Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naprężenia termiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
1999 Nr 58 123-130
PL Przyjmując kołowo-symetryczny układ uzwojenia klatkowego i liniowo-sprężyste własności miedzi w całym obszarze nieustalonego pola temperatury, jakie w prostokątnym głębokożłobkowym pręcie i pierścieniu zwierającym wywołuje działanie cieplne składowej ustalonej prądu zwarcia, obliczono stan naprężeń [...]
2
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W obwodach wielowarstwowych coraz częściej pojawiają się układy niesymetryczne lub/i składające się z laminatów o różnych właściwościach mechanicznych i elektrycznych. Prasowanie omawianych obwodów metodami standardowymi skutkuje wichrowatością laminatów uniemożliwiającą bądź to wykonanie mozaiki bą[...]
EN Nowadays there is a growing need in PCB industry for multilayer boards with unsymmetrical constructions and/or consisting of laminates with different mechanical and electrical characteristics. Laminating process utilizing standard methods is responsible for surface flatness deviations. Excessive bow[...]
3
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W eksploatacji samolotów napędzanych silnikami turboodrzutowymi obserwowane jest częste zjawisko przypadkowego rozrzutu czasu pełnej akceleracji silnika. Przyjęto koncepcję, że jedną z przyczyn tego zjawiska mogą być termiczne deformacje tzw. gorących części jego struktury. W pracy przedstawiono pot[...]
EN In the maintenance of airplanes powered by jet engines a frequently occuring phenomenon, which consists of variation of engine full acceleration time is observed. The authors make the assumption that one reason for this phenomenon may be thermal deformations of hot parts of the engine structure. Pre[...]
4
70%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule dokonano oszacowania wartości naprężeń termicznych wynikających z ochłodzenia górotworu spowodowanego przewietrzeniem wyrobisk korytarzowych. Przyjęte do rozważań parametry geotermomechaniczne odpowiadają warunkom, jakie występują w kopalniach LGOM-u prowadzących eksploatację na głębokośc[...]
EN In the paper it has been evaluated the values of thermic stresses as a result of cooling of rock mass due to ventilation of the roadways. The geo-thermo-mechanical parameters considered in the discussion are typical for the copper mines in LGOM region, where mining activity reaches more than 1000m b[...]
5
61%
Energetyka
2012 nr 9 545-549
PL W przypadku bloków zaprojektowanych do pracy ze stałym ciśnieniem pary przed turbiną przed podjęciem decyzji o ewentualnym przejściu na poślizgowe ciśnienie kluczowe jest to, aby wykazać korzyści płynące z takiej zmiany sposobu regulacji mocy bloku. Praktyczne wykazanie płynących stąd korzyści energ[...]
EN In case of power units designed to work wit h a steady steam pressure ahead of a turbine the key problem, before the decision of possible change to slip pressure is made, is to prove advantages coming from such change in the unit power control. To show practical benefits is difficult as the chang[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 134-137
PL W celu zmniejszenia zużycia na powierzchniach roboczych układów hamulcowych nanoszone są warstwy ochronne. Powstające w nich podczas tarcia wysokie gradienty temperaturowe, a w następstwie wysokie naprężenia termiczne, powodują w pewnych warunkach inicjację mikroszczelin, co może przyczynić się do n[...]
EN We analyse the distribution of thermal stresses of a piecewise homogeneous body formed by a homogeneous matrix and a layer which is heated up on a free surface by a frictional thermal flow. We find normal stresses induced by the temperature field in the layer according to the formulas of temperature[...]
7
61%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W 2004 r. zrealizowano w Krakowie budowę dziesięciu cylindrycznych zbiorników żelbetowych. W wyniku przyjętego rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego należało zastosować pionowe i poziome przerwy konstrukcyjne. Pomimo ich zrealizowania w niektórych segmentach ścian wystąpiły pionowe rysy. Na pod[...]
EN Ten cylindrical reinforced concrete tanks were built in Cracow in 2004. As a consequence of the applied structural and technological solutions it was necessary to create constructional joints in the vertical and horizontal directions. In spite of this solution many vertical cracks were found on some[...]
8
61%
Inżynieria Materiałowa
PL Wysoka wartość naprężeń mechanicznych występujących w osadzanych warstwach prowadzi poprzez pękanie i odwarstwienie do ich całkowitego zniszczenia, co znacząco organicza praktyczne wykorzystanie warstw węglowych. Od wielu lat są prowadzone badania mające na celu zredukowanie naprężeń bez pogorszenia[...]
EN The high intrinsic mechanical stresses taking place inside deposited films caused total destruction of these films such as cracking and peeling, thus often limited the practical applications of carbon films. More researches focused on modification deposition process so that decrease of stress withou[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W artykule opisano nową koncepcję algorytmów obliczania naprężeń w elementach turbin parowych w trybie on-line. W algorytmach opartych o wykorzystanie całki Duhamela zmodyfikowano postać funkcji wpływu uzależniając ją od wartości współczynników wnikania ciepła. Podano przykłady obliczania naprężeń w[...]
EN In the article there is characterized a new conception of stress calculation algorithms with reference to steam turbine elements in on-line mode. In algorithms based on the Duhamel integral an effect function has been modified and made conditional on the value of surface film conductances. There are[...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Matematyka / Politechnika Opolska
2001 z. 17 53-68
PL W pracy podaje się analityczno-numeryczną metodę optymalizacji względem naprężeń procesu nagrzewania złożonej szklanej powłoki przy zadanych ograniczeniach na parametry stanu termosprężystego. Zakłada się, że powłoka pobiera ciepło z otoczenia (środowiska zewnętrznego) oraz źródeł wewnętrznych.
