Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 407
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naprężenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 175-180
2
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 157-162
PL Tarcza pierścieniowa jest sztywno zamocowana na nieruchomym brzegu wewnętrznym. Do brzegu zewnętrznego przyłożone są na końcach jednej średnicy dwie siły obwodowe, tworzące parę. Przyjmuje się, że siły błonowe w tarczy na brzegu zewnętrznym równoważą parę sił obwodowych. Podstawowym równaniem zagadn[...]
EN A circular disc is firmly fixed at the internal edge. The external edge is loaded by two circumferential forces at the same diameter. The two forces are a couple. It is assumed that membrane forces in the disc at external edge are balancing the circumferential couple. Disc equation in polar coordina[...]
3
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przestawiono wyniki badań mikrostruktury, mikrotwardości oraz naprężeń własnych w warstwie wierzchniej stopu tytanu Ti6Al4V, otrzymanych poprzez modyfikację łukiem plazmy. Do hartowania przetopieniowego zastosowano różne parametry napięciowo-prądowe zmieniające się w zakresie: I = 10÷40 A, V[...]
EN This work presents the results of investigations of microstructure, microhardness and residual stresses in surface layer of Ti6Al4V titanium alloy obtained using effect of plasma arc. A variety of voltage and current parameters were used for remelting hardening; they changed within the range of I = [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 375-380
PL W referacie rozpatrywane są problemy związane z modelowaniem współpracy kontaktowej zębów kół przekładni zębatych. Opracowano metodykę rozwiązywania problemu i przedstawiono przykład obliczeń stanu naprężeń przekładni zębatej lokomotywy elektrycznej EU07.
5
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 105-110
PL Opracowano metodę wyznaczania stanu naprężeń płyty swobodnie podpartej na krawędziach podłużnych oraz połączonej z kratownicami statycznie niewyznaczalnymi na krawędziach poprzecznych. Układ podzielono na poszczególne elementy składowe: płyta i dwie symetryczne kratownice. Zakłada się, że do wspólne[...]
EN The method to calculate the state of stress in the plate free supported at the long edges and connected with a static undetermined firms at the lateral edges. The construction is divided into two elements: plate and firms. Plate is clamped at this edges and loaded with unknown transverse forces. The[...]
6
80%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 11 34-45
PL W pracy zaprezentowano propozycję opisu pól naprężeń przed wierzchołkiem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych, uwzględniającego zarówno wpływ płaskich wymiarów próbki (elementu konstrukcyjnego), jak i jej (jego) grubość. Bazując na dotychczasowych opisach zaproponowano, by pole naprężeń pr[...]
7
80%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 1 33-42
PL W pracy zaprezentowano katalog gotowych rozwiązań numerycznych dla próbki trójpunktowo zginanej SEN(B), uzyskany dla zagadnień trójwymiarowych. Wybór próbki trójpunktowo zginanej wynika z faktu stosowania jej w warunkach laboratoryjnych do wyznaczania krytycznych wartości całki J, które wykorzystuje[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 83-88
PL Wpływ zmiany parametrów geometrycznych jak również stosowania zgrzewów ścianek kadzi transformatorów na zachowanie się konstrukcji transformatorów pod obciążeniami roboczymi został poddany analizie. Wyniki obliczeń numerycznych pozwoliły na zmniejszenie grubości ścianek kadzi transformatora oraz wer[...]
EN The objective of the investigations was to analyze the influence of different geometrical parameters and application of welds and horizontal oil channels on stress distributions in the Distribution Transformer corrugated wall structure. The result of analysis allowed reduction of the thickness of th[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 75-78
PL W pracy przedstawiono trójwymiarowy model stawu kolanowego pozwalający na określenie dokładniejszego rozkładu sił w więzadłach stawu kolanowego podczas ćwiczeń na fotelu do ćwiczeń oporowych oraz podczas chodu. Obliczenia wykonano za pomocą metody elementów skończonych w programie ANSYS. Utworzony [...]
EN The 3D model of human knee enabling, more precisely, estimation of force distribution in knee ligaments during rehabilitation exercises as well as during gait is presented in the paper. All calculations were performed in the ANSYS program.
10
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono analizę pola temperatury, przemian fazowych i naprężeń w elementach płaskich spawanych laserowo ze wstępnym podgrzewaniem. Pole temperatury otrzymano z rozwiązania równania przewodnictwa ciepła z członem konwekcyjnym metodą funkcji Greena. Przyjęto dwa źródła laserowe: podgrzew[...]
EN In the paper the numerical analysis of temperature field, phase transformation and residual stresses in laser with preheating welded joint is presented. The temperature field is determined by the equation of heat conduction, chich comprises a convection term and is solved by the Green function meth[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 117-124
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów geometrycznych kół i szyn tramwajowych. Do badań zużycia profili tocznych kół wybrano z każdego wagonu po jednym zestawie kołowym. Badania przeprowadzono za pomoc.a profilomierza laserowego typu A-B. Badania zużycia powierzchni tocznej szyn wykonano na tereni[...]
EN The paper presents results of geometrical measurements of the tram wheels and rails. In order to investigate the wear of wheel rolling profiles one wheelset per each car was selected. The measurements were conducted with laser A-B profilometer. The research was run on-site at Tramwaje Śląskie S.A. t[...]
