Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd elektrohydrauliczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 5 5--9
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 289-298
PL W pracy przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badań układów regulacji automatycznej pozycjonowania i synchronicznego pozycjonowania tloczysk siłowników hydraulicznych. Stanowisko składa się z dwóch części, mechanicznej i elektronicznej. Część mechaniczną stanowią dwa siłowniki hydrauliczne z zaw[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 317-330
PL Analizowano problemy modelowania matematycznego i sterowania położeniem oraz synchronizacją przemieszczeń dwóch siłowników układu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym. Przedstawiono nieliniowy i liniowy model matematyczny układu elektrohydraulicznego. Do identyfikacji parametrycznej model[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 331-340
PL W pracy analizowano problemy wrażliwości elektrohydraulicznego układu regulacji położenia z zaworem proporcjonalnym na zmiany wartości parametrów obiektu sterowania. Wrażliwość oceniano w stanie nieustalonym oraz ustalonym przemieszczenia tłoczyska siłownika. W układzie regulacji zastosowano klasycz[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 39 341-350
PL W pracy analizowano problemy dokładności pozycjonowania i wrażliwości układu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym na zmiany wartości siły obciążenia. W analizie wrażliwości uwzględniono układ regulacji położenia z klasycznym algorytmem typu PI, z algorytmem regulatora rozmytego, stanu ora[...]
6
75%
Napędy i Sterowanie
PL W pracy porównano układy elektrohydrauliczne z zewnętrzną i zintegrowaną regulacją cyfrową. Przedstawiono układy elektrohydrauliczne z zewnętrzną regulacją elektroniczną, zawory zintegrowane z elektroniką typu OBE (On-Board Electronic) oraz siłowniki hydrauliczne zintegrowane z regulatorami osi typu[...]
EN The paper compares electro-hydraulic systems with external and integrated digital control. Electro-hydraulic systems with external closed-loop control electronics, valves integrated with electronic type OBE (On-Board Electronics) and hydraulic cylinders integrated with axis controller of type IAC (I[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 695-702
PL W artykule opisano układ sterowania serwonapędu elektrohydraulicznego z dodatkowym siłowym sprzężeniem zwrotnym. Przedstawiono budowę i zasadę działania hamulca z cieczą magnetoreologiczną i zależność momentu hamującego od prądu. Końcowa część artykułu zawiera wyniki badań doświadczalnych procesu st[...]
EN The article describes control system of electrohydraulic servo drive with additional force feedback. The structure of magnetorheological rotary brake and the research of relation between torque and current are presented. The last section forms results based on the research electrohydraulic servo dri[...]
8
75%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono koncepcję regulatora adaptacyjnego zastosowanego w układzie regulacji napędu elektrohydraulicznego pracującego w warunkach zmiennych obciążeń. Przeprowadzono syntezę adaptacyjnego regulatora PID poprzez wyznaczenie jego parametrów na podstawie parametrów modelu obiektu. Prze[...]
EN An idea of the adaptive controller used in the control system of the electro-hydraulic drive operating in changeable load conditions was presented. An analysis of the PID adaptive controller was performed by a determination of its parameters, basing on the parameters of the model. A simulation of th[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2014 Z. 18 36--43
PL Artykuł dotyczy hydraulicznego przestrzennego manipulatora równoległego o trzech stopniach swobody. Przestrzenny manipulator równoległy składa się ze stałej podstawy i ruchomej platformy, które połączone są przegubami z trzema liniowymi napędami hydraulicznymi. Zamknięte łańcuchy kinematyczne hydrau[...]
EN The paper deals with a spatial 3-DoF (Degrees-of-Freedom) hydraulic parallel manipulator. The spatial parallel manipulator consists of a fixed base and a moving platform, which are connected by the joints with three hydraulic linear motions. The closed-loop kinematic chains of the hydraulic parallel[...]
10
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 6 19-24
PL Przedstawiono wyniki analizy regulacji ciśnienia w układzie hydraulicznym z pompą o stałej objętości geometrycznej, przez sterowanie momentem silnika indukcyjnego . Rozważono możliwości efektywnego sterowania ciśnieniem układu hydraulicznego, bez zastosowania zaworów dławiących lub przelewowych.
EN The mathematical model and analysis results of pressure control system of hydraulic power station, where a constant displacement pump is powered by inverter-fed induction motor shaft. The tests of his pressure control method have been compared with results of throttling control method with proportio[...]
11
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 1 13--18
PL W artykule opisano wstępne badania dotyczące zastosowania regulatora niecałkowitego rzędu w napędzie elektrohydraulicznym. Jako obiekt badań posłużył siłownik hydrauliczny połączony z serwozaworem. Układ sterowania zbudowano w oparciu o sterownik PLC z panelem dotykowym. Napęd poddano testom z zamkn[...]