EN Numerical-analytical stress-optimization technique for compound glass shell is heated by external medium and thermal sources is developed at given constraints imposed on thermally stressed state parameters.
11
61%
Zeszyty Naukowe. Matematyka / Politechnika Opolska
2001 z. 17 89-100
PL Otrzymane i przeanalizowane są rozwiązania zagadnienia na wyznaczanie parametrów pól temperatury i naprężeń w powłoce walcowej przy nagrzewaniu indukcyjnym przy pomocy quasi-ustalonego pola elektromagnetycznego o wysokiej częstości. Pole to wytworzone jest przez prąd elektryczny rozłożony w jednostk[...]
EN Solutions to the problem on determination parameters characterizing temperature field and stresses in cylindrical shell subjected to high frequency quasisteady electromagnetic inductive heating are obtained and investigated. Electromagnetic field is yielded by electric current in round ring coaxial [...]
12
61%
Journal of Power of Technologies
2014 Vol. 94, nr 2 114--120
EN During operation of the OP-380 boiler under transient conditions, for example during start-up and shutdown of the power unit, on the circumference of horizontal pressure elements like a drum, inlet and outlet headers, considerable temperature differences are observed. The duration of each start-up a[...]
13
61%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule analizowano problem termosprężystej wartości brzegowej dla wydrążonej, kolistej tarczy gradientowej o dowolnym gradiencie materiału. Przyjęto, że rozkład temperatury w stanie ustalonym jest funkcją współrzędnej promieniowej, z założoną z góry temperaturą na wewnętrznej i zewnętrznej powie[...]
EN A thermoelastic boundary value problem of a hollow circular disc made of functionally graded materials with arbitrary gradient is analysed. The steady-state temperature distribution is assumed to be the function of the radial coordinate with prescribed temperature at the inner and outer cylindrical [...]
14
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2014 nr 2 107--112
PL Analiza wytężenia połączeń adhezyjnych pomiędzy warstwami komponentów tworzących hybrydowe kompozyty warstwowe daje możliwość kompleksowej oceny ich wytrzymałości. Ze względu, iż komponenty kompozytów typu FML cechują odmienne właściwości fizyczne (w tym również wartości współczynników rozszerzalnoś[...]
EN An analysis of an effort adhesive joint between the layers of components forming hybrid layer composites, allows for the comprehensive assessment of their strength. Due to the fact that the components of FML composites are characterized by different physical properties (including values of the linea[...]
15
61%
Archives of Materials Science and Engineering
EN The goal of this paper is to determine, the optimal layer thickness of deposited coatings, in respect of thermal strain and stresses.
16
61%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 411-418
PL W niniejszym artykule przeanalizowano rozwój naprężeń termicznych w segmencie ściany żelbetowej wykonanej pomiędzy istniejącymi segmentami ściany zbiornika.
EN In this article was presented an approximate analysis of the development of a thermal stress in the wall of the cylindrical RC tank which realized during the extension of the sewage treatment plant Krakow-Plaszow. In the analysed wall appeared four through cracks three days after removal of formwork[...]
17
61%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W pracy przedstawiono metodę obliczeń połączeń skurczowych bazującą na bilansie cieplnym. Wykazano, że w pewnych warunkach naprężenia w trakcie montażu znacznie przewyższają naprężenia w połączeniu po zmontowaniu. Zaproponowana metoda obliczeń z dużą dokładnością określa wartość tych naprężeń. Popra[...]
EN In this paper the method of calculating contract press-fit, based on thermal balance was presented. It was indicated that in certain conditions, stresses during assembling contract press-fit are much higher than after mounting. Proposed calculation method determines, with high accuracy the maximum v[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 23--29
EN In the paper, numeric calculations relating to the influence of engine speed on thermal stresses of the piston in a turbocharged diesel engine in the initial phase of its work were carried out. The calculations were based on experimental studies and the data resulting from them. They were made using[...]
19
61%
Engineering of Biomaterials
PL Termiczno-mechaniczna analiza MES umożliwia określenie poziomu naprężeń spowodowanych obciążeniami termicznymi w zębach zdrowych oraz poddanych leczeniu. W artykule dokonano sprzężonej analizy termiczno-mechanicznej symulującej rozkład naprężeń w zębach, spowodowanych przyjmowaniem zimnych i gorącyc[...]
EN Thermo-mechanical finite element analyses in 3-D models are described for determination of the stress levels due to thermal loads in a healthy and restored tooth. Transient thermal analysis simulating the ingestion of cold and hot drinks was performed to determine the temperature distribution in the[...]
20
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 373--380
PL Wysokie temperatury w porze letniej mają wpływ na znaczny wzrost sił ściskających w szynach kolejowych. Znaczne naprężenia podłużne w szynach wywołane zwiększoną temperaturą oraz obciążenia dynamiczne od taboru kolejowego mogą osiągnąć wartości, przy których pokonane są opory poprzeczne rusztu toru [...]
EN High temperatures in the summer season lead to significant increase in compressive forces in railway rails. Significant stresses in rails caused by an increased temperature and dynamic loads from the rolling stock can reach values that can overcame the lateral resistance of the continuous welded rai[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last