Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napędy hybrydowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 21 109-119
PL Określanie charakterystyki prędkościowej modelu statku przyjętego do badań stanowi jeden z podstawowych kroków na drodze do przeprowadzenia gruntownych badań symulacyjnych. W szczególności w przypadku nawigacji meteorologicznej nawet niewielkie nieścisłości w określeniu charakterystyki prędkościowej[...]
EN Precise determination of a speed characteristic for a ship is a key element of any weather routing research. Here, even small inaccuracy of computations can cause different route proposal, resulting in amended economy or safety of the voyage. This paper is devoted to results of a research, in which [...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2003 z. 129 143-154
PL W pracy przedstawiono krótkie omówienie zagadnień związanych ze stanem obecnym i tendencjami rozwojowymi w dziedzinie pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym.
EN The paper provides a short overview of the present status of electric and hybrid vehicles with emphasis on the engineering philosophy and key technologies. The results of the integration of automotive technologies, electric drives, electronics, informatics and chemistry are addressed. Electric vehic[...]
3
75%
Silniki Spalinowe
PL Celem prac badawczych przedstawionych w artykule było określenie parametrów rozruchu silnika spalinowego z użyciem rozrusznika elektrycznego oraz zbudowanie i zbadanie modelowego mechanicznego układu rozruchowego, wykorzystującego gumowe elementy sprężyste. Wyniki badań rozruchu silnika obydwoma spo[...]
EN The paper presents research results of a combustion engine ignition start-up process for a city car with the use of a conventional electric starter-motor and with the use of rubber elastic components. The objective of the research work was to compare the ignition dynamics of both concepts and determ[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 7 440-442
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań zaprojektowanego w CLAiO pryzmatycznego akumulatora Ni-MH o napięciu 1,2 V i pojemności nominalnej 18 Ah, przeznaczonego do rozładowań wysokimi prądami. Przeprowadzone badania elektryczne pozwoliły zaobserwować różnice w osiąganych wartościach pojemności wyładowan[...]
EN In the paper results of tests performed on a prismatic 1.2 V, 18 Ah Ni-MH type battery constructed in CLAiO and destined for high-drain applications are presented. The tests revealed differences in discharge capacities and working voltages in relation to the applied charge/discharge regimes. The tes[...]
5
75%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 164--169
PL W referacie skrótowo opisano cechy dostępnych na rynku systemów STOP-START, coraz częściej stosowanych w samochodach osobowych. W rozwiązaniach tych, dotychczas wyłącznie typu elektrycznego, podstawowym zespołem jest elektryczny rozrusznik-generator współpracujący z akumulatorem elektrochemicznym. P[...]
EN The paper describes features of commercially available STOP-START systems, more and more often used in passenger cars. In these solutions, solely of an electric type, electric starter-generator operating together with electrochemical battery is the main unit. The paper presents an alternative concep[...]
6
75%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 22 114-121
PL Idea statku z napędem hybrydowym zakłada połączenie klasycznego napędu silnikowego z dodatkowym pędnikiem wiatrowym. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia możliwe jest zwiększenie prędkości statku dla żeglugi przy sprzyjających wiatrach. Ponadto możliwe jest również zmniejszenie zużycia paliwa, któr[...]
EN Hybrid propulsion ships combine motor engine with additional sails. When sailing in favorable winds, this results in increased speed of the ship. Moreover, it is possible to reduce total fuel consumption of the ship, which is related mainly to the shortened passage time. Unfortunately, ship’s safety[...]
7
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 631--638
PL W tradycyjnym procesie hamowania cała energia kinetyczna lub potencjalna pociągu napędzanego lokomotywą z silnikiem spalinowym jest rozpraszana do otoczenia w postaci energii cieplnej. W lokomotywach hybrydowych istnieje możliwość odzyskania części tej energii przez przekazanie jej do akumulatorów i[...]
EN In the traditional process of braking all the kinetic or potential energy of a train driven by locomotive with internal combustion engine is dissipated into the environment in the form of thermal energy. Using the hybrid propulsion system in locomotive is possible to recover a part of this energy by[...]
8
75%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 3/58 85--94
PL Wzrost emisji gazów sprzyjających zjawisku cieplarnianemu powoduje konieczność poszukiwania metod zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. W motoryzacji najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zużycia paliwa jest zastosowanie napędów hybrydowych. W pracy przedstawiono wyniki badań samochodu Prius I[...]