EN This paper presents initial research on use of the fractional order PD controller of the electro-hydraulic drive – step response in open and close loop. Test stand built based on hydraulic cylinder combined with electro-hydraulic servo valve. Control system based on PLC with touch panel. Experimenta[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 10 18--22
PL Układy elektrohydrauliczne mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach techniki, głównie jako układy regulacji położenia i prędkości oraz układy synchronizacji ruchu elementów maszyn i urządzeń, manipulatorów i robotów. Poważną przeszkodą w uzyskaniu dużej dokładności pozycjonowania i śledzenia[...]
13
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1436--1441, CD
PL Przedstawiono wyniki identyfikacji parametrycznej i sterowania nadążnym układem elektrohydraulicznym z zaworem proporcjonalnym. Do identyfikacji parametrycznej liniowego modelu matematycznego układu typu wejście-wyjście zastosowano numeryczną metodę optymalizacji statycznej Box’a. Dokładność śledzen[...]
EN The problems of mathematical modelling, parametric identification and control of electrohydraulic system were analysed. Linear mathematical model of the inputoutput type of the electrohydraulic system is presented. For identification of mathematical model parameters a numerical static optimisation m[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 225-232
PL W referacie przedstawiono koncepcję napędu elektro-hydraulicznego z akumulacją energii w zastosowaniu do małego samojezdnego żurawia teleskopowego.
EN In the paper a new concept of electro-hydraulic drive with energy accumulation for small telescopic crane is presented.
15
75%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 4 197--204
PL Coraz szersze zastosowanie kolejek spągowych i podwieszonych z napędem własnym w systemach transportu przyczyniło się do mechanizacji prac. Istotnym elementem jest mechanizacja prac związanych z robotami likwidacyjno-zbrojeniowymi ścian. Wprowadzony przez Becker-Warkop ciągnik manewrowy podwieszony [...]
EN The increasing use of floor mounted railways and suspended monorails with own drives in transport systems contributed to the mechanization of works. An important element consists in the mechanization of works connected with withdrawal and installing of equipment at longwalls. Suspended, maneuvering [...]
16
63%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule zaprezentowano dżojstik typu haptic z hamulcem magnetoreologicznym (MR) przeznaczony do sterowania napędem elektrohydraulicznym. Zaproponowano dwie metody tego sterowania, tj. admitancyjną i impedancyjną. Na podstawie równań opisujących właściwości napędu elektrohydraulicznego opracowano [...]
EN In the paper the application of haptic joystick with magneto-rheological (MR) brake in control of electrohydraulic drive is presented. Two impedance and admittance control methods are shown. Basing on main equations describing electrohydraulic drive, the simulation model of an admittance control sys[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 12 38-41
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 168--171
PL W artykule zaprezentowano konstrukcję i wyniki badań napędu z silnikiem BLDC, zastosowanego w pojeździe pogotowia technicznego MONTRAKS. Pojazd służy do konserwacji i napraw tramwajowej sieci trakcyjnej. Hybrydowy układ napędowy składa się z silnika elektrycznego, układu sterowania, przekształtnika [...]
EN In the paper the design and research results of drive with BLDC motor are presented. This drive is used in the specialized stand-by service vehicle dedicated for maintenance and services of tram network lines. The hybrid drive system is containing the electric motor, inverter, battery with a charge [...]
19
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2012 nr 3 43-46
PL Artykuł opisuje zastosowanie regulatora PID do sterowania manipulatorem wyposażonym w napędy elektrohydrauliczne. Konstrukcja manipulatora oparta jest na nietypowej kinematyce równoległej, w której ruchy poszczególnych ramion są od siebie zależne. Autorzy porównali wpływ nastaw regulatora PID z regu[...]
EN The article describes the use of the PID controller to control the manipulator equipped with electrohydraulic drives. The design of the manipulatora was based on an unusual parallel kinematics, in which arm movements are dependent on each other. The authors attempted to minimize the error of process[...]
20
51%
Elektro Info
2018 nr 7-8 24--27
PL Spągoładowarki są powszechnie stosowanymi maszynami w polskim górnictwie węglowym, do prac związanych z odpowiednim utrzymaniem spągu w wyrobiskach korytarzowych. Są to maszyny samobieżne, na podwoziu gąsiennicowym o napędzie elektrohydraulicznym. Podczas drążenia pompa hydrauliczna napędzana jest s[...]
EN Roadheading machines are commonly used in Polish coal mining, for works related to proper maintenance of the false floor in the corridor excavations. These are self-running machines on a tracked electro-hydraulic drive chassis. During drilling, a hydraulic pump driven by an electric motor, powered b[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last