Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narzędzia informatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2001 z. 45 131-140
PL W artykule zaprezentowano możliwości metod informatycznych na przykładzie wybranych algorytmów i metod adresowanych do rozwiązywania problemów transportu. Omówiono metody: *identyfikacji celów informatyzacji i budowy systemów informatycznych przy użyciu narzędzi CASE *algorytmizacji problemów, z w[...]
EN The paper presents the possibilities of computer science methods on examples of selected algorithms and methods designed for solving transport problems. The methods presented are: *identification and building of computer systems using CASE tools *algorithms based on genetic algorithms and evolution [...]
2
80%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 170--174
PL Realizacja procesów planistycznych oraz kontrolnych w kopalni węgla kamiennego związanych z robotami górniczymi oraz eksploatacją węgla wymaga zebrania oraz przetworzenia znacznej liczby danych. Dla sprawnego i efektywnego realizowania tych działań niezbędne jest stosowanie zintegrowanych narzędzi i[...]
EN The realization of planning and control processes in a hard coal mine connected with mining operations and coal exploitation requires the collection and processing of a large number of data. For the proper and effective implementation of these activities it is necessary to apply integrated IT tools [...]
3
80%
Logistyka
2010 nr 2 126-128
PL Logistyka wojskowa przechodzi w ostatnich latach gruntowną transformację w kierunku zwiększenia zaangażowania w realizację zadań logistycznych firm zewnętrznych. Specjalistyczne podmioty gospodarcze, realizując zadania na rzecz sił zbrojnych, wnoszą w obszarach objętych umową nowoczesne rozwiązania [...]
EN Military logistics in recent years, undergoing a thorough transformation in the direction of increasing involvement in the tasks of extemal logistics companies. Specialist operator performing tasks for the armed forces make in the areas covered by the agreement modem organizational and technical sol[...]
4
80%
Logistyka
2005 Nr 3 44-47
5
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 12 129-137
EN Considerations presented in the paper have been based upon the analysis of tendencies of computer tools in the work of actuaries. On the basis of this there have been laid out the main directions of applying computer tools in the work of actuaries in Poland.
6
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Od kilku lat w firmie Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno - Wiertniczych, wykorzystywane są narzędzia informatyczne do wspomagania prac związanych z prowadzeniem działalności geologiczno-górniczej na złożu. Narzędzia po dostosowaniu do wymogów krajowych stanowią jednolite środowisko informatyczne. Po[...]
EN For the last few years in PRGW Company the software package is used to the geological and mining attendance. This software is adjusted to local regulations and it is suited to uniform environment. After bringing the original data in and processing it to the electronic form all treatment processes ar[...]
7
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 3 9-14
PL W artykule przedstawiono, jak w ostatnich trzech dekadach zmieniała się rola zakupów w przedsiębiorstwie, a także jaki wpływ na wynik przedsiębiorstwa mogą mieć oszczędności zakupowe. Wymieniono czynniki wpływające na proces zakupowy wraz z oceną możliwości wykorzystania technologii IT. Druga część [...]
EN In the first part of the article the authors focus on the changing role of purchasing in the enterprise during last decades. They indicate the impact of purchasing savings on the company's result, present factors that might have influence on buying process and estimate the possibility of aiding it b[...]
8
61%
Wiadomości Górnicze
PL Narzędzia informatyczne, wykorzystywane do projektowania i planowania produkcji górniczej, pojawiły się na rynku mniej więcej w tym samym czasie, wpływając znacząco na poprawę jakości realizowanego procesu wydobywczo-przeróbczego. Pierwsze pakiety oprogramowania, wspierające eksploatację złóż, pojaw[...]
EN IT tools, used to design and planning of mining production, appeared on the market at around the same time, significantly influencing the quality improvement of the implemented mining and preparation process. The first software packages, supporting the exploitation of deposits, appeared as early as [...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 343-348
PL Przygotowanie procesu produkcji węgla w kopalni jest działaniem długotrwałym i pracochłonnym. Od dokładności uzyskanych w jego trakcie wyników zależy | w dużej mierze możliwość planowania działalności kopalni z wieloletnim wyprzedzeniem. Celem badań omawianych w poniższej publikacji była analiza pro[...]
EN The preparation of coal production process in a colliery is time-consuming and labour-consuming. The accuracy of achieved results of this process is an important factor in the longterm planning activity. The objective of research, presented in the paper, was the analysis of production process planni[...]
10
61%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 153--156
PL W artykule przedstawiono merytoryczne jak i praktyczne rozwiązania opracowanego w COIG S.A. Modułu Zarządzania Zadaniami KPT/MZZ2, realizującego wspomaganie zarządzania projektami górniczymi w zakresie remontów. Podano ogólną konstrukcję modułu oraz jego zakres funkcjonalny, ze szczególnym uwzględni[...]
EN The article presents the factual and practical solutions of the Task Management Module KPT/MZZ2 developed at COIG S.A., which supports the management of mining projects with respect to repairs. The general structure of the Module and its functional range, taking especially into account the function [...]
