Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napięcie międzyfazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań nad oceną aktywności powierzchniowej i międzyfazowej wybranych fluorosurfaktantów zawierających stosunkowo długi łańcuch fluoroalkilowy hydrofilizowany jedna lub dwiema grupami sacharydowymi w miejsce ugrupowania oligooksyetylenowego. Stwierdzono, że badane niejonowe surfa[...]
EN In this work we presented surface and interfacial properties of some fluorosurfactants in which a relatively long fluoroalkyl chain is hydrophilicized by one or two saccharide units instead of oligooxyethylene moiety . It was concluded that the studied nonionic surfactants reveal excellent surface a[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 172-173
EN The interfacial tension occurring between two liquids was measured bearing in mind that it affects the capacity of underwater adhesive skimming. It was proposed to modify theoretical equations for steady-state thickness of the underwater film so as to account for real values of the interfacial tensi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2007 Nr 4 5-16
PL Rozwój przemysłu powoduje wzrost zapotrzebowania na surowce mineralne, w tym na surowce metali nieSelaznych. Wydobycie tych metali jest znacznie utrudnione, poniewaS łatwo dostępne złoSa minerałów ulegają wyczerpaniu, a dostępne rudy metali nieSelaznych charakteryzują się dość niską zawartością skła[...]
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zbadano i omówiono aktywność powierzchniową trioktyloaminy (TOA) w układach węglowodór/faza wodna. Stwierdzono, że TOA adsorbuje się na granicy faz węglowodór/woda obniżając napięcie międzyfazowe, szczególnie w układach zawierających jony wodorowe w fazie wodnej. Wielkość adsorpcji zależy za[...]
EN Interfacial tension and surface excess isotherms for trioctylamine (TOA) were determined and interpreted. Despite its high hydrophobicity, TOA adsorbs at the hydrocarbon/water interfaces and decreases effectively the interfacial tension, especially in systems containing acidic aqueous phase. Interfa[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
6
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Recykling odlewów kompozytowych polega na rozdzieleniu składników materiału kompozytowego. Charakter materiału kompozytowego (kompozyt zawiesinowy lub z nasycanym zbrojeniem) decyduje o metodzie recyklingu. Recykling odlewów kompozytowych z nasycanym zbrojeniem sprowadza się do usunięcia roztopionej[...]
EN Recycling of composite castings consists in division of the composite material components. The type of the composite material (a suspended or saturated reinforcement composite) determine the recycling method. Recycling of composite castings with saturated reinforcement consists in removing the melte[...]
7
75%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedstawiono właściwości kompozytów in situ utworzonych z udziałem trzech polimerów ciekłokrystalicznych całkowicie aromatycznych (temperatura przejścia nematycznego 280-300 C) i dwóch zawierających fragmenty alifatyczne, których budowa umożliwia przetwarzanie w temp. poniżej 250 C. W charakterze o[...]
EN In the dissertation the extensive experiments on the intelligent polymer processing have been presented being aimed at formation of the in situ composites. In the composites containing thermotropic liquid crystalline polymers (LCPs) a fibrous structure of LCP is formed in a matrix, thus providing th[...]
8
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Nowe technologie rafinacji polegają na wprowadzeniu obojętnego gazu za pomocą wirującej dyszy. W artykule zamieszczono wyniki badań procesu rafinacji w komorze urządzenia RGZ. Model procesu rafinacji gazowej obejmuje zjawisko dyfuzji wodoru w głąb pęcherzyków gazu oczyszczającego oraz mechaniczne un[...]
EN The modern technologies of refining consist in introducing, by means of a spinning nozzle, the inert gas. In the paper there are presented results of studies on the refining process in the RGZ device-chamber. The model of gas refining process allows for a phenomenon of the hydrogen diffusion inside [...]
9
75%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 2 15-25
PL W pracy przedstawiono metody oraz założenia modelu konstrukcyjnego urządzenia do wyznaczania napięcia międzyfazowego i kąta zwilżania. Opisano budowę i funkcjonowanie wykonanego urządzenia, jego parametry techniczne oraz strukturę programu sterowania i obróbki danych.
EN The article presents methods and assumtions of a constructional model of a device for determining interfacial tension and contact angle. It describes the construction and functioning of the manufactured device, its technical parameters and structure of the control programme and data processing.
10
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN It has been frequently assumed that there is a full analogy between aqueous/aqueous and oil/aqueous two phase systems. The results reported in this paper clearly indicate that this analogy is rather limited. As the interfacial tension in aqueous/aqueous systems is two-three orders of magnitude lower[...]
11
75%
Logistyka
PL W artykule opisano dwie metody pomiaru kątów zwilżania, metodę osadzanej kropli oraz metodę płytkową Wilhelmiego (nazwaną dalej metodą Wilhelmiego). Przytoczono równania fizyko-chemiczne, których rozwiązania pozwalają wyznaczyć kąty zwilżania (zostały one zaimplantowane w części obliczeniowej progra[...]
EN This paper examines two of the methods used in the process of measuring a contact angle, namely sessile drop method and the Wilhelmy plate method (hereinafter referred to as Wilhelmy method). It also includes some physicochemical equations whose solutions enable to determine contact angles (these we[...]
