Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napięcie powierzchniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2009 Vol. 54, iss. 4 1167-1172
PL W pracy zaproponowano model pozwalający na obliczanie napięcia powierzchniowego ciekłych trójskładnikowych stopów Cu-Pb-Fe na podstawie znajomości gęstości (objętości molowej) składników roztworu i napięcia powierzchniowego oraz właściwości termodynamicznych odpowiednich stopów podwójnych. Następnie[...]
EN In the paper, a model enabling calculation of surface tensions of liquid ternary Cu-Pb-Fe alloys, on the basis of the densities (molar volumes) of the solution components as well as the surface tensions and the thermodynamic properties of the adequate binary alloys, has been proposed. Basing on the [...]
2
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 2 251-267
PL Rozważano przepływ wywoływany przez gradient napięcia powierzchniowego (efekt Marangoniego) w specyficznym układzie ciecz-gaz tworzonym przez tzw. surfaktant płucny. Przepływ wyściółki pęcherzyków płucnych jest wywoływany przez lokalny ubytek surfaktantu na skutek jego adsorpcji na małych cząstkach [...]
EN Flows induced by the surface tension gradient (Marangoni effects), which can be generated in the specific gas-liquid system of the pulmonary surfactant in the human lungs, are discussed. The pulmonary liquid starts to flow as a result of local surfactant depletion due to its adsorption on small soli[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeanalizowano przebieg izoterm ciśnienia powierzchniowego i elektrycznego potencjału (AV) swobodnej powierzchni roztworów wodnych w funkcji stężenia modelowych surfaktantów różniących się; wielkością łańcucha parafinowego, oraz rozmiarami grupy funkcyjnej. Wyniki opisano poprzez dopasowanie izoter[...]
EN Shape of the surface pressure and electric surface potential concentration isotherm is analyzed at free surfaces of aqueous solutions of model surfactants with different: 1) length of the hydrocarbon chain, and 2) size of the polar grup. The Frumkin isotherm was fitted to the ? = f (c) dependencies [...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 244--247
PL Przedstawiono nową metode omiaru napięcia powierzchniowgo bazująca na pomiarze podległości miedzy dwoma przewodzacymi płytkami. Pomiarowi podlega pojemność między tymi płytkami.
EN A new surface tension measurement is presented. The design used variations of relations of distance between parallel conductive plates (d) and the surface tension values ( γ ). This experiment was conducted by measuring the electrical capacitance values which varied due to the surface tension of wat[...]
5
88%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The article determines experimentally the impact of the changes in the surface tension and the degree of the wetting liquid jet break-up and the final moisture content of the bed on the changes in the particle size distribution of the granulated product during the process of the wet drum granulation[...]
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W praktyce flotacyjnej porównuje się działanie różnych odczynników wykonując doświadczenia dla kilku jednakowych dawek (g/Mg) lub stężeń molowych. Identyczne stężenie molowe nie oznacza takiego samego pokrycia adsorpcyjnego powierzchni i tej samej dyspersji baniek gazu w komorze. W pracy przeprowadz[...]
EN In flotation practice influence action of different reagents is most commonly compared on a basis of results of the experiments carried out for a few identical their doses or molar concentrations. However, identical molar concentration doesn't mean that there were identical adsorption coverages and [...]
7
88%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy sformułowano i rozwiązano uproszczony model matematyczny umożliwiający obliczanie wartości dynamicznego napięcia powierzchniowego w trakcie pulsacji pęcherzyka gazowego w cieczy. Wyniki obliczeń porównano z danymi doświadczalnymi uzyskanymi metodą pulsującego pęcherzyka dla próbek surfaktant[...]
EN A simplified mathematical model for the calculation of dynamic surface tension during bubble pulsations in a liquid was formulated and solved numerically. The resultant of computations were related to the experimental data for the pulmonary surfactant (PS) materials obtained with the oscillating bub[...]
8
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN A new cell for both, surface tension measurements and contact angle determi-nation was constructed, to provide the same experimental conditions. Surface tension was measured by the drop weight method, and contact angle was measured using shape anal-ysis of sessile drops. New numerical algorithm for [...]
9
88%
Przegląd Spawalnictwa
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 90-91
EN The results of surface activity of sodium salts of perfluoroalkyl acids and their analogous with a chloride atom on the Omega position were presented. On the basis of surface tension isotherms relationships of the adsorption efficiency and adsorption effectiveness as a function of the num[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2004 nr 2 3--176
PL Omówiono metody wytwarzania oraz perspektywy zastosowania w elektronice molekularnej ultracienkich warstw złożonych z jednej lub kilku warstw monomolekularnych. Nawrót zainteresowania warstwami Langmuira-Blodgett (LB), zwłaszcza wśród badaczy zajmujących się nanotechnologią i inżynierią molekularną,[...]