11
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 42 157-166
PL W artykule przedstawiono dwa autorskie nieopisywane dotychczas w literaturze rozwiązania umożliwiające automatyczne sortowanie danych w narzędziach informatycznych tworzonych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Proponowane rozwiązania oparto na wbudowanych funkcjach arkusza kalkulacyjnego, co umożliwi[...]
EN Concepts of two solutions enabling automatic data sorting in Microsoft Excel are described. Both of the presented solutions are based on Excel built-in functions. The solutions can be used by persons without any programming skills.
12
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 9 139-146
PL Wykazanie swojej przewagi nad konkurentami w burzliwie zmieniającym się otoczeniu i ciągłym wzroście wymagań ze strony klientów zmusza firmy do poddawania rygorystycznej kontroli jakości swoich produktów czy usług. Skuteczne sterowanie jakością nawet przy niewielkim asortymencie wiąże się z dużą lic[...]
EN Nowdays, when the economic surroundings are fastly changing and customer's requirements still increase each firm needs to show its superiority over competitors and that is reason why a modern concern is forced to submit a rigorous and strict quality control of its production and services. Efficient [...]
13
61%
Information Systems in Management
EN In the paper the authors showed and characterized IT tools implemented in the information system supporting management in the range of knowledge management in mechanical engineering enterprises. The authors gave a detailed description of the implementation of the following IT tools: knowledge object[...]
14
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1758--1765
PL W pierwszej części artykułu omówiono charakterystykę drogowego procesu transportowego, strukturę rynku transportowego oraz narzędzia informatyczne wspierające decyzję spedytora drogowego podczas planowania drogowych operacji transportowych. Wykorzystano w tym zakresie zintegrowane narzędzia informat[...]
EN In the first part of the article characteristics of the road transport process, a structure of the transport market and computer tools supporting the decision were discussed of road carrier during planning road transport operations. They also made analysis of exploited transport stock exchanges on t[...]
15
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1766--1774
PL W drugiej części artykułu omówiono zasady i warunki wykorzystywania zintegrowanych narzędzi informatycznych przez spedytorów drogowych do planowania drogowych operacji transportowych ze szczególnym wykorzystaniem giełdy transportowej Timocom Soft – und Hardware Gmbh. Wykorzystanie tego nowoczesnego [...]
EN Together with the development of information technology and its business applications clearly has changed the way of doing business. Decreased amount of documentation and improved quality of communication both in business and in private life, which has resulted in the emergence of a new kind of busi[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2016 z. 64 33--42
PL Celem artykułu jest przedstawienie wybranych, technicznych aspektów dotyczących nowoczesnych i przyciągających uwagę prezentacji multimedialnych, a w szczególności ich formy. Biorąc pod uwagę fakt, że współcześnie są one nieodłącznym elementem większości szkoleń, kongresów, wykładów i wystąpień, tem[...]
EN The aim of this article is to present selected, technical aspects of modern and eye -catching multimedia presentations, especially form of these presentations. This subject is very important because presentations are integral part of most of training courses, lectures and speeches. The features of a[...]
17
61%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania rachunku macierzowego w zakresie planowania i kontroli kosztów operacyjnych. W pierwszej kolejności w opracowaniu omówione zostało tworzenie planu kosztów dla przedsiębiorstwa traktowanego jako ciąg powiązanych komponentów, których wzajemne powiązania[...]
EN The article provides a discussion on a concept of using the matrix calculus for purposes of planning and controlling of operating costs. The opening paragraphs of the paper describe creating a plan of costs for an enterprise perceived as a series of interlinked components whose mutual relations are [...]
18
61%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 675—682
PL Dynamika zmian w otoczeniu przedsiębiorstw warunkuje tworzenie odpowiednich modeli biznesowych, które implikują wybory strategiczne przedsiębiorstw, wpływając na pozycję konkurencyjną, wybór strategii oraz mierników jej realizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie Strategicznej Karty Wyników (SKW[...]
EN Dynamics of changes in the business environment determines the development of appropriate business models that imply strategic choices of businesses, affecting the competitive position, the selection of strategies and measures of its implementation. The purpose of this article is to present the Bala[...]
19
61%
Wiadomości Górnicze
PL Rozwój techniczny systemów informatycznych, a w szczególności w obszarze wspomagania zarządzania organizacjami pozwolił na usprawnienie tego procesu poprzez dostarczanie zintegrowanych narzędzi umożliwiających przetwarzanie dużej liczby danych oraz informacji dotyczących planowanych oraz realizowany[...]
EN Technical development of computer IT systems, and in particular in area of supporting of the management of organizations, permitted for improvement of this process by provision of integrated tools enabling the processing of a large number of data and information regarding planned or realized underta[...]
20
51%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 4 21--36
PL Górnictwo wgla kamiennego ulega radykalnym zmianom, aby jak najlepiej dostosowa si do istniejcych uwarunkowa rynkowych. Wiedza staje si kluczow determinant potencjau rozwojowego spki wglowej grupujcej kilka wzgldnie kilkanacie kopal. Informatyczne wspomaganie procesw wiedzy w zakresie zarzdzania zas[...]
EN Coal mining industry is changing radically in order to answer the existing market conditions. Knowledge has become the key determinant of the development potential of coal mining grouping several collieries. IT knowledge processes supporting in the range of human resources management are to adapt th[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last