12
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 105-106
PL Praca poświęcona jest mieszaniu na skalę molekularną (mikromieszaniu) płynów w układzie dwufazowym. Przedstawiono w niej wyniki modelowania deformacji kropel fazy rozproszonej w liniowym polu prędkości oraz dyfuzji molekularnej inertnego znacznika na zewnątrz kropel. Symulacje mikromieszania wykonan[...]
EN This work is concerned with mixing on the molecular scale (micromixing) of fluids in a two-phase system. Modeling results dealing with the deformation of dispersed phase drops in a linear flow field and molecular diffusion of inert tracer outside the drops are presented. Micromixing simulations were[...]
13
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2008 Vol. 53, iss. 4 1065-1074
PL Napięcie powierzchniowe ciekłych stopów odgrywa ważną rolę w zwilżalności lutowi. Systematyczne badania napięcia powierzchniowego za pomocą metody maksymalnego ciśnienia w pęcherzykach gazowych w atmosferze argonu z wodorem zostały przeprowadzone w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Pol[...]
EN The surface tension of a mol ten alloy plays an important role in determining the wetting behavior of solders. The systematic measurements of surface tension by the maximum bubble pressure method, in Ar + H2 atmosphere, were performed at the Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Acad[...]
14
63%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 4 211-225
PL Metoda pomiaru napięcia powierzchniowego dzielą się na metody statyczne oraz metody dynamiczne. Statyczne metody pomiaru napięcia powierzchniowego zwane również metodami równowagowymi to: 1) metoda pierścieniowa (metoda du Nouy'a), 2) metoda płytkowa Wilhemiego, 3) metoda wzniesienia kapilowego, 4) [...]
EN Static or equilibrium measurements are determined for a surface or interface at equilibrium. Dynamic measurements are determined for a surface or interface that is not at equilibrium. In some cases, interface age can be an independent variable. Surface tension measurements. Equilibrium methods: 1. R[...]
15
63%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 4 7-20
PL W artykule omówiono (bez szczegółowego opisu matematycznego) zjawiska zachodzące na granicy dwóch faz: ciecz-ciecz oraz ciało stałe-ciecz. Poprawne rozumienie oraz umiejętność wyznaczania takich wielkości, jak napięcie powierzchniowe, napięcie międzyfazowe czy też swobodna energia powierzchniowa moż[...]
EN The article presents (without mathematical details) the phenomena occurring at the phase boundary of liquid-liquid, and solid-liquid. Appropriate understanding and ability to calculate surface tension, interfacial tension and free surface energy can be useful in the course of selection of cooperatin[...]
16
63%
Polimery
2000 T. 45, nr 5 399-404
EN A mechanism in suggested for homopolymerization of styrene, which is based on interfacial tension (σ1,2), ζ-potential, and product particle size distribution measurements. The homopolymerization was carried out in the water phase at 60oC or 80oC under static conditions (no stirring) with no emulsifi[...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 99-109
PL Wyznaczanie napięć międzyfazowych metodą wiszącej i leżącej kropli przeprowadzane jest w dwóch etapach - dopasowanie konturów, wyznaczenie napięcia międzyfazowego. Współczesne metody wykorzystują do tego celu analizę obrazu uzyskaną z kamery pomiarowej oraz procedury dopasowujące bezwymiarowe kontur[...]
EN In pendant drop method and sessile method interfacial tension is determined in a two-step process. First, the drop size parameters are determined from the drop profile, after which interfacial tension is calculated from these parameters. In the present method the drop size parameters are calculated [...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano wiele modeli wyja śniających powstawanie różnicy potencjałów oraz selektywność czujników potencjometrycznych z membranami polimerowymi. Jednak dokładny mechanizm odpowiedzi elektrod jonoselektywnych nie został do tej pory wyjaśniony. Model zaproponowany w pierwotnej wersji przez Pungora uwzg[...]
EN In literature many models describing the potential difference generation as well as potentiometric sensors selectivity have been reported. However, the exact mechanism of ion-selective electrodes response is not yet known. The model initially proposed by Pungor stresses the role of adsorption proces[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1514--1518
PL W artykule przedstawiono analizę układów pomiarowych napięć stojana silnika zasilanego z falownika napięcia. Badania eksperymentalne układów pomiarowych przeprowadzono pod kątem oceny ich pasma przenoszenia, właściwości dynamicznych i dokładności pomiaru. Przedstawiono metody pomiaru wartości chwilo[...]
EN This paper presents an analysis of the measuring systems of the stator voltage of inverter-fed motor drive system. Experimental tests of measurement systems were carried out to calculate their bandwidth, dynamic properties and accuracy. The methods of measuring the temporary values of the phase volt[...]
20
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Celem pracy było opracowanie zależności opisujących napięcie międzyfazowe pomiędzy ciekłymi fazami: metaliczną Fe-C oraz żużlową SiO2AI2O3-CaO przy użyciu modelu Girifalco-Good oraz innych modeli. Układ należy do najlepiej zbadanych i udokumentowanych w literaturze. Na podstawie doświadczalnych wart[...]
EN The study was aimed at the estimation of interfacial tension for Fe-C (liquid metal)/SiO2-Al2O3-CaO (liquid slag) by using of Girifalco-Good model and other models. The system is one of the better investigated and documented in the literaturę. First, the model parameter (Φ) was found by a fittin[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last