12
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano kompozyty ceramika-elastomer uzyskane metodą infiltracji porowatych kształtek ceramik SiC>2 elastomerem nitrylomocznikowouretanowym. Uzyskane kompozyty wykazują wysoką wytrzymałość na ściskanie i jednocześnie osiągają duże odkształcenia. Badane kompozyty zachowują spójność, na skutek [...]
EN The present paper describes the properties of ceramic-polymer composites obtained via infiltration of porous SiC>2 by polynitrile-urea-urethane elastomer. The composites exhibit a high compression strength together with the ability to sustain large deformation. The presence of the elastomeric phase [...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
1998 z. 130 101-116
PL W artykule przedstawiono ocenę prawdopodobieństwa uszkodzenia natychmiastowego zaworu szybkozamykającego turbiny 13K215. Na podstawie symulacji 120 uruchomień postawiono hipotezę o typie rozkładu statystycznego, opisującego stan naprężeń w zaworze. Obliczone wielkości pozwoliły ustalić prawdopodobie[...]
EN Estimation of probability of instantaneous damage of the cut-off valve of the 13K215 turbine are discussed in this paper. On the basis of the 120 start-up simulation there is given hypothesis on a type of statistical distribution describing the state of stress in the valve. Computed quantities allow[...]
14
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule podjęto próbę syntetycznego ujęcia zagadnienia naprężeń występujących w twardych powłokach przeciwzużyciowych wytwarzanych ostrzach narzędzi skrawających metodami fizycznego osadzania z pary (PVD). Omówiono czynniki wpływające na, stan naprężeń oraz warunki kształtowania go.
EN In the work an attempt to synthesis of stress problem in hard, wear resistant coatings produced on cutting tool edges by using the physical vapour deposition (PVD) method is presented. Factors influenced on stress state and conditions of its forming are also discussed.
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 69-77
PL Omówiono pojęcia 'statycznego' i 'dynamicznego' modułu Younga oraz mikroplastycznych odkształceń metali, jakie zachodzą w podwyższonych temperaturach. Oszacowano dopuszczalny nacisk wypychaczy działających na powierzchnię odlewu, opierając się na ogólnie akceptowanej zależności analitycznej oraz war[...]
EN The concepts of 'static' and 'dynamic' Young's modulus as well of microplastic deformation of metals strained at elevated temperatures are discussed. The allowable pressure of ejectors acting on casting surfaces are estimated, based on the generally accepted relationship and the linearity limits of [...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2001 z. 45 109-120
PL W pracy przedstawiono nowy oryginalny sposób obliczania łożysk tocznych skośnych produkcji krajowej (FŁT), zabudowanych w węźle przedstawionym na rys., 1 i 2, polegajacy na porównaniu naprężeń występujących na bieżniach łożyskowych z naprężeniami dopuszczalnymi. W tablicy 1 zestawiono obliczone napr[...]
EN In this work a new way of calculation arrangement of two bau angular bearings is presented. Author compares the actual stresses q(m) that appeared on the ball race and the permissible stresss k(dop) according to the equation q(m) sk(dop). In table one the calculated values of actual stresses q(m) wh[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 363-370
PL Przedstawiono prosty model rozwoju uszkodzeń w materiale. Założono, iż ewolucja uszkodzeń ma charakter izotropowy, co pozwala na użycie do jej opisu parametru skalarnego. Wzrost uszkodzeń warunkowany jest rozciągającymi składowymi tensora naprężeń oraz przyrostami temperatury. Dla przedstawionego mo[...]
EN A simple model of the damage evolution in material is presented. The damage evolution is assumed as an isotropic one and the level of damages in material is described by the scalar parameter. The growth of damages is related with the level of tensile stresses and temperature gain. The physical equat[...]
18
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN In this paper a method of modelling of the welded joint coupling the tube-sheet with the cylindrical shell of a selected pipe-shell structure heat exchanger gas-water (working under 350 stopni C - 300 stopni C temperature and pressure: gas 0,5 MPa and Water 5 MPa) is presented. Because of cracks, th[...]
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 91-100
PL W referacie przedstawiono dwie metody wyznaczania rozkładu temperatury i naprężeń cieplnych w grubościennych elementach ciśnieniowych oparte na rozwiązaniu odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła. Przedmiotem obliczeń jest cylindryczna część głównej zasuwy parowej znajdująca się w jednej z krajow[...]
EN A method for determining thermal stresses in thick-wall pressure components based on the solution of inverse heat conduction problem is presented. Calculations are carried out in cylindrical part of gate valve, which is installed in one of Polish power plants. Determined thermal stresses are compare[...]
20
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 221-226
PL Praca prezentuje wyniki badań rozkładów wytężenia w strefie międzyfazowej kompozytu polimerowego. W trakcie badań posłużono się metodą polaryzacyjno-optyczną zamrażania naprężeń. Analizuje się rozkłady izochrom w strukturach kompozytowych poddanych rozciąganiu, skręcaniu i zginaniu. Wyniki badań su[...]
EN The paper presents the results of investigations of effective stress distribution in interfacial areas of composites material. The investigation were executed for: tension, torsion and bending of the structures in the form of beam. Obtained results suggests possibilities to determine of reasons of p[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last