EN Increasing volume of gas emission causing global greenhouse effect makes the research for methods of decreasing natural fuels consumption necessary. In case of automotive technology the leading method for increasing fuel economy is introducing hybrid power trains. Here are the results of chassis dyn[...]
9
63%
Management Systems in Production Engineering
2011 nr 3 (3) 16-21
PL W publikacji podjęto próbę wykazania związku pomiędzy działaniami mającymi na celu ograniczenie zanieczyszczeń środowiska, powstałych przy produkcji, eksploatacji i gospodarką odpadów a popytem na samochody, które identyfikuje się jako ekologiczne.
EN In following paper we`d like to highlight connection between operations leading to reduce environmental pollutions in processes of production, exploitation, waste management and market demand for cars identified as ecological.
10
63%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono kierunki rozwoju motoryzacji w perspektywie czasowej do roku 2010 na tle Kongresu FISITA i polskiego w nim udziału. Prace w zakresie motoryzacji będą koncentrowały się na czterech zasadniczych problemach: bezpieczeństwa czynnego i biernego, ochrony środowiska - zmniejszeniu [...]
EN Extensive view of automotive engineering development till 2010 on background of FISITA Congress and Polish participation. Research and development works will be focused on fourth general problems: active and passive safety, environment protection - decreasing of emission level of exhaust gases const[...]
11
63%
Journal of KONES
PL Autorzy przedstawili wynik badań emisji od silnika Prius II z hybrydą hybrydowym. Testy byty wykonane M l dynamometrze podwoziowym w warunkach symulujących rzeczywistą eksploatacją samochodu: zarówno w oficjalnych certyfikowanych testach (europejski ECE R83 i amerykański: FTP 75 i HWFET) jak i testa[...]
EN The authors have presented results of examination of emissions from the engine of Prius II with hybrid drive. The testing has been carried out on chassis dynamometer in conditions simulating real operation of the car: both official certification tests (European ECE R83 and American: FTP-75 and HWFET[...]
12
63%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 3 23--35
PL Ciągły wzrost zainteresowania napędami hybrydowymi pozwalającymi na ograniczenie zużycia paliwa, zmniejszenie emisji składników szkodliwych do atmosfery, a także częściowe ich wykorzystanie jako pojazdów zeroemisyjnych powoduje rozwój tych jednostek. Wskazują na to analizy sprzedaży napędów hybrydow[...]
EN Continuous increased interest in hybrid drive systems enabling the reduction of fuel consumption and emissions of harmful substances into the atmosphere, as well as their use partly as zero-emission drive in vehicles provides the basis for the development of these types of drive systems. Such trend [...]
13
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL Projekt został zrealizowany w celu wspomagania procesu projektowania układów napędowych do pojazdów kołowych. W pełni sparametryzowany model służy do określenia podstawowych cech dynamicznych pojazdu w zależności od zastosowanych danych wejściowych. W pierwszym etapie został przedstawiony algorytm d[...]
EN The project was carried out in order to support the process of designing powertrain for wheeled vehicles. The fully parameterized model is used to define basic characteristics of dynamic vehicle, depending on the applied input. In the first step it was presented operation algorithm, in a further dev[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono wyniki finansowe firmy i rynkowe MAN Truck&Bus w 2011 r. Przedstawiono także rozwiązania techniczne stosowane w autobusach tej firmy przeznaczone dla różnych segmentów rynku. Szczególną uwagę zwrócono na autobusy dla systemów BRT oraz na autobusy wykorzystujące paliwa alternatywn[...]
EN In the article there are presented marketing and financial results of MAN Truck&Bus company in 2011. There are also presented technical solutions applied in buses of the company, intended for different segments of the market. A special attention was paid to buses for BRT-systems, and to buses which [...]
15
51%
Logistyka
2015 nr 4 3912--3921, CD2
PL Wykorzystanie mocy zainstalowanej silników wewnętrznego spalania, zwłaszcza w lokomotywach manewrowych i lokomotywach przemysłowych, jest bardzo niskie. W związku z tym przez większość czasu silnik pracuje w reżimie eksploatacyjnym dalekim od optymalnego. Przykłady zmierzonych reżimów eksploatacyjny[...]
EN The utilization of installed power of internal combustion engines (ICE) especially in shunting locomotives and locomotives for industrial transport is very low. The result is that most of the time internal combustion engine works in regimes that are far from optimum mode. Some examples of measured o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last