Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nasyp drogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 96-102
PL Jednym z negatywnych zjawisk geoinżynierskich jest wysadzinowość gruntów. Okazuje się, że w nasypach drogowych można ją skutecznie ograniczyć poprzez zmniejszenie wysokości wzniosu kapilarnego wody gruntowej. W artykule przedstawiono model dynamiki podsiąku kapilarnego w zależności od rodzaju gruntu[...]
EN One of a negative geo-engineering phenomena is soil swelling. It can be effectively limited by decreasing the height of capillary rise of ground water in the road embankment. This paper aims at presenting the model of capillary ascent depending on the kind of soil occurring in the road embankment, a[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 4 54-60
PL Technologia wykorzystywania materiału odpadowego pochodzącego z recyclingu zużytych opon samochodowych jako wypełniacza nasypów drogowych jest w Polsce mało znana i niepraktykowana. W ramach działalności Biura Analiz i Rozwoju Mostostalu Warszawa S.A. wykonany został prototypowy nasyp drogowy z zast[...]
EN Technology of using waste material from recycled waste tires as a filler for road embankments is still little known in Poland. In the Departament for Analysis and Development of Mostostal Warszawa SA a prototype was constructed of road embankment using this innovative method. Basing on research, ana[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 48-51
PL Projektowanie nowych autostrad często wiąże się z koniecznością prowadzenia drogi przez obszary, na których wcześniej nie realizowano żadnych inwestycji ze względu na trudne lub bardzo trudne warunki gruntowe. taka sytuacja wystąpila również przy budowie autostrady A2 na odcinku od Strykowa do Konot[...]
EN Design of new highways often involves the need for road going through areas where no investments were carried out due to difficult or very difficult ground conditions. Such situation also occurred in case of A2 motorway from Stryków to Konotopa. This paper presents solutions to problems related to f[...]
4
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Stateczność skarp i zboczy jest jednym z ważniejszych problemów w budownictwie drogowym. Pomimo wielu badań brak jest kompletnej, ogólnej teorii, którą można by w pełni zastosować do analizy stateczności zboczy. Autorzy opisali sposoby oceny stateczności skarp nasypów drogowych oraz zinterpretowali [...]
EN The stability of scarps and slopes is one of major problems in road engineering. Despite an extensive research, there is no complete, general theory that could be fully applied to the analysis of slope stability. In this article, the authors discussed possible ways of the assessment of road embankme[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 11 20--22
PL Niniejszy artykuł traktuje o połączeniu dwóch technologii wzmacniania podłoża gruntowego, które w znakomity sposób dopełniły się wzajemnie, dając nowy wymiar spojrzeniu na dynamiczne metody wzmacniania podłoża gruntowego. Zrealizowana inwestycja wykazała oczekiwane rezultaty, stając się ostatecznym [...]
EN This article is about combining two technologies of strengthening the subsoil, which in an excellent way complement each other, giving a completely new outlook on the dynamic methods of strengthening soil. Realized investment showed the expected results, making it the ultimate criterion for assessin[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 3 18--23
PL Artykuł porusza zagadnienia z zakresu badań podłoży gruntowych, wymogów stawianych podłożom i konstrukcji nasypów, oceny nośności i stateczności podłoża oraz metod wzmacniania słabych podłoży.
7
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 5 98--102
PL W artykule omówiono szczegóły wykonania wzmocnienia podłoża pod nasypy drogowe drogi ekspresowej S7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo.
8
88%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2013 Nr 15 49--61
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki geotechnicznej związanej z przebudową istniejącego nasypu drogowego na odcinku trasy autostrady A-2, od km 19+893 do km 20+140. W artykule scharakteryzowano zrealizowane rozwiązania projektowego przebudowy nasypu drogowego, przedstawiono wy[...]
9
88%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 5 21-25
PL W artykule autor opisał Południową Obwodnicę Gdańska pod kątem budowy geologicznej, technologii wzmocnienia podłoża oraz monitoringu nasypów. Ta realizacja jest niezwykle istotna, ponieważ Południowa Obwodnica Gdańska, łączy Obwodnicę Trójmiasta oraz Południową Obwodnicę Miasta z drogą krajową nr 7 [...]
EN The article describes the geological structure, reinforcement technology of subsoil and embankment monitoring of the Southern Ringroad of Gdańsk. The investment is of particular importance since it connects the Trójmiasto Ringroad and the city's southern ringroad with the national road no 7 and the [...]
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 311-312
PL Nasypy drogowe wysokości do 12,0 m należało wykonać na bardzo stabym podłożu w postaci gruntow spoistych miękkoplastycznych i plastycznych oraz na gruntach organicznych o miąższości około 15 m. W celu wzmocnienia podłoża zastosowano kolumny żwirowe oraz wykonywanie nasypu warstwami, co zapewniało ko[...]
EN The road embankments twelve meters hight have to be build on a very weak conesive subsoil and organic soft 15 meters thickness of strate. Aimed at strengthening of the subsoil gravel columns the embankments were assert consolidation and improve of geotechnical parameters.
