Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 255
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanotechnologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Fizyki
2009 T. 60, z. 4 171-173
PL Recenzja książki: Nanotechnologie, red. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan, red. nauk. wydania polskiego Krzysztof Kurzydłowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 384.
2
100%
Studia Informatica
PL W publikacji pokazano, że elementy nanotechnologii, charakterystyczne dla molekularnych nanosystemów, mogą być również wykorzystywane w procesie projektowania i tworzenia programów komputerowych.
EN The paper presents nanotechnological elements, which are characteristic for molecular nanosystems. Those can be used in the process of development and computer program creating.
3
63%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2005 nr 1-2 63-72
EN This review compiles some information about new progress in textile nanotechnology, programme REACH realized by EU, technical textile materials made in India, international conference and exhibition AATCC 2004 in USA and new disperse dyes for PA and PES.
4
63%
Świat Szkła
PL Wraz ze stosowaniem wciąż nowych materiałów w najprzeróżniejszych obszarach gospodarki i życia codziennego rosną także wymagania dotyczące powierzchni zewnętrznych produktów. W ostatnich latach rozwinęły się nowe technologie, które umożliwiają przygotowanie powłok spełniających różnorodne wymagania.[...]
5
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 9 52-55
EN Carbon nanotubes (CNT) are hollow cylinders of graphite sheets. The small dimensions and their physical properties make from them unique materials with a whole range of promising application. This paper present an overview of properties and potential application of carbon nanotubes.
6
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 5 17-21
7
63%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Łódzka
2015 Z. 51 1-51
PL Zawiera wyłącznie streszczenia w j. pol. (czasem wraz z bibliografiami załącznikowymi) z: PoWieFoNa 2015. Szóste Warsztaty Nanotechnologiczne.
8
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 2 53-54
9
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 1 4-7
PL W artykule przedstawiono problemy i niezbędne działania, jakie należy podjąć w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z produktami nanotechnologii. Wydaje się, że obecnie największe ryzyko związane z nanotechnologią polega na braku jej kontroli, tj. niewystarczających środkach do monitorowania śr[...]
EN This article presents the problems and necessary actions that should be taken in the field of health and safety at work in relation to nanotechnology products At present, it seems that lack of control is the greatest risk associated with nanotechnology. It consists in insufficient methods of monitor[...]
10
51%
Inżynieria Powierzchni
2013 nr 4 9--16
PL Opisano klasyczne teorie tworzenia porowatych warstw tlenkowych na glinie: geometryczną Kellera, Huntera i Robinsona, koloidalną Murphy’ego i Michelsona oraz Palibrody. Przedstawiono możliwości wykorzystania porowatych warstw tlenkowych jako membran do nanofiltracji. Opisano zasadę wytwarzania warst[...]
EN The basic theories of formation of anodic oxide layers on aluminium are presented. The possibilities of application of porous layers as membranes for nanofiltration are discussed. The electrochemical reactions of formation of aluminium oxide – metal composites are presented. The methods of applicati[...]
11
51%
Ekonomia i Zarządzanie
2013 Vol. 5, no. 2 106--126
PL W artykule scharakteryzowano i skomentowano regulacje prawne w nanotechnologii i formułowanie reguł przewodnich tej kategorii systemu prawa. Przepisy prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do nanomateriałów są usystematyzowane według: produktów, chemikaliów, ochrony pracowników i ochrony środowiska. [...]
EN The aim of the study is characterization and commenting on regulations in nanotechnology, formulation of the guiding rules of the legal system in this category. The provisions of the European Union law in relation to nanomaterials are arranged according to: products, chemicals, protection of workers[...]
12
51%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wpływ obserwacji natury na rozwój nanotechnologii. Dokonano przeglądu najciekawszych rozwiązań stworzonych przez naturę, które znalazły zastosowanie w przemyśle budowlanym i inżynierii materiałowej. Zaprezentowano także przykłady architektury inspirowanej naturą.
EN The article presents the effect of observing nature on nanotechnology development. The article surveys the most intriguing solutions created by nature that have been implemented in construction industry and materials engineering. It also presents examples of architecture that has been inspired by na[...]
13
51%
Izolacje
PL W artykule omówiono genezę, największe osiągnięcia i kierunki rozwoju nanotechnologii. Poruszono kwestie wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w inżynierii materiałów budowlanych, a także możliwości jej stosowania w obserwacji podstawowych procesów. Autorzy podjęli również temat szans i zagrożeń t[...]
EN The article discusses the genesis, the greatest achievements and development perspectives of nanotechnology. It also raises the subject of employing nanotechnology achievements in engineering of construction materials, as well as the possibility to use it in order to observe the basic processes. The[...]
14
51%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 109--114
PL Nie ulega wątpliwości, że silniki spalinowe a szczególnie silniki o zapłonie samoczynnym, z uwagi na dużo mniejsze zużycie paliwa w stosunku do silników o zapłonie iskrowym, będą zajmowały coraz większy udział w rynku samochodów nowosprzedawanych jak i będących w eksploatacji. Ze względu na specyfik[...]
EN There is no doubt that the share of newly registered vehicles fitted with combustion engines will grow, particularly those fitted with diesel engines for their much lower fuel consumption. Due to the specificity of the diesel engines and the issues related to NOx and PM emission, continuous research[...]
15
51%
Nafta-Gaz
PL W pracy przedstawiono zarys historii rozwoju badań nanocząstek (o rozmiarach od 1 do 100 nm). Wskazano, że podstawą wielu niezwykłych wlaściwości tych substancji są efekty kwantowe, których oddziaływanie jest wzmacniane przez odpowiednie uporządkowanie materiału atomowego. Na podstawie analizy donie[...]
EN The short R&D history of nanoparticles (1 up to 100 nm dimensions), and its using had been discussed. It had been pointed out that the unusual properties of nanoparticles and products based on there are caused by quantum effects, stimulated by the atomic structure arrangement. Based on the analysis [...]
16
51%
Czysta Energia
2012 Nr 3 26-27
17
51%
Czysta Energia
2012 Nr 3 28-30
18
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 4 231-238
PL Scharakteryzowano podstawowe własności złota, dokonano przeglądu cen w różnych odcinkach czasu oraz omówiono zastosowanie złota, głównie w nanotechnologii. Dokonana charakterystyka okazała się zadaniem wieloetapowym ze względu na wiele dziedzin, których problem złota dotyczy. Poziom wydobycia, jaki [...]
EN In the article analyzed properties of gold, its price review and the application, mainly in nanotechnology. Characterization of the ore is a multistep task due to the application in many scientific fields. Emerging technologies and the increasing interest in gold makes it constantly finding new appl[...]
19
51%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 12 1648-1652
20
51%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last