EN The ‘GlidArc’ plasma reactors and ‘DBD’ reactors are used for the production of non-thermal plasma. Reactors generate electric discharges. They are the source of plasma and electromagnetic emission too. Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies has several installations of plasma r[...]
19
63%
Tribologia
2003 nr 6 107-122
PL W niniejszej pracy autor przedstawia dwa problemy związane ze smarowaniem poprzecznych łożysk ślizgowych ferrosmarem w niestacjonarnym polu magnetycznym. Pierwszym problemem jest rozwiązanie analityczne składowych natężenia pola magnetycznego dla niestacjonarnego pola magnetycznego w szczelinie popr[...]
EN Ferromagnetic, non-isothermal oil contains small 10 nm particles of iron or gadolin oxides and viscoelastic impurities for example combustion products, lead salts, soot, dust and various additions. Present paper shows the possibility of optimisation and control of lubrication problem in radial slide[...]
20
63%
Tribologia
2011 nr 6 77-85
PL W pracy autorzy przedstawiają analityczno-numeryczną metodę wyznaczania składowych wektora natężenia pola magnetycznego w szczelinie walcowego łożyska ślizgowego. Zagadnienie to staje się istotne, gdy jako czynnik smarowy w łożysku ślizgowym zostanie zastosowana ferrociecz, na którą działa zewnętrzn[...]
EN In this paper, the authors present analytical and numerical modelling of the components of the vector magnetic field’s induction in the journal sliding bearing gap. This issue becomes important when a lubricating agent containing a ferro-fluid in the journal sliding bearing gap is applied which affe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last