11
88%
Drogi i Mosty
2002 nr 2 31-51
PL W Polsce gromadzi się rocznie ok. 50 mln metrów sześciennych odpadów komunalnych, w tym 10-13% zajmują odpady z tworzyw sztucznych. Masa odpadów gumowych wynosi ok. 3,5 min ton. Odpady te zajmują bardzo dużo miejsca są trudnorozkładalne (trwałość do 500 lat) i właściwie nietoksyczne. Odpowiednio prz[...]
EN In Poland there are about 50 milions m[3] of communal wastes collected per year, including 10-13% wastes from synthetic materials. The mass of rubber wastes is about 3,5 milions tons. These wastes occupy large space, their decomposition is lasting up to 500 years and in practice they are non-toxic. [...]
12
88%
Magazyn Autostrady
PL Pomysł wykorzystania popiołów i żużli w drogownictwie zrodził się już ponad trzydzieści lat temu w Europie Zachodniej, gdzie szeroko rozumiana ochrona środowiska i rachunek ekonomiczny sprawiły, że z pozoru bezwartościowy materiał odpadowy stał się alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań budowlanych.
13
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 5 22-26
EN During implementation of heavy investments such as highway engineering A4 in a stretch Jarosław "Road junction Wierzbna" (without a road junction) – "Radymno" (with a road junction) 25 kilometres long, the excavations to road embankments ratio, or so-called earthen mass balance, is factor determinin[...]
14
75%
Górnictwo i Geologia
PL Budowa autostrad bardzo często wymaga wznoszenia nasypów o znacznych i miąższościach. Do tego celu często stosuje się materiał aluwialny łatwo dostępy w rejonie dolin rzek karpackich. Ocena jakości wykonania nasypów komunikacyjnych z materiału gruboziarnistego (np. żwiru) polega na badaniu odkształc[...]
EN Highways construction generates a necessity to quickly develop road embankments. For this purpose, alluvial deposits often come from the Carpathian river valleys. The evaluation of road embankments made of coarse material (eg gravel) is done by testing the deflection of embankments (Static Plate Loa[...]
15
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 3 42-42
16
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono mechanizm działania geosiatki komórkowej przy wzmacnianiu podłoża, tj. zwiększaniu jego nośności i zmniejszaniu odkształcalności. Omówiono metody stabilizowania nasypów drogowych przy zastosowaniu geosiatki. Analizowano przykład wzmocnienia geosiatką nasypu istniejącego, na [...]
EN The paper presents the operation mechanism of the geocell layer, reinforcing the soil foundation, i.e. improving its bearing capacity and decreasing deformability. The methods of road embankments stabilisation using geocells have been described. The example of the reinforcement by geocells of the ex[...]
17
75%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 42--45
PL Wykonywanie nasypów i przekopów wiąże się z niebezpieczeństwem pojawienia się zjawisk osuwiskowych, erozji powierzchniowej czy obrywów skalnych. Im zbocze jest bardziej strome, tym metody przeciwdziałania tym zjawiskom muszą być skuteczniejsze. Przed konsekwencjami ruchów mas ziemnych mogą uchronić [...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 377--381
PL W artykule przedstawiono możliwości oceny bezpieczeństwa dróg usytuowanych na naturalnych osuwiskach na podstawie monitoringu naziemnym skanerem laserowym RIEGL VZ-400. Ocena oparta jest na porównaniu aktualnych zarejestrowanych deformacji nasypów drogowych z modelem numerycznym dla najbardziej niek[...]
EN The article presents the possibility of assessing the safety of roads located on natural landslides on the basis of the monitoring terrestrial laser scanner RIEGL VZ-400. The rating is based on a comparison of current registered deformation of road embankments of the numerical model for the most dis[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 382--386
PL W artykule omówiono metodę diagnostyki nasypu drogowego zlokalizowanego na czynnym osuwisku z wykorzystaniem pomiarów powierzchniowych uzyskanych naziemnych skaningiem laserowym RIEGL - 400 VZ i rezultatów modelowania numerycznego nawierzchni drogowej na czynnym osuwisku, uzyskanych w programie MIDA[...]
EN Paper discusses the diagnostic method of road embankment located on an active landslide using surface measurements obtained ground-based laser scanning RIEGL -400 VZ and the results of numerical modeling of road surface on the active landslide, obtained in the MIDAS GTS NX®. The results obtained by [...]
20
75%
Mosty
2016 nr 1 14--17
PL W artykule w sposób ogólny przedstawiono problemy, z jakimi spotykamy się przy projektowaniu i wykonawstwie połączenia obiektów inżynierskich z nasypami drogowymi. Opisano również propozycje działań mających na celu wyeliminowanie lub choćby ograniczenie powtarzających się od lat problemów.
EN Several problems, which often appear in the contact area between structures (bridges, viaducts, culverts) and road embankments were described. Source of those problems and some proposals of preventions were described. The aim of the article is to bring engineers and investors attention to this situa[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last