EN Methods of fabricating and handling of Langmuir-Blodgett (LB) films as well as some perspectives of their application in the field of molecular electronics are presented. Within two introductory chapters the molecular and thermodynamic state of gas-liquid interface is described and methods of the su[...]
12
75%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 249-255
PL W pracy przedstawiono wyniki badań napięcia powierzchniowego bazowego oleju napędowego CON (Ciężki Olej Napędowy) oraz kompozycji wytworzonych na bazie tego oleju w funkcji stężenia (100-800 ppm) dodatków typu CHO: monolaurynianu sorbitanu (MLS) i benzoesanu cholesterylu (CH_Benz). Zmianę napięcia p[...]
EN This paper presents research results concerning the influence of two CHO type additives - sorbitan monolaurate (MLS) and cholesteryl benzoate (CH_Benz) - the high boiling diesel fuel component surface tension change. The additive concentration range used was from 100 ppm to 800 ppm. Surface tension [...]
13
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 12 848-850
PL W artykule przedstawiono uzyskane metodą kropli leżącej w temperaturach 1473 K oraz 1673 K, wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego ciekłych stopów miedzi z żelazem o zawartości 0,01 do 0,05 ułamka molowego Fe. Badania przeprowadzone zostały przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego sprzężonego[...]
EN In the paper, the results of surface tension measurements at 1473 K and 1673 K with the use of the sessile drop method, concerning liquid copper-iron alloys with 0.01 to 0.05 Fe molar fractions, have been presented. The experiments were conducted using the measuring apparatus PR-37/1600 produced by [...]
14
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 5 268-273
PL Zjawiska powierzchniowe odgrywają szczególną rolę w procesach wytapiania, odlewania i rafinacji metali. Zaliczają się do nich: zarodkowanie wtrąceń niemetalicznych, ich wzrost i usuwanie z ciekłego metalu, usuwanie zanieczyszczeń gazowych i dokładne wypełnianie wlewnicy lub formy ciekłym metalem [1][...]
EN The surface phenomena are playing particular role in processes of melting, casting and refining of metals. Among others, there exist such as nucleation of non-metallic inclusions, their growth and removal from liquid metal, removal of gas inclusions and careful filling of ingot mould or casting moul[...]
15
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
EN The results of study on the influence of iron on the surface tension of liquid ternary Cu-Fe-Sb systems are presented. The measurements were carried out with the sessile drop method, at the range of temperature 1373–1573 K for alloys with constant ratio copper to antimony XCu/XSb = 3 and variable co[...]
16
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 60-61
EN The effect of liquid surface tension changes on wettability of granular material was determined in the paper. Three trade fractions of silica flour were employed as tested material. The change of water surface tension was received by using the surface-active agent Rokanoi L4P5.
17
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Model atomów spolaryzowanych monoatomowej warstwy powierzchniowej przedstawiony w części 1, zastosowano w obliczeniach molowej nadmiarowej energii swobodnej G i b b s a z pomiarów napiecia powierzchniowego, uwzględniając nowe (zaproponowane w czesci 1) zależności dla obliczania parametru Β, opi[...]
EN Using the polarized atoms model of the surface monoatomic layer of metals and alloys, presented in Part I, there has been calculated the molar excess G i b b s free energy from the experimental data of the surface tension determined by the maximum bubble pressure method. The calculations were conduc[...]
18
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy podano podstawowe informacje dotyczące napięcia powierzchniowego i najczęściej stosowanych metod jego pomiarów w wysokich temperaturach oraz dokonano analizy wyników uzyskiwanych dla ciekłego żelaza.
EN In the paper, the basic information concerning the surface tension and the most common measurement methods at high temperatures as well as the analysis o f the results obtained for liquid iron are presented.
19
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2006 Vol. 40 307-315
PL Celem pracy było zbadanie wpływu zmian napięcia powierzchniowego cieczy nawilżającej, wielkości kropel oraz wilgotności końcowej złoża na właściwości granulowanego złoża otrzymanego w procesie mokrej granulacji bębnowej. Materiałem badawczym była mączka kwarcowa pochodząca ze Strzeblowskiej Kopalni [...]
EN The effect of changes in surface tension and degree of liquid jet break-up as well as final moisture content of the bed on changes in particle size distribution during wet drum granulation was described in the paper. The tumbling bed of loose material (silica flour) was wetted at a constant volumetr[...]
20
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zaoproponowany w pracy model atomów spolaryzowanych monoatomowej warstwy powierzchniowej i współczynniki jej korekcji dla metali i stopów (kr(i) i kr) oraz nowa definicja parametru Β, opisującego relacje pomiędzy nadmiarową energią swobodną fazy objętościowej i powierzchniowej (monoatomowej war[...]
EN The polarized atoms model of the surface layer, the molar surface layer area correction parameters kr(i) and kr of the liquid metal and alloys and the new definition of the Β parameter describing the relation between the excess G i b b s free energy of the bulk and the surface phase (both depen[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last